Dispoziții generale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop

Art. 1. -

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

SECȚIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 2. -

(1) Procedura se aplică clienților finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, operatorilor de rețea și operatorului pieței de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul:

a) preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instanță;

b) cedării consumatorilor izolați de gaze naturale de tip A sau de tip B operatorului de distribuție a gazelor naturale, concesionar al serviciului public de distribuție din unitatea administrativ-teritorială în care aceștia sunt situați.

(3) Inițierea procesului conform procedurii de schimbare a furnizorului nu poate avea loc:

a) în situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare a gazelor naturale/energiei electrice asupra locului de consum;

b) în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) contract de rețea/acces la sistem - contract pentru prestarea serviciului de distribuție/transport a/al energiei electrice/gazelor naturale, după caz;

b) data schimbării efective a furnizorului - data de la care produce efecte contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu furnizorul nou;

c) furnizor actual - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final până la data schimbării efective a furnizorului;

d) furnizor nou - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final de la data schimbării efective a furnizorului;

e) operator de rețea - operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, inclusiv al unui sistem de distribuție închis, operatorul conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, în sistemul/rețeaua/conducta căruia este racordat locul de consum al clientului final pentru care se solicită schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică/gaze naturale;

f) procesul de schimbare a furnizorului - totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale cu un furnizor nou;

g) sistarea procesului de schimbare a furnizorului - încetarea procesului de schimbare a furnizorului în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de schimbare a furnizorului, clientul final anunță furnizorul nou că renunță la contractul încheiat.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vigoare, și din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, în vigoare.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CLC - cod loc de consum gaze naturale;

c) FA - furnizor actual;

d) FN - furnizor nou;

e) OR - operator de rețea;

f) POD - punct de livrare energie electrică;

g) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Procesul de schimbare a furnizorului
Dispoziții finale
;
se încarcă...