Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora | Ordin 3781/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

1.

(1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.

2.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

6. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1. din anexa nr. 1 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
Din care:
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 48
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 49
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 51 + 57), din care: 50
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 52 + 53 + 54 + 56), din care: 51
- acțiuni necotate emise de rezidenți 52
- părți sociale emise de rezidenți 53
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 54
- dețineri de cel puțin 10% 55
- obligațiuni emise de nerezidenți 56
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 58 + 59), din care: 57
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 58
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 59
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 60
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 61
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 62
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 63
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 65 la 69), din care: 64
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 65
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 66
- subvenții de încasat (ct. 445) 67
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 68
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 69
Creanțele entitătii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 70
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 71
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 73 la 75), din care: 72
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 73
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 74
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 75
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 76
- de la nerezidenți 77
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 78
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 79
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 81 la 84), din care: 80
- acțiuni necotate emise de rezidenți 81
- părți sociale emise de rezidenți 82
- acțiuni emise de nerezidenți 83
- obligațiuni emise de nerezidenți 84
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 85
Casa în lei și în valută (rd. 87 + 88), din care: 86
- în lei (ct. 5311) 87
- în valută (ct. 5314) 88
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 90 + 92), din care: 89
- în lei (ct. 5121), din care: 90
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 91
- în valută (ct. 5124), din care: 92
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 93
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 95 + 96), din care: 94
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 95
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 96
Datorii (rd. 98 + 101 + 104 + 105 + 108 + 110 + 112 + 113 + 118 + 119 + 122 + 128), din care: 97
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 99 + 100), din care: 98
- în lei 99
- în valută 100
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 102 + 103), din care: 101
- în lei 102
- în valută 103
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 104
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 106
- în valută 107
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 108
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 109
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 110
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 111
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 112
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 114 la 117), din care: 113
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 114
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 115
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 116
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 117
Datoriile entitătii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 118
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 119
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 120
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127), din care: 122
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 123
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 124
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 125
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 129
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 130
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 131
- acțiuni cotate3) 132
- acțiuni necotate4) 133
- părți sociale 134
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 135
Brevete și licențe (din ct. 205) 136
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 137
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 139
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 140
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 141
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma (Col. 3) %6) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 143 + 146 + 150 + 151 + 152 + 153), din care: 142 X X
- deținut de instituții publice (rd. 144 + 145), din care: 143
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 144
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 145
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 146
- cu capital integral de stat; 147
- cu capital majoritar de stat; 148
- cu capital minoritar de stat; 149
- deținut de regii autonome 150
- deținut de societățile cu capital privat 151
- deținut de persoane fizice 152
- deținut de alte entități 153
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 154
- către instituții publice centrale; 155
- către instituții publice locale; 156
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 157
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 158
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 159
- către instituții publice centrale 160
- către instituții publice locale 161
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 162
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 163
- către instituții publice centrale 164
- către instituții publice locale 165
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 166
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 167
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019
- dividendele interimare repartizate7) 168
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 169
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 170
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 171
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 172
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 173
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 175 + 176 - 177 + 178) 174
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 175
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 176
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 177
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 178
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 179
Sold D 180
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 181
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 182
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 183
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 184
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815), din care: 185
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 186
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 187
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 174 + 179 - 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185) 188
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 189
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605) 191
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 192
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 193
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 195 + 196), din care: 194
a) Salarii si indemnizații8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 195
b) Cheltuieli privind asigurările si protecția socială (ct. 645 + 646) 196
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 198 - 199) 197
a.1) Cheltuieli 198
(ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 199
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 201 - 202) 200
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 201
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 202
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 204 la 209) 203
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 204
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 205
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 206
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 207
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 208
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 209
Ajustări privind provizioanele (rd. 211 - 212) 210
- Cheltuieli (ct. 6812) 211
- Venituri (ct. 7812) 212
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 189 la 192 - 193 + 194 + 197 + 200 + 203 + 210) 213
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 214
- Profit (rd. 188 - 213)
- Pierdere (rd. 213 - 188) 215
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 217
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 218
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 219
14. Venituri di n subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 220
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 221
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 222
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 216 + 218 + 220 + 221) 223
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 225 - 226) 224
- Cheltuieli (ct. 686) 225
- Venituri (ct. 786) 226
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 227
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 228
18 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 229
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 224 + 227 + 229) 230
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 231
- Profit (rd. 223 - 230)
- Pierdere (rd. 230 - 223) 232
VENITURI TOTALE (rd. 188 + 223) 233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 213 + 230) 234
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 235
- Profit (rd. 233 - 234)
- Pierdere (rd. 234 - 233) 236
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 237
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 238
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 239
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 240
- Profit (rd. 235 - 237 - 238 - 239)
- Pierdere (rd. 236 + 237 + 238 + 239); (rd. 237 + 238 + 239 - 235). 241

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 143 - 153, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

7. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 80 la 82), din care: 79
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 80
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 81
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 82
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83
- de la nerezidenți 84
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 85
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 88 la 91), din care: 87
- acțiuni necotate emise de rezidenți 88
- părți sociale emise de rezidenți 89
- acțiuni emise de nerezidenți 90
- obligațiuni emise de nerezidenți 91
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 92
Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care: 93
- în lei (ct. 5311) 94
- în valută (ct. 5314) 95
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care: 96
- în lei (ct. 5121), din care: 97
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98
- în valută (ct. 5124), din care: 99
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 100
Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 102 + 103), din care: 101
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 102
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 103
Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 139), din care: 104
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei 106
- în valută 107
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), rd. (109 + 110), din care: 108
- în lei 109
- în valută 110
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 111
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 113 + 114), din care: 112
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 113
- în valută 114
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 117
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 119
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 120
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 122 la 125), din care: 121
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 122
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 123
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 124
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 125
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 126
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care: 127
- cu scadența inițială mai mare de un an 128
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 129
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 130
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 132
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 134 la 138), din care: 133
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 134
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 135
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 136
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 137
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 138
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139
- către nerezidenți 140
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 141
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 142
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143
- acțiuni cotate4) 144
- acțiuni necotate5) 145
- părți sociale 146
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 147
Brevete și licențe (din ct. 205) 148
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 150
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 151
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor6) 153
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %7) (Col. 2) Suma (Col. 3) %7) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care: 154 X X
- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care: 155
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 156
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 157
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 158
- cu capital integral de stat; 159
- cu capital majoritar de stat; 160
- cu capital minoritar de stat; 161
- deținut de regii autonome 162
- deținut de societățile cu capital privat 163
- deținut de persoane fizice 164
- deținut de alte entități 165
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 166
- către instituții publice centrale; 167
- către instituții publice locale; 168
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 169
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 170
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 171
- către instituții publice centrale 172
- către instituții publice locale 173
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 174
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 175
- către instituții publice centrale 176
- către instituții publice locale 177
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 178
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 179
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019
- dividendele interimare repartizate8) 180
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 181
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 182
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 183
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 184
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 185

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 155-165, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

8. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie. . . .

40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări și casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice și mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17) 18

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. Imobilizări corporale
Terenuri 23
Construcții 24
Instalații tehnice și mașini 25
Alte instalații, utilaje și mobilier 26
Investiții imobiliare 27
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 22 + 30) 31

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice și mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 + 45 + 46) 47
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare
Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora
;
se încarcă...