Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie 2019, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:

"

(12) Situațiile financiare anuale se întocmesc de instituțiile publice potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, și prevederilor anexei nr. 2 "Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale" la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale se depun la instituțiile ierarhic superioare la termenele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (12) se transmit în format electronic la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate la termenele prevăzute de lege, în vederea centralizării și verificării cu situațiile financiare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug.

(14) Ordonatorii principali de credite din administrația centrală transmit scanate prin e-mail la direcția de specialitate cu atribuții în elaborarea situațiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administrației publice din Ministerul Finanțelor Publice declarațiile scrise întocmite potrivit art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și raportul de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative la situațiile financiare anuale centralizate la nivelul acestora.

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv administrațiile județene ale finanțelor publice transmit scanate prin e-mail pe adresa direcției de specialitate cu atribuții în domeniul elaborării situațiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administrației publice din Ministerul Finanțelor Publice rapoartele de analiză pe bază de bilanț care cuprind notele explicative la situațiile financiare anuale centralizate pe ansamblul județului, precum și precizări distincte privind declarațiile pe propria răspundere întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Informațiile prezentate în rapoartele de analiză pe bază de bilanț trebuie să corespundă cu informațiile din situațiile financiare anuale transmise electronic."

2. La articolul 2, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate își exercită prerogativele de centralizare și verificare a raportărilor financiare lunare și a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice cu rapoartele realizate din sistemul național de raportare - Forexebug."

3. La articolul 2, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

"

(23) Prevederile alin. (22) se aplică și pentru situațiile financiare anuale întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2019."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1/2020:
Art I
Art II
Art III
Art IV
;
se încarcă...