Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | Ordin 3818/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % %
Aprobat din care: 7=6/5 8=5/3 a
conform HG/Ordin comun conform Hotararii C.A. Preliminat / Realizat Trim I Trim II Trim III An
0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: 2
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3
al) din vânzarea produselor 4
a2) din servicii prestate 5
a3) din redevențe și chirii 6
a4) alte venituri 7
b) din vânzarea mărfurilor 8
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9
ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11
d) din producția de imobilizări 12
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: 14
fi) din amenzi și penalități 15
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16
- active corporale 17
- active necorporale 18
f3) din subvenții pentru investiții 19
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20
f5) | alte venituri 21
2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care: 22
a) din imobilizări financiare 23
b) din investiții financiare 24
c) din diferențe de curs 25
d) din dobânzi 26
e) alte venituri financiare 27
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: 31
a) cheltuieli cu materiile prime 32
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34
b2) cheltuieli cu combustibilii 35
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36
d) cheltuieli privind energia și apa 37
e) cheltuieli privind mărfurile 38
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 40
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42
b2) - către operatori cu capital privat 43
c) prime de asigurare 44
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 45
a) cheltuieli cu colaboratorii 46
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 47
b1) cheltuieli privind consultanța juridică 48
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 49
c1) cheltuieli de protocol, din care: 50
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 51
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 53
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54
- ch.de promovare a produselor 55
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 58
- pentru cluburile sportive 59
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 61
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 62
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63
-interna 64
-externa 65
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 67
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68
i1) cheltuieli de asigurare si pază 69
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 70
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 72
-aferente bunurilor de natura domeniului public 73
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 75
i7) cheltuieli cu anunțurile privind 76
I licitațiile și alte I anunțuri
j) alte cheltuieli 77
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: 78
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 79
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale 80
c) ch. cu taxa de licență 81
d) ch. cu taxa de autorizare 82
e) ch. cu taxa de mediu 83
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 84
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: 85
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87
a) salarii de bază 88
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 89
c) alte bonificații (conform CCM) ' 90
C2 Bonusuri
(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:
91
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: 92
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 93
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94
b) tichete de masă; 95
c) vouchere de vacanță; 96
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent 97
e) alte cheltuieli conform CCM. 98
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +
Rd. 102), din care:
99
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 101
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 102
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: 103
a) pentru directori/directorat 104
-componenta fixă 105
-componenta variabilă 106
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: 107
-componenta fixă 108
-componenta variabilă 109
c) pentru cenzori 110
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 111
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 112
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 113
a) cheltuieli cu majorări și penalități
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:
114
- către bugetul general consolidat 115
- către alți creditori 116
b) cheltuieli privind activele imobilizate 117
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118
d) alte cheltuieli 119
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 120
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: 121
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 122
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 123
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 124
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 125
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care: 126
- din participarea salariaților la profit 127
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante 128
- venituri din alte provizioane 129
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: 1S0
a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 1S1
a1) aferente creditelor pentru investiții 1S2
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 1S4
b1) aferente creditelor pentru investiții 1S5
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 1SB
c) alte cheltuieli financiare 12>7
III REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
(rd.138=Rd.1-Rd.28)
1SB
venituri neimpozabile 1S9
cheltuieli
nedeductibile fiscal
140
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141
V DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 142
a) - venituri din subvenții și transferuri 142)
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat 144
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 145
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat 14B
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) 147
a) . . . . . . . . . . 147
a)
b) . . . . . . . . . . 147
b)
c) . . . . . . . . . . 147
c)
4 Nr. de personal prognozat la finele anului 14B
S Nr. mediu de salariați 149
B a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)
150 x x x
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000 151 x x x
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat 152 x x x
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) 153 x x x
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 154 x x x
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
W=QPF/Rd. 149
155 x x x
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care 156 x x x
- cantitatea de produse finite (QPF) 157 x x x
- pret mediu (p) 158 x x x
- valoare=QPF x p 159 x x x
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 160 x x x
8 Plăți restante 161
9 Creanțe restante, din care: 162
- de la operatori cu capital
integral/majoritar de stat
163
- de la operatori cu capital privat 164
- de la bugetul de stat 165
- de la bugetul local 166
- de la alte entitati 167
1
0
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) 168
1
1
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din: 169
- alte rezerve 170
- rezultatul reportat 171

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
. . . . . . . . . .
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3818/2019:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
;
se încarcă...