CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020 | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 10 -
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
aferente bugetelor locale pe anul 2020

Nr. crt. Denumirea veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I Veniturile și cheltuielile aferente bugetelor proprii ale județelor

A. Venituri (impozite, taxe și alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor județene1)

2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:

a) Cote defalcate din impozitul pe venit

b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3. Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital:

a) Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități:

a) Impozitul pe mijloacele de transport

b) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

6. Venituri din proprietate:

a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

b) Venituri din concesiuni și închirieri

c) Venituri din dividende

d) Alte venituri din proprietate

7. Venituri din prestări de servicii și alte activități:

a) Venituri din prestări de servicii

b) Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

c) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

d) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

e) Venituri din despăgubiri

f) Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

8. Amenzi, penalități și confiscări:

a) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

b) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

c) Alte amenzi, penalități și confiscări

9. Diverse venituri:

a) Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

b) Taxe speciale

c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

d) Venituri din ajutoare de stat recuperate

e) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

f) Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

g) Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile:

a) Donații și sponsorizări

b) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local (evidențiate cu semnul minus)

c) Vărsăminte din secțiunea de funcționare

d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

e) Alte transferuri voluntare

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

b) Venituri din privatizare

c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

d) Depozite speciale pentru construcții de locuințe

12. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a) încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

b) încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

c) împrumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

h) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

i) încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

13. Alte operațiuni financiare:

a) Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

b) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

14. Subvenții de la bugetul de stat:

a) Aeroporturi de interes local

b) Planuri și regulamente de urbanism

c) Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

d) Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

e) Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

f) Finatarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar

g) Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

h) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

i) Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

j) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

k) Subvenții primite din Fondul de intervenție

l) Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

m) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

n) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

o) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

p) Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

q) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

r) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico sociale

s) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

ș) Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

t) Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

ț) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

u) Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

15. Subvenții de la alte administrații:

a) Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

c) Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

d) Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

e) Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

f) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

g) Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

16. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinantari

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European de Pescuit

f) Instrumentul de Asistență pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

h) Programe comunitare finanțate în perioada 2007 -2013

i) Alte facilități și instrumente postaderare

j) Mecanismul financiar SEE

k) Mecanismul financiar norvegian

l) Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

m) Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

n) Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

17. Alte sume primite de la UE

a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

b) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

18. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

b) Fondul Social European (FSE)

c) Fondul de Coeziune (FC)

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

e) Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

f) Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

h) Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

j) Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

k) Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

B. Cheltuieli

1. Autorități publice și acțiuni externe:

a) Autorități executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autoritățile administrației publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației:

a) Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Apărare:

a) Apărare națională (Centre militare)

6. Ordine publică și siguranță națională:

a) Ordine publică

a1) Poliție locală

b) Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

7. Învățământ:

a) Învățământ preșcolar și primar

a1) Învățământ preșcolar

a2) Învățământ primar

b) Învățământ secundar

b1) Învățământ secundar inferior

c) Învățământ nedefinibil prin nivel

c1) Învățământ special

d) Alte cheltuieli în domeniul învățământului

8. Sănătate:

a) Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

a1) Spitale generale

a2) Unități medico-sociale

b) Servicii de sănătate publică

c) Alte cheltuieli în domeniul sănătății

c1) Alte instituții și acțiuni sanitare

9. Cultură, recreere și religie:

a) Servicii culturale

a1) Biblioteci publice județene

a2) Muzee

a3) Instituții publice de spectacole și concerte

a4) Școli populare de artă și meserii

a5) Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

a6) Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

a7) Alte servicii culturale

b) Servicii recreative și sportive

b1) Sport

b2) Tineret

b3) întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

c) Servicii religioase

d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

10. Asigurări și asistență socială:

a) Asistență acordată persoanelor în vârstă

b) Asistență socială în caz de boli și invalidități

b1) Asistență socială în caz de invaliditate

c) Asistență socială pentru familie și copii

d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

d1) Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

11. Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

a) Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

a1) Alimentare cu apă

a2) Amenajări hidrotehnice

b) Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

12. Protecția mediului:

a) Reducerea și controlul poluării

b) Salubritate și gestiunea deșeurilor

b1) Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

c) Alte servicii în domeniul protecției mediului

13. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:

