Supravegherea activității | Lege 1/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XIII Supravegherea activității

ARTICOLUL 134 Obiectivul supravegherii prudențiale

(1) Supravegherea prudențială are ca obiectiv principal protecția drepturilor participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, soliditatea financiară a administratorului și stabilitatea pieței sistemului de pensii ocupaționale.

(2) În vederea exercitării activității de supraveghere prudențială, A.S.F. realizează activități de reglementare, autorizare și control al entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) -f).

(3) În vederea exercitării activității de supraveghere a entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), A.S.F. realizează activități de reglementare, avizare și control al depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale.

ARTICOLUL 135 Sfera supravegherii prudențiale

Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt supuse supravegherii prudențiale, în privința următoarelor elemente, după caz:

a) modul și condițiile de organizare și funcționare;

b) aderarea, evidența și colectarea contribuțiilor participanților;

c) convertirea contribuțiilor participanților;

d) evidența și gestionarea conturilor individuale ale participanților;

e) evidența și desfășurarea operațiunilor;

f) provizioanele tehnice și finanțarea acestora;

g) regulile de investire;

h) administrarea investițiilor;

i) sistemul de guvernanță;

j) informațiile care trebuie furnizate participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;

k) transparență și raportare.

ARTICOLUL 136 Principiile generale ale supravegherii prudențiale

(1) A.S.F. răspunde de supravegherea prudențială a administratorilor.

(2) A.S.F. se asigură că supravegherea se bazează pe o abordare proactivă și bazată pe riscuri.

(3) Supravegherea administratorilor constă într-o combinație adecvată de activități bazate pe raportări prudențiale și controale la fața locului.

(4) Competențele de supraveghere se exercită în timp util și în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților administratorilor.

(5) A.S.F. ia în calcul în mod corespunzător impactul potențial al acțiunilor sale asupra stabilității sistemelor financiare din Uniunea Europeană, în special în situații de urgență.

ARTICOLUL 137 Competențe de intervenție și atribuții principale ale Autorității

(1) Pentru desfășurarea activității în conformitate cu prevederile prezentei legi, A.S.F. are următoarele atribuții principale:

a) acordarea sau retragerea autorizărilor;

b) acordarea sau retragerea avizelor;

c) protejarea drepturilor participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;

d) supravegherea prudențială a activităților prevăzute de prezenta lege, desfășurate de către entitățile autorizate/avizate;

e) informarea și educarea populației cu privire la scopurile și principiile de funcționare a fondurilor de pensii ocupaționale și a administratorilor;

f) comunicarea în mod public a informațiilor privind procesul de supraveghere prudențială și a datelor statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicării cadrului prudențial;

g) colaborarea cu alte instituții, autorități, organisme și organizații interne și internaționale, pentru a asigura reglementarea și supravegherea eficientă a sistemului de pensii ocupaționale;

h) controlul activităților prevăzute de prezenta lege, desfășurate de către entitățile autorizate/avizate;

i) desfășurarea altor activități prevăzute în prezenta lege.

(2) A.S.F. își exercită atribuțiile prevăzute în prezenta lege în mod transparent, independent și responsabil, cu respectarea prevederilor art. 157 privind secretul profesional.

(3) A.S.F. își exercită atribuțiile de control asupra entităților autorizate/avizate, conform planului de control aprobat.

(4) A.S.F. are calitatea procesuală activă și poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, persoane fizice sau juridice care se află într-o relație juridică cu aceștia, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării participanților.

ARTICOLUL 138 Procesul de supraveghere prudențială

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, A.S.F. are dreptul de a solicita și primi de la administrator, angajator, depozitar și/sau auditorul financiar, după caz, următoarele informații și documente:

a) documente care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;

b) orice registre, fișiere informatice sau alte evidențe care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;

c) conturile anuale și rapoartele anuale, rapoartele interne intermediare, evaluări actuariale și previziuni detaliate, situații contabile privind activele și pasivele, documente din care rezultă respectarea politicii de investiții, documente care fac dovada plății contribuțiilor, rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul situațiilor financiare anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii.

(2) A.S.F. are competența necesară pentru a reexamina strategiile, operațiunile și raportările întocmite de administrator, luând în considerare volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților acestuia.

