Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3 și 4.

Art. 3. -

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2019, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6. -

(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin sau anexa nr. 3, după caz.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea, de către entitățile prevăzute la alin. (2), a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7. -

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. -

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 9. -

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1.

Art. 12. -

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și 1.5 din anexa nr. 1.

Art. 13. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

- La punctul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prevederile prezentului punct referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și la înregistrarea provizioanelor se pot aplica și cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaștere trebuie aplicată consecvent de la o perioadă de raportare la alta."

Art. 14. -

După punctul 20 din Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 și 711 bis din 22 septembrie 2015, se introduc două noi puncte, punctele 201 și 202, cu următorul cuprins:

"

201. La întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilității.

202. În cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exercițiului financiar de raportare, aceasta are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare prevăzute de lege. Dacă societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de legea contabilității, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite."

Art. 15. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2019, cu excepția art. 13 din ordinul menționat.

Art. 16. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 23 decembrie 2019.

Nr. 3.781.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.3.

(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.5.

(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția cazurilor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

1.6.

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.

1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

1.8.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul sediilor permanente, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat", cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

1.9.

(1) Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

1.10. Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

1.11.

(1) În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, situațiile financiare anuale aprobate conform pct. 1.10, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii, precum și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

A. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul "cod 20".

2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situațiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2.6.

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2019, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2020.

(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. Totodată, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

(5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2020.

2.7.

(1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 "Note explicative la situațiile financiare anuale" din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.

2.9.

(1) Entitățile înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 23 "Salarii și indemnizații", respectiv în formularul "Contul prescurtat de profit și pierdere", la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare

2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

2.11.

(1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2019, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2019 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare, cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS, stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2.12.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale, entitățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1.

(1) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2.

(1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

3.3.

(1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou- înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

(7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.

(1) Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.

(3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

IV. Completarea situațiilor financiare anuale

A. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la capitolul 14 din aceste reglementări.

B. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la capitolul 10 din aceste reglementări.

V. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăți cu capital integral de stat
13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14 Companii și societăți naționale1
15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți cu capital de stat și privat străin
29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți în nume colectiv
32 Societăți în comandită simplă
33 Societăți în comandită pe acțiuni
34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)

1 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.

VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale

6.1.

(1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entitățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.

1.3.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.

(1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4.

2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.4.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.5.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1.

2.11.

(1) Entitățile înscriu, la rândul 22 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului*) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Județul __________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea __________ (denumire clasă CAEN) __________
Adresa: localitatea __________, sectorul __________, Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
str. __________nr. __________, bl. __________, Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
sc. __________, ap. __________ (denumire clasă CAEN) __________|_|_|_|_|
Telefon __________, fax __________ Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului _______
Forma de proprietate __________|_|_|
Cod unic de înregistrare __________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie.............

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) ’ 14
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) ’ 20
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 +’ 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27
3. Produse finite si mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 -3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 28
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) 31
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 33
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) 34
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 36
TOTAL (rd. 31 la 36) 37
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 38
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 39
TOTAL (rd. 38 + 39) 40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 37 + 40 + 41) 42
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44 + 45), din care: 43
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 44
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 45
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 ’ + 453***) 52
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 *** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 53
TOTAL (rd. 46 la 53) 54
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 54 - 71 - 74 - 77) 55
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 55) 56
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 57
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 58
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 61
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 ’ + 453***) 63
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 64
TOTAL (rd. 57 la 64) 65
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 66
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68
TOTAL (rd. 66 + 67 + 68) 69
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 71 + 72), din care: 70
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 71
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 72
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 74 + 75), din care: 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 75
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 78
Fond comercial negativ (ct. 2075) 79
TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) 80
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. capitaL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 85
TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 84 + 85) 86
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 89
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90
3. Alte rezerve (ct. 1068) 91
TOTAL (rd. 89 la 91) 92
Acțiuni proprii (ct. 109) 93
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 96
SOLD D 97
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 98
SOLD D 99
Repartizarea profitului (ct. 129) 100
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 + 87 + 88 + 92 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 - 100) 101
Patrimoniul public (ct. 1016) 102
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 103
CAPITALURI - TOTAL (rd. 101 + 102 + 103) 104

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului1) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie........

