Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 8.418/ANPD din 27.09.2019,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul legitimației acordate persoanelor cu dizabilități, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru

București, 30 decembrie 2019.

Nr. 1.830.

ANEXĂ

MODELUL
legitimației acordate persoanelor cu dizabilități

Art. 1. -

(1) Legitimația acordată persoanelor cu dizabilități, denumită în continuare legitimația, este documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de legislația în vigoare, pe întreg teritoriul țării.

(2) Legitimația este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

Art. 2. -

(1) Legitimația are dimensiunea 86 x 54 mm și este tipărită față-verso.

(2) Pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente, conform anexei nr. 1:

a) numărul și data emiterii format: zz.ll.aaaa;

b) datele de identificare ale persoanei: numele (surname) și prenumele persoanei (name), codul numeric personal;

c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) gradul de handicap;

e) termenul de valabilitate (Expiry date);

f) foto tip act de identitate;

g) semnătura și ștampila emitentului.

(3) Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri, conform modelului prezentat în anexa nr. 2:

a) emitentul: pe primul rând - "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI"; pe rândul al doilea - JUDEȚUL sau, după caz, sectorul municipiului București;

b) pe rândul al treilea - "LEGITIMAȚIE"; pe rândul al patrulea - "DISABILITY CARD";

c) numărul legitimației (maximum 5 cifre);

d) în partea de jos: "Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare."

(4) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care conține filigran de siguranță, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC", conform modelului din anexa nr. 3.

(5) După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități.

Art. 3. -

(1) Legitimația este nominală, netransmisibilă și cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap.

(2) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimației, persoana cu dizabilități va publica pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj și va solicita Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) eliberarea altei legitimații.

(3) Eliberarea altei legitimații de către DGASPC se realizează în baza cererii scrise a persoanei cu dizabilități.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune la DGASPC și va fi însoțită de o copie a cotidianului în care s-a publicat declararea pierderii/distrugerii/furtului legitimației.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul model.

ANEXA Nr. 1 la modelul legitimației

Model față legitimație

NOTĂ:

Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor:

- pentru fontul general: Arial 7;

- pentru completările marcate cu X, respectiv: zz.ll.aaaa: Arial 12;

- pentru "LEGITIMAȚIE, DISABILITY CARD" și "RO": Arial 13 bold.

ANEXA Nr. 2 la modelul legitimației

Model verso legitimație

NOTĂ:

Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor:

- pentru "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI", "JUDEȚUL/SECTORUL X - BUCUREȘTI": Arial 12;

- pentru "LEGITIMAȚIE" și "DISABILITY CARD": Arial 13 bold;

- pentru "Nr. : XXXXX": Arial 12;

- pentru "Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare.": Arial 7.

ANEXA Nr. 3 la modelul legitimației

Model inscripția "DGASPC"

NOTĂ:

Se utilizează fontul "Arial Rounded MT Bold" 40.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...