Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare - Structura formularului ^1 ) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct 21 alin (1) lit b), este următoarea: -
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie . . . . . . . .

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
01.01.2018 -31.12.2018 01.01.2019 -31.12.2019
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție Sold C 06
(ct. 711 + 712 + 713) Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări si investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722) 09
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
4. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) 12
6. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
7. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
8. Venituri din subvenții de exploatare 15
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
9. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care: 16
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) 18
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 19
10. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 20
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 21
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 22
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 23
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24
11. Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27), din care: 25
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 27
12. a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31) 28
a.1) Cheltuieli cu amortizările si ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818) 29
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) 30
a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) 31
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34) 32
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 33
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 34
13. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44) 35
13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 36
13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 37
13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 38
13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 39
13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) 40
13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 41
13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) 42
13.8. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 43
13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 ) 44
Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47) 45
- Cheltuieli (ct. 6812) 46
- Venituri (ct. 7812) 47
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45) 48
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 49
- Profit (rd. 19 - 48)
- Pierdere (rd. 48 - 19) 50
14. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 51
15. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) 52
16. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 53
17. Venituri din operațiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) 54
18. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 55
19. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 56
20. Venituri din dobânzi (ct. 766) 57
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 58
21. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 59
22. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) 60
23. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 61
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 la 57 + 59 la 61) 62
24. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65) 63
- Cheltuieli (ct. 686) 64
- Venituri (ct. 786) 65
25. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 66
26. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 67
27. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 68
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 69
28. Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) 70
29. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688) 71
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71) 72
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 73
- Profit (rd. 62 - 72)
- Pierdere (rd. 72 - 62) 74
VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62) 75
CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72) 76
30. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 77
- Profit (rd. 75 - 76)
- Pierdere (rd. 76 - 75) 78
31. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 79
32. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 80
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 81
34. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 82
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 83
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 84
- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)
- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77) 85

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice";

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie…
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...