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701’ + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722 ) 08
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 12
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) 15
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 16
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 18
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 19
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care: 21
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 22
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 23
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 25 - 26) 24
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 25
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 26
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 29) 27
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 28
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 29
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la 36) 30
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 31
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 32
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 33
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 35
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36
Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39) 37
- Cheltuieli (ct. 6812) 38
- Venituri (ct. 7812) 39
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16 la 19 - 20 + 21 + 24 + 27 + 30 + 37) 40
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 41
- Profit (rd. 15 - 40)
- Pierdere (rd. 40 - 15) 42
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 44
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 48
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 49
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47 + 48) 50
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 52 - 53) 51
- Cheltuieli (ct. 686) 52
- Venituri (ct. 786) 53
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 54
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 55
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 56
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 54 + 56) 57
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 58
- Profit (rd. 50 - 57)
- Pierdere (rd. 57 - 50) 59
VENITURI TOTALE (rd. 15 + 50) 60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 57) 61
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 62
- Profit (rd.60 - 61)
- Pierdere (rd. 61 - 60) 63
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 64
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
- Profit (rd. 62 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66); (rd. 64 + 65 + 66 - 62) 68

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare

I. Prevederi generale

1.1. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2.

(1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2019, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar- contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale

2.1.

(1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) "Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;

d) "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.

(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.3.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.4.

(1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1 se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2.

(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Structura formularului*) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:

Județul __________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea __________ (denumire clasă CAEN) __________
Adresa: localitatea __________, sectorul __________, Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
str. __________nr. __________, bl. __________, Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
sc. __________, ap. __________ (denumire clasă CAEN) __________|_|_|_|_|
Telefon __________, fax __________ Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului _______
Forma de proprietate __________|_|_|
Cod unic de înregistrare __________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie . . . . .

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
01.01.2019 31.12.2019
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri si construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*)1 18
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 19
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 20
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 21
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 22
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 24
TOTAL (rd. 19 la 24) 25
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) 26
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 27
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) 28
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 29
4. Produse finite si mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 30
5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 31
TOTAL (rd. 27 la 31) 32
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494) 33
2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) 34
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) 35
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 36
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 37
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) 38
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 39
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) 40
TOTAL (rd. 33 la 40) 41
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 42
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 43
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43) 44
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47), din care: 45
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + 474*) 46
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + 474*) 47
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 55
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 56
TOTAL (rd. 48 la 56) 57
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80) 58
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58) 59
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 60
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 61
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 62
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 63
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 64
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 68
TOTAL (rd. 60 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care: 73
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care: 79
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. capitaL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)2 85
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86
5. Ajustări ale capitalului social/patrimoniul regiei (ct. 1028) SOLD C 87
SOLD D 88
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 89
SOLD D 90
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90) 91
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 92
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 93
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 94
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 95
3. Alte rezerve (ct. 1068) 96
TOTAL (rd. 94 la 96) 97
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C 98
SOLD D 99
Acțiuni proprii (ct. 109) 100
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 101
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 102
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 103
SOLD D 104
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 105
SOLD D 106
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 107
SOLD D 108
Repartizarea profitului (ct. 129) 109
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) 110
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 111
Patrimoniul public (ct. 1026) 112
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112) 113

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3 Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului 1) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie . . . . . . . .

Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
01.01.2018 -31.12.2018 01.01.2019 -31.12.2019
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție Sold C 06
(ct. 711 + 712 + 713) Sold D 07
3. Venituri din producția de imobilizări si investiții imobiliare (rd. 09 + 10) 08
Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct. 721 + 722) 09
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 10
4. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 11
5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) 12
6. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 13
7. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) 14
8. Venituri din subvenții de exploatare 15
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
9. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care: 16
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 17
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) 18
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 19
10. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) 20
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 21
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 22
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 23
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24
11. Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27), din care: 25
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 27
12. a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31) 28
a.1) Cheltuieli cu amortizările si ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818) 29
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) 30
a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) 31
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34) 32
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 33
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 34
13. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44) 35
13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 36
13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 37
13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 38
13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 39
13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) 40
13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 41
13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) 42
13.8. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) 43
13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 ) 44
Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47) 45
- Cheltuieli (ct. 6812) 46
- Venituri (ct. 7812) 47
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45) 48
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 49
- Profit (rd. 19 - 48)
- Pierdere (rd. 48 - 19) 50
14. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 51
15. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) 52
16. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 53
17. Venituri din operațiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) 54
18. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 55
19. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 56
20. Venituri din dobânzi (ct. 766) 57
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 58
21. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 59
22. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) 60
23. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 61
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 la 57 + 59 la 61) 62
24. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65) 63
- Cheltuieli (ct. 686) 64
- Venituri (ct. 786) 65
25. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 66
26. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 67
27. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 68
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup 69
28. Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) 70
29. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688) 71
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71) 72
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 73
- Profit (rd. 62 - 72)
- Pierdere (rd. 72 - 62) 74
VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62) 75
CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72) 76
30. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 77
- Profit (rd. 75 - 76)
- Pierdere (rd. 76 - 75) 78
31. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 79
32. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 80
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 81
34. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 82
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 83
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 84
- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)
- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77) 85

