Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.

1.3.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4.

2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.4.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.5.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1.

2.11.

(1) Entitățile înscriu, la rândul 22 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului*) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Județul __________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea __________ (denumire clasă CAEN) __________
Adresa: localitatea __________, sectorul __________, Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
str. __________nr. __________, bl. __________, Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
sc. __________, ap. __________ (denumire clasă CAEN) __________|_|_|_|_|
Telefon __________, fax __________ Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului _______
Forma de proprietate __________|_|_|
Cod unic de înregistrare __________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie.............

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) ’ 14
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) ’ 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 +’ 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27
3. Produse finite si mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 -3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 28
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) 31
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 33
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) 34
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 36
TOTAL (rd. 31 la 36) 37
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 38
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 39
TOTAL (rd. 38 + 39) 40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 37 + 40 + 41) 42
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44 + 45), din care: 43
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 44
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 45
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 ’ + 453***) 52
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 *** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 53
TOTAL (rd. 46 la 53) 54
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 54 - 71 - 74 - 77) 55
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 55) 56
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 57
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 58
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 61
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 ’ + 453***) 63
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 64
TOTAL (rd. 57 la 64) 65
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 66
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68
TOTAL (rd. 66 + 67 + 68) 69
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 71 + 72), din care: 70
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 71
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 72
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 74 + 75), din care: 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 75
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 78
Fond comercial negativ (ct. 2075) 79
TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) 80
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. capitaL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 85
TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 84 + 85) 86
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 89
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90
3. Alte rezerve (ct. 1068) 91
TOTAL (rd. 89 la 91) 92
Acțiuni proprii (ct. 109) 93
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 96
SOLD D 97
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 98
SOLD D 99
Repartizarea profitului (ct. 129) 100
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 + 87 + 88 + 92 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 - 100) 101
Patrimoniul public (ct. 1016) 102
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 103
CAPITALURI - TOTAL (rd. 101 + 102 + 103) 104

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului1) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie........

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701’ + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722 ) 08
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 12
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) 15
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 16
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 18
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 19
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care: 21
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 22
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 23
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 25 - 26) 24
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 25
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 26
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 29) 27
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 28
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 29
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la 36) 30
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 31
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 32
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 33
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 35
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36
Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39) 37
- Cheltuieli (ct. 6812) 38
- Venituri (ct. 7812) 39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16 la 19 - 20 + 21 + 24 + 27 + 30 + 37) 40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 41
- Profit (rd. 15 - 40)
- Pierdere (rd. 40 - 15) 42
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 44
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 48
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 49
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47 + 48) 50
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 52 - 53) 51
- Cheltuieli (ct. 686) 52
- Venituri (ct. 786) 53
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 54
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 55
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 56
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 54 + 56) 57
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 58
- Profit (rd. 50 - 57)
- Pierdere (rd. 57 - 50) 59
VENITURI TOTALE (rd. 15 + 50) 60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 57) 61
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 62
- Profit (rd.60 - 61)
- Pierdere (rd. 61 - 60) 63
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 64
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
- Profit (rd. 62 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66); (rd. 64 + 65 + 66 - 62) 68

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare
Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora
;
se încarcă...