Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Ordinul nr. 77/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 687 din 9 ianuarie 2020, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1,

în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România,

luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (41) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(41) În activitatea de inspecție tehnică periodică, prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679."

2. În anexă, la articolul 3, alineatul (41) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(41) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate de RAR și de persoanele autorizate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679."

3. În anexă, la articolul 3, alineatul (42) se abrogă.

4. În anexă, la articolul 3 alineatul (8), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) Vehiculul va fi reținut în SITP maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operațiuni, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul SITP respective, atât a vehiculului inspectat, cât și a modului în care inspectorul tehnic a respectat cerințele și procedura de efectuare a ITP, inclusiv prin asistarea acestuia la efectuarea ITP conform planului de operațiuni aplicabil;

c) inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligația de a înștiința persoanele ce prezintă vehiculele la ITP asupra posibilității selectării vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de așteptare, va pune la dispoziția inspectorului RAR vehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP și inspectorul tehnic vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de inspectorul RAR (de exemplu: aparatură, calculator, cameră digitală, înregistrări video etc.). În toate cazurile, reverificările efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral cerințele și procedura de efectuare a ITP, precum și planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului."

5. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera a), după punctul iii) se introduce un nou punct, punctul iv), cu următorul cuprins:

"

iv) autoturismele cu care se efectuează transport alternativ, astfel cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019."

6. În anexă, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii) care nu dețin atestat tehnic, la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR.

(2) ITP la tractoarele agricole sau forestiere și la mașinile și utilajele autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată și cu laboratoare mobile din dotarea RAR.

(3) ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu carburanți alternativi se efectuează în stațiile reprezentanțelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR."

7. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera a), litera a1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă."

8. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera a), punctul vii) de la litera a8) se abrogă.

9. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 8, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

8. Decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare prin probe funcționale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale și autovehiculele specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri, precum și pentru mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h.)"

10. În anexă, la articolul 10 alineatul (5), prima linie din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

"[art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. a)] Certificat de etalonare Forță de frânare
Stand de frânare cu role corespunzător clasei I de ITP - pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș Cântărire (masă)"

11. În anexă, la articolul 16 alineatul (6) litera a), punctele iii) și iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

iii) consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează și ștampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacție/numărul de înregistrare al ITP așa cum apare în aplicația informatică de evidență și aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător, a cărui serie este indicată de calculator ulterior înregistrării în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice;

iv) emite certificatul de inspecție tehnică periodică, îl verifică din punctul de vedere al conținutului, îl semnează, îl ștampilează și îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP;".

12. În anexă, la articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru autovehiculele dotate cu odometru (și, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală a indicației odometrului, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează și o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecției pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecției, care se salvează în sistemul informatic al RAR."

13. La anexa nr. 1 la reglementări litera A, punctele 1.2.2, 1.4.2 și 8.1.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"1.2.2. Eficacitate (+E) Încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim.
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Coeficient de frânare mai mic decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mică decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A (probe în parcurs) X
Coeficient de frânare mai mic decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mică decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A (probe în parcurs) X
. . . . . . . . . .
1.4.2. Eficacitate (+E) Probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Decelerația maximă măsurată mai mică de 1,6 m/s2, după caz, pentru toate categoriile de vehicule
Mai puțin de 50% din valoarea de mai sus (0,8 m/s2)
X


X
. . . . . . . . . .
8.1.1. Sistem de reducere a zgomotului Evaluare subiectivă a) Nivelul de zgomot depășește nivelul maxim permis de cerințe1). X
b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului slăbită, lipsă, deteriorată, montată incorect sau modificată în mod evident astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot
Risc foarte mare de cădere
X X"

