Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora | Ordin 3781/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare - Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare -
Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

4.4.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

4.7. În cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.

4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliatii nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 81 la 83), din care: 80
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul si decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 81
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473) 82
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 83
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 84
- de la nerezidenți 85
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 86
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 87
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 89 la 92), din care: 88
- acțiuni necotate emise de rezidenți 89
- părți sociale emise de rezidenți 90
- acțiuni emise de nerezidenți 91
- obligațiuni emise de nerezidenți 92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93
Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care: 94
- în lei (ct. 5311) 95
- în valută (ct. 5314) 96
Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd. 98 + 100), din care: 97
- în lei (ct. 5121), din care: 98
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99
- în valută (ct. 5124), din care: 100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101
Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 103 + 104), din care: 102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 103
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care: 105
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care: 106
- în lei 107
- în valută 108
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care: 109
- în lei 110
- în valută 111
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 112
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care: 113
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 114
- în valută 115
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 116
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 117
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute2) (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care: 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 119
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 120
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 121
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care: 122
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 123
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 124
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 125
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 126
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 127
- datorii cu entități afiliate nerezidente3) (din ct. 451), din care: 128
- cu scadența inițială mai mare de un an 129
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 130
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 132
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 133
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 134
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509) (rd. 136 la 140), din care: 135
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 136
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)4) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 137
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 138
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 139
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 140
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 141
- către nerezidenți 142
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 143
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 144
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 145
- acțiuni cotate5) 146
- acțiuni necotate6) 147
- părți sociale 148
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 149
Brevete și licențe (din ct. 205) 150
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 151
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 152
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 153
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 154
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor7) 155
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %8) (Col. 2) Suma (Col. 3) %8) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)8) (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care: 156 X X
-deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care: 157
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 158
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 159
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 160
- cu capital integral de stat; 161
- cu capital majoritar de stat; 162
- cu capital minoritar de stat; 163
- deținut de regii autonome 164
- deținut de societățile cu capital privat 165
- deținut de persoane fizice 166
- deținut de alte entități 167
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 168
- către instituții publice centrale; 169
- către instituții publice locale; 170
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 171
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 172
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 173
- către instituții publice centrale; 174
- către instituții publice locale; 175
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 176
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 177
- către instituții publice centrale; 178
- către instituții publice locale; 179
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 180
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 181
A B 2019
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
- dividendele interimare repartizate9) 182
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 183
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 184
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 185
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 186
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 187

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

4) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

8) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.

9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 168.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...