Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie - Structura formularului^1 ) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct 21 lit b), este următoarea: -
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie........

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701’ + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722 ) 08
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 12
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) 15
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 16
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 18
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 19
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care: 21
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 22
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 23
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 25 - 26) 24
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 25
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 26
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 29) 27
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 28
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 29
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la 36) 30
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 31
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 32
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 33
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 35
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36
Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39) 37
- Cheltuieli (ct. 6812) 38
- Venituri (ct. 7812) 39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16 la 19 - 20 + 21 + 24 + 27 + 30 + 37) 40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 41
- Profit (rd. 15 - 40)
- Pierdere (rd. 40 - 15) 42
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 44
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 48
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 49
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47 + 48) 50
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 52 - 53) 51
- Cheltuieli (ct. 686) 52
- Venituri (ct. 786) 53
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 54
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 55
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 56
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 54 + 56) 57
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 58
- Profit (rd. 50 - 57)
- Pierdere (rd. 57 - 50) 59
VENITURI TOTALE (rd. 15 + 50) 60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 57) 61
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 62
- Profit (rd.60 - 61)
- Pierdere (rd. 61 - 60) 63
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 64
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
- Profit (rd. 62 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66); (rd. 64 + 65 + 66 - 62) 68

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie…
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...