Colegiul Medicilor din România - CMR

Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, din 29.11.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Membrii consiliului local, reprezentanții în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România, precum și membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii colegiului județean, respectiv ai Colegiului Medicilor din Municipiul București.

(2) Reprezentanții în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local și ai reprezentanților locali în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România de către aceștia, reuniți într-o ședință comună de alegeri. Procedura se desfășoară sub coordonarea comisiei electorale locale.

Art. 2. -

Dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. -

Dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului medicilor teritorial al cărui membru este medicul respectiv.

Art. 4. -

(1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât și pe aceea a reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România.

(2) Nu se poate candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) și pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

Art. 5. -

(1) În vederea organizării și desfășurării alegerilor se aprobă de către fiecare consiliu local o comisie electorală locală, respectiv o Comisie Electorală Centrală numită de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

(2) În vederea asigurării suportului tehnic și juridic necesar funcționării comisiei electorale locale, precum și a Comisiei Electorale Centrale, biroul consiliului colegiului teritorial, respectiv Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România poate organiza un secretariat tehnic.

Art. 6. -

(1) Membrii comisiei electorale locale, precum și cei ai Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcțiile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) Înaintea alegerii în această funcție ei se angajează în scris că exercită mandatul pe toată durata funcționării comisiei și că nu candidează la o funcție electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

CAPITOLUL II Comisiile electorale

SECȚIUNEA 1 Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

Art. 7. -

(1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 3-7 membri, în funcție de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobați în mod individual de către consiliul local. Odată cu numirea comisiei electorale locale se aprobă și un număr de 3-5 membri supleanți.

(2) În ședința de numire a comisiei electorale se fixează data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să fie cu cel puțin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. -

(1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor locale sau birourilor acestor consilii.

(2) Comisiile electorale își desfășoară activitatea sub supravegherea și controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România și prezentul regulament.

Art. 9. -

Comisia electorală locală funcționează la sediul colegiului teritorial. Acesta pune la dispoziția comisiei electorale locale, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților, asigurând totodată condițiile materiale necesare funcționării ei și organizării alegerilor.

Art. 10. -

(1) La prima întrunire, comisia electorală locală își alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele conduce ședințele și activitatea comisiei electorale locale și este singurul abilitat să facă publice datele și informațiile ce decurg din activitatea acesteia ori din desfășurarea alegerilor. În absența președintelui, aceste atribuții sunt preluate de către secretar.

(3) În lipsa președintelui, ședința este condusă de către secretarul comisiei electorale locale.

Art. 11. -

În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală locală, prin președinte, comunică Comisiei Electorale Centrale numele și prenumele membrilor ce o alcătuiesc, precum și ale membrilor supleanți, funcțiile deținute în cadrul comisiei de către fiecare membru, adresa sediului unde își desfășoară activitatea, numerele de telefon și fax, precum și adresa de e-mail.

Art. 12. -

(1) Deciziile comisiei electorale locale se iau cu majoritate de voturi în prezența a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui sau, în lipsa acestuia, al secretarului este decisiv.

(3) Prezența președintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. -

(1) Ședințele comisiei electorale locale sunt consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de ședință, care sunt semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți ai comisiei electorale.

(2) Păstrarea tuturor documentelor ce rezultă din activitatea comisiei electorale locale se organizează de către secretarul comisiei.

Art. 14. -

Deciziile emise de către comisia electorală locală sau orice alt act emanând de la aceasta sunt semnate de către președinte și de către secretar.

Art. 15. -

Pe timpul funcționării sale comisia electorală locală are o ștampilă proprie care este ținută de către președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. -

Comisia electorală locală informează imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului regulament și se conformează deciziilor de îndrumare emise de către Comisia Electorală Centrală.

Art. 17. -

(1) Atribuțiile comisiei electorale locale:

a) organizează desfășurarea alegerilor la nivel local;

b) preia pe baza unui proces-verbal listele cu membrii colegiului local;

c) aprobă listele actualizate și lista finală cu alegători;

d) primește candidaturile depuse;

e) verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme;

f) soluționează întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la actele și operațiunile sale;

g) face publice, prin afișare, la sediul comisiei și pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse; listele pot fi afișate și la sediile instituțiilor medicale din aria de competență a colegiului respectiv;

h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători și de candidați la funcțiile de conducere;

i) urmărește procesul de tipărire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic și financiar al colegiului teritorial;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată a tipăririi buletinelor de vot și procesul-verbal de primire a buletinelor de vot. În cazul în care tipărirea se face prin mijloace proprii se va întocmi un proces-verbal de realizare a buletinelor de vot și de predare a lor către comisia electorală locală;

k) conduce operațiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea;

l) numără voturile, stabilește valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilește rezultatele alegerilor;

m) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal al rezultatelor finale;

n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfășurare a alegerilor și un exemplar al procesului-verbal al rezultatelor finale;

o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

p) acreditează, la cerere, observatori ai societății civile, inclusiv din presă, care doresc să urmărească desfășurarea alegerilor;

q) emite mandatele celor aleși;

r) îndeplinește orice altă activitate privind alegerile dispusă de către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.

