Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 411 alin. 1-4, 6 și 8, art. 74, art. 751 și ale art. 91 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 5, 8 și 28 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcție se înțelege:

a) eliberarea cadrelor militare din funcțiile deținute și numirea în funcții de execuție sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcțiilor din care au fost eliberate;

b) eliberarea cadrelor militare din funcțiile în care sunt încadrate și numirea în funcții cu coeficienți superiori sau situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleași grade;

c) eliberarea cadrelor militare din funcții cu atribuții de execuție și numirea în funcții cu atribuții de comandă/conducere.

(2) Comisiile de selecție analizează, ierarhizează și selecționează inclusiv cadrele militare care optează să fie numite în funcții vacante, publicate în vederea încadrării, echivalente sau inferioare celor deținute din punctul de vedere al gradului, coeficienților și al nivelului ierarhic.

(3) În sensul prezentelor norme, noțiunea de «funcții» este aceeași cu cea de «post»."

2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) Comisia de selecție nr. 1 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar; de a analiza și aviza ofițerii propuși să li se acorde gradul de general de brigadă/similar - cu o stea, precum și generali/similari propuși pentru înaintare în gradul următor;".

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Comisia de selecție nr. 1 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de general/similar, în cadrul structurilor naționale dislocate în afara teritoriului statului român, precum și a funcțiilor prevăzute cu grade de general/similar alocate Ministerului Apărării Naționale în cadrul structurilor internaționale, indiferent de dislocarea acestora."

4. La articolul 4, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Comisia de selecție nr. 5 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan- comandor inclusiv, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepția celor din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E».

(6) Comisia de selecție nr. 8 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii pentru încadrarea funcțiilor alocate României, din cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepția celor din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E»."

5. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) Comisia de selecție nr. 12 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa cadre militare pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de până la locotenent- colonel/căpitan-comandor inclusiv, alocate României, din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E», structură militară internațională dislocată pe teritoriul statului român."

6. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Comisiile de selecție menționate la alin. (31)-(61) au și competența de a analiza și aviza cadrele militare încadrate în funcțiile alocate României în cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor."

7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Candidații nu pot participa la ședințele comisiilor de selecție."

8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

"

Art. 151. -

(1) Ședințele comisiilor de selecție se pot desfășura în sistem informatizat, cu respectarea condițiilor și a termenelor prevăzute în prezentele norme.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se utilizează un program informatic acreditat și omologat potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Cerințele, procedura de lucru cu programul informatic prevăzut la alin. (1) și detaliile tehnice se stabilesc prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane."

9. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru încadrarea funcțiilor vacante de comandanți/șefi de unități/mari unități și de locțiitori ai acestora/similare aflate în coordonarea comandantului/șefului altei structuri, interviul se organizează de structura al cărei șef/comandant asigură coordonarea."

10. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Comisia pentru desfășurarea interviului este desemnată de către comandatul/șeful structurii la care se desfășoară acesta și are în compunere 3-5 membri, ofițeri care sunt încadrați în funcții egale/similare cu funcția vacantă și care au gradul cel puțin egal cu gradul funcției vacante sau gradul cel mai mare al candidaților, după caz; pentru funcțiile vacante prevăzute cu grade de maistru militar sau subofițer, din cadrul comisiei poate face parte și subofițerul de comandă al structurii unde se regăsește funcția vacantă."

11. La articolul 34, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și ale celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, componența comisiei pentru desfășurarea interviului și locul desfășurării acestuia se aprobă de către ministrul apărării naționale, la propunerea șefului structurii în care se află funcția vacantă. Pentru structurile aflate în coordonarea altor structuri, propunerile se înaintează de către comandantul/șeful structurii coordonatoare."

12. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari de șefi ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, cu excepția celor de șef al Statului Major al Apărării și director general al Direcției generale de informații a apărării, componența comisiei pentru desfășurarea interviului se aprobă de către ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Direcției generale management resurse umane."

13. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

"

Art. 401. -

Prevederile prezentelor norme nu se aplică în situația emiterii ordinelor de numire a personalului în aceeași funcție ca urmare a ieșirii din vigoare a fișelor anexă la statele de organizare prin care au fost modificate temporar prevederile de grad, studii și/sau coeficient, după caz, ale funcțiilor."

14. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Analizarea, ierarhizarea și selecția cadrelor militare pentru promovarea în funcții din domeniile financiar- contabil, psihologie, audit, relații publice, muzici militare, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și operații speciale se realizează după obținerea avizului de specialitate de la structurile care sunt responsabile de coordonarea profesională a domeniilor respective."

15. După articolul 421 se introduc două noi articole, articolele 422 și 423, cu următorul cuprins:

"

Art. 422. -

(1) Cadrele militare detașate la misiuni temporare în afara teritoriului național pot participa la selecție în condiții similare cu cele aflate în țară.

(2) Cadrele militare care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcții corespunzătoare pregătirii profesionale și experienței dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea șefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:

a) identificarea funcțiilor vacante corespunzătoare;

b) solicitarea opțiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcțiile respective;

c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcții.

(3) În situația în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiași funcții, selecția acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), data numirii în noile funcții a cadrelor militare care finalizează misiunea permanentă este data imediat următoare celei la care se încheie mandatul.

Art. 423. -

Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică 2.2.2.2. conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia sunt admiși la selecție și candidații care dețin certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi."

16. La anexa nr. 11 punctul A, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) are vechimea de cel puțin 12 luni în funcția actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecție, cu excepția cazurilor în care a fost numit în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare, ori încadrarea funcției pentru care candidează necesită obținerea avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării".

17. La anexa nr. 11 punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

"

n) are vechime de cel puțin 48 de luni în cadrul unității militare în care a fost chemat/rechemat în activitate, împlinită în luna analizei în comisia de selecție, cu excepția situațiilor de numire în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare (criteriul se aplică doar cadrelor militare care au declarat pe propria răspundere că își vor desfășura activitatea timp de cel puțin 4 ani în cadrul unității militare în care au fost numite în funcțiile pentru care au concurat și doar în situația în care acestea solicită încadrarea într-o funcție din cadrul altei unități militare)".

Art. II. -

Normele privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 21 august 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Persoanele admise la cursurile Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» sau la cursurile instituțiilor civile de învățământ superior, școlarizate pentru nevoile Ministerului Apărării Naționale, încheie cu acest minister, reprezentat de șeful Direcției generale management resurse umane, contracte prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcție."

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractele studenților înmatriculați în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», școlarizați pentru nevoile Ministerului Apărării Naționale, se încheie astfel:

a) promoția 2017-2021, în termen de 3 zile lucrătoare de la data repartiției în funcții;

b) promoția 2019-2023, până la data de 1 martie 2020."

3. La articolul 16, litera b) se abrogă.

Art. III. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 iulie 2020, se suspendă aplicarea prevederilor art. 22 din Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. -

(1) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la art. III se aplică regulile temporare prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) În vederea extinderii bazei de selecție și asigurării personalului pentru încadrarea posturilor permanente sunt declarați "admis" la selecția inițială și pot participa la următoarele probe din concurs/examen:

a) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare națională, candidații cu nivel de competență lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă față de nivelul specificat în fișa postului permanent ce urmează a fi ocupat, dar nu mai mic de nivelul 2;

b) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competență lingvistică, candidații cu nivel de competență lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă;

c) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 3 de competență lingvistică, candidații cu nivel 2 de competență lingvistică la oricare două deprinderi și nivel 2+ de competență lingvistică la celelalte două deprinderi sau superioare acestora;

d) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaționale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competență lingvistică la 1-3 deprinderi și cu nivelul 3 la cealaltă/celelalte deprindere/deprinderi, candidații cu nivel 3 de competență lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 4 de competență lingvistică și cu nivel 2+ de competență lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 3 de competență lingvistică sau superioare acestora.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru ocuparea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operații speciale.

Art. V. -

(1) Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.

(2) Procesul de selecție pentru încadrarea posturilor permanente în străinătate început până la data de 31 iulie 2020 se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data demarării acestuia.

Art. VI. -

Cadrelor militare chemate în activitate li se aplică regulile privind evoluția în carieră specifice cadrelor militare formate pe filiera indirectă, reglementate prin Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VII. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Ionel Nicolae Ciucă

București, 20 ianuarie 2020.

Nr. M.6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...