Parlamentul României

Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 06 ianuarie 2020.

În vigoare de la 09 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2020.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Art. 2. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare. Modificări (1)

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii lei. Modificări (1)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/03.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 5. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.900.864 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei. Modificări (1)

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.247.192 mii lei. Modificări (1)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.

(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 6. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Art. 10. -

(1) În anul 2020 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 13. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(4) Sumele prevăzute per total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.

(5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2) - (4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.

(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 14. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 15. - Reviste (4)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Art. 16. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.

Art. 17. -

În anul 2020 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41.

Art. 18. -

În anul 2020, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 2203 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.

(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.

Art. 20. -

Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, ca la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 23. -

(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. -

Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 23 decembrie 2019.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 6 ianuarie 2020.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020-2023

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Para-
graf
Grupa/
Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 87.489.458 104.551.317 112.123.283 120.884.144
0002 03 I. VENITURI CURENTE 76.179.764 82.295.504 90.047.311 98.104.914
2000 03 B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI 76.006.333 82.117.042 89.863.850 97.916.684
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 538.284 592.343 641.352 693.207
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 389.716 425.869 457.840 491.074
09 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale 148.568 166.474 183.512 202.133
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 75.468.049 81.524.699 89.222.498 97.223.477
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 80.371.471 86.929.798 95.161.579 103.719.704
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare 267.365 278.595 290.296 301.907
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -9.378.382 -10.293.880 -11.264.999 -12.274.473
13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 17.331 19.023 20.817 22.683
28 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în bază contractelor de activitate sportivă 27.050 29.690 32.491 35.403
47 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor 3.745.636 4.111.278 4.499.133 4.902.308
48 Contribuții de asigurări aferente declarației unice 417.578 450.195 483.181 515.945
2900 03 C.VENITURI NEFISCALE 173.431 178.462 183.461 188.230
3000 03 CUVENITURI DIN PROPRIETATE 13.811 14.211 14.807 15.399
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 13.811 14.211 14.807 15.399
05 Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat 42 43 44 45
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 13.769 14.168 14.763 15.354
3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 159.620 164.251 168.654 172.831
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI 87.812 90.359 93.905 95.304
08 Venituri din prestări de servicii 145 150 154 158
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 87.667 90.209 93.751 95.146
3603 DIVERSE VENITURI 71.808 73.892 74.749 77.527
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 9.226 9.614 10.018 10.418
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 20.603 21.469 22.371 23.265
50 Alte venituri 41.979 42.809 42.360 43.844
4100 03 IV.SUBVENȚII 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4903 01 Venituri sistem public de pensii 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 162.337 180.642 198.275 217.487
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 1.020
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.020
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 1.020
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.453.401 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.453.401 104.534.377 112.104.896 120.852.439
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10 I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
55 I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.180
II. Credite bugetare 3.180
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
II. Credite bugetare 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
II. Credite bugetare 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 355.211 384.112 420.356 420.356
II. Credite bugetare 355.211 384.112 420.356 420.356
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 570.375 646.795 696.761 746.761
II. Credite bugetare 570.375 646.795 696.761 746.761
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
II. Credite bugetare 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.868 1.933 1.984 2.037
II. Credite bugetare 1.868 1.933 1.984 2.037
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782
II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 137.760 168.602 184.788 190.682
II. Credite bugetare 137.760 168.602 184.788 190.682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10 I. Credite de angajament 14.789 22.888 27.344 27.344
II. Credite bugetare 14.789 22.888 27.344 27.344
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.554 3.205 3.239 3.239
II. Credite bugetare 2.554 3.205 3.239 3.239
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 120.180 142.284 153.980 159.874
II. Credite bugetare 120.180 142.284 153.980 159.874
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 220 220 220 220
II. Credite bugetare 220 220 220 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 24.477 11.940 13.387 26.705
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 24.477 11.940 13.387 26.705
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 356.078
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 292.961
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 33.300
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 2.600
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 610
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 727
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.970
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 13.910
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 5.080
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 5.060
03 Contribuții
II. Credite bugetare 8.842
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 830
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 74
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 310
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 33
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 135
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 7.450
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 10
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 44.751
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 5.082
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 173
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.230
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 827
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 770
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 442
07 Transport
II. Credite bugetare 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 8.390
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 407
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 21.420
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 981
03 Hrana
II. Credite bugetare 210
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 210
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 610
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 150
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 882
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 832
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 518
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 172
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 346
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 84
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 8
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 222
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 151
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 11.337
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 513.175
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 39
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 116
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 313
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.480
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 509.951
09 Executarea silită a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 266
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.005
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 12
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 11
