SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie | Ordin 3781/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare - Structura formularului*) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct 21 alin (1) lit a), este următoarea: -
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie . . . . .

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01.01.2019 31.12.2019
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*)1 18
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 19
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 20
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 21
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 22
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 24
TOTAL (rd. 19 la 24) 25
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) 26
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 27
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 28
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 29
4. Produse finite si mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 30
5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 31
TOTAL (rd. 27 la 31) 32
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494) 33
2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) 34
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) 35
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 36
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 37
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) 38
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 39
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 40
TOTAL (rd. 33 la 40) 41
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 42
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 43
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43) 44
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47), din care: 45
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + 474*) 46
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + 474*) 47
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 55
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 56
TOTAL (rd. 48 la 56) 57
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80) 58
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58) 59
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 60
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 61
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 62
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 63
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 64
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 68
TOTAL (rd. 60 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care: 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care: 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. capitaL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)2 85
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86
5. Ajustări ale capitalului social/patrimoniul regiei (ct. 1028) SOLD C 87
SOLD D 88
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 89
SOLD D 90
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90) 91
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 92
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 93
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 94
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 95
3. Alte rezerve (ct. 1068) 96
TOTAL (rd. 94 la 96) 97
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 98
SOLD D 99
Acțiuni proprii (ct. 109) 100
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 101
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 102
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 103
SOLD D 104
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 105
SOLD D 106
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 107
SOLD D 108
Repartizarea profitului (ct. 129) 109
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) 110
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 111
Patrimoniul public (ct. 1026) 112
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112) 113

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie…
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...