Universul Juridic nr. 1/2020

Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
de Mihai Apostolache

06 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Preliminarii

Procesul de validare a mandatului consilierilor locali sau județeni implică intervenția a diferiți actori cu roluri precis determinate și reprezintă etapa în care se verifică dacă consilierii locali sau județeni au fost aleși legal. Etapa validării mandatului consilierilor se situează între cea a alegerii și etapa depunerii jurământului.

Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali sau județeni este creionat, în primul rând, de normele cuprinse în Legea nr. 215/2001(1) a administrației publice locale, la care se adaugă și norme prevăzute de O.G. nr. 35/2002(2) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, și în Legea nr. 115/2015(3) pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Legiuitorul a considerat că regimul juridic actual are nevoie de îmbunătățiri, motiv pentru care a adoptat noi soluții legislative care completează sau modifică cadrul juridic actual al procesului de validare. Este vorba de două acte normative adoptate de Parlamentul României, care nu au intrat în vigoare, deoarece au fost atacate la Curtea Constituțională. Una dintre legi a fost deja declarată neconstituțională de către instanța de contencios constituțional, cealaltă urmând să intre în analiza Curții Constituționale. Prima reglementare introduce instituția prefectului în procedura de validare a mandatului consilierului local/județean, iar cea de-a doua atribuie competența de validare a mandatului, instanței judecătorești.

2. Regimul juridic actual al validării mandatului consilierului local/județean

Procedura de validare a mandatului consilierului local/județean este reglementată, în principal, în art. 31 alin. (2) - (5) și art. 311, respectiv art. 89 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Astfel, pentru validarea mandatelor, consiliul local/județean alege din rândul consilierilor locali/județeni, prin vot deschis, o comisie de validare, alcătuită din 3-5 consilieri. Comisia de validare are rolul de a verifica legalitatea alegerii fiecărui consilier, iar în urma verificării propune consiliului local/județean validarea sau invalidarea mandatului consilierului local/județean. Mandatele consilierilor se validează/invalidează în ordine alfabetică de către consiliul local/județean. Procedura de vot este cea a votului deschis, iar majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii de validare/invalidare este majoritatea simplă. Legea interzice persoanei al cărui mandat este supus validării/invalidării să participe la vot. Mandatul consilierului local/județean poate fi invalidat numai în situația în care alegerea consilierului local/județean s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale sau în situația în care au fost încălcate condițiile de eligibilitate. Mandatul unui consilier local/județean nu poate fi supus validării în situația în care, până la data validării, acesta nu mai face parte din partidul pe lista căruia a fost ales sau în situația în care partidul politic din care face parte consilierul ales sau candidatul independent nu a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale.

Un aspect important și care se impune a fi subliniat este legat de cvorumul pentru ședința în care se validează mandatele consilierilor locali/județeni. Legea administrației publice locale, în art. 30 alin. (2), prevede un cvorum de cel puțin două treimi din numărul consilierilor pentru ședința de constituire a consiliului local/județean, ședință în care se validează și mandatele consilierilor locali/județeni. Prin urmare, cvorumul de ședință trebuie să fie de cel puțin două treimi din consilierii locali, iar majoritatea legală necesară pentru adoptarea hotărârii de validare/invalidare a mandatului consilierului local/județean este majoritatea simplă (majoritatea consilierilor prezenți la ședință). Legea nu cuprinde norme speciale privitoare la validarea mandatului consilierului local/județean într-o altă ședință decât ședința de constituire a consiliului local/județean, fapt pentru care cvorumul de ședință și majoritatea legală necesară pentru adoptarea unei hotărâri vor fi cele instituite pentru ședința de constituire a consiliului local. Vom vedea însă că instanța de contencios constituțional împărtășește o viziune diferită față de cea prezentată de noi, aspect pe care l-am criticat în cuprinsul lucrării.

Hotărârea de validare/invalidare a mandatului consilierului local/județean poate fi atacată de persoanele interesate, la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în situația consilierilor absenți, de la comunicare. Instanța trebuie să se pronunțe în termen de cel mult 30 de zile, procedura prealabilă nu este necesară, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. Analizând procedura de sesizare a instanței de contencios administrativ în privința hotărârii consiliului local/județean de validare/invalidare a mandatului, putem observa faptul că legea administrației publice locale a instituit o procedură specială, derogatorie de la procedura generală instituită de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ(4) . Cu privire la această procedură specială, Curtea Constituțională(5) a apreciat faptul că ea este necesară, deoarece procesul de constituire a autorității deliberative locale trebuie să se realizeze cu celeritate.

3. Soluția legislativă introdusă prin Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001: validarea mandatului consilierului local/județean de către prefect

La sfârșitul anului 2017, Parlamentul României a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001(6), act normativ care introduce o nouă procedură de validare a mandatului unui consilier local sau județean, făcând distincție între consilierii validați la momentul constituirii consiliului local/județean și cei validați în timpul mandatului consiliului local/județean. În cazul consilierilor care urmează să fie validați la momentul constituirii consiliului local/județean, validarea se realizează de consiliul local/județean la propunerea comisiei de validare, iar în cazul consilierilor care urmează să fie validați pe parcursul mandatului consiliului local/județean, validarea se realizează de prefect, prin ordin, la propunerea comisiei de validare din cadrul consiliului local/județean. Totodată, actul normativ în discuție introduce reguli noi în ceea ce privește cvorumul pentru ședințele consiliului local/județean, în cadrul cărora se propune validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/județeni noi. Legea a fost declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 53/2018(7). Dacă o astfel de soluție legislativă ar fi intrat în vigoare s-ar fi ajuns la situația ca într-un consiliu local/județean să întâlnim consilieri care unii au fost validați de către consiliul local/județean, prin hotărâre, iar alții de către prefect, prin ordin. Totodată, prin extinderea competenței prefectului, autoritate statală, și restrângerea competenței consiliului local/județean, autoritate a autonomiei locale, s-ar fi încălcat substanța principiului autonomiei locale, aspect subliniat și de Curtea Constituțională în decizia sa.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...