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 1
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 84.911.136
02 Ajutoare sociale II. Credite bugetare 1.588.864
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.202.920
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 385.944
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.160
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 680
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 510
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 10.100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 8.525
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.075
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.500
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
II. Credite bugetare 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
II. Credite bugetare 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 355.211 384.112 420.356 420.356
II. Credite bugetare 355.211 384.112 420.356 420.356
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 341.971
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 281.561
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 32.000
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 2.500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 600
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 700
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.500
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 13.110
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.900
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.880
03 Contribuții
II. Credite bugetare 8.340
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 800
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 70
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 300
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 30
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 130
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 7.000
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 10
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 570.375 646.795 696.761 746.761
II. Credite bugetare 570.375 646.795 696.761 746.761
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 43.323
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 5.000
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 167
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.030
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 800
05 Carburanți și lubrifîanti
II. Credite bugetare 550
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 434
07 Transport
II. Credite bugetare 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 8.300
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 407
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 20.630
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 970
03 Hrană
II. Credite bugetare 210
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 210
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 610
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 150
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanti
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 865
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 815
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 430
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 150
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 280
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 77
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 8
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 200
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 146
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 11.320
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 512.216
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 33
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 110
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 247
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.420
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 509.196
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 200
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.000
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
II. Credite bugetare 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 84.831.806
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.548.014
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.177.700
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 370.314
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.160
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 680
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.868 1.933 1.984 2.037
II. Credite bugetare 1.868 1.933 1.984 2.037
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 400
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.468
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
01 Active fixe
II. Credite bugetare 10.000
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 8.500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.500
03 Pensii și ajutoare pentru batranete
II. Credite bugetare 84.831.806
04 Asistență acordata persoanelor în vârstă
II. Credite bugetare 370.314
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 1.177.700
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 947.114
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 509.196
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 437.918
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782
II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 137.760 168.602 184.788 190.682
II. Credite bugetare 137.760 168.602 184.788 190.682
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 14.789 22.888 27.344 27.344
II. Credite bugetare 14.789 22.888 27.344 27.344
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 14.107
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 11.400
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 1.300
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 100
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 10
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 27
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 470
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 800
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 180
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 180
03 Contribuții
II. Credite bugetare 502
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 30
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 4
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 10
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 3
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5
II. Credite bugetare
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 450
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.554 3.205 3.239 3.239
II. Credite bugetare 2.554 3.205 3.239 3.239
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.428
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 82
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 6
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 200
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 27
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 220
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 8
07 Transport
II. Credite bugetare 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 90
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 790
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 11
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 17
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 17
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 88
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 22
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 66
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 7
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 22
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 5
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 959
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 6
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 6
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 66
04 Chirii
II. Credite bugetare 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 755
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 66
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 12
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 11
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 1
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 120.180 142.284 153.980 159.874
II. Credite bugetare 120.180 142.284 153.980 159.874
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 79.330
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 40.850
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 25.220
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 15.630
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 220 220 220 220
II. Credite bugetare 220 220 220 220
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 110
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 110
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 25
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 75
03 Pensii și ajutoare pentru batranete
II. Credite bugetare 79.330
05 Asitenta socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 37.212
01 Asistență socială în caz de boli
II. Credite bugetare 19.012
02 Asistență socială în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 18.200
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 50
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 3.600
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 17.668
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 755
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 16.913

ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Para-
graf
Grupa/
Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.020
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.020
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 1.020
50 Alete cheltuieli în domeniul asistenței sociale
II. Credite bugetare 1.020

ANEXA Nr. 4/03

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2017 Realizări 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 3 3.180 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 3 3.180 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeana pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
68035815
6803581501 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 681 0 0 1 680 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 1 680 0 0 0 0
68035815
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
68035815
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeana pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
68085815
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03/01

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Valoarea totală Realizari până în anul 2017 Realizări 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Anii următori
Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeana pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din Romania (ESSIR)
Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 3 3.180 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 3 3.180 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
6803 ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 2 2.160 0 0 0 0
6803581501 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 681 0 0 1 680 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 1 680 0 0 0 0
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 1 1.020 0 0 0 0

ANEXA Nr. 5/03

SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 TOTAL
01 13574005 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.033 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.462.778
II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.033 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.462.778
Buget asigurări sociale de stat
I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.032 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.461.757
II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.032 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.461.757
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 1 1.020 1.021
II. Credite bugetare 1 1.020 1.021
1851 PROGRAM
1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale
1851 TOTAL PROGRAM
1851 I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
1851 II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
01 13574005 1851 Buget asigurări sociale de stat
1851 I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
1851 II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
1851 Fonduri externe nerambursabile
1851 I. Credite de angajament 1 1.020 1.021
1851 II. Credite bugetare 1 1.020 1.021
2070 PROGRAM
2070 Asigurări accidente de muncă și boli profesionale
2070 TOTAL PROGRAM
2070 I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 Buget asigurări sociale de stat
2070 I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232

ANEXA Nr. 5/03/01

Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări până 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Total
01 13574005 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
1851 PROGRAM:
Dezvoltarea și creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul eotributiilor plătite, marirea progresiva a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
01 13574005 1851 II. Credite bugetare
63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament
63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
5003 II. Credite bugetare
63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6803 I. Credite de angajament
63.453.801 70.796.301 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.539.563
6803 II. Credite bugetare
63.453.801 70.796.301 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.539.563
680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680310 I. Credite de angajament
254.903 326.882 355.211 384.112 420.356 420.356 2.161.820
680310 II. Credite bugetare
254.903 326.882 355.211 384.112 420.356 420.356 2.161.820
680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
680320 I. Credite de angajament
430.852 483.487 570.375 646.795 696.761 746.761 3.575.031
680320 II. Credite bugetare
430.852 483.487 570.375 646.795 696.761 746.761 3.575.031
01 13574005 1851 680330 TITLUL III DOBÂNZI
680330 I. Credite de angajament
2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.763
680330 II. Credite bugetare
2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.763
680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
680355 I. Credite de angajament
152 187 187 187 187 187 1.087
680355 II. Credite bugetare
152 187 187 187 187 187 1.087
680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
680357 I. Credite de angajament
62.787.610 69.968.913 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416 552.747.327
680357 II. Credite bugetare
62.787.610 69.968.913 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416 552.747.327
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680358 I. Credite de angajament
2 2.160 2.162
680358 II. Credite bugetare
2 2.160 2.162
680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680359 I. Credite de angajament
1.552 2.020 1.868 1.933 1.984 2.037 11.394
01 13574005 1851 680359 II. Credite bugetare
1.552 2.020 1.868 1.933 1.984 2.037 11.394
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
680371 I. Credite de angajament
1.075 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900 38.085
680371 II. Credite bugetare
1.075 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900 38.085
680385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT
680385 I. Credite de angajament
-25.106 -25.106
680385 II. Credite bugetare
-25.106 -25.106
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament
106.231 133.731 239.962
6903 II. Credite bugetare
106.231 133.731 239.962
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament
9.081 14.123 23.204
690310 II. Credite bugetare
9.081 14.123 23.204
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament
1.162 2.195 3.357
01 13574005 1851 690320 II. Credite bugetare
1.162 2.195 3.357
690330 TITLUL III DOBÂNZI
690330 I. Credite de angajament
5 5
690330 II. Credite bugetare
5 5
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament
56 120 176
690351 II. Credite bugetare
56 120 176
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament
97.157 116.934 214.091
690357 II. Credite bugetare
97.157 116.934 214.091
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament
52 264 316
690359 II. Credite bugetare
52 264 316
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament
4 90 94
01 13574005 1851 690371 II. Credite bugetare
4 90 94
690385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT
690385 I. Credite de angajament
-1.281 -1.281
690385 II. Credite bugetare
-1.281 -1.281
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
5008 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
5008 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6808 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
6808 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680858 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
680858 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
01 13574005 1851 Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Reducerea marginalizarii sociale a categoriilor de populație cărora li se adreseaza programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
1.100 1.265 1.775 1.875 1.875 1.875
5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
REZULTAT
5842 raport intre valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
0,31 24,5 32 32 32 32
5843 indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
COMENTARII:
01 13574005 1851
2070 PROGRAM:
Asigurări accidente de muncă și boli profesionale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul urmărește sa asigure pentru angajatori, lucratori și pentru societate, ea întreg, suport de cea mai înalta calitate și eficienta pentru cei afectați. Programul are în vedere: 1. Orientarea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale în sprijinul beneficiarilor de prestații; 2. Armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESȘI cu legislația și practica națională; 3. Sprijinirea angajatorilor în realizarea activitatii de prevenire
Data începerii:01-01-2020
Data închiderii:31-12-2023
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
01 13574005 2070 Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
5003 II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
6903 II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament
14.789 22.888 27.344 27.344 92.365
690310 II. Credite bugetare
14.789 22.888 27.344 27.344 92.365
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament
2.554 3.205 3.239 3.239 12.237
690320 II. Credite bugetare
2.554 3.205 3.239 3.239 12.237
690330 TITLUL III DOBÂNZI
01 13574005 2070 690330 I. Credite de angajament
5 5 5 5 20
690330 II. Credite bugetare
5 5 5 5 20
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament
12 12
690351 II. Credite bugetare
12 12
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament
120.180 142.284 153.980 159.874 576.318
690357 II. Credite bugetare
120.180 142.284 153.980 159.874 576.318
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament
220 220 220 220 880
690359 II. Credite bugetare
220 220 220 220 880
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament
100 100 100 100 400
690371 II. Credite bugetare
100 100 100 100 400
Rata de finanțare din:
01 13574005 2070 Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Diversificarea prestațiilor acordate, creșterea gradului de conformare al angajatorilor la cerințele regulamentelor europene, precum și imbunatatirea nivelului de securitate și sănătate în muncă al intreprinderilor
Indicatori de fundamentare
REZULTAT
6196 Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariati
4,5 4,5 4,5 4,5
6197 Ponderea cazurilor neconforme raportat la număr de solicitări
20 20 15 15
6198 Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate
35 35 35 35
COMENTARII:

ANEXA Nr. 6/03

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
50037101 Active fixe I 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
II 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
50037101 Active fixe I 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
II 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
b.Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
50037101 Active fixe I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
SOCIALE DE STAT II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037101 Active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
f.Cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislația în vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
68037101 Active fixe I 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
II 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
II 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.127 127 300 1.000 900 900 900
II 4.127 127 300 1.000 900 900 900
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOUI PROFESIONAUE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 125 25 25 25 25 25
II 125 25 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 369 4 65 75 75 75 75
II 369 4 65 75 75 75 75
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
68037101 Active fixe I 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
II 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
II 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.127 127 300 1.000 900 900 900
II 4.127 127 300 1.000 900 900 900
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 125 25 25 25 25 25
II 125 25 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 369 4 65 75 75 75 75
II 369 4 65 75 75 75 75

ANEXA Nr. 6/03/01

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotari independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
II 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
II 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
II 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
68037101 Active fixe I 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
II 25.653 745 6.708 9.500 2.900 2.900 2.900
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
II 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.127 127 300 1.000 900 900 900
II 4.127 127 300 1.000 900 900 900
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 125 25 25 25 25 25
II 125 25 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 369 4 65 75 75 75 75
II 369 4 65 75 75 75 75

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 5

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037101 Active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 1078

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

f. Cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislația în vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020-2023

