Parlamentul României

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

Modificări (2), Referințe (6), Derogări (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 06 ianuarie 2020.

În vigoare de la 09 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2020

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 167.702,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.212,0 milioane lei credite de angajament și în sumă de 215.224,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 47.521,8 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2020

Art. 4. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.078,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: Modificări (3)

a) 1.610,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 4.448,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ- teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 8.164,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru Consiliul Județean Brașov pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, pentru Consiliul Județean Mureș pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Târgu Mureș, pentru achitarea debitelor restante ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru finanțarea unor reparații curente și obiective de investiții derulate de unitățile administrativ-teritoriale din județele Arad, Bihor, Cluj și Satu Mare, potrivit anexei nr. 7, 7/01 și 7/02. Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, sunt stabilite prin derogare de la art. 33 alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 6; Modificări (4)

e) 254,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și celui confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie- iunie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;

c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului școlar 2019-2020;

d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

g) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;

i) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III "Culte" lit. E - secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Alocarea sumelor pentru finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și g) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(3) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor".

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) -d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III "Culte" lit. E - secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului școlar 2019-2020;

i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 559/2019, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Direcțiile generale regionale/Administrațiile județene ale finanțelor publice furnizează informații cu caracter financiar la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 6. -

(1) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, începând cu luna ianuarie, următoarele cote:

a) 14% la bugetul local al județului; Modificări (1)

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; Modificări (1)

c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; Referințe (1)

e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, filarmonici. Referințe (1)

(2) Pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu luna ianuarie, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:

a) 50% pentru bugetul local al municipiului București;

b) 1.000 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.

(3) În cadrul fiecărui județ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale astfel:

a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor;

b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), constituite la nivelul fiecărui județ, se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel:

a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 830 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

b) sumele prevăzute la lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale respective în valoare egală cu diferența dintre 830 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) în fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;

c) dacă suma dintre veniturile estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) din prezentul alineat este mai mică decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an, în condițiile în care mai sunt disponibile sume în cadrul județului, atunci se repartizează și diferența până la 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

d) sumele ramase nerepartizate în prima etapă, potrivit lit. a)-c), se repartizează în etape succesive comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, rezultată prin însumarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) și c), este mai mică decât media pe județ/locuitor/an rezultată din însumarea veniturilor respective la nivel județean;

e) repartizările efectuate potrivit lit. d) se realizează în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ, direct proporțional cu necesarul determinat, după modelul de calcul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, prevăzute în anexa nr. 7, se repartizează în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și a sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), astfel încât valoarea însumată a tuturor acestora să nu fie mai mică de 275 de lei/locuitor/an.

(6) Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit alin. (1) lit. b) și d), și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ.

(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.

(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.

(9) Sumele încasate din cota prevăzută la alin. (1) lit. e) până la data de 30 iunie 2020 se repartizează prin hotărâre a Guvernului, potrivit necesarului stabilit de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice în baza solicitărilor transmise de autoritățile administrației publice locale, iar sumele încasate ulterior acestei date se repartizează până la sfârșitul anului.

(10) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și impozitului pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie 2019, în termenul prevăzut la alin. (8).

(11) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităților administrativ- teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) și (2), potrivit prevederilor prezentului articol, și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.

(12) Numărul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2019.

(13) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, județele pot utiliza excedentul bugetului local și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.

Art. 7. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.

Art. 9. -

(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2020 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În anul 2020 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost- volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.180.000 mii lei.

(3) Excedentul de 113.825 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 2.254.752 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

Art. 10. -

Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 37-39, 55 și 56 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2020

Art. 11. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

(2) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 431 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.

Art. 12. -

(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 13. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană, să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2020.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 14. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(8) Virările de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(10) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană 2007-2013", după cum urmează:

a) Programul operațional comun "România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013";

b) Programul operațional comun "Marea Neagră 2007-2013".

Art. 15. -

În anul 2020, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile "costuri de management" pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 16. -

(1) În anul 2020 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.

(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.

(8) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.

(10) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare.

(11) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ- teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

Art. 17. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 18. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 19. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.

(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":

a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;

b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;

c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte nou introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1) - (4).

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și art. 16 alin. (1) - (4).

(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările și virările prevăzute la art. 16 alin. (2) - (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(13) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate.

SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020

Art. 20. -

(1) Pentru anul 2020, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 21. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 22. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 23. -

Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" și nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.

(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" se alocă suma de 512 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Bazinul de înot Olimpia Sibiu".

(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.

(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, potrivit alin. (5), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (4).

Art. 25. - Modificări (2)

În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 2.000 mii lei, cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri și servicii", pentru anul 2020 sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 2.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 2.000 mii lei.

Art. 26. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate integral din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" și alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor".

Art. 27. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, pe tot parcursul anului, să modifice în anexele nr. 3/19/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare" și nr. 3/19/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).

Art. 28. -

(1) În anul 2020, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) ".

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei 3/22/02a "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2020" în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrative teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.

(3) Sumele disponibile în contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente politicilor agricole comune-FEADR", deschis pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează la bugetul de stat și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" se utilizează cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", se repartizează integral.

(3) Până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la dispozițiile art. 24 alin. (51) și alin. (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

(4) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași- Târgu Mureș, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" la fișa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune", se alocă pentru anul 2020 credite de angajament și credite bugetare în sumă de 9.400 mii lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.

(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.13 "Dezvoltarea infrastructurii rutiere" se alocă suma de 600 mii lei reprezentând credite bugetare pentru construcția subtraversei pietonale DN7-Tălmaciu, județul Sibiu.

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la subcapitolul 84.01.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor", este cuprinsă și suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Salonta și drumul de legătură a zonei industriale cu varianta ocolitoare.

Art. 30. -

(1) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în anexa nr. 3/25/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate din bugetul de stat)" sunt cuprinse și credite bugetare pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, astfel: 2.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "A.T. Laurian" Botoșani, județul Botoșani, 611 mii lei pentru finanțarea reabilitării sediului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor din municipiul Sibiu, județul Sibiu, și suma de 673 mii lei pentru finanțarea reabilitării Clubului Sportiv Șoimii Sibiului, municipiul Sibiu, județul Sibiu.

(2) În anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2023", la bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 65.10 "Învățământ", este cuprinsă și suma de 4.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente achiziționării, amenajării și dotării sediului pentru Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară din municipiul Oradea.

Art. 31. -

În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", sunt cuprinse și sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru:

a) reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire la Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof", Sfântu Gheorghe, județul Covasna: 20.000 mii lei;

b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator la Spitalul Județean Zalău, precum și dotare cu aparatură medicală și echipamente la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj: 7.000 mii lei;

c) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita: 25.000 mii lei;

d) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita: 3.000 mii lei;

e) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita: 10.000 mii lei;

f) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Clinic Județean Mureș, județul Mureș: 10.000 mii lei;

g) lucrări de construcții, reparații capitale și recompartimentări la Spitalul Județean Satu Mare: 16.000 mii lei.

Art. 32. -

În anul 2020, Academia de Științe ale Securității Naționale va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.

Art. 33. -

Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020 între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 34. -

(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 "Alte transferuri" și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.

(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

Art. 35. -

În anul 2020, Academia Oamenilor de Știință din România va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.

Art. 36. -

(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".

(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 38. -

(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

Art. 39. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine, finanțate parțial din bugetul acestora, creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 40. -

Soldul contului distinct deschis, conform art. 20 din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în sumă de 224.105 mii lei, se face venit la bugetul de stat.

Art. 41. -

Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

Art. 42. -

(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlurile "Active financiare" și "Rambursări de credite". Sumele prevăzute la titlurile "Active financiare" și "Rambursări de credite" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În anul 2020, prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe și fonduri structurale se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării, indiferent de valoarea acestora.