a) Acțiuni generale economice și comerciale

a1) Prevenire și combatere inundații și ghețuri

a2) Programe de dezvoltare regională și socială

a3) Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

b) Acțiuni generale de muncă

b1) Măsuri active pentru combaterea șomajului

14. Combustibili și energie:

a) Energie termică

b) Alte cheltuieli privind combustibili și energie

15. Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare:

a) Agricultură

a1) Camere agricole

a2) Protecția plantelor și carantina fitosanitară

b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

16. Transporturi:

a) Transport rutier

a1) Drumuri și poduri

b) Transport aerian

b1) Aviația civilă

b2) Aeroporturi

c) Transport feroviar

c2) Transport pe calea ferată

d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

17. Alte acțiuni economice:

a) Zone libere

b) Turism

c) Proiecte de dezvoltare multifuncționale

d) Alte acțiuni economice

CAPITOLUL II Veniturile și cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

i. Venituri (impozite, taxe și alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1)

2. Impozit pe venit

3. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:

a) Cote defalcate din impozitul pe venit

b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

4. Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital:

a) Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

5. Impozite și taxe pe proprietate:

a) Impozit și taxa pe clădiri

b) Impozit și taxa pe teren

c) Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

d) Alte impozite și taxe pe proprietate

6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

7. Taxe pe servicii specifice:

a) Impozit pe spectacole

b) Alte taxe pe servicii specifice

8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități:

a) Impozit pe mijloacele de transport

b) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

9. Alte impozite și taxe fiscale:

a) Alte impozite și taxe

10. Venituri din proprietate:

a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

b) Venituri din concesiuni și închirieri

c) Venituri din dividende

d) Alte venituri din proprietate

11. Venituri din dobânzi:

a) Alte venituri din dobânzi

12. Venituri din prestări de servicii și alte activități:

a) Venituri din prestări de servicii

b) Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

c) Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

d) Taxe din activități cadastrale și agricultură

e) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

g) Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

h) Venituri din despăgubiri

i) Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:

a) Taxe extrajudiciare de timbru

b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

14. Amenzi, penalități și confiscări:

a) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

b) Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

c) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

d) Alte amenzi, penalități și confiscări

15. Diverse venituri:

a) Venituri din aplicarea prescripției extinctive

b) Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

c) Taxe speciale

d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

e) Venituri din ajutoare de stat recuperate

f) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

g) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

h) Taxa de reabilitare termică

i) Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

j) Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

k) Alte venituri

16. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile:

a) Donații și sponsorizări

b) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (evidențiate cu semnul minus)

c) Vărsăminte din secțiunea de funcționare

d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

e) Alte transferuri voluntare

17. Venituri din valorificarea unor bunuri

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

b) Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

c) Venituri din privatizare

d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

e) Depozite speciale pentru construcții de locuințe

18. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

b) încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

c) împrumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

h) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

i) încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

19. Alte operațiuni financiare

a) Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

b) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

20. Subvenții de la bugetul de stat:

a) Programul Termoficare

b) Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

c) Aeroporturi de interes local

d) Planuri și regulamente de urbanism

e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

f) Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

g) Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

h) Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

i) Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

j) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

k) Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

l) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

m) Subvenții primite din Fondul de intervenție

n) Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

o) Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

p) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

q) Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

r) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

s) Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

ș) Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

t) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

ț) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico sociale

u) Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

v) Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

w) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

x) Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

y) Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

z) Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

aa) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

ab) Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală **)

ac) Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

ad) Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

21. Subvenții de la alte administrații:

a) Subvenții primite de la bugetele proprii ale județelor pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

b) Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

c) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap *)

d) Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

e) Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

f) Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

g) Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

h) Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

i) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

j) Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

k) Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European pentru Pescuit

f) Instrumentul de Asistență pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

h) Programe comunitare finanțate în perioada 2007 -2013

i) Alte facilități și instrumente postaderare

j) Mecanismul financiar SEE

k) Mecanismul financiar norvegian

l) Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

m) Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

n) Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

23. Alte sume primite de la UE

a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

b) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

24. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

b) Fondul Social European (FSE)

c) Fondul de Coeziune (FC)

