Ministerul Sănătății și Familiei

Ordinul nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenței medicale în ambulatoriul de specialitate și în ambulatoriul de spital

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2002 până la 24 ianuarie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 39/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministrul sănătății și familiei,

având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției management, salarizare și structuri unități sanitare nr. DB 479 din 18 ianuarie;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;

- Normele Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Asistența medicală de specialitate în ambulatoriu se reorganizează, urmând să fie acordată sub următoarele forme:

1. ambulatorii de specialitate:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală;

2. ambulatoriu de spital;

3. centre de diagnostic și tratament și centre medicale;

4. ambulatoriul de specialitate în care se desfășoară activitate de învățământ medical.

Art. 2. -

Activitatea ambulatoriilor de specialitate este coordonată de direcțiile de sănătate publică și respectă principiile ofertei de servicii medicale în sistem integrat: asistență medicală primară - ambulatoriul de specialitate - spital.

Art. 3. -

Ambulatoriul spitalului este coordonat de conducerea spitalului și asigură servicii medicale prin cabinete atât pentru specialitățile din secțiile cu paturi, cât și pentru specialitățile care nu au corespondent la nivelul acestora, prin care se asigură buna funcționare a activității spitalului.

Art. 4. -

(1) Atribuirea spațiilor și a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, existente în dotarea unităților sanitare care se reorganizează, necesare înființării cabinetelor medicale prevăzute la art. 1 pct. 1, se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, și a criteriilor menționate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Structura ambulatoriului de spital care are sediu comun cu spitalul, precum și structura ambulatoriului în care se desfășoară activități de învățământ medical nu pot fi atribuite în comodat.

(3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală din dotarea unităților care se reorganizează, rămân în patrimoniul spitalului sau, după caz, trec în patrimoniul spitalului desemnat de direcția de sănătate publică.

Art. 5. -

Actualele structuri din ambulatoriul de specialitate existente în rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei se reorganizează sub formele prevăzute la art. 1, astfel:

- ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, înființate prin reorganizarea fostelor policlinici, care nu au sediu comun cu spitalul;

- ambulatoriul de spital care are sediu comun cu spitalul;

- centrele de diagnostic și tratament și centrele medicale cu personalitate juridică se reorganizează, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, numai prin ordin al ministrului sănătății și familiei, până la data de 31 decembrie 2002. Modificări (1)

Art. 6. -

Laboratoarele medicale - radiologie și imagistică medicală, analize medicale, explorări funcționale, recuperare, medicină fizică și balneologie etc. - se asimilează cu cabinetele medicale de specialitate, aplicându-se aceleași prevederi. Nu fac obiectul reorganizării laboratoarele unice din structura spitalului, care deservesc atât secțiile cu paturi, cât și ambulatoriul spitalului.

Art. 7. -

Cabinetele medicale organizate sub formele prevăzute la art. 1 pct. 1 se înregistrează în Registrul unic al cabinetelor medicale, la direcția de sănătate publică.

Art. 8. -

(1) Contractele individuale de muncă ale medicilor care vor funcționa în cabinetele medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, încetează, în condițiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana încadrată în muncă și unitate; personalul sanitar superior de altă specialitate se preia de către titularul cabinetului medical prin transfer, conform prevederilor art. 69 din Codul muncii.

(2) Beneficiarii contractelor de comodat au obligația de a păstra personalul cu pregătire medie sanitară existent în unitățile sanitare reorganizate, timp de 5 ani, în limita normativului de personal. Această obligație încetează în situația în care veniturile cabinetului medical timp de 3 luni consecutive nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ și auxiliar care nu poate fi preluat, va fi redistribuit la alte unități pe posturi vacante, în limita normativului de personal, cu consultarea sindicatelor.

(3) Contractele individuale de muncă ale personalului prevăzut la alin. (2) încetează în condițiile art. 130 alin. (1) lit. a) și b), ale art. 69 din Codul muncii prin transfer, ale art. 129 din același cod prin acordul dintre persoana încadrată în muncă și unitate.

(4) Medicii, stomatologii și farmaciștii rezidenți cu examen de rezidențiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, se transferă la spitalele teritoriale desemnate de direcția de sănătate publică, cu respectarea localității alese la concurs. Medicii rezidenți din ultimul an de pregătire cu examen de rezidențiat pe post pot opta pentru comodarea de spații și constituirea de cabinete medicale.

(5) În cazul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică și care au contracte individuale de muncă cu unitățile sanitare cu personalitate juridică ce se desființează, contractul individual de muncă al acestora va fi preluat de spitalul desemnat de direcția de sănătate publică sau acestea optează pentru organizarea unui cabinet medical de specialitate, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. -

Direcțiile de sănătate publică urmăresc modul de îndeplinire a prevederilor contractului de comodat.

Art. 10. -

Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de cabinetele medicale pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate, organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, se face potrivit Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și normelor metodologice de aplicare.

Art. 11. -

(1) În structura spitalelor se organizează sau se mențin, după caz, următoarele unități fără personalitate juridică, ce acordă servicii ambulatorii, astfel:

a) dispensarele TBC care funcționează, după caz, în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcționează secția de pneumologie sau a spitalului teritorial;

b) laboratoarele de sănătate mintală și staționarele de zi care asigură asistența medicală psihiatrică a bolnavilor în ambulatoriu vor fi incluse în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcționează secția de psihiatrie sau, după caz, a spitalului teritorial;

c) cabinetele medicale pentru consultații de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

d) cabinetele de boli infecțioase care funcționează, după caz, în structura spitalelor de specialitate sau a spitalului în care funcționează secția de boli infecțioase;

e) cabinetele de planificare familială organizate prin ordin al ministrului sănătății și familiei;

f) cabinetul stomatologic cu program permanent pentru urgențele medicale stomatologice;

g) ambulatoriile spitalelor.