(2) Cu 5 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală locală, prin grija președintelui și a secretarului, publică pe site-ul colegiului teritorial listele cu alegători și asigură accesul public la liste la sediul colegiului teritorial.

(3) Cu ocazia afișării listei se întocmește un proces-verbal, în care se menționează data afișării.

Art. 18. -

După validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală locală emite mandatele și convoacă în termen de maximum 5 zile consiliul colegiului teritorial.

Art. 19. -

(1) Prima ședință a consiliului local de alegere a biroului este condusă de către comisia electorală locală.

(2) După alegerea biroului consiliului local și a reprezentantului în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România comisia electorală locală își încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

SECȚIUNEA a 2-a Comisia Electorală Centrală

Art. 20. -

(1) Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuși de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România și aprobați în mod individual de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

(2) Concomitent cu numirea membrilor Comisiei Electorale Centrale, se numesc de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România și 5 membri supleanți.

Art. 21. -

(1) Comisia Electorală Centrală funcționează la sediul Colegiului Medicilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România pune la dispoziția Comisiei Electorale Centrale, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților, asigurând totodată condițiile materiale și logistice, inclusiv de ordin financiar, necesare funcționării comisiei.

Art. 22. -

Prin grija Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală are la dispoziția sa un secretariat tehnic, condus de către secretarul comisiei, care asigură suportul administrativ și juridic pe toată perioada funcționării comisiei.

Art. 23. -

(1) La prima ședință, Comisia Electorală Centrală alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele conduce ședințele Comisiei Electorale Centrale și este singurul abilitat să facă publice datele și informațiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. -

(1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezența a minimum 5 dintre membrii săi. Prezența președintelui sau a secretarului este obligatorie.

(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui este decisiv.

(3) În lipsa președintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv.

Art. 25. -

Ședințele Comisiei Electorale Centrale sunt consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de ședință și sunt semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți ai Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. -

Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta sunt semnate de către președinte și secretar.

Art. 27. -

Pe timpul funcționării sale, Comisia Electorală Centrală are o ștampilă proprie, care este ținută de către președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 28. -

Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale:

a) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale, statutare, privitoare la alegeri și a dispozițiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul țării;

b) asigură și răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziții;

c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la modul de constituire, componența și activitatea comisiilor electorale locale;

e) primește și soluționează contestațiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale;

f) primește listele cu candidați trimise de către comisiile electorale locale;

g) primește procesele-verbale de desfășurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale locale, precum și procesele-verbale conținând rezultatele alegerilor;

h) validează alegerile desfășurate la nivelul colegiilor teritoriale, în termen de maximum două zile de la primirea documentelor;

i) convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu național al Colegiului Medicilor din România și conduce prima ședință a Consiliului național al Colegiului Medicilor din România în care se alege Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.

Art. 29. -

După alegerea Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală își încetează activitatea, fiind considerată dizolvată.

CAPITOLUL III Candidaturile

Art. 30. -

Declarațiile de candidaturi se depun personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral aprobat de către consiliul local.

Art. 31. -

Declarația de candidatură se completează pe un formular-tip elaborat de către Comisia Electorală Centrală și care cuprinde următoarele mențiuni:

a) numele și prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional și, acolo unde este cazul, titlul științific;

b) mandatele deținute, inclusiv perioada, până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România;

c) mandatul sau mandatele pentru care dorește să candideze;

d) funcțiile pe care le deține în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

e) declarația pe propria răspundere conform căreia, în situații de incompatibilitate, își rezolvă situația în termenul prevăzut de lege;

f) data și semnătura.

Art. 32. -

(1) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.

(2) În cazul în care în timpul campaniei electorale un candidat folosește termeni injurioși sau indecenți la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electorală sau persoana lezată sesizează Comisia de disciplină.

Art. 33. -

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 34. -

(1) Comisia electorală locală întocmește listele finale cu candidaturi și le trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 6 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidați, în ordine alfabetică, sunt afișate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia și pe pagina web a colegiului teritorial respectiv, putând de asemenea fi afișate și în unități medicale din teritoriul de competență.

(3) Listele finale au următoarele mențiuni: data, locul și programul de desfășurare a alegerilor.

CAPITOLUL IV Buletinele de vot

Art. 35. -

(1) Comisia Electorală Centrală aprobă și comunică comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.

(2) Numărul de foi ale buletinelor de vot se stabilește de către comisia electorală locală în funcție de numărul candidaților.

(3) Buletinele de vot se tipăresc prin grija comisiei electorale locale.

