Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;

. . . . . . . . . .

f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;".

2. La articolul 22, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

"

f1) efectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție;".

3. La articolul 22, literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

h) expertizarea construcțiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor edilitare de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale;

i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții."

4. După articolul 22 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11, cuprinzând articolul 221, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 11 Obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice

Art. 221. -

Execuția lucrărilor de racordare/branșare se face în baza contractelor de execuție încheiate cu constructorii atestați și se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare."

5. La articolul 27, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire."

6. La articolul 36, partea introductivă și litera j) ale punctului I se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

I. de la 1.000 lei la 100.000 lei:

. . . . . . . . . .

j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. f), f1) și i) și art. 27 lit. g) și h);".

Acesta este un fragment din Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 7/2020:
Art I
Art 22^1 Obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice
Art II
Art 7 "
Art 12 "
Art III
Art IV
Art V
;
se încarcă...