14. La anexa nr. 2 la reglementări litera A, punctele 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 și 8.1.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"1.2.1. Performanță (+E) Inspecție pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare
Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim; la autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână, verificarea se efectuează prin aplicarea unui efort de acționare la pedală care nu trebuie să depășească valoarea determinată în funcție de starea de încărcare a autovehiculului.
Pentru autovehiculele destinate învățării conducerii auto și pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acționarea dispozitivului suplimentar.
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
a) Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau mai multe roți
Lipsa forței de frânare pe una sau pe mai multe roți
X X
b) Dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 30%, dar mai mic de 50%.
În cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie.
Dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 50%.
XX
c) Forța de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) X
d) Timp de răspuns prea mare la frânare la orice roată X
e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării la rotația completă a unei roți X
1.2.2. Eficacitate (+E) Încercare pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului de măsurare a forței la pedală, a dispozitivului de măsurare a presiunii în instalația de frânare, a dispozitivului de ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare și, după caz, dispozitiv de măsurare a efortului la pedală
Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim.
Pentru autovehiculele destinate învățării conducerii auto și pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acționarea dispozitivului suplimentar.
Autovehiculele sau (semi) remorcile cu masa totală maximă admisibilă mai mare de 3,5 tone trebuie inspectate în conformitate cu standardele ISO 21069. A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Coeficient de frânare mai mic decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. B și C (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mică decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. B și C (probe în parcurs)
Coeficient de frânare mai mic decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. B și C (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mică decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. B și C (probe în parcurs)
X
. . . . . . . . . .
1.4.2. Eficacitate (+E) Inspecție pe standul de frânare sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare sau cu vehiculul pe o pantă cu unghi de înclinare cunoscut Se acționează frâna gradual (după caz) până la obținerea efortului maxim.
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Coeficient de frânare mai mic de 16% sau decelerația maximă măsurată mai mică de 1,6 m/s2, după caz, pentru toate categoriile de vehicule
Mai puțin de 50% din valorile de mai sus (8% sau 0,8 m/s2)
XX
. . . . . . . . . .
8.1.1. Sistem de reducere a zgomotului Evaluare subiectivă a) Nivelul de zgomot depășește nivelul maxim permis de cerințe1). X
b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului slăbită, lipsă, deteriorată, montată incorect sau modificată în mod evident astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot
Risc foarte mare de cădere
X X"

15. La anexa nr. 2 la reglementări litera D punctul 1, litera c) și figura se abrogă.

16. La anexa nr. 2 la reglementări litera D punctul 2 primul paragraf, litera c) se abrogă.

17. La anexa nr. 21 la reglementări, punctele 1.2.2 și 1.3.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"1.2.2 Eficacitate (+E) a) Inspecție prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h)
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Decelerația maximă măsurată mai mică de 2,0 m/s2 X
. . . . . . . . . .
1.3.2 Eficacitate (+E) a) Inspecție prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h)
A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.
Decelerația maximă măsurată mai mică de 1,6 m/s2 X"

18. La anexa nr. 4 la reglementări și la anexa nr. 5 la reglementări, sintagma "Număr kilometri" se înlocuiește cu sintagma "Indicație odometru".

19. La anexa nr. 71 la reglementări punctul 1, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) cu privire la competența profesională, că acesta deține cunoștințe și capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):

- mecanică/dinamică;

- dinamica vehiculelor rutiere;

- motoare cu ardere internă;

- construcția vehiculelor rutiere;

- diagnosticarea vehiculelor rutiere;

- materiale și prelucrarea materialelor;

- electricitate/electrotehnică/electronică;

- componente electronice ale vehiculelor rutiere;

- aplicații IT;

b) cu privire la experiența profesională documentată, că acesta a desfășurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parțială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activități:

- activități de reparații auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfășurarea cel puțin a activităților de reparații pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcție și sistemul de frânare;

- omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorități de omologare ori servicii tehnice notificate;

- ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii."

20. La anexa 71, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"

21. Cerințele de competență profesională precizate la pct. 1 lit. a) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanților care dețin titlul de inginer în domeniul de studii de licență «Ingineria transporturilor», specializarea «Ingineria transporturilor și a traficului».

Prin derogare de la prevederile prevăzute la pct. 1 lit. b), în cazul solicitanților care dețin titlul de inginer în domeniul de studii de licență «Ingineria transporturilor», specializarea «Ingineria transporturilor și a traficului», experiența profesională documentată necesară este de cel puțin un an în activitățile prevăzute la pct. 1 lit. b)."

21. Anexa nr. 11 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Rapoartele de inspecție tehnică periodică prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se utilizează după epuizarea stocului de rapoarte de inspecție tehnică periodică existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 16 ianuarie 2020.

Nr. 77.

ANEXĂ (Anexa nr. 11 la reglementări)

Condiții tehnice privitoare la verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor

A. Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor pe standul de frânare cu role

Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor pe standul de frânare cu role presupune verificarea coeficienților de frânare realizați de frâna de serviciu și frâna de staționare, precum și verificarea dezechilibrului între forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru frâna de serviciu și frâna de staționare.

A1. Coeficientul de frânare

Coeficientul de frânare reprezintă raportul dintre suma forțelor de frânare la roțile pe care acționează frâna a cărei eficacitate se verifică și greutatea vehiculului prezentat la ITP:

în care:

Fis (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea stângă a punții i;

Fid (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea dreaptă a punții i;

n - numărul de punți;

G (daN) - greutatea vehiculului prezentat la ITP.

