Auditorul financiar | Lege 1/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XII Auditorul financiar

ARTICOLUL 128 Avizarea auditorului financiar

(1) Situațiile financiare ale fondurilor și ale administratorilor acestora se auditează de către un auditor financiar, avizat de către A.S.F.

(2) Pentru avizarea de către A.S.F., auditorul financiar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie persoană juridică, membru activ al autorității competente din domeniul auditului financiar;

b) să fi funcționat anterior solicitării avizării minimum 4 ani, cu excepția persoanei juridice rezultate dintr-o fuziune/divizare, caz în care acest termen include și funcționarea persoanei/persoanelor juridice din care aceasta provine;

c) să aibă competență și onorabilitate în domeniul auditului financiar;

d) să nu fi fost sancționat de către autoritățile române sau străine din domeniul auditului sau din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități de audit financiar;

e) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional, contract valabil pe întreaga durată a efectuării misiunilor de audit financiar;

f) să nu fie persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.

(3) A.S.F. analizează cererea pentru avizarea auditorului financiar și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia și a documentației din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2), procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.

(4) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru avizarea auditorului financiar.

(5) Decizia de avizare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(6) Auditorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca auditor în sistemul pensiilor ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European este exceptat de la cerința avizării de către A.S.F.

ARTICOLUL 129 Contractul de audit

(1) Contractul de audit încheiat între administrator și auditorul financiar trebuie să respecte următoarele condiții:

a) contractul de audit se încheie până la data de 30 septembrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;

b) prețul contractului de audit se stabilește în moneda agreată între părți, cu excepția contractelor de audit încheiate pentru auditul situațiilor financiare ale fondurilor, pentru care prețul se stabilește în lei;

c) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preț în cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit încheiate pentru auditul situațiilor financiare ale fondurilor.

(2) Administratorii au obligația să solicite A.S.F. avizarea contractului de audit, în termen de 15 zile calendaristice de la încheiere.

(3) Administratorii au obligația să solicite A.S.F. avizarea modificării contractului de audit, în termen de 15 zile calendaristice de la modificare. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), modificarea contractului de audit privind prelungirea termenului acestuia se notifică A.S.F. de către administrator, în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării.

ARTICOLUL 130 Raportul de audit financiar

(1) Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu legislația aplicabilă.

(2) Raportul de audit al situațiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor include:

a) o referire privind modul de respectare a prevederilor referitoare la:

(i) metodologia de calcul și evidență a provizionului tehnic constituit de administrator;

(ii) categoriile de active destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;

(iii) regulile de diversificare pentru activele destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;

(iv) calculul și evidența veniturilor administratorului constituite conform legii;

b) o referire privind practicile și procedurile administratorului privind controlul intern și auditul intern, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora.

(3) Raportul de audit al situațiilor financiare anuale aplicabil unui fond include:

a) o referire privind auditarea anuală a valorii activului net și a valorii unității de fond;

b) o referire privind respectarea prevederilor legale referitoare la:

(i) calculul, convertirea și evidența contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii ocupaționale;

(ii) calculul și evidența comisionului de administrare;

(iii) calculul și evidența activelor fondurilor, inclusiv a dividendelor de încasat;

(iv) calculul și evidența operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului;

(v) calculul și evidența transferurilor participanților între fonduri;

(vi) calculul și evidența utilizării activului personal al participantului la un fond, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;

(vii) calculul și evidența provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum și regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

(viii) calculul și evidența garanției minime pentru fiecare participant al fondului;

c) o referire privind practicile și procedurile controlului și auditului intern aplicate fondului, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora.

(4) Raportul de audit financiar al situațiilor financiare anuale ale fondului nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.

ARTICOLUL 131 Scrisoarea auditorului financiar către conducere

(1) Auditorul financiar are obligația de a transmite A.S.F., în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii administratorului.

(2) În situația în care nu a fost emisă o scrisoare către conducere, auditorul financiar transmite Autorității, în termenul prevăzut la alin. (1), o comunicare scrisă, care să prezinte motivele pentru care nu a fost emisă scrisoarea către conducere.

(3) În urma recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea către conducere, administratorul elaborează un plan de măsuri care cuprinde modalități și termene concrete de realizare.

(4) Planul de măsuri prevăzut la alin. (3) se comunică A.S.F. în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea scrisorii auditorului financiar de către conducerea administratorului.

ARTICOLUL 132 Deficiențele semnificative

(1) Auditorul financiar are obligația de a informa A.S.F. și conducerea entității auditate, în situația constatării unor aspecte semnificative care pot avea una din următoarele consecințe:

a) încălcarea legii și/sau a reglementărilor A.S.F., prin care sunt stabilite condițiile de autorizare și de desfășurare a activității entității auditate;

b) afectarea situației patrimoniale a entității auditate;

c) potențiale riscuri de discontinuitate în desfășurarea activității entității auditate;

d) exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situațiilor financiare ale entității auditate.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în termen de o zi lucrătoare de la data constatării.

(3) În cazul în care constată deficiențe semnificative în activitatea auditorului financiar în legătură cu auditul situațiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia, A.S.F. poate sesiza autoritatea competentă în domeniul auditului financiar, solicitând acesteia adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit legii.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ al auditorului financiar, autoritatea competentă în domeniul auditului financiar informează A.S.F. despre aceasta.

ARTICOLUL 133 Emiterea de reglementări privind auditorul financiar

A.S.F. emite reglementări cu privire la:

a) modelul-cadru al raportului de audit;

b) elementele obligatorii asupra cărora auditorul financiar trebuie să formuleze opinie;

c) scrisoarea către conducerea administratorului;

d) procedura aplicabilă în cazul pierderii calității de membru activ al unui auditor financiar;

e) cerințele de informare referitoare la auditul financiar;

f) constatarea deficiențelor semnificative în activitatea auditorului financiar în legătură cu auditul situațiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2020:
Administratorul
Schema de pensii ocupaționale și prospectul
Fondul
Participanți, contribuții și conturi ale participanților
Activități transfrontaliere
Investițiile și evaluarea activelor fondurilor
Provizionul tehnic
Plata drepturilor participanților
Obligații de raportare și transparență
Depozitarul activelor
Auditorul financiar
Supravegherea activității
Răspunderea juridică
Accesul la informații și secretul profesional
Dispoziții finale
;
se încarcă...