BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul | Ordin 3818/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul . . . . . . . . . .

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % Estimări an N+1 Estimări an N+2 %
9=7/5 10=8/7
0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6
1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11
C1 ch. cu salariile 12
C2 bonusuri 13
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17
D. alte cheltuieli de exploatare 18
2 Cheltuieli financiare 19
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26
1 Rezerve legale 27
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35
b) - dividende cuvenite bugetului local 36
c) - dividende cuvenite altor acționari 37
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40
a) cheltuieli materiale 41
b) cheltuieli cu salariile 42
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) alte cheltuieli 45
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46
1 Alocații de la buget 47
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50
2 Nr. mediu de salariați total 51
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57
9 Plăți restante 58
10 Creanțe restante 59

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3818/2019:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
;
se încarcă...