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

e) Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

f) Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)

g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

h) Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

j) Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European șiNorvegian2014-2021

k) Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

B. Cheltuieli

1. Autorități publice și acțiuni externe:

a) Autorități executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autoritățile administrației publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației:

a) Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Apărare:

a) Apărare națională (Centre militare)

6. Ordine publică și siguranță națională:

a) Ordine publică

a1) Poliție locală

b) Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

7. Învățământ:

a) Învățământ preșcolar și primar

a1) Învățământ preșcolar

a2) Învățământ primar

b) Învățământ secundar

b1) Învățământ secundar inferior

b2) Învățământ secundar superior

b3) Învățământ profesional

c) Învățământ postliceal

d) Învățământ nedefinibil prin nivel

d1) Învățământ special*)

e) Servicii auxiliare pentru educație

e1) Internate și cantine pentru elevi

e2) Alte servicii auxiliare

f) Servicii educaționale complementare

f1) Școală după școală

g) Alte cheltuieli în domeniul învățământului

8. Sănătate:

a) Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

a1) Spitale generale

a2) Unități medico-sociale

b) Servicii de sănătate publică

c) Alte cheltuieli în domeniul sănătății

c1) Alte instituții și acțiuni sanitare

9. Cultură, recreere și religie:

a) Servicii culturale

a1) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

a2) Muzee

a3) Instituții publice de spectacole și concerte

a4) Școli populare de artă și meserii**)

a5) Case de cultură

a6) Cămine culturale

a7) Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

a8) Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

a9) Alte servicii culturale

b) Servicii recreative și sportive:

b1) Sport

b2) Tineret

b3) întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

c) Servicii religioase

d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

10. Asigurări și asistență socială:

a) Asistență acordată persoanelor în vârstă

b) Asistență socială în caz de boli și invalidități

b1) Asistență socială în caz de invaliditate

c) Asistență socială pentru familie și copii

d) Ajutoare pentru locuințe

e) Creșe

f) Unități de asistență medico-sociale

g) Prevenirea excluderii sociale

g1) Ajutor social

g2) Cantine de ajutor social

h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

h1) Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

11. Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

a) Locuințe

a1) Dezvoltarea sistemului de locuințe

a2) Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

b) Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

b1) Alimentare cu apă

b2) Amenajări hidrotehnice

c) Iluminat public și electrificări

d) Alimentare cu gaze naturale în localități

e) Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

12. Protecția mediului:

a) Reducerea și controlul poluării

b) Salubritate și gestiunea deșeurilor

b1) Salubritate

b2) Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

c) Canalizare și tratarea apelor reziduale

d) Alte servicii în domeniul protecției mediului

13. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:

a) Acțiuni generale economice și comerciale

a1) Prevenire și combatere inundații și ghețuri

a2) Stimularea întreprinderilor mici și mijlocii

a3) Programe de dezvoltare regională și socială

a4) Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

b) Acțiuni generale de muncă

b1) Măsuri active pentru combaterea șomajului

14. Combustibili și energie:

a) Energie termică

b) Alți combustibili

c) Alte cheltuieli privind combustibili și energia

15. Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare:

a) Agricultură

a1) Protecția plantelor și carantina fitosanitară

a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

16. Transporturi:

a) Transport rutier

a1) Drumuri și poduri

a2) Transport în comun

a3) Străzi

b) Transport feroviar

b1) Transport pe calea ferată

c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

17. Alte acțiuni economice:

a) Fondul Român de Dezvoltare Socială

b) Zone libere

c) Turism

d) Proiecte de dezvoltare multifuncționale

e) Alte acțiuni economice

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului București

**) Pentru bugetul Municipiului București

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
BUGETUL DE STAT pe anii 2020 2023 SINTEZA
SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
;
se încarcă...