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice";

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele __________
Semnătura __________
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele __________
Calitatea __________
Semnătura __________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

4.4.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

4.7. În cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.

4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliatii nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 81 la 83), din care: 80
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul si decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 81
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473) 82
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 83
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 84
- de la nerezidenți 85
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 86
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 87
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 89 la 92), din care: 88
- acțiuni necotate emise de rezidenți 89
- părți sociale emise de rezidenți 90
- acțiuni emise de nerezidenți 91
- obligațiuni emise de nerezidenți 92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93
Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care: 94
- în lei (ct. 5311) 95
- în valută (ct. 5314) 96
Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd. 98 + 100), din care: 97
- în lei (ct. 5121), din care: 98
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99
- în valută (ct. 5124), din care: 100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101
Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 103 + 104), din care: 102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 103
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care: 105
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care: 106
- în lei 107
- în valută 108
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care: 109
- în lei 110
- în valută 111
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 112
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care: 113
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 114
- în valută 115
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 116
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 117
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute2) (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care: 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 119
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641) 120
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 121
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care: 122
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 123
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 124
- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447) 125
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 126
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 127
- datorii cu entități afiliate nerezidente3) (din ct. 451), din care: 128
- cu scadența inițială mai mare de un an 129
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 130
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 132
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 133
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 134
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509) (rd. 136 la 140), din care: 135
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 136
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)4) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 137
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 138
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 139
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 140
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 141
- către nerezidenți 142
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 143
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 144
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 145
- acțiuni cotate5) 146
- acțiuni necotate6) 147
- părți sociale 148
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 149
Brevete și licențe (din ct. 205) 150
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 151
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 152
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 153
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 154
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor7) 155
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %8) (Col. 2) Suma (Col. 3) %8) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)8) (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care: 156 X X
-deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care: 157
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 158
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 159
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 160
- cu capital integral de stat; 161
- cu capital majoritar de stat; 162
- cu capital minoritar de stat; 163
- deținut de regii autonome 164
- deținut de societățile cu capital privat 165
- deținut de persoane fizice 166
- deținut de alte entități 167
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 168
- către instituții publice centrale; 169
- către instituții publice locale; 170
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 171
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 172
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 173
- către instituții publice centrale; 174
- către instituții publice locale; 175
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 176
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 177
- către instituții publice centrale; 178
- către instituții publice locale; 179
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 180
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 181
A B 2019
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
- dividendele interimare repartizate9) 182
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 183
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 184
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 185
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 186
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 187

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

4) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

8) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.

9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 168.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.9. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d), este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie….

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări și casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 03 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 04
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice și mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Plante productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Active biologice productive 17 X
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing 18 X
V. Imobilizări financiare 19 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19) 20

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 21
Alte imobilizări 22
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 23
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23) 24
II. Imobilizări corporale
Terenuri 25
Construcții 26
Instalații tehnice și mașini 27
Alte instalații, utilaje și mobilier 28
Investiții imobiliare 29
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 30
Plante productive 31
TOTAL (rd. 25 la 31) 32
III. Active biologice productive 33
IV. Drepturi de utilizare a 34
activelor luate în leasing
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34) 35

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 36
Alte imobilizări 37
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 38
TOTAL (rd. 36 la 38) 39
II. Imobilizări corporale
Terenuri 40
Construcții 41
Instalații tehnice și mașini 42
Alte instalații, utilaje și mobilier 43
Investiții imobiliare 44
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 45
Plante productive 46
Imobilizări corporale în curs de execuție 47
Investiții imobiliare în curs de execuție 48
TOTAL (rd. 40 la 48) 49
III. Active biologice productive 50
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing 51
V. Imobilizări financiare 52
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52) 53
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora

1.

(1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.

2.

