Prietenii Fiscalitatii nr. 4/2020

Prietenii Fiscalității nr. 4/2020
de

27 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Ordin ANAF nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 0047 din 23 ianuarie 2020 - Ordin pentru aprobarea modelului, conținut ului, modalității de depunere și de gestionare a De clarației unice privind impozitul pe venit șicontribuț iile sociale datorate de persoanele fizice

➢ Ordin ANAF nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 0044 din 22 ianuarie 2020 - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea ent ităților nonprofit care se î nființează și funcționează în condi țiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținut ului unor formulare

➢ Decizie Curtea C onstituțională a României nr. 581 din 01 Octombrie 2019 p ublicată în Monitorul Oficial nr. 0040 din 21 ianuarie 2020 - Decizie referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proc e dură fiscală, în redactareaanterioa ră m odificării prin Ord onanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de proc edură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de p rocedu ră fiscală, astfel cum a fost modif icată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Ordinul ANAF nr. 139/2020 se adresează contribuabililor persoane fizice, ce au realizat în anul 2019, venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală. Aceste persoane au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și asigurări sociale, după caz, până pe data de 15 martie 2020.

2. Rolul declarației este de regularizare a impozitului pe venit pentru anul 2019, ocazie cu care eventualele impozite și asigurări sociale datorate pentru acest an se achită până pe data de 15 martie 2020 și, de asemeni, declarația se va depune pentru veniturile estimate și asigurările sociale pentru anul 2020.

3. Categoriile de venituri ce impun depunerea declarației unice sunt:

a) activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;

c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Nu au obligația completării subsecțiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente;

d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

e) piscicultură și/sau silvicultură;

f) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

Notă: de exemplu, în cadrul veniturilor din alte surse, pentru care există obligația depunerii declarației, regăsim câștigurile din criptomonedă sau câștigurile persoanei fizice din cesiunea de creanțe.

4. Se păstrează aceeași structură a declarației din perspectiva secțiunilor de completat, astfel:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...