Valorile-limită ale coeficientului de frânare și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate) sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu, tabelul 2 pentru frâna de securitate și tabelul 3 pentru frâna de staționare.

Tabelul 1 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate)
pentru frâna de serviciu

A. Autovehicule cu două roți

Categoria vehiculului Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori
(ambele frâne)
Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori
(frână pe roata din spate)
DMa DP DMa DP
Mopede cu două roți (L1e) 42 21 25 12
Motociclete fără ataș (L3e) 50 25 25 12

B. Autovehicule și remorcile acestora

Categoria vehiculului Efortul de acționare maxim admisibil la pedală (daN) Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate în perioada)
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune (autoturisme, autovehicule taxi, autovehicule speciale ambulanță etc.) (M1) 50 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
48 24 50 (cu ABS)
48 (fără ABS)
25 (cu ABS)
24 (fără ABS)
58 29
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (microbuze, autobuze) (M2, M3) 70 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
48 24 50 (cu ABS)
48 (fără ABS)
25 (cu ABS)
24 (fără ABS)
50 25
Autovehicule transport marfă cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv (N1) 70 până la 31.12.2011 după 01.01.2012
DMa DP DMa DP
45 22 50 25
Autovehicule transport marfă cu MTMA peste 3.500 kg (N2, N3) 70 până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
43 21 45 22 50 25
Semiremorci*) (O2, O3 și O4) - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
40 20 43 21 45 22
Remorci cu proțap (O1) - dacă este prevăzută - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
40 20 43 21 50 25
Remorci cu proțap (O2, O3 și O4) - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
40 20 43 21 50 25
*) La semiremorci, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punțile semiremorcii.

C. Tractoare

Categoria vehiculului Efortul de acționare maxim admisibil la pedală (daN) Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate până la 1.01.2018) Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate după 1.01.2018)
cu viteza maximă mai mică sau egală cu 30 km/h cu viteza maximă mai mare de 30 km/h
DMa DP DMa DP DMa DP
Tractoare (T) 60 20 10 28 14 40 20

La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână (cu excepția celor din categoria L) este obligatorie verificarea eficacității frânei de serviciu prin acționarea acesteia cu un efort de acționare la pedală care nu trebuie să depășească valoarea determinată în funcție de starea de încărcare a autovehiculului:

în care:

Fpmax (daN) - efortul de acționare maxim admisibil la pedala de frână (tabelul 1);

mef (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat;

mtot (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat.

Tabelul 2 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate) pentru frâna de securitate (dacă este asigurată de un sistem separat)
Autovehicule și remorcile acestora

Categoria vehiculului Efortul de acționare maxim admisibil la pedală (daN) Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate în perioada)
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune (autoturisme, autovehicule taxi, autovehicule speciale ambulanță etc.) (M1) 50 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
24 12 25 (cu ABS)
24 (fără ABS)
12 (cu ABS)
12 (fără ABS)
29 14
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (microbuze, autobuze) (M2, M3) 70 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
24 12 25 (cu ABS)
24 (fără ABS)
12 (cu ABS)
12 (fără ABS)
25 12
Autovehicule transport marfă cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv (N1) 70 până la 31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP
22 11 25 12
Autovehicule transport marfă cu MTMA peste 3.500 kg (N2, N3) 70 până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
21 10 22 11 25 12
Semiremorci*) (O2, O3 și O4) - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
20 10 21 10 22 11
Remorci cu proțap (O1) - dacă este prevăzută - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
20 10 21 10 25 12
Remorci cu proțap (O2, O3 și O4) - până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
20 10 21 10 25 12
*) La semiremorci, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punțile semiremorcii.

Tabelul 3 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate) pentru frâna de staționare
Toate categoriile

Coeficient de frânare (%) mai mic decât următoarele valori
DMa DP
16 8

NOTĂ:

În cazul semiremorcilor, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punțile semiremorcii.

A2. Dezechilibrul

Dezechilibrul dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți se determină cu relația:

în care:

Fmax (daN) - forța de frânare la roata care înregistrează forța de frânare superioară;

Fmin (daN) - forța de frânare la roata care înregistrează forța de frânare inferioară.

Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru vehicule sunt precizate în tabelul 4.

Tabelul 4 - Valorile-limită ale dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate)

Categoria vehiculului Dezechilibrul (%) (Dez)
DMa DP
Toate categoriile, cu excepția autovehiculelor din categoria L 30 < Dez ≤ 50 mai mare de 50

B. Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor cu decelerometrul cu compensare și înregistrare

Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor cu decelerometrul cu compensare și înregistrare presupune verificarea decelerațiilor realizate de frâna de serviciu și frâna de staționare în cazul frânării pe pistă, precum și aprecierea dezechilibrului între forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru frâna de serviciu și frâna de staționare în funcție de comportamentul la frânarea pe pistă.