(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândurile 38 și 39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

6. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1. din anexa nr. 1 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
Din care:
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 48
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 49
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 51 + 57), din care: 50
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 52 + 53 + 54 + 56), din care: 51
- acțiuni necotate emise de rezidenți 52
- părți sociale emise de rezidenți 53
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 54
- dețineri de cel puțin 10% 55
- obligațiuni emise de nerezidenți 56
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 58 + 59), din care: 57
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 58
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 59
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 60
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 61
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 62
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 63
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 65 la 69), din care: 64
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 65
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 66
- subvenții de încasat (ct. 445) 67
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 68
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 69
Creanțele entitătii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 70
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 71
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 73 la 75), din care: 72
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 73
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 74
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 75
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 76
- de la nerezidenți 77
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 78
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 79
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 81 la 84), din care: 80
- acțiuni necotate emise de rezidenți 81
- părți sociale emise de rezidenți 82
- acțiuni emise de nerezidenți 83
- obligațiuni emise de nerezidenți 84
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 85
Casa în lei și în valută (rd. 87 + 88), din care: 86
- în lei (ct. 5311) 87
- în valută (ct. 5314) 88
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 90 + 92), din care: 89
- în lei (ct. 5121), din care: 90
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 91
- în valută (ct. 5124), din care: 92
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 93
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 95 + 96), din care: 94
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 95
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 96
Datorii (rd. 98 + 101 + 104 + 105 + 108 + 110 + 112 + 113 + 118 + 119 + 122 + 128), din care: 97
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 99 + 100), din care: 98
- în lei 99
- în valută 100
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 102 + 103), din care: 101
- în lei 102
- în valută 103
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 104
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 106
- în valută 107
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 108
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 109
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 110
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 111
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 112
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 114 la 117), din care: 113
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 114
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 115
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 116
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 117
Datoriile entitătii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 118
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 119
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 120
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127), din care: 122
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 123
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 124
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 125
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 127
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 129
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 130
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 131
- acțiuni cotate3) 132
- acțiuni necotate4) 133
- părți sociale 134
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 135
Brevete și licențe (din ct. 205) 136
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 137
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 139
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 140
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor5) 141
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %6) (Col. 2) Suma (Col. 3) %6) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 143 + 146 + 150 + 151 + 152 + 153), din care: 142 X X
- deținut de instituții publice (rd. 144 + 145), din care: 143
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 144
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 145
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 146
- cu capital integral de stat; 147
- cu capital majoritar de stat; 148
- cu capital minoritar de stat; 149
- deținut de regii autonome 150
- deținut de societățile cu capital privat 151
- deținut de persoane fizice 152
- deținut de alte entități 153
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 154
- către instituții publice centrale; 155
- către instituții publice locale; 156
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 157
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 158
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 159
- către instituții publice centrale 160
- către instituții publice locale 161
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 162
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 163
- către instituții publice centrale 164
- către instituții publice locale 165
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 166
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 167
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019
- dividendele interimare repartizate7) 168
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 169
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 170
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 171
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 172
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 173
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 175 + 176 - 177 + 178) 174
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 175
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 176
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 177
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 178
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 179
Sold D 180
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 181
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 182
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 183
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 184
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815), din care: 185
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 186
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 187
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 174 + 179 - 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185) 188
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 189
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605) 191
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 192
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 193
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 195 + 196), din care: 194
a) Salarii si indemnizații8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 195
b) Cheltuieli privind asigurările si protecția socială (ct. 645 + 646) 196
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 198 - 199) 197
a.1) Cheltuieli 198
(ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 199
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 201 - 202) 200
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 201
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 202
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 204 la 209) 203
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 204
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 205
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 206
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 207
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 208
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 209
Ajustări privind provizioanele (rd. 211 - 212) 210
- Cheltuieli (ct. 6812) 211
- Venituri (ct. 7812) 212
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 189 la 192 - 193 + 194 + 197 + 200 + 203 + 210) 213
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 214
- Profit (rd. 188 - 213)
- Pierdere (rd. 213 - 188) 215
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 217
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 218
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 219
14. Venituri di n subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 220
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 221
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 222
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 216 + 218 + 220 + 221) 223
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 225 - 226) 224
- Cheltuieli (ct. 686) 225
- Venituri (ct. 786) 226
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 227
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 228
18 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 229
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 224 + 227 + 229) 230
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 231
- Profit (rd. 223 - 230)
- Pierdere (rd. 230 - 223) 232
VENITURI TOTALE (rd. 188 + 223) 233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 213 + 230) 234
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 235
- Profit (rd. 233 - 234)
- Pierdere (rd. 234 - 233) 236
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 237
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 238
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 239
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 240
- Profit (rd. 235 - 237 - 238 - 239)
- Pierdere (rd. 236 + 237 + 238 + 239); (rd. 237 + 238 + 239 - 235). 241