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2020 Estimari 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 3.416.451 2.844.738 3.133.132 3.448.269
0002 04 I.VENITURI CURENTE 2.541.651 2.844.738 3.133.132 3.448.269
1604 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 1 2 3
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 1 2 3
2000 04 B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI 2.523.134 2.825.682 3.113.542 3.428.168
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 2.510.168 2.812.716 3.100.576 3.415.202
10 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj 1.262.825 1.415.032 1.559.850 1.718.133
11 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 1.247.343 1.397.684 1.540.726 1.697.069
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 12.966 12.966 12.966 12.966
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 12.966 12.966 12.966 12.966
2900 04 C.VENITURI NEFISCALE 18.517 19.055 19.588 20.098
3000 04 CI.VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 17.706 18.220 18.730 19.217
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 17.706 18.220 18.730 19.217
03 Alte venituri din dobânzi 6.392 6.578 6.762 6.938
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 11.314 11.642 11.968 12.279
3600 04 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 811 835 858 881
3604 DIVERSE VENITURI 811 835 858 881
50 Alte venituri 811 835 858 881
4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 874.800
02 Fondul Social European (FSE) 874.800
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 2.157.794 1.435.412 1.580.438 1.738.921
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 1.258.657 1.409.326 1.552.694 1.709.348
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 282
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 282
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 282
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.912.325 1.192.021 1.018.320 903.495
II. Credite bugetare 1.912.611 1.192.021 1.018.320 903.495
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.908.325 1.186.721 1.013.020 898.195
II. Credite bugetare 1.908.611 1.186.721 1.013.020 898.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 33.905 28.980 29.700 30.500
II. Credite bugetare 33.905 28.980 29.700 30.500
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.548 18.970 19.430 19.900
II. Credite bugetare 14.548 18.970 19.430 19.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 119.480 122.350 125.300
II. Credite bugetare 107.460 119.480 122.350 125.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 563.581 540.000 520.000 500.000
II. Credite bugetare 563.581 540.000 520.000 500.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.029.181 308.481 139.345 40.000
II. Credite bugetare 1.029.467 308.481 139.345 40.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.912.043 1.192.021 1.018.320 903.495
II. Credite bugetare 1.912.329 1.192.021 1.018.320 903.495
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.908.043 1.186.721 1.013.020 898.195
II. Credite bugetare 1.908.329 1.186.721 1.013.020 898.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 33.905 28.980 29.700 30.500
II. Credite bugetare 33.905 28.980 29.700 30.500
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.548 18.970 19.430 19.900
II. Credite bugetare 14.548 18.970 19.430 19.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 119.480 122.350 125.300
II. Credite bugetare 107.460 119.480 122.350 125.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 563.581 540.000 520.000 500.000
II. Credite bugetare 563.581 540.000 520.000 500.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028.899 308.481 139.345 40.000
II. Credite bugetare 1.029.185 308.481 139.345 40.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 671.865 675.965 678.928 668.909
II. Credite bugetare 671.865 675.965 678.928 668.909
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 667.865 670.665 673.628 663.609
II. Credite bugetare 667.865 670.665 673.628 663.609
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 32.905 27.923 28.613 29.383
II. Credite bugetare 32.905 27.923 28.613 29.383
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 114.515 117.385 120.335
II. Credite bugetare 107.460 114.515 117.385 120.335
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 353.800 338.961 326.534 312.042
II. Credite bugetare 353.800 338.961 326.534 312.042
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE
PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.260 1.341 1.428 1.428
II. Credite bugetare 1.260 1.341 1.428 1.428
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 205 213 216 219
II. Credite bugetare 205 213 216 219
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.000 11.300 11.600 11.900
II. Credite bugetare 10.000 11.300 11.600 11.900
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 50.518 53.291 55.852 56.533
II. Credite bugetare 50.518 53.291 55.852 56.533
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 48.518 52.591 55.152 55.833
II. Credite bugetare 48.518 52.591 55.152 55.833
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.318 1.405 1.499 1.499
II. Credite bugetare 1.318 1.405 1.499 1.499
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 6.300 4.880 4.902 5.130
II. Credite bugetare 6.300 4.880 4.902 5.130
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 25.000 26.000 28.000 28.000
II. Credite bugetare 25.000 26.000 28.000 28.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800
II. Credite bugetare 1.800 1.800 1.800 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 609.882 609.820 609.832 598.829
II. Credite bugetare 609.882 609.820 609.832 598.829
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 607.882 605.220 605.232 594.229
II. Credite bugetare 607.882 605.220 605.232 594.229
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 145.422 155.614 166.518 166.518
II. Credite bugetare 145.422 155.614 166.518 166.518
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 26.400 22.830 23.495 24.034
II. Credite bugetare 26.400 22.830 23.495 24.034
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 82.460 88.515 89.385 92.335
II. Credite bugetare 82.460 88.515 89.385 92.335
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 352.000 337.161 324.734 310.242
II. Credite bugetare 352.000 337.161 324.734 310.242
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.500 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.500 1.000 1.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 4.600 4.600 4.600
II. Credite bugetare 2.000 4.600 4.600 4.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 4.600 4.600 4.600
II. Credite bugetare 2.000 4.600 4.600 4.600
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.000 1.057 1.087 1.117
II. Credite bugetare 1.000 1.057 1.087 1.117
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 548 564 579 596
II. Credite bugetare 548 564 579 596
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.965 4.965 4.965
II. Credite bugetare 4.965 4.965 4.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 209.781 201.039 193.466 187.958
II. Credite bugetare 209.781 201.039 193.466 187.958
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028.799 308.381 139.245 39.900
II. Credite bugetare 1.029.085 308.381 139.245 39.900
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
I. Credite de angajament 1.900.578 1.179.167 1.005.076 889.948
II. Credite bugetare 1.900.864 1.179.167 1.005.076 889.948
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.504.122 1.652.717 2.114.812 2.544.774
9904 10 Excedent/Defîcit sistem asigurări pentru șomaj 256.930 256.245 575.362 848.973
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 1.247.192 1.396.472 1.539.450 1.695.801
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.912.043 1.192.021 1.018.320 903.495
II. Credite bugetare 1.912.329 1.192.021 1.018.320 903.495
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.908.043 1.186.721 1.013.020 898.195
II. Credite bugetare 1.908.329 1.186.721 1.013.020 898.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 142.087
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 115.004
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 14.463
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 66
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 6.254
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 281
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 6.017
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 2
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 2.810
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 70
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 2.740
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.103