Această verificare se efectuează prin probe funcționale în parcurs, prin măsurarea decelerației maxime la o frânare bruscă de la viteza de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza maximă constructivă, dacă viteza maximă constructivă este mai mică de 30 km/h) în cazul frânei de serviciu și 15 km/h în cazul frânei de staționare.

Probele în parcurs trebuie desfășurate pe un carosabil betonat sau asfaltat, uscat, neted și rectiliniu.

Această verificare se aplică pentru:

- mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

- tractoare (în cazul tractoarelor, verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare se poate efectua și pe standul cu role, în stațiile ITP autorizate);

- autoremorchere, autovehicule speciale și autovehicule specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare pe standul de frânare cu role;

- autovehicule cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă;

- mopede cu 3 roți;

- motociclete cu ataș;

- mototricicluri:

- cvadricicluri;

- motocicluri cu roți jumelate.

Valorile-limită ale decelerației maxime măsurate și încadrarea în categorii de deficiență sunt precizate în tabelul 5 pentru frâna de serviciu și tabelul 6 pentru frâna de staționare.

Tabelul 5 - Valorile-limită ale decelerației maxime măsurate și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate)
pentru frâna de serviciu

A. Autovehicule cu trei roți și cvadricicluri

Categoria vehiculului Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori (ambele frâne) Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori (frână pe roata/axa din spate, după caz)
DMa DP DMa DP
Mopede cu trei roți (L2e) Cvadricicluri ușoare (L6e) 4,0 2,0 2,5 1,2
Motociclete cu ataș (L4e) 4,6 2,3 2,5 1,2
Mototricicluri (L5e) Cvadricicluri grele (L7e) 4,4 2,2 2,5 1,2

B. Autovehicule

Categoria vehiculului Efortul de acționare maxim admisibil la pedală (daN) Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate în perioada)
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune (autoturisme, autovehicule taxi, autovehicule speciale ambulanță etc.) (M1) cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă 50 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
4,8 2,4 5,0 (cu ABS)
4,8 (fără ABS)
2,5 (cu ABS)
2,4 (fără ABS)
5,8 2,9
Autovehicule transport persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (microbuze, autobuze) (M2, M3) cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă 70 până la 30.09.1991 1.10.1991-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
4,8 2,4 5,0 (cu ABS)
4,8 (fără ABS)
2,5 (cu ABS)
2,4 (fără ABS)
5,0 2,5
Autovehicule transport marfă cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv (N1) cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă 70 până la 31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP
4,5 2,2 5,0 2,5
Autovehicule transport marfă cu MTMA peste 3.500 kg (N2, N3) cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă 70 până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
4,3 2,1 4,5 2,2 5,0 2,5
Autoremorchere, autospecializate și autospeciale 70 până la 31.12.1988 1.01.1989-31.12.2011 după 1.01.2012
DMa DP DMa DP DMa DP
4,3 2,1 4,5 2,2 5,0 2,5

C. Tractoare

Categoria vehiculului Efortul de acționare maxim admisibil la pedală (daN) Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate până la 1.01.2018) Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori (vehicule înmatriculate sau fabricate după 1.01.2018)
cu viteza mai mică sau egală cu 30 km/h cu viteza mai mare de 30 km/h
DMa DP DMa DP DMa DP
Tractoare (T) 60 2,0 1,0 2,8 1,4 4,0 2,0

D. Mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h

Categoria vehiculului Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori
DMa DP
Mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h 2,0 1,0

La autovehicule, cu excepția celor din categoria L și a mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări care nu sunt echipate cu servofrână, este obligatorie verificarea eficacității frânei de serviciu prin acționarea acesteia cu un efort de acționare la pedală care nu trebuie să depășească valoarea determinată în funcție de starea de încărcare a autovehiculului:

în care:

Fpmax (daN) - efortul de acționare maxim admisibil la pedala de frână (tabelul 5);

mef (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat;

mtot (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat.