(3) Reexaminarea prevăzută la alin. (2) se realizează ținând seama de volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților administratorilor vizați, în conformitate cu reglementările A.S.F., și conține:

a) o evaluare a cerințelor calitative referitoare la sistemul de guvernanță;

b) o evaluare a riscurilor cu care se confruntă administratorul;

c) o evaluare a capacității administratorului de a evalua și a gestiona riscurile cu care se confruntă acesta.

ARTICOLUL 139 Informații furnizate A.S.F.

(1) A.S.F., în cadrul procesului de supraveghere și control, poate solicita structurii de conducere a administratorului sau persoanelor care dețin funcții-cheie să furnizeze în orice moment informații privind toate aspectele activității sau să pună la dispoziție toate documentele în cauză.

(2) A.S.F. poate controla relațiile dintre administrator și alte societăți, în situațiile în care administratorul externalizează acestor societăți orice activități care influențează situația financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficace.

(3) A.S.F. poate controla spațiile în care administratorul își desfășoară activitatea și, dacă este cazul, spațiile în care se desfășoară activitățile externalizate, pentru a verifica dacă acestea se derulează în conformitate cu prezenta lege și cu reglementările A.S.F.

(4) A.S.F. poate solicita informații din partea administratorului în orice moment cu privire la activitățile externalizate.

ARTICOLUL 140 Registrul

(1) Registrul prevăzut la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o secțiune conținând entitățile autorizate sau avizate să desfășoare activități în sistemul de pensii ocupaționale.

(2) Secțiunea prevăzută la alin. (1) cuprinde informații cu privire la:

a) denumirea fondului și codul prevăzut în decizia de autorizare a fondului;

b) denumirea administratorului, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în decizia de autorizare a administratorului;

c) numele persoanelor din structura de conducere a administratorului;

d) denumirea depozitarului, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în avizul acordat depozitarului;

e) denumirea auditorului financiar, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în avizul acordat auditorului financiar;

f) alte informații prevăzute în reglementările A.S.F.

(3) În cazul activităților transfrontaliere desfășurate în conformitate cu art. 92-94, registrul A.S.F. prevăzut la alin. (1) conține, de asemenea, informații privind statele membre în care funcționează administratorii.

ARTICOLUL 141 Publicarea sancțiunilor

(1) Fără întârziere nejustificată, A.S.F. publică orice sancțiune sau măsură administrativă aplicată pentru încălcarea prezentei legi și față de care nu a fost inițiată exercitarea dreptului la o cale de atac în termen, inclusiv informații cu privire la tipul și natura încălcării și la identitatea persoanelor responsabile de aceasta.

(2) În cazul în care publicarea identității persoanelor juridice ori a identității sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporționată, pe baza unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporționalitatea publicării unor astfel de date, sau în cazul în care publicarea respectivă ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă în curs, A.S.F. poate decide să amâne publicarea, să nu publice aceste informații sau să publice sancțiunile sub formă anonimă.

(3) Autoritatea notifică Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale cu privire la orice decizie de a interzice sau de a restricționa activitățile unui administrator.

ARTICOLUL 142 Soluționarea sesizărilor

(1) Orice persoană interesată și care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuții în sistemul de pensii ocupaționale poate formula o sesizare către A.S.F.

(2) În situația în care sesizarea are ca obiect activitatea unui administrator, aceasta se depune în prealabil, în vederea soluționării, la respectivul administrator.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării, A.S.F. comunică un răspuns persoanei prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Răspunsul prevăzut la alin. (3) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

(5) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 143 Emiterea de reglementări privind supravegherea

A.S.F. emite reglementări cu privire la:

a) actualizarea informațiilor din registrul prevăzut de art. 140;

b) procedura privind soluționarea plângerilor formulate împotriva administratorului și a sesizărilor cu privire la activitatea acestuia;

c) raportarea informațiilor care vor fi comunicate public privind:

(i) procesul de supraveghere prudențială;

(ii) date statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicării cadrului prudențial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2020:
Schema de pensii ocupaționale și prospectul
Fondul
Participanți, contribuții și conturi ale participanților
Activități transfrontaliere
Investițiile și evaluarea activelor fondurilor
Provizionul tehnic
Plata drepturilor participanților
Obligații de raportare și transparență
Depozitarul activelor
Auditorul financiar
Supravegherea activității
Răspunderea juridică
Accesul la informații și secretul profesional
Dispoziții finale
;
se încarcă...