ACORD de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului | Ordin 3194/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 1 la protocol) -
ACORD
de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu BI/CI nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) . . . . . . . . . ., în calitate de Client,

sau

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumire client persoană juridică sau entitate asimilată), CUI . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal având CNP . . . . . . . . . .,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Am fost informat că Societatea . (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează Destinatarul) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului; și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/codul unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), seria și numărul actului de identitate în cazul persoanelor nerezidente;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de identificare;

d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

e) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului(ei), respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, Destinatarul să transmită lunar către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la lit. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord;

DA □ NU □

Înțeleg și accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel:

(i) dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul la rectificare;

(iii) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");

(iv) dreptul la restricționarea prelucrării;

(v) dreptul la portabilitatea datelor;

(vi) dreptul de opoziție;

(vii) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit. C1 pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact) întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Destinatarul IFN, însoțită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției.

Data . . . . . . . . . . Semnătura clientului
sau
Semnătura reprezentantului legal

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...