Tabelul 6 - Valorile-limită ale decelerației maxime măsurate și încadrarea în categorii de deficiență (grad de gravitate) pentru frâna de staționare
Toate categoriile

Valoarea decelerației maxime măsurate (m/s2) mai mică decât următoarele valori
DMa DP
1,6 0,8

C. Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs

Verificarea eficacității și performanței sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor care nu pot fi verificate din motive constructive pe standul de frânare. Pentru verificare se efectuează:

- o frânare pe pistă a ansamblului autovehicul tractor - (semi)remorcă, verificându-se dacă sistemul de frânare de serviciu funcționează, precum și comportamentul la frânare (păstrarea traiectoriei);

- acționarea sistemului de frânare de staționare al (semi)remorcii, verificându-se dacă sistemul de frânare de staționare al (semi)remorcii funcționează.

Metodologia de încercare a sistemelor de frânare ale vehiculelor din categoriile M, N și O cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t utilizând un stand de frânare cu role

1. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare pneumatice

1.1. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul încărcat la MTMA

Calcularea coeficientului de frânare a vehiculului încărcat la MTMA nu necesită extrapolare, acesta rezultând simplu din ecuația următoare:

în care:

Fis (daN) = forța de frânare la roata/roțile de pe partea stângă a punții i;

Fid (daN) = forța de frânare la roata/roțile de pe partea dreaptă a punții i;

n = numărul de punți;

G (daN) = greutatea vehiculului prezentat la ITP.

1.2. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul descărcat sau parțial încărcat - metoda de măsurare într-un punct

Aceasta este o metodă de extrapolare a valorilor forțelor de frânare obținute la verificarea vehiculului descărcat sau parțial încărcat în vederea calculării coeficientului de frânare al vehiculului încărcat la MTMA.

Metoda presupune existența conectoarelor de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindrii de frână, după caz.

În timpul verificării pe fiecare punte, cel puțin 30% din presiunea nominală maximă a sistemului de frânare trebuie obținută printr-o încărcare adecvată a vehiculului sau prin simularea încărcării.

Pentru calculul coeficientului de frânare este necesară cunoașterea următorilor parametri:

a) valoarea forțelor maxime de frânare pentru nivelul de încărcare al vehiculului prezentat (se obțin prin măsurarea pe standul de frânare cu role);

b) valorile presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte ce se verifică sau cele din cilindrii de frână (în funcție de amplasarea conectorului de testare) la care se obțin forțele de frânare maxime pentru nivelul de încărcare cu care vehiculul a fost prezentat la ITP (se obțin prin măsurare în timpul verificării pe standul de frânare cu role, cuplându-se traductorii de măsurare a presiunii);

c) valoarea/valorile presiunii de extrapolare pentru fiecare punte (se preiau sau se calculează în funcție de datele existente pe plăcuța regulatorului automat al frânării în funcție de încărcare). În cazul în care presiunea de extrapolare de pe plăcuța regulatorului automat al frânării în funcție de încărcare este prevăzută pentru o masă diferită de cea a axei/grupului de axe pe care acționează regulatorul care este menționată în documente, se calculează o presiune de extrapolare corespunzătoare masei din documente, care va fi folosită în calcul.

Pentru o anumită punte, forțele de frânare maxime se obțin la blocarea standului de frânare sau, dacă acesta nu se blochează, prin citirea de pe panoul de afișaj a valorilor maxime.

Se calculează factorii de extrapolare pentru fiecare punte conform formulei:

în care:

i = numărul punții verificate;

pex = valoarea presiunii de extrapolare;

pi = valoarea presiunii măsurate la care s-au obținut forțele maxime de frânare pe puntea i.

Se calculează valoarea coeficientului de frânare cu formula:

în care:

Fis (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea stângă a punții i;

Fid (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea dreaptă a punții i;

Ei - factorul de extrapolare pentru puntea i;

n - numărul de punți;

G (daN) - greutatea vehiculului încărcat la MTMA.

În cazul în care vehiculul nu este echipat din fabricație cu conectoare de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindrii de frână, după caz, coeficientul de frânare se determină direct prin măsurarea forțelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parțial încărcat utilizând ecuația următoare:

în care:

Fis (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea stângă a punții i;

Fid (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea dreaptă a punții i;

n - numărul de punți;

G (daN) - greutatea vehiculului prezentat la ITP.

Dacă coeficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puțin 50% din sarcina maximă.

2. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare hidropneumatice și pentru sistemele de frânare complet hidraulice

Coeficientul de frânare pentru vehiculele echipate cu sisteme de frânare hidropneumatice sau complet hidraulice se determină direct prin măsurarea forțelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parțial încărcat utilizând ecuația următoare:

în care:

Fis (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea stângă a punții i;

Fid (daN) - forța de frânare la roata/roțile de pe partea dreaptă a punții i;

n = numărul de punți

G (daN) = greutatea vehiculului prezentat la ITP.

Dacă coeficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puțin 50% din sarcina maximă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...