(5) Prevederea de la alin. (4) se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se derulează de către instituțiile de învățământ superior.

Art. 43. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".

Art. 44. -

Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 45. - Referințe (2), Derogări (1)

În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.

Art. 46. -

În anul 2020, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.

Art. 47. -

Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvențiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorității Electorale Permanente se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020.

Art. 48. -

(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 70% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020; Reviste (1)

b) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

c) operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăților restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 90% din creșterea productivității muncii calculate în unități fizice sau valorice, după caz, precum și cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul realizat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și să prevadă îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019. Reviste (1)

(2) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la nivelul realizat al anului 2019.

(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ține seama de veniturile și/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (3) - (5), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(7) Programele de măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante întocmite de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor fi avute în vedere la stabilirea indicatorilor de performanță a conducerii întreprinderilor publice.

(8) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

Art. 49. -

Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum acestea sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.

Art. 50. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.

(2) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1) se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.

Art. 51. -

Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 52. -

(1) Pentru anul 2020, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 442.200 euro/lună.

(2) Pentru anul 2020, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) al cap. III "Culte" lit. E - secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 59 de contribuții, astfel cum a fost majorată în anul 2018 prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 53. -

În anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. C din anexa nr. I, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 51 de posturi, respectiv de la 736 de posturi la 786 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", aferent funcției de inspector eparhial, și respectiv 1 (un) post de la 53 la 54 la nr. crt. 1 - Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin.

Art. 54. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2020 se pot aloca sume, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților și ale alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

Art. 55. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 56. -

(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2020 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 57. -

În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 2206 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:

a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

Art. 58. -

În anul 2020 cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară se menține la nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2019.

Art. 59. -

Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transmite comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului, precum și de a publica pe site-ul propriu, toate comunicările din partea ordonatorilor principali de credite, precum virările, redistribuirile și modificările de credite, prevăzute de prezenta lege.

Art. 60. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 23 decembrie 2019.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 6 ianuarie 2020.