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 1
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 3.098
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 33.905 28.980 29.700 30.500
II. Credite bugetare 33.905 28.980 29.700 30.500
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 20.415
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 475
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 110
03 încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 4.980
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 490
05 Carburanți și lubrifianti
II. Credite bugetare 473
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 190
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.680
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 9.267
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare
II. Credite bugetare 2.750
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 720
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 200
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 200
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 707
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 617
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 90
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 33
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 25
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 30
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 20
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 11.755
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.400
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 2.945
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 60
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 2.280
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.548 18.970 19.430 19.900
II. Credite bugetare 14.548 18.970 19.430 19.900
09 Plăti către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 14.000
19 Plăti pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 548
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 119.480 122.350 125.300
II. Credite bugetare 107.460 119.480 122.350 125.300
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 107.460
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 25.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 82.460
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 563.581 540.000 520.000 500.000
II. Credite bugetare 563.581 540.000 520.000 500.000
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 349.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 214.581
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 212.781
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028.899 308.481 139.345 40.000
II. Credite bugetare 1.029.185 308.481 139.345 40.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
II. Credite bugetare 887
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 133
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 754
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 1.027.649
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 154.153
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 873.496
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 580
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 187
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 282
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
16 Alte facilitați și instrumente postaderare
II. Credite bugetare 69
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 4
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 65
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.500
25 Sume aferente plătii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
01 Active fixe
II. Credite bugetare 2.000
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 1.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.000
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 671.865 675.965 678.928 668.909
II. Credite bugetare 671.865 675.965 678.928 668.909
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 667.865 670.665 673.628 663.609
II. Credite bugetare 667.865 670.665 673.628 663.609
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 32.905 27.923 28.613 29.383
II. Credite bugetare 32.905 27.923 28.613 29.383
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 114.515 117.385 120.335
II. Credite bugetare 107.460 114.515 117.385 120.335
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 353.800 338.961 326.534 312.042
II. Credite bugetare 353.800 338.961 326.534 312.042
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.260 1.341 1.428 1.428
II. Credite bugetare 1.260 1.341 1.428 1.428
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 1.182
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 966
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 145
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 71
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 31
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 31
03 Contribuții
II. Credite bugetare 47
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 47
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 205 213 216 219
II. Credite bugetare 205 213 216 219
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 100
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 105
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 105
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.000 11.300 11.600 11.900
II. Credite bugetare 10.000 11.300 11.600 11.900
25 Sume aferente plătii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale
II. Credite bugetare 1.465
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 105
02 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 1.360
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 50.518 53.291 55.852 56.533
II. Credite bugetare 50.518 53.291 55.852 56.533
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 48.518 52.591 55.152 55.833
II. Credite bugetare 48.518 52.591 55.152 55.833
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.318 1.405 1.499 1.499
II. Credite bugetare 1.318 1.405 1.499 1.499
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 1.265
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 1.105
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 103
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 10
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 46
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 1
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 25
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 25
03 Contribuții
II. Credite bugetare 28
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 6.300 4.880 4.902 5.130
II. Credite bugetare 6.300 4.880 4.902 5.130
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 5.485
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 15
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 10
03 încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 900
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 70
05 Carburanți și lubrifianti
II. Credite bugetare 23
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 80
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 3.477
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare
II. Credite bugetare 900
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 220
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 100
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 100
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 7
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 7
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 3
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 480
04 Chirii
II. Credite bugetare 400
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 80
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
09 Plăti către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 14.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 25.000 26.000 28.000 28.000
II. Credite bugetare 25.000 26.000 28.000 28.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 25.000
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 25.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800
II. Credite bugetare 1.800 1.800 1.800 1.800
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.800
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 100
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 15
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 85
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.000
07 Învățământ nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 25.000
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare
II. Credite bugetare 25.000
50 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului
II. Credite bugetare 25.518