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 143 - 153, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

7. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
- contribuția asiguratorie pentru muncă 18
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Număr mediu de salariați 20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 25
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 26
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
- subvenții aferente veniturilor, din care: 33
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) 34
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 35
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 37
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40
- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care: 41
- din fonduri publice 42
- din fonduri private 43
- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46), din care: 44
- cheltuieli curente 45
- cheltuieli de capital 46
VII. Cheltuieli de inovare***) Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47
VIII. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care: 54
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: 55
- acțiuni necotate emise de rezidenți 56
- părți sociale emise de rezidenți 57
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 58
- dețineri de cel puțin 10% 59
- obligațiuni emise de nerezidenți 60
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care: 61
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 62
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 63
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 64
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 65
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 66
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67
Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 68
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 70 la 74), din care: 69
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 70
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 71
- subvenții de încasat (ct. 445) 72
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 73
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 74
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 77
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 78
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 80 la 82), din care: 79
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) 80
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) 81
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 82
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83
- de la nerezidenți 84
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 85
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) 86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 88 la 91), din care: 87
- acțiuni necotate emise de rezidenți 88
- părți sociale emise de rezidenți 89
- acțiuni emise de nerezidenți 90
- obligațiuni emise de nerezidenți 91
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 92
Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care: 93
- în lei (ct. 5311) 94
- în valută (ct. 5314) 95
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care: 96
- în lei (ct. 5121), din care: 97
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98
- în valută (ct. 5124), din care: 99
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 100
Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 102 + 103), din care: 101
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 102
- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 103
Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 139), din care: 104
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care: 105
- în lei 106
- în valută 107
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), rd. (109 + 110), din care: 108
- în lei 109
- în valută 110
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 111
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 113 + 114), din care: 112
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 113
- în valută 114
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 115
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 117
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 118
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 119
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 120
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 122 la 125), din care: 121
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 122
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 123
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 124
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 125
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 126
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care: 127
- cu scadența inițială mai mare de un an 128
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 129
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 130
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 131
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 132
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 134 la 138), din care: 133
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 134
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473) 135
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 136
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 137
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 138
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139
- către nerezidenți 140
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) 141
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) 142
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143
- acțiuni cotate4) 144
- acțiuni necotate5) 145
- părți sociale 146
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 147
Brevete și licențe (din ct. 205) 148
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 150
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 151
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă a bunurilor6) 153
XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Suma (Col. 1) %7) (Col. 2) Suma (Col. 3) %7) (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care: 154 X X
- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care: 155
- deținut de instituții publice de subordonare centrală; 156
- deținut de instituții publice de subordonare locală; 157
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: 158
- cu capital integral de stat; 159
- cu capital majoritar de stat; 160
- cu capital minoritar de stat; 161
- deținut de regii autonome 162
- deținut de societățile cu capital privat 163
- deținut de persoane fizice 164
- deținut de alte entități 165
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 166
- către instituții publice centrale; 167
- către instituții publice locale; 168
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. 169
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2018 2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: 170
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 171
- către instituții publice centrale 172
- către instituții publice locale 173
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 174
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 175
- către instituții publice centrale 176
- către instituții publice locale 177
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 178
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 2018 2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 179
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019
- dividendele interimare repartizate8) 180
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 181
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 182
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 183
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 184
XVIII. Venituri obținute din activități agricole******) Nr. rd. Sume (lei)
A B 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Venituri obținute din activități agricole 185

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat,

"

(1) . . . veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. . . .".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 155-165, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

8. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin, este următoarea:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie. . . .

40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări și casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcții 07
Instalații tehnice și mașini 08
Alte instalații, utilaje și mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizări corporale în curs de execuție 13
Investiții imobiliare în curs de execuție 14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Imobilizări financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17) 18

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 19
Alte imobilizări 20
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. Imobilizări corporale
Terenuri 23
Construcții 24
Instalații tehnice și mașini 25
Alte instalații, utilaje și mobilier 26
Investiții imobiliare 27
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 22 + 30) 31

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice și mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 + 45 + 46) 47
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...