Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare - Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct 21 alin (1) lit d), este următoarea: -
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 36
Alte imobilizări 37
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 38
TOTAL (rd. 36 la 38) 39
II. Imobilizări corporale
Terenuri 40
Construcții 41
Instalații tehnice și mașini 42
Alte instalații, utilaje și mobilier 43
Investiții imobiliare 44
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 45
Plante productive 46
Imobilizări corporale în curs de execuție 47
Investiții imobiliare în curs de execuție 48
TOTAL (rd. 40 la 48) 49
III. Active biologice productive 50
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing 51
V. Imobilizări financiare 52
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52) 53

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie…
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...