Universul Juridic nr. 1/2020

Anularea numărului cadastral în cazul acțiunilor de carte funciară - Scurte considerații
de Liviu-Marius Harosa

21 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Circumscriere legală

În Capitolul III, Subcapitolul 6, punctul 3.6, sub denumirea marginală de Anularea numerelor cadastrale, art. 63 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (denumit în continuare Regulamentul 2014), aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (denumită în continuare ANCPI)(1) , prevede că:

"(1) Numerele cadastrale se pot anula:

a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:

- cererii de anulare;

- declarației pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;

b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic.

(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepție a documentației pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară se anulează.

(3) După anularea numărului cadastral, inspectorul aplică ștampila «ANULAT» pe planul de amplasament și delimitare la rubrica în care e menționat numărul cadastral și pe ștampila inspectorului, pe toate exemplarele documentației cadastrale, în format analogic"(2).

Deși Legea nr. 7/1996 păstrează tăcerea asupra acestui subiect, despre anularea numărului cadastral se face referire și în alte articole ale Regulamentului 2014, și anume în art. 127-130 (referitor la anularea numărului cadastral în cazul în care imobilul se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care este deschisă cartea funciară), respectiv art. 369 (ce tratează procedura rectificării sau anulării conversiei cărților funciare în cărți funciare electronice).

Sub imperiul Legii nr. 7/1996, conceptul de anulare a numărului cadastral nu apărea în Regulamentul din 22 decembrie 1997 de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2371/C/1997, însă art. 114 al Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 633 din 13 octombrie 2006(3) face referire la anularea numerelor cadastrale ale imobilelor aflate în evidența unui teritoriu administrativ, dar al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ, operațiune pur tehnică de cadastru(4) . De asemenea, art. 28 alin. (2) și (3) al Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634 din 13 octombrie 2006 al directorului general al ANCPI(5) , stabilea că numărul cadastral ce era emis în situația efectuării unor operațiuni cadastrale de dezlipire sau alipire a unor imobile se putea anula după curgerea unui an de la data acordării lui, dacă lucrarea nu era înscrisă în cartea funciară, la fel și în ipoteza în care numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza recepției documentației cadastrale au primit încheieri de respingere a înscrierilor în cartea funciară(6) .

Trecând peste comentariul potrivit căruia este o caracteristică unică a dreptului românesc ca un act normativ cu putere inferioară să adauge sau să modifice un act normativ superior, din analiza art. 63 din Regulamentul 2014 rezultă că anularea numărului cadastral poate surveni în două ipoteze majore: (a) la cererea titularului, dacă imobilul nu a fost înscris în cartea funciară și dacă documentația cadastrală nu a fost utilizată în circuitul civil, respectiv (b) prin hotărâre judecătorească definitivă de anulare a numărului cadastral sau de anulare a tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului.

La o primă vedere, rezultă din analiza acestui text legal că există două proceduri distincte în funcție de existența sau nu a unei cărți funciare deschise având ca obiect un imobil la care se referă numărul cadastral în discuție. În prima ipoteză, ar fi necesară doar o cerere necontencioasă de anulare, însoțită de declarația beneficiarului, care lipsește de efecte documentația de înscriere în cartea funciară, tocmai din cauza neintroducerii în circuitul civil a documentației, în timp ce în a doua variantă este obligatorie o hotărâre judecătorească care să lipsească de efecte civile documentația cadastrală și care să ducă ulterior la sistarea cărții funciare. Este de remarcat faptul că, anterior modificării aduse de Ordinul nr. 1340/2015, anularea documentației cadastrale se putea dispune din oficiu, prin referatul de anulare al inspectorului OCPI, indiferent dacă imobilul era sau nu înscris în cartea funciară [art. 63 alin. (1) lit. b) al Regulamentului, în forma anterioară modificării].

2. Anularea numărului cadastral - operațiune tehnică

Pentru a înțelege mai bine operațiunile tehnice cadastrale, vom prezenta pe scurt noțiunile de cadastru (cadastru integrat, cadastru sistematic și cadastru sporadic) și funcțiile sale, noțiunea de imobil în sensul legislației de carte funciară, precum și operațiunile de înscriere în cartea funciară prin modalitățile oferite de fluxul integrat și de cel întrerupt.

2.1. Potrivit art. 10 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, cadastrul îndeplinește trei funcții: tehnică, economică și juridică(7) .

Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate, iar documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor(8).

Funcția economică a cadastrului constă în evidențierea elementelor tehnice necesare pentru a stabili valoarea impozabilă a imobilelor, iar funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor și înscrierea acestora în evidențele cadastrale.

Funcția juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor și prin înscrierea acestora în evidențele cadastrale, în scopul înscrierii în cartea funciară(9).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...