Nr. 5.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2020-2023
- SINTEZA -

- mii lei -
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 167.702.382 181.612.778 201.848.768 213.744.834
0002 01 I. VENITURI CURENTE 145.842.361 157.956.301 170.423.493 182.203.296
0003 01 A. VENITURI FISCALE 122.898.328 132.894.588 144.038.625 154.292.609
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 23.523.782 25.661.188 27.380.416 29.237.074
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 22.544.232 24.605.126 26.246.976 28.026.774
0101 IMPOZIT PE PROFIT 19.438.300 21.256.595 22.653.095 24.189.192
01 Impozit pe profit de la agenții economici 17.113.356 18.750.053 19.962.897 21.316.572
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 2.324.944 2.506.542 2.690.198 2.872.620
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 3.105.932 3.348.531 3.593.881 3.837.582
02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 465 501 538 575
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 92.165 99.364 106.644 113.876
04 Impozitul pe reprezentante 3.659 3.945 4.234 4.521
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 3.009.643 3.244.721 3.482.465 3.718.610
0301 IMPOZIT PE VENIT 26.221.266 29.765.353 32.630.562 35.666.752
02 Impozit pe venituri din salarii 20.322.809 22.306.681 24.411.080 26.598.594
04 Impozit pe venituri din dividende 1.829.545 1.961.671 2.101.295 2.242.166
05 Impozit pe venituri din dobânzi 130.499 134.283 138.043 141.632
06 Impozit pe venituri din pensii 1.632.631 2.868.066 3.285.531 3.783.245
07 Impozit pe veniturile din premii 23.387 24.065 24.739 25.382
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala 67.327 73.899 80.871 88.117
16 Impozit pe venituri din activitati desfășurate in baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent 5.794 6.360 6.960 7.584
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 136.827 140.795 144.738 148.501
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -133.116 -135.580 -139.142 -143.388
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 101.456 104.399 107.322 110.112
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 106.817 109.914 112.992 115.930
23 Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridica 312 325 339 353
24 Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu generează o persoana juridica 550 573 597 621
25 Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 41 43 44 46
26 Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva 53.109 55.339 57.664 59.970
50 Impozit pe venituri din alte surse 149.815 154.160 158.476 162.597
51 Impozit pe venit aferent declarației unice 1.624.131 1.782.675 1.950.851 2.125.670
60 Regularizări 169.332 177.685 188.162 199.620
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -26.221.266 -29.765.353 -32.630.562 -35.666.752
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -26.221.266 -29.765.353 -32.630.562 -35.666.752
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 979.550 1.056.062 1.133.440 1.210.300
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 979.550 1.056.062 1.133.440 1.210.300
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente 979.550 1.056.062 1.133.440 1.210.300
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 563.401 587.064 611.721 636.190
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 563.401 587.064 611.721 636.190
05 Taxa pe active 563.401 587.064 611.721 636.190
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 97.427.627 105.187.213 114.506.633 122.808.415
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 72.720.477 79.216.410 83.902.582 89.304.057
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -15.078.358 -14.023.392 -11.969.965 -11.922.003
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) -1.610.618 -2.177.191 -2.180.117 -2.182.909
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,sectoarelor și Municipiului București (se scad) -4.448.214 -6.362.836 -6.401.433 -6.438.276
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) -600.000 -300.000 -300.000 -300.000
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -8.164.777 -4.928.616 -2.833.666 -2.746.069
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad) -254.749 -254.749 -254.749 -254.749
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 1.554.627 1.676.056 1.528.966 1.632.645
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 13 14 15 16
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. 1.305.501 1.407.471 1.528.951 1.632.629
12 Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturale 74.287 80.089
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 174.826 188.482
1401 ACCIZE 33.658.075 36.088.794 38.657.450 41.249.045
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 4.572.806 2.229.345 2.387.600 2.544.671
01 Taxe pentru jocurile de noroc 1.963.546 2.116.916 2.272.024 2.426.089
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 2.569.532 71.548 73.551 75.464
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 37.690 38.783 39.869 40.906
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 16 17 17 18
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport in trafic internațional 1.637 1.685 1.732 1.777
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati 385 396 407 417
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE 1.253.940 1.325.787 1.402.786 1.470.296
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 1.253.940 1.325.787 1.402.786 1.470.296
01 Taxe vamale 1.253.940 1.325.787 1.402.786 1.470.296
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 129.578 133.336 137.069 140.634
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 129.578 133.336 137.069 140.634
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping 3.836 3.948 4.058 4.164
07 Impozitul specific 125.703 129.348 132.970 136.427
50 Alte impozite și taxe 39 40 41 43
2000 01 B. CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI 10.438.604 12.084.440 12.921.768 13.963.601
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 6.130.769 6.908.304 7.448.274 8.106.385
05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate 2.620.715 2.975.245 3.112.748 3.330.969
08 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat 3.510.054 3.933.059 4.335.526 4.775.416
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR 4.307.835 5.176.136 5.473.494 5.857.216
45 Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, in afara celei acordate pe baza declarației unice -13.266
46 Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale -10.849
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați 4.331.950 5.176.136 5.473.494 5.857.216
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 12.505.429 12.977.273 13.463.100 13.947.086
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10.718.100 11.138.044 11.572.355 12.000.828
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 9.595.044 9.982.419 10.384.373 10.781.958
01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 460.341 479.675 499.821 519.814
04 Varsaminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 985.504 1.026.895 1.070.025 1.112.826
05 Venituri din concesiuni și inchirieri 2.020.950 2.105.831 2.194.274 2.282.046
08 Venituri din dividende 4.923.952 5.130.758 5.346.250 5.560.100
11 Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 1.201.326 1.236.164 1.270.777 1.303.817
50 Alte venituri din proprietate 2.971 3.096 3.226 3.355
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 1.123.056 1.155.625 1.187.982 1.218.870
03 Alte venituri din dobânzi 1.123.056 1.155.625 1.187.982 1.218.870
3300 01 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 1.787.329 1.839.229 1.890.745 1.946.258
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI 550.093 566.047 581.895 597.026
02 Taxe consulare 46.623 47.975 49.318 50.600
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 457 470 483 496
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 1.245 1.282 1.317 1.352
05 Taxe și alte venituri in invatamant 213 220 226 232
08 Venituri din prestări de servicii 178.544 183.722 188.866 193.777
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 25.738 26.484 27.226 27.934
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 209 215 221 227
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesionala, specializare și perfecționare 2.574 2.649 2.723 2.794
23 Venituri din timbrul judiciar 8 8 9 9
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 56.670 58.313 59.946 61.505
26 Venituri din despăgubiri 173.149 178.171 183.159 187.921
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț in avans 1.149 1.182 1.215 1.247
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activitati 63.514 65.356 67.186 68.932
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 17.900 18.419 18.935 19.427
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 222 228 235 241
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 17.678 18.191 18.700 19.186
3501 AMENZI, PENALITATI ȘI CONFISCĂRI 680.282 700.008 719.610 738.321
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 430.366 442.847 455.247 467.083
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 223 229 235 242
03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 87.132 89.659 92.169 94.566
04 Majorări de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 42 43 45 46
05 Amenzi judiciare 16.131 16.598 17.063 17.507
06 Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor 1.504 1.547 1.591 1.632
07 Penalitati datorate in cazul eșalonărilor la plata 24.323 25.028 25.729 26.398
08 Penalitati de nedeclarare 108.928 112.087 115.226 118.222
50 Alte amenzi, penalitati și confiscări 11.633 11.970 12.305 12.625
3601 DIVERSE VENITURI 539.054 554.755 570.305 591.484
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 81.344 84.760 88.320 91.853
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii și despăgubiri 7.743 8.068 8.407 8.743
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 22.300 23.237 24.213 25.181
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 19 20 20 21
05 Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 21.812 22.728 23.683 24.630
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 12.888 13.429 13.993 14.553
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 4.747 4.946 5.154 5.360
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor in instituțiile școlare 72.023 75.048 78.200 81.328
18 Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 35 37 38 40
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 62 65 68 71
20 Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010 29 30 32 33
26 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri conform OUG 83/2014 1.430 1.490 1.553 1.615
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme 2 2 2 2
48 Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum 362 377 393 409
50 Alte venituri 314.258 320.518 326.229 337.645
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 326.104 339.800 354.072 368.234
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 326.104 339.800 354.072 368.234
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 6.806 7.092 7.390 7.685
03 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 11.033 11.496 11.979 12.458
06 Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare 288.702 300.827 313.462 326.000
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 511 533 555 577
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și platitite instituțiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" 8.237 8.583 8.944 9.302
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 10.815 11.269 11.742 12.212
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI 1.400
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 21.532.517 23.316.677 31.071.203 31.173.304
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 261.212.032 212.520.283 230.803.289 230.952.912
II. Credite bugetare 215.224.161 229.571.620 244.575.255 250.012.369
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 239.041.029 203.493.228 219.449.962 222.858.827
II. Credite bugetare 204.636.067 219.153.287 233.542.298 238.036.997
