Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4), art. 1231 și 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 786.014 din data de 30.12.2019,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" și "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzut în anexa nr. 3;

b) "Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzut în anexa nr. 4;

c) 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzut în anexa nr. 5;

d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Prin excepție, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, și solicită direcționarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 20 ianuarie 2020.

Nr. 147.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat"

I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

- venituri din salarii și asimilate salariilor;

- venituri din pensii;

- venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;

- venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora;

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

2. Termen de depunere:

- până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

3. Organul fiscal central competent

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune, după caz, la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare și depunere

4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună- credință informațiile prevăzute de formular.

4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul "Anexă nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat".

În această situație se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

4.4. Formularul "Anexă nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230.

4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.

4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea formularului

5. În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019).

6. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

6.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

7. Secțiunea II "Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii"

7.1. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.

7.1.1. Contract nr. /data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

7.1.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

7.1.3. Documente de plată nr. /data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.

7.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

7.2.1. Căsuța "Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani"- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

7.2.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

7.2.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

7.2.6. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

7.2.7. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

8. Secțiunea III "Date de identificare a împuternicitului"

8.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

8.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.

8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

Siglă*) Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Către**) . . . . . . . . . .
CNP/NIF . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .,
localitatea . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

Stimată(e) doamnă/domn,

Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe venitul realizat în anul/anii . . . . . . . . . ., pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă următoarele:

1. Figurați în evidența fiscală cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou □ Formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de . . . . . . . . . ., în contul entității nonprofit/unității de cult . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., a fost depus în format hârtie pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.

În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat în contul entității beneficiare menționate sau nu ați solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei să ne comunicați, în scris, aceste aspecte.

În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală sub numărul de mai sus vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.

Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare.

2. Au fost identificate erori în formularul 230 depus □

În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

Siglă**) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult

1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult

Denumire . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal

Nr. crt. Borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară nr. /data***) Poziția din borderoul de predare- primire depus de entitatea beneficiară****) Suma virată necuvenit Cont IBAN Data virării sumei
0 1 2 3 4 5
1.
2.
. . .
TOTAL X X
Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Avizat:
Șef compartiment specialitate,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit:
Funcție . . . . . . . . . .,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

***) Se înscriu numărul și data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la organul fiscal.

****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" (formularul 230)

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: " Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat"

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.

5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat";

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult"

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:

a) în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou;

b) în cazul în care au fost constatate erori.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

d) Denumire: "Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal;

- un exemplar, la organul fiscal central competent.

7. Se arhivează la organul fiscal central competent.

e) Denumire: "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult" (formularul 258)

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la entitatea nonprofit/unitatea de cult.

7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.

f) Denumire: "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private" (formularul 255)

1. Cod: 14.13.02.13/b

2. Format: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

6. Se întocmește în două exemplare, de organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...