(4) Un model al buletinelor de vot se afișează la sediul comisiei electorale locale cu cel puțin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat și anulat de către președintele comisiei electorale locale.

Art. 36. -

(1) În funcție de mandatul pentru care se candidează se asigură 3 modele de buletine de vot corespunzător fiecărui mandat.

(2) În buletinul de vot candidații sunt trecuți în ordine alfabetică, menționându-se numele, prenumele, specialitatea și gradul profesional.

Art. 37. -

Buletinele de vot sunt tipărite cu cel puțin 3 zile înaintea datei votării și sunt primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală locală, care, după verificarea conformității și a exactității conținutului, le păstrează sub sigiliu până în ziua votării.

Art. 38. -

Pe buletinele de vot se menționează numărul maxim al persoanelor pentru care se votează, specificându-se în mod expres faptul că votarea unui număr mai mare de candidați are ca rezultat anularea buletinului de vot.

Art. 39. -

(1) Buletinele de vot se asigură în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 3% față de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot sunt autentificate de către comisia electorală locală prin aplicarea ștampilei proprii pe fața buletinului de vot în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.

Art. 40. -

Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greșit de către alegători în timpul votării sunt anulate prin mențiunea și semnătura președintelui sau a secretarului, în lipsa președintelui, aplicându-se totodată și ștampila comisiei electorale locale.

CAPITOLUL V Desfășurarea votării

Art. 41. -

(1) Votarea se desfășoară la sediul comisiei electorale.

(2) Data, locul și programul de desfășurare a votării sunt publicate pe site-ul colegiului teritorial, precum și la sediul colegiului teritorial cu cel puțin 3 zile înaintea votării.

Art. 42. -

Votarea are loc numai în prezența a minimum jumătate plus unu dintre membrii comisiei electorale locale. Prezența președintelui comisiei electorale locale sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului este obligatorie.

Art. 43. -

(1) Alegerile se desfășoară pe o perioadă de una până la trei zile consecutive, între orele 8,00 și 20,00 conform deciziei consiliului local.

(2) Înaintea începerii votării, președintele comisiei electorale locale, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ștampila secției comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului și a încă unui membru al comisiei.

(3) Președintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate măsurile de natură a asigura desfășurarea votării.

Art. 44. -

(1) În situația în care alegerile se desfășoară pe parcursul a mai multor zile, la sfârșitul orelor de votare, președintele comisiei electorale locale împreună cu secretarul și cu încă un membru al comisiei, în prezența celorlalți membri ai comisiei, sigilează fanta prin care se introduc buletinele de vot și întocmesc un proces-verbal cu privire la desfășurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite și al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase și cele anulate, precum și stampila secției de votare se depozitează în condiții de maximă securitate, de regulă într-un fișet metalic, care este închis și sigilat în prezența persoanelor menționate la alin. (1). În aceleași condiții se închide și încăperea în care se găsește urna de vot.

(3) Despre toate aceste operațiuni se face mențiune în procesul-verbal întocmit la sfârșitul zilei de votare.

(4) În limita posibilităților, se pot contracta servicii de pază a imobilelor în care are loc votarea.

Art. 45. -

La desfășurarea alegerilor, atât pentru turul I, cât și pentru turul II, pot participa observatori locali, naționali sau străini acreditați, în prealabil, cu cel puțin 3 zile înaintea datei alegerilor, de către comisia electorală locală. Numărul maxim de observatori se stabilește de către comisia electorală locală astfel încât buna desfășurare a alegerilor să nu fie perturbată. Observatorii pot asista, la cerere, și la procesul de numărare a voturilor.

Art. 46. -

(1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru al său să controleze desfășurarea alegerilor.

(2) Acesta nu are competența de a lua măsuri cu privire la desfășurarea votării, ci doar de a supraveghea și controla desfășurarea alegerilor. La sfârșitul activității sale reprezentantul Comisiei Electorale Centrale întocmește un proces-verbal în care consemnează cele constatate.

Art. 47. -

În afara membrilor comisiei electorale locale și a membrilor secretariatului tehnic, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale și a observatorilor acreditați, nicio altă persoană nu poate staționa în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

Art. 48. -

Fiecare medic cu drept de vot, după ce se legitimează în fața comisiei electorale locale și semnează în lista de votare, primește de la membrii comisiei electorale locale câte un buletin de vot, câte unul pentru fiecare funcție pentru care se candidează, pe care se aplică ștampila comisiei electorale de către președinte sau secretar.

Art. 49. -

(1) Alegătorii votează separat astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.

(2) Votarea se face prin aplicarea stampilei "Votat" în dreptul numelui candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.

(3) În funcție de numărul de membri ai colegiului medicilor teritorial comisia electorală asigură din timp pregătirea unui număr corespunzător de ștampile pentru exprimarea votului.