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 56.312.038 58.901.533 62.232.498 63.313.309
II. Credite bugetare 56.312.038 58.901.533 62.232.498 63.313.309
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 8.437.511 8.699.098 8.907.629 9.017.254
II. Credite bugetare 8.418.213 8.701.606 8.905.121 9.021.040
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 13.075.899 14.121.348 14.753.727 14.987.311
II. Credite bugetare 13.075.899 14.121.348 14.753.727 14.987.311
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 6.609.477 4.403.316 4.426.675 4.558.769
II. Credite bugetare 4.439.666 6.682.833 4.426.675 4.558.769
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 33.495.078 41.029.868 41.178.679 42.883.465
II. Credite bugetare 33.436.859 42.602.617 43.567.986 45.428.772
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 18.822.622 12.477.320 13.572.441 13.499.076
II. Credite bugetare 15.654.718 15.262.147 15.657.238 15.553.892
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 90.934 29.161 28.225 20.225
II. Credite bugetare 97.911 29.161 28.225 20.225
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.005.355 39.799.772 40.254.016 41.224.357
II. Credite bugetare 39.005.355 39.799.772 40.254.016 41.224.357
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 56.328.114 18.883.466 28.904.970 28.017.915
II. Credite bugetare 28.145.315 27.658.548 38.343.167 38.437.955
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.514.960 4.563.282 4.578.443 4.588.445
II. Credite bugetare 4.515.123 4.561.784 4.577.030 4.588.339
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 1.397.831 404.242 435.529 529.731
II. Credite bugetare 583.760 651.116 619.485 684.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 20.049.995 7.126.821 9.655.508 6.519.272
II. Credite bugetare 8.467.086 8.518.099 9.335.138 10.400.559
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 20.010.195 7.087.021 9.615.708 6.479.472
II. Credite bugetare 8.427.286 8.478.299 9.295.338 10.360.759
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.121.008 1.900.234 1.697.819 1.574.813
II. Credite bugetare 2.121.008 1.900.234 1.697.819 1.574.813
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.120.008 1.899.234 1.696.819 1.573.813
II. Credite bugetare 2.120.008 1.899.234 1.696.819 1.573.813
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 55.195.274 59.444.460 61.209.429 61.821.920
II. Credite bugetare 52.859.042 60.899.901 62.032.710 62.983.303
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 52.797.891 57.449.097 59.416.270 60.151.953
II. Credite bugetare 50.658.147 58.904.038 60.238.551 61.312.264
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 6.003.919 6.555.282 6.949.251 6.935.445
II. Credite bugetare 6.003.919 6.555.282 6.949.251 6.935.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.087.954 1.122.175 1.142.637 1.130.655
II. Credite bugetare 1.066.562 1.124.683 1.140.129 1.133.163
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 13.034.325 14.072.771 14.705.137 14.938.721
II. Credite bugetare 13.034.325 14.072.771 14.705.137 14.938.721
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 50.000 25.000 25.000 25.000
II. Credite bugetare 50.000 25.000 25.000 25.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 14.870.252 22.397.544 22.220.275 22.938.780
II. Credite bugetare 13.749.300 22.396.547 22.216.696 22.919.496
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 11.390.703 10.170.390 11.344.313 11.276.352
II. Credite bugetare 11.390.703 11.190.743 11.765.260 11.741.283
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 37.810 20.355 20.225 20.225
II. Credite bugetare 43.310 20.355 20.225 20.225
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 810 773 775 775
II. Credite bugetare 810 773 775 775
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.589.529 1.041.579 958.740 783.291
II. Credite bugetare 2.586.629 1.474.656 1.366.161 1.495.447
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.781.379 1.862.406 1.872.787 1.883.739
II. Credite bugetare 1.781.379 1.862.406 1.872.787 1.883.739
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 467.075 285.829 286.040 285.854
II. Credite bugetare 270.587 286.329 287.040 286.926
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 427.275 246.029 246.240 246.054
II. Credite bugetare 230.787 246.529 247.240 247.126
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 1.930.308 1.709.534 1.507.119 1.384.113
II. Credite bugetare 1.930.308 1.709.534 1.507.119 1.384.113
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 1.930.308 1.709.534 1.507.119 1.384.113
II. Credite bugetare 1.930.308 1.709.534 1.507.119 1.384.113
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 21.913.158 18.380.487 19.174.165 19.041.885
II. Credite bugetare 19.574.418 18.757.263 19.554.450 19.735.829
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 21.287.883 17.936.458 18.729.925 18.597.831
II. Credite bugetare 19.145.631 18.312.734 19.109.210 19.290.703
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 5.759.155 6.284.206 6.651.854 6.638.048
II. Credite bugetare 5.759.155 6.284.206 6.651.854 6.638.048
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 847.975 861.715 869.332 869.359
II. Credite bugetare 824.075 861.715 869.332 869.359
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 50.000 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 50.000 50.000 50.000 50.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 50.000 25.000 25.000 25.000
II. Credite bugetare 50.000 25.000 25.000 25.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.236.435 71.305 74.510 90.239
II. Credite bugetare 115.483 70.308 70.931 70.955
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 9.878.928 9.625.064 10.126.247 10.127.770
II. Credite bugetare 9.878.928 9.625.064 10.126.247 10.127.770
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 37.810 20.355 20.225 20.225
II. Credite bugetare 43.310 20.355 20.225 20.225
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 810 773 775 775
II. Credite bugetare 810 773 775 775
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.382.969 956.183 869.475 733.291
II. Credite bugetare 2.380.069 1.333.456 1.252.339 1.445.447
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 43.801 41.857 42.507 43.124
II. Credite bugetare 43.801 41.857 42.507 43.124
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 425.275 244.029 244.240 244.054
II. Credite bugetare 228.787 244.529 245.240 245.126
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 425.275 244.029 244.240 244.054
II. Credite bugetare 228.787 244.529 245.240 245.126
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 200.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 200.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 200.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 200.000
01 Autorități executive și legislative
II. Credite bugetare 9.671.906
01 Administrația prezidențiala
II. Credite bugetare 59.310
02 Autorități legislative
II. Credite bugetare 611.249
03 Autorități executive
II. Credite bugetare 8.292.457
04 Alte organe ale autorităților publice
II. Credite bugetare 708.890
03 Contribuția la bugetul UE
II. Credite bugetare 9.689.914
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana
II. Credite bugetare 212.598
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 1.828.485 797.124 1.527.694 1.445.382
II. Credite bugetare 1.828.485 1.873.281 1.973.198 1.910.313
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.826.485 795.124 1.525.694 1.443.382
II. Credite bugetare 1.826.485 1.871.281 1.971.198 1.908.313
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 244.764 271.076 297.397 297.397
II. Credite bugetare 244.764 271.076 297.397 297.397
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 14.502 15.500 15.500 15.500
II. Credite bugetare 14.502 15.500 15.500 15.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 10.302 10.330 10.417 10.446
II. Credite bugetare 10.302 10.330 10.417 10.446
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.314.313 375.877 1.075.283 1.031.299
II. Credite bugetare 1.314.313 1.396.230 1.496.230 1.496.230
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 206.560 85.396 89.265 50.000
II. Credite bugetare 206.560 141.200 113.822 50.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36.044 36.945 37.832 38.740
II. Credite bugetare 36.044 36.945 37.832 38.740
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.000 2.000 2.000 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.000 2.000 2.000 2.000
01 Cercetare fundamentala (de baza)
II. Credite bugetare 270.249
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.558.236
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 3.075.054 2.366.696 2.345.397 2.371.401
II. Credite bugetare 3.075.054 2.366.696 2.345.397 2.371.401
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.035.254 2.326.896 2.305.597 2.331.601
II. Credite bugetare 3.035.254 2.326.896 2.305.597 2.331.601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 185.048 193.021 193.236 193.473
II. Credite bugetare 185.048 193.021 193.236 193.473
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 197.462 169.449 142.783 117.283
II. Credite bugetare 197.462 169.449 142.783 117.283
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.701.534 1.783.604 1.792.448 1.801.875
II. Credite bugetare 1.701.534 1.783.604 1.792.448 1.801.875
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
02 Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 950.210
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 1.000
11 Asistenta naționala externa pentru dezvoltare
II. Credite bugetare 177.623
14 Plata valorii de executare a garanției in cadrul programului Prima casa
II. Credite bugetare 16.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
II. Credite bugetare 1.400
50 Alte servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.928.821
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA ȘI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 14.814.131 15.644.340 16.086.201 16.184.022
II. Credite bugetare 14.816.639 15.646.848 16.083.693 16.186.530
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13.083.823 14.134.806 14.779.082 14.999.909
II. Credite bugetare 13.086.331 14.137.314 14.776.574 15.002.417
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 40.429 51.939 64.569 52.323
II. Credite bugetare 42.937 54.447 62.061 54.831
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 12.984.325 14.022.771 14.655.137 14.888.721
II. Credite bugetare 12.984.325 14.022.771 14.655.137 14.888.721
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 59.069 60.096 59.376 58.865
II. Credite bugetare 59.069 60.096 59.376 58.865
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
II. Credite bugetare 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
II. Credite bugetare 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 11.309.694
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 2.254.752
6000 01 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 52.221.948 39.362.461 43.379.202 41.538.077
II. Credite bugetare 40.341.313 40.143.135 43.721.337 46.099.867
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 33.849.983 32.766.277 34.227.005 35.611.123
II. Credite bugetare 32.726.297 32.298.196 35.004.830 36.391.783
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 25.078.062 26.119.455 28.634.066 29.680.633
II. Credite bugetare 25.078.062 26.119.455 28.634.066 29.680.633
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.898.962 2.946.073 2.976.190 3.014.150
II. Credite bugetare 2.898.962 2.946.073 2.976.190 3.014.150
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.947.067 2.231.538 2.262.578 2.409.427
II. Credite bugetare 1.892.765 2.021.519 2.235.889 2.447.686
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 250.169 231.022 220.228 279.112
II. Credite bugetare 248.125 235.665 222.091 248.147
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.270
II. Credite bugetare 5.270
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 79 79 79 79
