Responsabilități în aplicarea prezentei legi | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" și nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.

(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" se alocă suma de 512 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Bazinul de înot Olimpia Sibiu".

(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.

(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, potrivit alin. (5), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (4).

Art. 25. -

În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 2.000 mii lei, cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri și servicii", pentru anul 2020 sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 2.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 2.000 mii lei.

Art. 26. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate integral din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" și alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor".

Art. 27. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, pe tot parcursul anului, să modifice în anexele nr. 3/19/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare" și nr. 3/19/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).

Art. 28. -

(1) În anul 2020, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) ".

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei 3/22/02a "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2020" în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrative teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.

(3) Sumele disponibile în contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente politicilor agricole comune-FEADR", deschis pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează la bugetul de stat și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" se utilizează cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", se repartizează integral.

(3) Până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la dispozițiile art. 24 alin. (51) și alin. (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

(4) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași- Târgu Mureș, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" la fișa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune", se alocă pentru anul 2020 credite de angajament și credite bugetare în sumă de 9.400 mii lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.

(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.13 "Dezvoltarea infrastructurii rutiere" se alocă suma de 600 mii lei reprezentând credite bugetare pentru construcția subtraversei pietonale DN7-Tălmaciu, județul Sibiu.

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la subcapitolul 84.01.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor", este cuprinsă și suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Salonta și drumul de legătură a zonei industriale cu varianta ocolitoare.

Art. 30. -

(1) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în anexa nr. 3/25/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate din bugetul de stat)" sunt cuprinse și credite bugetare pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, astfel: 2.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "A.T. Laurian" Botoșani, județul Botoșani, 611 mii lei pentru finanțarea reabilitării sediului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor din municipiul Sibiu, județul Sibiu, și suma de 673 mii lei pentru finanțarea reabilitării Clubului Sportiv Șoimii Sibiului, municipiul Sibiu, județul Sibiu.

(2) În anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2023", la bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 65.10 "Învățământ", este cuprinsă și suma de 4.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente achiziționării, amenajării și dotării sediului pentru Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară din municipiul Oradea.

Art. 31. -

În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", sunt cuprinse și sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru:

a) reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire la Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof", Sfântu Gheorghe, județul Covasna: 20.000 mii lei;

b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator la Spitalul Județean Zalău, precum și dotare cu aparatură medicală și echipamente la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj: 7.000 mii lei;

c) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita: 25.000 mii lei;

d) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita: 3.000 mii lei;

e) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita: 10.000 mii lei;

f) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Clinic Județean Mureș, județul Mureș: 10.000 mii lei;

g) lucrări de construcții, reparații capitale și recompartimentări la Spitalul Județean Satu Mare: 16.000 mii lei.

Art. 32. -

În anul 2020, Academia de Științe ale Securității Naționale va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.

Art. 33. -

Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020 între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 34. -

(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 "Alte transferuri" și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.

(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

Art. 35. -

În anul 2020, Academia Oamenilor de Știință din România va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.

Art. 36. -

(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".

(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 38. -

(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

Art. 39. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine, finanțate parțial din bugetul acestora, creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 40. -

Soldul contului distinct deschis, conform art. 20 din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în sumă de 224.105 mii lei, se face venit la bugetul de stat.

Art. 41. -

Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

Art. 42. -

(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlurile "Active financiare" și "Rambursări de credite". Sumele prevăzute la titlurile "Active financiare" și "Rambursări de credite" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În anul 2020, prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe și fonduri structurale se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării, indiferent de valoarea acestora.

(5) Prevederea de la alin. (4) se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se derulează de către instituțiile de învățământ superior.

Art. 43. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".

Art. 44. -

Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
Dispoziții generale
Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Dispoziții finale
;
se încarcă...