Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special și în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul protocolului de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)."

3. În anexa nr. 1, la preambul, liniuța a 8-a va avea următorul cuprins:

"

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)."

4. În anexa nr. 1, la articolul 2 punctul 2.1 subpunctul 2.1.1, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului, denumit generic «acord». Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol."

5. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 4 Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

4.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părți în scopul menționat la art. 1 din prezentul protocol sunt următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr și serie act de identitate, date fiscale.

4.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare, și nu pot face obiectul diseminării către alte instituții/persoane fizice/persoane juridice decât în condițiile legii, cu acordul prealabil al părților.

4.4. În situația în care persoana vizată își retrage consimțământul ce a stat la baza legalității prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părțile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

4.5. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.6. Dacă persoanele vizate au exercitat și au obținut de la una dintre părți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părțile se informează reciproc despre acest fapt.

4.7. Părțile pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

4.8. Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia dintre părți și are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le prelucrează decât la cererea părților, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.

4.9. În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate și notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, atât ANAF, cât și . . . . . . . . . . IFN asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol."

6. În anexa nr. 1, la articolul 5, punctele 5.6 și 5.7 vor avea următorul cuprins:

"

5.6. ANAF poate vizualiza lista accesărilor utilizatorilor, respectiv poate solicita instituțiilor financiare nebancare să prezinte, prin sondaj, în format electronic, acordurile pentru a verifica dacă interogările au fost făcute în conformitate cu prevederile protocolului și s-au respectat dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. De asemenea, ori de câte ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord în original de la instituțiile financiare nebancare, ținând cont de faptul că aceste documente sunt arhivate în locații externe. În situația în care instituția financiară nebancară nu transmite formularele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare pentru un număr de maximum 20 de acorduri și 25 de zile lucrătoare pentru un număr mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informațiile oferite de către ANAF.

5.7. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul instituției financiare nebancare respective la informațiile oferite de către ANAF. Încetarea suspendării accesului va avea loc după ce instituția financiară nebancară va proceda la investigarea și stabilirea cauzelor care au generat deficiențele, precum și identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificării vor fi comunicate ANAF în vederea reluării accesului."

7. Anexa nr. 1 la protocol se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3194/2019:
Art I
Art 1 "
Art 5 "
Protecția datelor cu caracter personal
Art II
Art III
Art IV
;
se încarcă...