II. Credite bugetare 79 79 79 79
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.502.925 1.136.310 7.811 1.217
II. Credite bugetare 2.456.870 922.525 800.006 800.006
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 83.404 17.764 18.024 18.024
II. Credite bugetare 83.404 17.764 18.024 18.024
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 84.045 84.036 108.029 208.481
II. Credite bugetare 62.760 35.116 118.485 183.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 18.371.965 6.596.184 9.152.197 5.926.954
II. Credite bugetare 7.615.016 7.844.939 8.716.507 9.708.084
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 18.371.965 6.596.184 9.152.197 5.926.954
II. Credite bugetare 7.615.016 7.844.939 8.716.507 9.708.084
6001 APARARE
I. Credite de angajament 25.913.448 14.441.939 17.966.164 15.422.633
II. Credite bugetare 15.373.185 15.995.257 17.478.290 19.033.983
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.225.484 8.450.685 9.177.473 9.777.147
II. Credite bugetare 8.252.281 8.455.328 9.179.336 9.746.182
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 6.181.550 6.378.367 7.078.359 7.571.205
II. Credite bugetare 6.181.550 6.378.367 7.078.359 7.571.205
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.569.854 1.603.887 1.630.678 1.667.340
II. Credite bugetare 1.569.854 1.603.887 1.630.678 1.667.340
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 232.741 246.595 257.410 268.704
II. Credite bugetare 232.741 246.595 257.410 268.704
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 240.238 220.822 210.012 268.884
II. Credite bugetare 238.194 225.465 211.875 237.919
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 59 59 59 59
II. Credite bugetare 59 59 59 59
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 87
II. Credite bugetare 28.928
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 955 955 955 955
II. Credite bugetare 955 955 955 955
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 17.687.964 5.991.254 8.788.691 5.645.486
II. Credite bugetare 7.120.904 7.539.929 8.298.954 9.287.801
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 17.687.964 5.991.254 8.788.691 5.645.486
II. Credite bugetare 7.120.904 7.539.929 8.298.954 9.287.801
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 611.472
02 Apărare naționala
II. Credite bugetare 14.362.842
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare in afara teritoriului statului roman
II. Credite bugetare 320.588
25 Cercetare și dezvoltare pentru aparare
II. Credite bugetare 47.158
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
II. Credite bugetare 31.125
01 Structuri militare naționale
II. Credite bugetare 31.123
02 Structuri militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului roman
II. Credite bugetare 2
6101 ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 26.308.500 24.920.522 25.413.038 26.115.444
II. Credite bugetare 24.968.128 24.147.878 26.243.047 27.065.884
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.624.499 24.315.592 25.049.532 25.833.976
II. Credite bugetare 24.474.016 23.842.868 25.825.494 26.645.601
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 18.896.512 19.741.088 21.555.707 22.109.428
II. Credite bugetare 18.896.512 19.741.088 21.555.707 22.109.428
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.329.108 1.342.186 1.345.512 1.346.810
II. Credite bugetare 1.329.108 1.342.186 1.345.512 1.346.810
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.714.326 1.984.943 2.005.168 2.140.723
II. Credite bugetare 1.660.024 1.774.924 1.978.479 2.178.982
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 9.931 10.200 10.216 10.228
II. Credite bugetare 9.931 10.200 10.216 10.228
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.270
II. Credite bugetare 5.270
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20 20 20 20
II. Credite bugetare 20 20 20 20
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.502.838 1.136.310 7.811 1.217
II. Credite bugetare 2.427.942 922.525 800.006 800.006
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 82.449 16.809 17.069 17.069
II. Credite bugetare 82.449 16.809 17.069 17.069
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 84.045 84.036 108.029 208.481
II. Credite bugetare 62.760 35.116 118.485 183.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 684.001 604.930 363.506 281.468
II. Credite bugetare 494.112 305.010 417.553 420.283
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 684.001 604.930 363.506 281.468
II. Credite bugetare 494.112 305.010 417.553 420.283
01 Administrația centrala
II. Credite bugetare 2.440.381
03 Ordine publica
II. Credite bugetare 8.751.217
01 Politie
II. Credite bugetare 5.124.948
02 Jandarmerie
II. Credite bugetare 2.197.602
03 Paza și supravegherea frontierei
II. Credite bugetare 1.428.667
04 Siguranța naționala
II. Credite bugetare 3.330.902
05 Protecție civila și protecția contra incendiilor
II. Credite bugetare 3.236.607
06 Autoritati judecatoresti
II. Credite bugetare 4.172.570
07 Penitenciare
II. Credite bugetare 1.477.666
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publica și siguranța naționala
II. Credite bugetare 15.737
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice și siguranței naționale
II. Credite bugetare 1.543.048
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
I. Credite de angajament 84.312.967 85.240.807 86.139.470 87.267.487
II. Credite bugetare 83.320.267 85.166.513 86.133.066 87.639.805
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 83.459.241 85.109.275 86.007.386 87.046.114
II. Credite bugetare 83.013.898 84.944.442 85.952.982 87.385.667
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 24.120.537 25.014.611 25.345.555 25.393.605
II. Credite bugetare 24.120.537 25.014.611 25.345.555 25.393.605
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 4.218.442 4.397.292 4.489.622 4.572.908
II. Credite bugetare 4.220.292 4.397.292 4.489.622 4.574.186
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 11.047.101 11.793.779 11.653.579 11.907.885
II. Credite bugetare 11.096.688 11.389.697 11.585.174 11.745.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 864.152 875.119 879.968 881.714
II. Credite bugetare 864.152 875.119 879.968 881.714
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 23.849 8.806 8.000
II. Credite bugetare 24.275 8.806 8.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.004.466 39.798.920 40.253.162 41.223.503
II. Credite bugetare 39.004.466 39.798.920 40.253.162 41.223.503
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 826.195 593.195 772.875 464.331
II. Credite bugetare 850.312 533.150 626.876 802.630
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.571.463 2.601.847 2.604.625 2.602.168
II. Credite bugetare 2.573.176 2.601.847 2.604.625 2.604.625
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 783.036 25.706
II. Credite bugetare 260.000 325.000 160.000 160.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 853.726 131.532 132.084 221.373
II. Credite bugetare 306.369 222.071 180.084 254.138
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 853.726 131.532 132.084 221.373
II. Credite bugetare 306.369 222.071 180.084 254.138
6501 INVATAMANT
I. Credite de angajament 30.235.933 30.865.820 31.131.433 31.321.153
II. Credite bugetare 30.208.203 31.029.718 31.329.590 31.594.841
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 29.935.244 30.755.958 31.024.111 31.119.629
II. Credite bugetare 29.932.896 30.839.317 31.184.268 31.375.552
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 21.494.669 22.265.487 22.480.487 22.483.252
II. Credite bugetare 21.494.669 22.265.487 22.480.487 22.483.252
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 220.576 224.917 226.781 228.261
II. Credite bugetare 220.576 224.917 226.781 228.261
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 6.214.702 6.190.444 6.192.691 6.503.791
II. Credite bugetare 6.207.024 6.197.470 6.227.405 6.246.520
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 9.223 9.222 9.223 9.223
II. Credite bugetare 9.223 9.222 9.223 9.223
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 210.645 215.645 215.645 215.645
II. Credite bugetare 210.645 215.645 215.645 215.645
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 272.749 413.545 485.610 265.783
II. Credite bugetare 276.279 362.902 461.053 628.977
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.362.680 1.413.674 1.413.674 1.413.674
II. Credite bugetare 1.364.480 1.413.674 1.413.674 1.413.674
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 150.000 23.024
II. Credite bugetare 150.000 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 300.689 109.862 107.322 201.524
II. Credite bugetare 275.307 190.401 145.322 219.289
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 300.689 109.862 107.322 201.524
II. Credite bugetare 275.307 190.401 145.322 219.289
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 460.879
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 20.729.437
03 Invatamant preșcolar și primar
II. Credite bugetare 13.807
01 Invatamant preșcolar
II. Credite bugetare 10.132
02 Invatamant primar
II. Credite bugetare 3.675
04 Invatamant secundar
II. Credite bugetare 568.912
01 Invatamant secundar inferior
II. Credite bugetare 24.859
02 Invatamant secundar superior
II. Credite bugetare 384.753
03 Invatamant profesional
II. Credite bugetare 159.300
05 Invatamant postliceal
II. Credite bugetare 124.450
06 Invatamant superior
II. Credite bugetare 594.346
01 Invatamant universitar
II. Credite bugetare 581.910
02 Invatamant postuniversitar
II. Credite bugetare 12.436
07 Invatamant nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 58.197
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice
II. Credite bugetare 58.197
11 Servicii auxiliare pentru educație
II. Credite bugetare 72.282
30 Alte servicii auxiliare
II. Credite bugetare 72.282
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
II. Credite bugetare 7.585.893
6601 SANATATE
I. Credite de angajament 10.595.766 10.403.715 10.446.403 10.389.793
II. Credite bugetare 9.678.664 10.142.523 10.231.842 10.474.688
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.065.177 10.392.320 10.434.876 10.383.179
II. Credite bugetare 9.662.400 10.121.128 10.210.315 10.453.074
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.094.565 2.139.133 2.184.161 2.229.446
II. Credite bugetare 2.094.565 2.139.133 2.184.161 2.229.446
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 3.606.711 3.761.557 3.836.857 3.913.507
II. Credite bugetare 3.606.711 3.761.557 3.836.857 3.913.507
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 3.616.434 4.314.687 4.125.284 4.048.199
II. Credite bugetare 3.693.267 3.903.579 4.022.165 4.142.989
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 5.500 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 5.500 5.500 5.500 5.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 849
II. Credite bugetare 1.275
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 150.000 159.402 271.442 174.895
II. Credite bugetare 150.000 150.000 150.000 150.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.082 11.359 11.632 11.632
II. Credite bugetare 11.082 11.359 11.632 11.632
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 580.036 682
II. Credite bugetare 100.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 530.589 11.395 11.527 6.614
II. Credite bugetare 16.264 21.395 21.527 21.614
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 530.589 11.395 11.527 6.614
II. Credite bugetare 16.264 21.395 21.527 21.614
01 Administrația centrala
II. Credite bugetare 150.000
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 328.000
04 Servicii medicale in ambulator
II. Credite bugetare 13.218
05 Asistenta medicala in centre medicale multifuncționale
II. Credite bugetare 13.218
06 Servicii medicale in unități sanitare cu paturi
II. Credite bugetare 253.232
01 Spitale generale
II. Credite bugetare 246.532
06 Sanatorii balneare și de recuperare
II. Credite bugetare 6.700
08 Servicii de sanatate publica
II. Credite bugetare 87.000
09 Hematologie și securitate transfuzionala
