Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 617/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Valer Dorneanu - președinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Nicu Mercan în Dosarul nr. 969/229/2016 al Tribunalului Ialomița și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.838D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus la dosar note scrise, prin care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, în principal, ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, deoarece se solicită interpretarea legii. În subsidiar, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 1.231/A din 20 noiembrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 969/229/2016, Tribunalul Ialomița a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de apelantul-reclamant Nicu Mercan, în cadrul soluționării acțiunii având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenție prin care a fost sancționat pentru neplata taxei de peaj pentru o autoutilitară, taxă reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat este lipsit de precizie, claritate, accesibilitate și previzibilitate, sens în care invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și anume hotărârile pronunțate în cauzele Rotaru împotriva României, Wingrove împotriva Marii Britanii, Sunday Times împotriva Marii Britanii și Grigoriades împotriva Greciei. Astfel, stilul unui act normativ trebuie să fie clar și precis, iar tehnica de redactare trebuie să nu lase loc niciunui dubiu și niciunui echivoc. Or, deși titlul legii din care face parte textul criticat se referă la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acest caracter unitar este încălcat prin excepțiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 448/2006, în sensul că scutirea de la plata rovinietei și a peajului nu decurge din situația persoanei cu handicap, ci din deținerea unui anumit obiect, autoturismul.

6. Se mai susține că textul de lege criticat contravine și Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, și art. 1 și 4 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, referitoare la obligația statelor de a asigura și promova exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. Autorul excepției consideră că "acest principiu este încălcat prin prevederile art. 148 alin. (1) din Constituție, care conferă Parlamentului dreptul de a adopta legi, în scopul transferării unor atribuții în ceea ce privește aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene". Astfel s-a născut dreptul Parlamentului de a modifica Legea nr. 448/2006 și de a acorda scutiri condiționate într-un mod neclar, în sensul că beneficiază de scutire doar persoanele cu handicap deținătoare de autoturisme, precum și că scutirea se aplică pentru un singur autoturism.

7. Autorul excepției de neconstituționalitate mai susține că prevederea de lege criticată lasă deschisă posibilitatea unei puteri publice (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) de a interpreta, modifica sau completa beneficiile scutirii pentru condițiile impuse. O astfel de reglementare împiedică persoanele vizate să prevadă, într-un mod rezonabil, consecințele aplicării Legii nr. 193/2015, prin care au fost modificate prevederile art. 28 din Legea nr. 448/2006. Așadar, dispozițiile de lege criticate discriminează, în condițiile în care s-ar aplica doar pentru un singur tip de autovehicul, și anume autoturism, și doar pentru rovinietă, iar nu și pentru peaj. Or, beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, respectiv rovinieta și peajul, ar trebui acordat persoanelor cu handicap, fără condițiile prevăzute de textul de lege criticat, "dreptul fiind al persoanelor cu handicap, iar nu al unor mașini". Cu alte cuvinte, facilitățile fiscale au fost acordate tocmai în considerarea calității de persoană cu handicap grav sau accentuat, iar nu în funcție de mașină, astfel încât de aceste facilități fiscale ar trebui să beneficieze toate persoanele aflate în această situație.

8. Tribunalul Ialomița și-a exprimat opinia în sensul că dispozițiile de lege nu conțin discriminări, iar autorul excepției nu aduce o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci dorește modificarea sau completarea textului de lege criticat.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

10. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece autorul excepției solicită modificarea textului de lege criticat.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, având următorul conținut:

"

(1) Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1)."

14. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 11 alin. (1) și (2) privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap și art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a mai pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, criticate din perspective identice de același autor ca și în cauza de față, prin Decizia nr. 115 din 13 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 582 din 10 iulie 2018, respingând-o ca inadmisibilă.

16. La paragrafele 22 și 23 ale acestei decizii, Curtea a reținut că autorul excepției nu pune în discuție probleme de constituționalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006. Autorul și-ar fi dorit ca instanța judecătorească să le interpreteze în sensul că se aplică beneficiarilor, indiferent de numărul și/sau de calitatea autovehiculelor deținute, sau, alternativ, legiuitorul să nu fi introdus, în anul 2015, prevederea potrivit căreia scutirea de la plata tarifului de utilizare se aplică pentru un singur autoturism deținut de oricare dintre persoanele îndreptățite. În oricare dintre cele două situații însă, critica autorului excepției se situează în afara limitelor înăuntrul cărora Curtea Constituțională, în vederea garantării supremației Constituției, potrivit art. 142 al acesteia, își poate exercita atribuțiile. O eventuală soluționare, pe fond, a excepției de neconstituționalitate ar echivala cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", precum și a dispozițiilor constituționale ale art. 126 alin. (1), potrivit cărora "Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege", și ale prevederilor alin. (3) al art. 126, potrivit cărora instanțele judecătorești sunt cele care interpretează și aplică legea.

17. De altfel, Curtea a reținut că prevederile care fac obiectul controlului de constituționalitate au mai fost supuse, în trecut, unor critici care ridicau, de asemenea, probleme situate în competența puterii legislative sau a celei judecătorești. Astfel, în paragraful 18 al Deciziei nr. 593 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014, Curtea a reținut că "autoarea excepției consideră că beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale ar trebui acordat și altor persoane cu handicap decât celor pentru care este necesară adaptarea autoturismului handicapului". Având în vedere aspectele învederate de autoarea excepției de neconstituționalitate, Curtea a reținut că acestea vizează, pe de o parte, completarea actului normativ, iar, pe de altă parte, aspecte care țin de interpretarea și aplicarea legii, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Prin urmare, a respins ca inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate astfel invocate.

18. Ținând cont de cele reținute prin Decizia nr. 115 din 13 martie 2018, precitată, Curtea constată că și în cauza de față excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Nicu Mercan în Dosarul nr. 969/229/2016 al Tribunalului Ialomița.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Ialomița și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 10 octombrie 2019.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...