CAPITOLUL VI Stabilirea și constatarea rezultatelor alegerilor

Art. 50. -

(1) După închiderea votării, în prezența celorlalți membri ai comisiei electorale și, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, președintele comisiei procedează la inventarierea și sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuințate, întocmindu-se în acest sens un proces- verbal, și numai după aceea are loc deschiderea urnelor.

(2) Buletinele de vot nefolosite pot fi distruse după validarea alegerilor.

(3) Buletinele de vot folosite se păstrează pentru o perioadă de 5 ani de la desfășurarea alegerilor.

(4) Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare. Odată ce urna a fost desigilată, nu se poate întrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia și întocmirea procesului-verbal.

Art. 51. -

(1) Sunt nule buletinele de vot care:

a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale locale;

b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;

c) nu sunt complete;

d) sunt albe, respectiv nu au nicio persoană votată, pentru care nu s-a exprimat votul;

e) au aplicată ștampila "Votat" pe un număr mai mare de candidați decât numărul mandatelor pentru care se candidează.

(2) Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidați sau o parte dintre ele nu s-a menționat nimic, sunt considerate valabile doar pentru candidații pentru care s-a exprimat votul.

Art. 52. -

Rezultatul numărării voturilor se consemnează în 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România și pentru comisia de cenzori.

Art. 53. -

(1) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele comisiei electorale locale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.

(2) Procesul-verbal cuprinde următoarele mențiuni:

a) numărul alegătorilor;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor;

g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;

h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuințate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se semnează de către președinte, de către secretar și de către ceilalți membri prezenți ai comisiei și poartă ștampila acesteia.

Art. 54. -

(1) Dacă în urma numărării voturilor și a verificării listelor de votare, la sfârșitul turului I, se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiției de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se face mențiune despre acest lucru în procesele-verbale.

(2) Turul II al alegerilor se organizează la maximum două săptămâni, dar nu mai puțin de 10 zile de la data alegerilor precedente, în aceleași condiții, folosindu-se aceleași liste de candidați și alegători.

(3) Turul II al alegerilor se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri se menționează în procesul-verbal.

(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite, rămase de la turul I se înscrie prin ștampilare mențiunea "Turul II".

Art. 55. -

(1) Dacă alegerile au fost valabil organizate, prin întrunirea numărului de votanți, se stabilesc rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.

(2) Atribuirea mandatelor se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și până la ocuparea numărului legal de mandate.

(3) În caz de voturi egale, departajarea se face prin tragere la sorți, la care sunt invitați să participe și cei în cauză.

(4) Primul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalți membri supleanți sunt stabiliți în ordinea descrescătoare a numărului de voturi după cum urmează:

a) 3 membri în cazul colegiului medicilor teritorial cu până la 500 de membri aflați în evidență;

b) 5 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de membri cuprins între 501 și 1.000 de membri aflați în evidență;

c) 7 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de membri cuprins între 1.001 și 2.000 de membri aflați în evidență;

d) 9 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de peste 2.001 de membri.

(5) Potrivit acelorași proporții se stabilește și numărul supleanților pentru Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România.

Art. 56. -

La primirea mandatului, candidatul ales semnează o declarație-tip, al cărei model este elaborat de Comisia Electorală Centrală, prin care declară pe propria răspundere că în situația în care se află într-o situație de incompatibilitate se obligă să o rezolve în termenul prevăzut de lege.

Art. 57. -

În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanții iau locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obținute.

Art. 58. -

Comisia electorală locală întocmește, în două exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar este înaintat, în termen de maximum două zile de la terminarea votării, Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor.

Art. 59. -

Atribuirea mandatelor se face de către comisia electorală locală după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 60. -

(1) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, inclusiv funcționarea comisiilor electorale locale, se suportă din bugetul consiliilor locale, iar cele pentru organizarea și desfășurarea alegerilor la nivel național, inclusiv funcționarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale locale și ai Comisiei Electorale Centrale, precum și membrilor secretariatului tehnic li se poate acorda o indemnizație stabilită de către biroul consiliului local pentru comisia electorală locală și secretariatul tehnic alocat ei, respectiv de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Electorală Centrală și secretariatul tehnic care o deservește.

(3) Birourile executive ale colegiilor medicilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România asigură, din bugetul instituției, cheltuielile cu organizarea alegerilor, inclusiv cu comisiile electorale și personalul secretariatului tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcționează, stabilind și suportând indemnizația acestora.

Art. 61. -

Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă și se împlinesc la sfârșitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

Art. 62. -

Prin sintagma "consiliul local", folosită în prezentul regulament, se înțelege consiliul colegiului medicilor județean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Art. 63. -

Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului Colegiului Medicilor din România.

Art. 64. -

Contestațiile împotriva rezultatului alegerilor se fac și se depun la comisiile electorale locale în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatelor votării.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...