Art VIII | Ordonanță de urgență 1/2020

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. VIII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (31) se abrogă.

2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației procedează astfel:

a) înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită estimată până la care aceștia mai pot depune solicitări;

b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;

c) în situația în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației înștiințează beneficiarii asupra acestui fapt și prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;

d) în cazul în care cuantumul solicitărilor depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășește creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu această destinație, acestea se restituie beneficiarilor."

3. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite."

4. La articolul 10, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (3) și (4).

(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3)."

5. La articolul 10, alineatele (71) și (72) se abrogă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 1/2020:
Art 42 "
Art II
Art III
Art IV
Art V
Art 7 "
Art 17 "
Art VI
Art VII
Art 31 "
Art VIII
Art IX
Art X
Art XI
Art 35 "
Art 52 "
Art 60 "
Art 88^1 "
Art XII
Art XIII
Art XIV
;
se încarcă...