Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special și în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul protocolului de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)."

3. În anexa nr. 1, la preambul, liniuța a 8-a va avea următorul cuprins:

"

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)."

4. În anexa nr. 1, la articolul 2 punctul 2.1 subpunctul 2.1.1, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului, denumit generic «acord». Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol."

5. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 4 Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

4.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părți în scopul menționat la art. 1 din prezentul protocol sunt următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr și serie act de identitate, date fiscale.

4.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare, și nu pot face obiectul diseminării către alte instituții/persoane fizice/persoane juridice decât în condițiile legii, cu acordul prealabil al părților.

4.4. În situația în care persoana vizată își retrage consimțământul ce a stat la baza legalității prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părțile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

4.5. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.6. Dacă persoanele vizate au exercitat și au obținut de la una dintre părți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părțile se informează reciproc despre acest fapt.

4.7. Părțile pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

4.8. Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia dintre părți și are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le prelucrează decât la cererea părților, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.

4.9. În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate și notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, atât ANAF, cât și . . . . . . . . . . IFN asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol."

6. În anexa nr. 1, la articolul 5, punctele 5.6 și 5.7 vor avea următorul cuprins:

"

5.6. ANAF poate vizualiza lista accesărilor utilizatorilor, respectiv poate solicita instituțiilor financiare nebancare să prezinte, prin sondaj, în format electronic, acordurile pentru a verifica dacă interogările au fost făcute în conformitate cu prevederile protocolului și s-au respectat dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. De asemenea, ori de câte ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord în original de la instituțiile financiare nebancare, ținând cont de faptul că aceste documente sunt arhivate în locații externe. În situația în care instituția financiară nebancară nu transmite formularele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare pentru un număr de maximum 20 de acorduri și 25 de zile lucrătoare pentru un număr mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informațiile oferite de către ANAF.

5.7. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul instituției financiare nebancare respective la informațiile oferite de către ANAF. Încetarea suspendării accesului va avea loc după ce instituția financiară nebancară va proceda la investigarea și stabilirea cauzelor care au generat deficiențele, precum și identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificării vor fi comunicate ANAF în vederea reluării accesului."

7. Anexa nr. 1 la protocol se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

(1) Fiecare instituție financiară nebancară care a semnat un protocol cu Agenția Națională de Administrare Fiscală va semna un act adițional la protocolul de colaborare care va cuprinde modificările aduse prin prezentul ordin.

(2) Protocoalele care nu sunt actualizate potrivit alin. (1) își încetează valabilitatea în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. III. -

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 26 noiembrie 2019.

Nr. 3.194.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la protocol)

Număr de înregistrare:

ACORD
de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu BI/CI nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) . . . . . . . . . ., în calitate de Client,

sau

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumire client persoană juridică sau entitate asimilată), CUI . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal având CNP . . . . . . . . . .,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Am fost informat că Societatea . (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează Destinatarul) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului; și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/codul unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), seria și numărul actului de identitate în cazul persoanelor nerezidente;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de identificare;

d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

e) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului(ei), respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, Destinatarul să transmită lunar către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la lit. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord;

DA □ NU □

Înțeleg și accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel:

(i) dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul la rectificare;

(iii) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");

(iv) dreptul la restricționarea prelucrării;

(v) dreptul la portabilitatea datelor;

(vi) dreptul de opoziție;

(vii) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit. C1 pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact) întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Destinatarul IFN, însoțită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției.

Data . . . . . . . . . . Semnătura clientului
sau
Semnătura reprezentantului legal

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...