Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 604/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Valer Dorneanu - președinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Bianca Drăghici - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, excepție ridicată de Cristian Alexandru Anghel în Dosarul nr. 27.931/3/2013* al Tribunalului București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.700D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că părțile Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Ministerul Afacerilor Interne au depus, la dosar, puncte de vedere, prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 392 din 2 iulie 2014.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că asupra aspectelor invocate de către autorul excepției Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, constatând neconstituționalitatea acestor norme.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin Sentința nr. 6.134 din 20 octombrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 27.931/3/2013*, Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Cristian Alexandru Anghel, într-o cauză având ca obiect un conflict de muncă privind funcționarii publici.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și cele ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 reprezintă norme incomplete, de trimitere, prin care legiuitorul organic și-a delegat, neconstituțional, competența exclusivă de legiferare, către un organ unipersonal de rang inferior al puterii executive, Ministerul Afacerilor Interne, fiind încălcate astfel principiul separației puterilor în stat, prevederile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, potrivit căruia statutul funcționarilor publici se reglementează prin lege organică, și, în consecință, principiul supremației Constituției, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

7. Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal își exprimă opinia în sensul conformității textelor criticate cu prevederile constituționale invocate de către autor, deoarece prin dispozițiile avute în vedere nu se aduce, în mod direct, atingere drepturilor menționate de către acesta, dată fiind esența instituției delegării.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, având în vedere că dispozițiile art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 61 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, varianta avută în vedere de reclamant la momentul invocării excepției, au făcut obiectul controlului de constituționalitate și prin Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, Curtea a constatat neconstituționalitatea acestor norme. Pentru punerea de acord a dispozițiilor statutare aplicabile polițiștilor cu decizia amintită a fost adoptată Legea nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, fiind înlăturate astfel viciile de neconstituționalitate semnalate de Curte. Ca atare, excepția este inadmisibilă, raportat la dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale".

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispozițiile art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare. Însă, având în vedere că autorul critică conținutul acestor norme în forma în vigoare la data învestirii instanței, în anul 2013, cu cererea de chemare în judecată, Curtea constată că obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. Textele de lege criticate aveau următorul cuprins:

- Art. 59 alin. (2): "Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne.";

- Art. 60 alin. (1): "Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, după expirarea termenului de contestare, prevăzut la art. 61 alin. (1).";

- Art. 62 alin. (3): "Consiliile de disciplină își desfășoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului de interne."

13. Autorul excepției apreciază că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5) privind principiul separației puterilor în stat și cel al obligativității respectării Constituției, a supremației sale și a legii și ale art. 73 alin. (3) lit. j) privind reglementarea prin lege organică a statutului funcționarilor publici.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale.

15. Astfel, Curtea a statuat că dispozițiile legale criticate nu numai că nu reglementează procedura disciplinară prealabilă, aplicarea sancțiunilor disciplinare sau activitatea consiliului de disciplină, ci deleagă reglementarea acestor aspecte importante ministrului de resort care este abilitat să adopte ordine. Așadar, se ajunge la situația ca un aspect esențial care vizează executarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu să fie reglementat printr-un act administrativ, care, de altfel, în cazul de față, nici măcar nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ceea ce este de natură să confere un caracter iluzoriu posibilităților autorului excepției de neconstituționalitate de a se apăra în mod eficient. În aceste condiții, persoana cercetată disciplinar nu cunoaște regulile după care se desfășoară procedura, având în vedere că actul administrativ nu este accesibil și deci nici opozabil. Normele privind cercetarea disciplinară trebuie să respecte anumite cerințe de stabilitate și previzibilitate. Or, delegarea de atribuții de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp.

16. În aceste condiții, Curtea a constatat încălcarea art. 1 alin. (4) din Constituție referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei competențe ce aparține în exclusivitate legiuitorului către un membru al Guvernului), precum și încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii, întrucât personalul vizat (care se poate raporta, în aceste condiții, doar la prevederile legii) nu este în măsură să își adapteze conduita în mod corespunzător și nici să aibă reprezentarea corectă a derulării procedurii disciplinare.

17. În acest context, Curtea reține că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale, operând o cauză de inadmisibilitate. Așa fiind, având în vedere că încheierea de sesizare a Curții Constituționale este din data de 20 octombrie 2017, iar Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, excepție ridicată de Cristian Alexandru Anghel, în Dosarul nr. 27.931/3/2013* al Tribunalului București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 10 octombrie 2019.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Bianca Drăghici

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...