II. Credite bugetare 200.000
10 Cercetare aplicativa și dezvoltare experimentala in sanatate
II. Credite bugetare 107.772
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
II. Credite bugetare 8.539.442
50 Alte instituții și acțiuni sanitare
II. Credite bugetare 8.539.442
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 3.540.943 3.475.619 3.538.498 3.556.800
II. Credite bugetare 3.476.718 3.498.619 3.548.498 3.570.535
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.523.837 3.470.384 3.530.263 3.548.565
II. Credite bugetare 3.467.262 3.493.384 3.540.263 3.562.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 119.160 144.808 155.789 155.789
II. Credite bugetare 119.160 144.808 155.789 155.789
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 123.673 129.691 131.719 130.441
II. Credite bugetare 124.673 129.691 131.719 131.719
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.127.631 1.180.314 1.227.270 1.247.561
II. Credite bugetare 1.108.063 1.180.314 1.227.270 1.247.561
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 844.679 855.197 860.045 861.791
II. Credite bugetare 844.679 855.197 860.045 861.791
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 104.998 20.078 15.653 15.653
II. Credite bugetare 110.078 20.078 15.653 15.653
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.150.696 1.138.296 1.139.787 1.137.330
II. Credite bugetare 1.150.609 1.138.296 1.139.787 1.139.787
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 53.000 2.000
II. Credite bugetare 10.000 25.000 10.000 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 17.106 5.235 8.235 8.235
II. Credite bugetare 9.456 5.235 8.235 8.235
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 17.106 5.235 8.235 8.235
II. Credite bugetare 9.456 5.235 8.235 8.235
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 104.900
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 19.634
03 Servicii culturale
II. Credite bugetare 618.042
01 Biblioteci publice naționale
II. Credite bugetare 21.382
03 Muzee
II. Credite bugetare 119.356
04 Instituții publice de spectacole și concerte
II. Credite bugetare 456.454
11 Edituri
II. Credite bugetare 3.560
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
II. Credite bugetare 10.000
14 Centre culturale
II. Credite bugetare 5.490
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale
II. Credite bugetare 1.800
05 Servicii recreative și sportive
II. Credite bugetare 582.457
01 Sport
II. Credite bugetare 573.457
02 Tineret
II. Credite bugetare 9.000
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii și religiei
II. Credite bugetare 2.151.685
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.940.325 40.495.653 41.023.136 41.999.741
II. Credite bugetare 39.956.682 40.495.653 41.023.136 41.999.741
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 39.934.983 40.490.613 41.018.136 41.994.741
II. Credite bugetare 39.951.340 40.490.613 41.018.136 41.994.741
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 412.143 465.183 525.118 525.118
II. Credite bugetare 412.143 465.183 525.118 525.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 267.482 281.127 294.265 300.699
II. Credite bugetare 268.332 281.127 294.265 300.699
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 88.334 108.334 108.334 108.334
II. Credite bugetare 88.334 108.334 108.334 108.334
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 4.750 5.200 5.200 5.200
II. Credite bugetare 4.750 5.200 5.200 5.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 23.000 8.806 8.000
II. Credite bugetare 23.000 8.806 8.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 38.793.821 39.583.275 40.037.517 41.007.858
II. Credite bugetare 38.793.821 39.583.275 40.037.517 41.007.858
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 298.448 170 170 8.000
II. Credite bugetare 313.955 170 170 8.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 47.005 38.518 39.532 39.532
II. Credite bugetare 47.005 38.518 39.532 39.532
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.342 5.040 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.342 5.040 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.342 5.040 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.342 5.040 5.000 5.000
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 426.697
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 400.820
03 Pensii și ajutoare pentru batranete
II. Credite bugetare 20.275.481
05 Asistenta sociala in caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 4.440.871
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
II. Credite bugetare 4.440.871
06 Asistenta sociala pentru familie și copii
II. Credite bugetare 13.078.400
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare
II. Credite bugetare 62.819
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 16.533
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 686.104
01 Ajutor social
II. Credite bugetare 639.941
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
II. Credite bugetare 6.614
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 39.549
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 568.957
50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
II. Credite bugetare 568.957
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE
I. Credite de angajament 7.721.585 1.827.108 1.964.110 2.035.637
II. Credite bugetare 5.169.305 5.224.527 5.659.940 5.895.691
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 7.377.941 1.696.472 1.861.081 1.932.658
II. Credite bugetare 5.002.510 5.043.607 5.491.791 5.727.592
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 286.009 332.781 365.559 346.184
II. Credite bugetare 286.009 332.781 365.559 346.184
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 45.063 47.777 106.250 101.300
II. Credite bugetare 45.308 47.777 106.250 101.300
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.539 1.577 1.590 1.590
II. Credite bugetare 1.539 1.577 1.590 1.590
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 300.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 300.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 869.301 323.676 325.678 327.680
II. Credite bugetare 2.451.637 2.499.673 2.799.650 2.999.626
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.152.684 492.999 524.342 524.492
II. Credite bugetare 1.052.684 511.299 508.242 508.392
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 20.000
II. Credite bugetare 20.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.446.862 208.162 258.162 258.162
II. Credite bugetare 855.100 1.361.000 1.421.000 1.381.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.733 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.733 2.000 2.000 2.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 353.750 87.500 77.500 71.250
II. Credite bugetare 87.500 87.500 87.500 87.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 302.644 89.636 62.029 61.979
II. Credite bugetare 125.795 139.920 127.149 127.099
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 302.644 89.636 62.029 61.979
II. Credite bugetare 125.795 139.920 127.149 127.099
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 41.000 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.000 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 41.000 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.000 41.000 41.000 41.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA
I. Credite de angajament 3.224.112 1.103.762 1.080.978 1.176.780
II. Credite bugetare 3.976.260 3.422.881 3.722.908 4.022.934
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.923.668 1.034.126 1.026.178 1.121.980
II. Credite bugetare 3.856.340 3.302.961 3.602.988 3.903.014
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.800 8.200 8.250 8.300
II. Credite bugetare 7.800 8.200 8.250 8.300
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 300.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 300.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 847.301 293.676 295.678 297.680
II. Credite bugetare 2.424.737 2.469.673 2.769.650 2.969.626
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.101.000 444.750 444.750 444.750
II. Credite bugetare 1.001.000 444.750 444.750 444.750
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 413.817
II. Credite bugetare 135.303 92.838 92.838 92.838
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 353.750 87.500 77.500 71.250
II. Credite bugetare 87.500 87.500 87.500 87.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 300.444 69.636 54.800 54.800
II. Credite bugetare 119.920 119.920 119.920 119.920
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 300.444 69.636 54.800 54.800
II. Credite bugetare 119.920 119.920 119.920 119.920
03 Locuințe
II. Credite bugetare 1.489.737
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe
II. Credite bugetare 1.489.737
05 Alimentare cu apa și amenajari hidrotehnice
II. Credite bugetare 263.523
02 Amenajări hidrotehnice
II. Credite bugetare 263.523
50 Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
II. Credite bugetare 2.223.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI
I. Credite de angajament 4.497.473 723.346 883.132 858.857
II. Credite bugetare 1.193.045 1.801.646 1.937.032 1.872.757
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.454.273 662.346 834.903 810.678
II. Credite bugetare 1.146.170 1.740.646 1.888.803 1.824.578
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 286.009 332.781 365.559 346.184
II. Credite bugetare 286.009 332.781 365.559 346.184
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 37.263 39.577 98.000 93.000
II. Credite bugetare 37.508 39.577 98.000 93.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.539 1.577 1.590 1.590
II. Credite bugetare 1.539 1.577 1.590 1.590
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 22.000 30.000 30.000 30.000
II. Credite bugetare 26.900 30.000 30.000 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 51.684 48.249 79.592 79.742
II. Credite bugetare 51.684 66.549 63.492 63.642
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 20.000
II. Credite bugetare 20.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.033.045 208.162 258.162 258.162
II. Credite bugetare 719.797 1.268.162 1.328.162 1.288.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.733 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.733 2.000 2.000 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.200 20.000 7.229 7.179
II. Credite bugetare 5.875 20.000 7.229 7.179
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.200 20.000 7.229 7.179
II. Credite bugetare 5.875 20.000 7.229 7.179
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 41.000 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.000 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 41.000 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.000 41.000 41.000 41.000
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 936.551
03 Reducerea și controlul poluării
II. Credite bugetare 237.900
50 Alte servicii in domeniul protecției mediului
II. Credite bugetare 18.594
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 61.760.258 26.645.447 38.111.078 38.289.791
II. Credite bugetare 33.534.234 38.137.544 47.028.202 47.393.703
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 61.555.973 26.472.107 37.938.220 38.116.979
II. Credite bugetare 33.235.215 37.963.004 46.854.144 47.219.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 823.511 879.404 938.067 957.442
II. Credite bugetare 823.511 879.404 938.067 957.442
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 187.090 185.781 192.930 198.241
II. Credite bugetare 187.089 185.781 192.930 198.241
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 40.035 47.000 47.000 47.000
II. Credite bugetare 40.035 47.000 47.000 47.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 6.359.477 4.178.316 4.201.675 4.233.769
II. Credite bugetare 4.189.666 6.457.833 4.201.675 4.233.769
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.761.357 4.283.331 4.716.569 5.299.693
II. Credite bugetare 4.246.469 4.295.181 4.730.577 5.316.560