(2) Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de ambulatoriul spitalului se face, potrivit legii, prin contract adițional la contractul spitalului, încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 12. -

(1) În structura spitalelor se mențin următoarele unități sanitare fără personalitate juridică: cabinetele de medicină sportivă, dispensarele medicale din grădinițe, școli, unități de învățământ superior, cabinetele de medicina muncii, serviciile de medicină legală, cabinetele de medicină legală, care se finanțează potrivit legii.

(2) Cabinetele de medicină sportivă, cabinetele de medicina muncii și cabinetele medicale școlare, care funcționează în unități sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridică, ce se reorganizează, trec în structura spitalului desemnat de direcția de sănătate publică, care preia patrimoniul și personalul existent.

(3) Celelalte cabinete medicale de specialitate din fostele policlinici pentru sportivi și din fostele policlinici pentru studenți se reorganizează potrivit prevederilor prezentului ordin. Modificări (1)

Art. 13. -

Ministerul Sănătății și Familiei și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate, precum și unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei vor lua măsuri pentru aplicarea reorganizărilor prevăzute de prezentul ordin. Termenul final de încheiere a acțiunii de reorganizare este 31 martie 2002, cu informarea Ministerului Sănătății și Familiei.

Art. 14. -

Farmaciile care funcționează ca persoană juridică în cadrul centrelor de diagnostic și tratament, al centrelor medicale sau al ambulatoriilor de specialitate vor funcționa în același spațiu. Acestea vor încheia contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 15. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziții contrare prevederilor acestuia.

Art. 16. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 17. -

Ministerul Sănătății și Familiei va elabora instrucțiuni de aplicare a prezentului ordin, în termen de 15 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. -

Direcțiile generale și direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publică, precum și unitățile subordonate Ministerului Sănătății și Familiei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 19. -

Prevederile prezentului ordin se aplică rețelei sanitare a Ministerului Sănătății și Familiei.

Art. 20. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 18 ianuarie 2002.

Nr. 35.

ANEXĂ

CRITERII
de atribuire în folosință gratuită a spațiilor necesare
înființării cabinetelor medicale

I. Obiectul contractului de comodat (folosință gratuită):

1. Spațiile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea directă a Ministerului Sănătății și Familiei, prin direcțiile de sănătate publică și unitățile subordonate acestora și prin unitățile sanitare subordonate ministerului, spații aparținând actualelor unități ambulatorii de specialitate

2. Spațiile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea direcțiilor de sănătate publică și a unităților subordonate acestora, cu aprobarea consiliilor locale

3. Spațiile care aparțin unor instituții sau agenți economici, după obținerea aprobării din partea organului de conducere al acestora

4. Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală, aflate în dotarea actualelor unități ambulatorii de specialitate, pot fi date în folosință gratuită, la cerere, cabinetelor medicale înființate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu aprobarea direcției de sănătate publică, în vederea realizării dotării minime prevăzute de normele în vigoare. Celelalte bunuri mobile care exced baremului de dotare minimă vor putea fi folosite în comun de cabinetele medicale organizate în incinta aceluiași imobil, până la vânzarea sau concesionarea acestora, în condiții ce vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Nu pot face obiectul contractului de comodat:

1. Spațiile în care funcționează în prezent cabinete medicale (altele decât cele de stomatologie și ale medicilor de familie) aflate în ambulatoriile de specialitate fără personalitate juridică, care au sediu comun cu spitalul. Aceste spații sunt destinate ambulatoriului de spital.

2. Spațiile în care funcționează cabinete medicale școlare din cadrul unităților de învățământ, cabinete de medicină sportivă și cabinete de medicina muncii

3. Spațiile în care funcționează dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, staționare de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale pentru consultații de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

4. Pentru serviciul de urgență unitatea spitalicească poate păstra un cabinet stomatologic cu program permanent.

5. Structurile ambulatoriilor în care se desfășoară activități de învățământ medical.

II. Beneficiarii contractelor de comodat

1. Beneficiarii contractelor de comodat sunt cabinetele medicale care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

2. Titularii acestor cabinete medicale care beneficiază de spații atribuite în folosință gratuită trebuie să fie medicii, inclusiv cadrele didactice și din cercetare, care au contract de muncă pe durată nedeterminată și folosesc efectiv spațiul pe care îl solicită. Această categorie beneficiază de prioritate la atribuirea spațiilor, prioritate care se aplică numai pentru o singură solicitare.

III. Condiții speciale

1. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii de drept pe aceeași perioadă sau până la concesionarea ori punerea în vânzare a spațiilor.

2. Contractul de comodat se desființează de drept la data încetării contractului cu casa de asigurări de sănătate.

3. Laboratoarele medicale au același regim ca și cabinetele medicale, aplicându-se aceleași criterii și priorități de atribuire.

4. Spațiile de folosință comună (vestiare, spații pentru sterilizare, săli de așteptare etc.) se atribuie și se folosesc în comun.

5. În cazul în care într-un spațiu cu destinație de cabinet medical activează 2 sau mai mulți medici, contractul de comodat va fi încheiat cu cabinetele medicale ai căror titulari sunt aceștia, urmând să se opteze ulterior pentru una dintre formele de asociere prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...