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 5.164.914 707.790 603.590 537.406
II. Credite bugetare 2.099.054 2.449.321 2.281.677 2.174.356
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.005
II. Credite bugetare 5.056
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 43.962.603 15.904.220 26.907.382 26.510.914
II. Credite bugetare 21.396.404 23.367.217 34.129.124 33.958.872
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 75.981 79.265 81.007 82.514
II. Credite bugetare 74.431 77.767 79.594 79.951
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 177.000 207.000 250.000 250.000
II. Credite bugetare 173.500 203.500 253.500 253.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 54.585 23.640 23.158 23.112
II. Credite bugetare 149.319 24.840 24.358 24.312
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 54.585 23.640 23.158 23.112
II. Credite bugetare 149.319 24.840 24.358 24.312
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 149.700 149.700 149.700 149.700
II. Credite bugetare 149.700 149.700 149.700 149.700
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 148.700 148.700 148.700 148.700
II. Credite bugetare 148.700 148.700 148.700 148.700
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCA
I. Credite de angajament 8.805.084 518.836 487.640 399.741
II. Credite bugetare 2.173.449 4.696.487 2.185.606 2.050.130
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.803.482 517.576 486.862 399.009
II. Credite bugetare 2.171.213 4.695.227 2.184.828 2.049.398
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 9.720 10.157 10.777 10.777
II. Credite bugetare 9.720 10.157 10.777 10.777
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 63.042 61.026 61.506 61.506
II. Credite bugetare 63.042 61.026 61.506 61.506
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 2.324.446 61.200 61.200 61.200
II. Credite bugetare 154.635 2.340.717 61.200 61.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 8.755 8.853 8.949 9.047
II. Credite bugetare 8.755 8.853 8.949 9.047
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.766.205 249.888 252.361 207.232
II. Credite bugetare 978.926 1.465.686 1.295.059 1.187.932
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5
II. Credite bugetare 5
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.631.224 126.367 91.984 49.162
II. Credite bugetare 956.045 808.703 747.252 718.851
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 85 85 85 85
II. Credite bugetare 85 85 85 85
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 1.602 1.260 778 732
II. Credite bugetare 2.236 1.260 778 732
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.602 1.260 778 732
II. Credite bugetare 2.236 1.260 778 732
01 Acțiuni generale economice și comerciale
II. Credite bugetare 2.173.449
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 22.117
03 Meteorologie
II. Credite bugetare 89.475
05 Sistemul național antigrindina
II. Credite bugetare 107.579
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri
II. Credite bugetare 1.000
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale
II. Credite bugetare 154.635
10 Programe de dezvoltare regionala și sociala
II. Credite bugetare 928.235
11 Rezerve de stat și de mobilizare
II. Credite bugetare 3.721
12 Ajutoare de stat
II. Credite bugetare 432.762
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
II. Credite bugetare 433.925
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
I. Credite de angajament 148.175 99.464 48.480 30.723
II. Credite bugetare 148.175 99.464 48.480 30.723
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 148.175 99.464 48.480 30.723
II. Credite bugetare 148.175 99.464 48.480 30.723
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 138.175 99.400 48.414 30.655
II. Credite bugetare 138.175 99.400 48.414 30.655
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 10.000 64 66 68
II. Credite bugetare 10.000 64 66 68
02 Cărbune și alti combustibili minerali solizi
II. Credite bugetare 138.175
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia
II. Credite bugetare 10.000
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
I. Credite de angajament 1.462.697 330.163 93.682 94.373
II. Credite bugetare 322.893 442.205 442.173 308.087
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.462.697 330.163 93.682 94.373
II. Credite bugetare 322.893 442.205 442.173 308.087
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 57.606 50.686 51.888 53.119
II. Credite bugetare 57.606 50.686 51.888 53.119
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 397.266 42.354 41.794 41.254
II. Credite bugetare 234.000 48.505 48.213 47.947
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.007.825 237.123
II. Credite bugetare 31.287 343.014 342.072 207.021
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
II. Credite bugetare 322.893
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VANATOARE
I. Credite de angajament 19.113.057 21.074.479 31.209.200 31.226.919
II. Credite bugetare 19.053.855 21.052.679 31.228.836 31.246.555
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 19.075.677 21.051.899 31.186.620 31.204.339
II. Credite bugetare 19.016.475 21.030.099 31.206.256 31.223.975
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 755.991 804.484 858.234 877.609
II. Credite bugetare 755.991 804.484 858.234 877.609
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 106.091 106.225 112.330 117.422
II. Credite bugetare 106.091 106.225 112.330 117.422
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 1.819.054 1.967.030 2.014.239 2.014.239
II. Credite bugetare 1.819.054 1.967.030 2.014.239 2.014.239
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.407.254 2.513.824 2.553.895 2.553.895
II. Credite bugetare 2.407.254 2.513.824 2.553.895 2.553.895
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 79.455 74.391 43.239 43.284
II. Credite bugetare 79.455 56.091 59.339 59.384
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13.836.352 15.515.500 25.539.800 25.533.000
II. Credite bugetare 13.780.650 15.515.500 25.539.800 25.533.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 60.480 63.445 64.883 64.890
II. Credite bugetare 60.480 63.445 64.919 64.926
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 7.000 7.000
II. Credite bugetare 3.500 3.500 3.500 3.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 36.380 21.580 21.580 21.580
II. Credite bugetare 36.380 21.580 21.580 21.580
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 36.380 21.580 21.580 21.580
II. Credite bugetare 36.380 21.580 21.580 21.580
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 159.117
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 1.007.350
03 Agricultura
II. Credite bugetare 3.006.425
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului
II. Credite bugetare 649.495
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitara
II. Credite bugetare 61.694
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
II. Credite bugetare 2.172.554
05 Reproducția și selecția animalelor
II. Credite bugetare 43.792
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
II. Credite bugetare 78.890
04 Sivilcultura
II. Credite bugetare 144.308
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii
II. Credite bugetare 14.736.655
8401 TRANSPORTURI
I. Credite de angajament 31.540.830 4.310.519 5.955.045 6.233.320
II. Credite bugetare 11.346.387 11.299.823 12.769.868 13.448.378
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 31.375.527 4.161.019 5.805.545 6.083.820
II. Credite bugetare 11.086.984 11.149.123 12.619.168 13.297.678
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 53.025 59.413 63.352 63.352
II. Credite bugetare 53.025 59.413 63.352 63.352
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.259 10.515 10.768 10.968
II. Credite bugetare 10.258 10.515 10.768 10.968
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 40.035 47.000 47.000 47.000
II. Credite bugetare 40.035 47.000 47.000 47.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 2.020.196 2.000.000 2.025.934 2.074.556
II. Credite bugetare 2.020.196 2.000.000 2.025.934 2.074.556
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.143.950 1.559.346 1.946.525 2.529.551
II. Credite bugetare 1.629.062 1.566.196 1.955.533 2.541.418
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.825.658 260.338 185.350 164.763
II. Credite bugetare 710.343 798.220 798.220 798.220
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II. Credite bugetare 1.051
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 25.096.988 8.672 1.260.577 926.091
II. Credite bugetare 6.439.148 6.453.542 7.453.771 7.497.224
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15.416 15.735 16.039 17.539
II. Credite bugetare 13.866 14.237 14.590 14.940
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 170.000 200.000 250.000 250.000
II. Credite bugetare 170.000 200.000 250.000 250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.603 800 800 800
II. Credite bugetare 110.703 2.000 2.000 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.603 800 800 800
II. Credite bugetare 110.703 2.000 2.000 2.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 148.700 148.700 148.700 148.700
II. Credite bugetare 148.700 148.700 148.700 148.700
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 148.700 148.700 148.700 148.700
II. Credite bugetare 148.700 148.700 148.700 148.700
01 Administrație centrala
II. Credite bugetare 186.565
03 Transport rutier
II. Credite bugetare 3.666.348
01 Drumuri și poduri
II. Credite bugetare 3.666.348
04 Transport feroviar
II. Credite bugetare 6.557.301
01 Transport pe cale ferata
II. Credite bugetare 5.227.305
02 Transport cu metroul
II. Credite bugetare 1.329.996
05 Transport pe apa
II. Credite bugetare 440.920
06 Transport aerian
II. Credite bugetare 486.285
02 Aviația civila
II. Credite bugetare 486.285
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
II. Credite bugetare 8.968
8501 COMUNICAȚII
I. Credite de angajament 396.019 22.963 21.804 9.463
II. Credite bugetare 195.079 252.863 53.012 9.578
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 396.019 22.963 21.804 9.463
II. Credite bugetare 195.079 252.863 53.012 9.578
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.775 5.350 5.704 5.704
II. Credite bugetare 4.775 5.350 5.704 5.704
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.000 1.025 1.049 1.068
II. Credite bugetare 1.000 1.025 1.049 1.068
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 30 30 30 30
II. Credite bugetare 30 30 30 30
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 390.214 16.558 15.021 2.661
II. Credite bugetare 189.274 246.458 46.229 2.776
01 Comunicații
II. Credite bugetare 195.079
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC
I. Credite de angajament 282.698 282.033 287.950 287.975
II. Credite bugetare 282.698 282.033 287.950 287.975
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282.698 282.033 287.950 287.975
II. Credite bugetare 282.698 282.033 287.950 287.975
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 196.398 201.308 207.200 207.200
II. Credite bugetare 196.398 201.308 207.200 207.200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 86.300 80.725 80.750 80.775
II. Credite bugetare 86.300 80.725 80.750 80.775
02 Cercetare și dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii
II. Credite bugetare 196.398
03 Cercetare și dezvoltare in domeniul combustibilului și energiei
II. Credite bugetare 84.300
04 Cercetare și dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor
II. Credite bugetare 2.000
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 11.698 6.990 7.277 7.277
II. Credite bugetare 11.698 11.990 12.277 12.277
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.698 6.990 7.277 7.277
II. Credite bugetare 11.698 11.990 12.277 12.277
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 6.698 6.990 7.277 7.277
II. Credite bugetare 6.698 6.990 7.277 7.277
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
04 Turism
II. Credite bugetare 11.698
9901 DEFICIT -47.521.779 -47.958.842 -42.726.487 -36.267.535

Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020-2023

- mii lei -
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 268.289.615 218.859.330 236.739.415 237.182.988
II. Credite bugetare 222.059.180 235.676.463 250.568.760 256.158.971
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 244.864.705 208.212.392 224.025.006 227.476.894
II. Credite bugetare 210.298.420 224.031.227 238.225.326 242.722.095
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 58.325.797 60.953.048 64.328.497 65.453.529
II. Credite bugetare 58.325.797 60.953.048 64.328.497 65.453.529
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.360.740 10.353.694 10.539.747 10.677.257
II. Credite bugetare 10.341.442 10.356.202 10.537.239 10.680.983
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 13.077.349 14.121.798 14.754.177 14.987.761
II. Credite bugetare 13.077.349 14.121.798 14.754.177 14.987.761
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 6.609.477 4.403.316 4.426.675 4.558.769
II. Credite bugetare 4.439.666 6.682.833 4.426.675 4.558.769
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 33.516.728 41.051.518 41.200.329 42.905.115
II. Credite bugetare 33.458.509 42.624.267 43.589.636 45.450.422
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 19.102.770 12.674.209 13.769.056 13.695.141
II. Credite bugetare 15.934.866 15.459.036 15.853.853 15.749.957
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 128.985 62.685 56.805 34.683
II. Credite bugetare 140.212 62.685 56.805 34.683
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.027.031 39.821.856 40.276.099 41.246.461
II. Credite bugetare 39.027.031 39.821.856 40.276.099 41.246.461
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 57.814.236 19.583.859 29.444.456 28.542.969
II. Credite bugetare 29.465.864 28.517.717 38.990.637 39.030.100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.552.551 4.601.345 4.616.506 4.626.508
II. Credite bugetare 4.552.714 4.599.847 4.615.093 4.626.402
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 1.397.831 404.242 435.529 529.731
II. Credite bugetare 583.760 651.116 619.485 684.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 21.295.752 8.738.391 11.008.277 8.122.968
II. Credite bugetare 9.631.602 9.736.689 10.637.302 11.853.750
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 21.255.952 8.698.591 10.968.477 8.083.168
II. Credite bugetare 9.591.802 9.696.889 10.597.502 11.813.950
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.129.158 1.908.547 1.706.132 1.583.126
II. Credite bugetare 2.129.158 1.908.547 1.706.132 1.583.126
80 TITLUL XVI