Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 2820/2019 privind condițiile delegării funcțiilor consulare angajaților consulari

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară,

având în vedere prevederile art. 33 din Regulamentul de organizare, funcționare și ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin reglementează condițiile în care Ministerul Afacerilor Externe poate aproba exercitarea de către unul sau mai mulți angajați consulari, temporar sau pe durata misiunii în străinătate, a tuturor sau doar a anumitor funcții consulare, inclusiv prin delegarea dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare, cu menținerea sarcinilor specifice fiecărui post de angajat consular, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară.

(2) În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) personal consular - totalitatea membrilor unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular care desfășoară activitate consulară;

b) diplomat cu atribuții consulare - membru al personalului diplomatic din cadrul unei misiuni diplomatice, însărcinat și acreditat să exercite funcții consulare, inclusiv șeful misiunii diplomatice;

c) funcționar consular - membru al oficiului consular de carieră, acreditat în rangul de consul general, consul, viceconsul sau agent consular;

d) angajat consular - membru al oficiului consular de carieră, angajat în serviciile administrative sau tehnice;

e) personal consular angajat pe plan local - membri de familie însoțitori ai personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră ori persoane rezidente pe plan local, cetățeni români sau străini, care sunt angajați temporar în cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare de carieră pentru a sprijini activitatea consulară.

Art. 2. -

Exercitarea funcțiilor consulare, parțial sau integral, inclusiv a dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare, poate fi delegată unor angajați consulari, cu acordul acestora, cu menținerea sarcinilor specifice posturilor proprii, în vederea eliminării unor disfuncționalități în activitatea consulară, pe durata misiunii în străinătate, în următoarele situații:

a) la misiunile diplomatice și oficiile consulare unde funcțiile consulare sunt exercitate de un singur diplomat cu atribuții consulare sau de un singur funcționar consular;

b) la misiunile diplomatice și oficiile consulare unde numărul de diplomați cu atribuții consulare, cumulat cu cel al funcționarilor consulari, dacă este cazul, este subdimensionat față de volumul și complexitatea activității consulare.

Art. 3. -

Dreptul de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare poate fi delegat, cu caracter temporar, unor angajați consulari, în următoarele situații:

a) pe perioada efectuării concediilor de odihnă de către diplomații cu atribuții consulare sau funcționari consulari, dacă nu există alți diplomați cu atribuții consulare/funcționari consulari pentru asigurarea continuității activității consulare;

b) în situația în care diplomații cu atribuții consulare sau funcționarii consulari se deplasează în afara sediului misiunii diplomatice sau al oficiului consular pentru gestionarea unor cazuri de asistență și protecție consulară și nu există alți diplomați cu atribuții consulare/funcționari consulari pentru asigurarea continuității activității;

c) pe perioadele în care diplomații cu atribuții consulare sau funcționarii consulari se deplasează în circumscripția consulară pentru efectuarea unor consulate itinerante sau pentru participarea la reuniuni, ședințe de lucru sau alte evenimente, iar la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular nu mai există alți diplomați cu atribuții consulare/funcționari consulari sau aceștia sunt în număr insuficient pentru a asigura continuarea activității consulare în condiții normale de lucru;

d) în alte situații excepționale, care impun o astfel de măsură pentru evitarea unor disfuncționalități majore ale activității consulare.

Art. 4. -

(1) Delegarea dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare pe durata misiunii se realizează prin ordin al ministrului afacerilor externe, ca urmare a solicitării motivate a misiunii diplomatice sau a oficiului consular cu avizul Departamentului consular.

(2) Delegarea dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare cu caracter temporar se realizează prin decizie a directorului general al Departamentului consular, ca urmare a solicitării motivate a misiunii diplomatice sau a oficiului consular.

(3) În actul de delegare a dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare se menționează perioada de însărcinare, precum și funcțiile consulare ce sunt delegate angajatului consular.

(4) Departamentul consular poate propune limite ale delegării diferite față de cele solicitate inițial de misiunea diplomatică sau oficiul consular.

(5) Delegarea exercitării funcțiilor consulare se face cu menținerea sarcinilor specifice postului de angajat consular, fără modificarea gradului profesional și nici a indemnizației în valută corespunzătoare gradului profesional al angajatului consular.

Art. 5. -

(1) Centrul de asistență E-Cons din cadrul Departamentului consular modifică în mod corespunzător atribuțiile angajatului consular în sistemele informatice consulare din domeniul E-Cons, pe perioada delegării funcțiilor consulare.

(2) La momentul începerii exercitării funcțiilor consulare prin delegare de către un angajat consular se încheie un proces- verbal de predare-primire între acesta și diplomatul cu atribuții consulare sau funcționarul consular de la care au fost preluate funcțiile consulare, în care se consemnează situația tipizatelor utilizate în activitatea consulară specifică, transferate în gestiunea angajatului consular, precum și a lucrărilor curente.

Art. 6. -

(1) Delegarea dreptului de decizie și semnătură în cadrul procedurilor consulare încetează la termen sau în situația în care este suplimentat în mod corespunzător numărul de diplomați cu atribuții consulare și de funcționari consulari la misiunea respectivă.

(2) Din motive obiective, Departamentul consular poate decide oricând încetarea exercitării funcțiilor consulare delegate unui angajat consular, din proprie inițiativă sau la propunerea misiunii diplomatice ori a oficiului consular de referință.

Art. 7. -

Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului consular angajat pe plan local, prevăzut la art. 2 lit. j) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară.

Art. 8. -

Angajații consulari cărora li se deleagă exercitarea funcțiilor consulare în conformitate cu prevederile prezentului ordin pot primi indemnizația lunară în valută prevăzută de art. 1 alin. (1) lit. b) din anexa nr. IV - Familia ocupațională de funcții bugetare "Diplomație" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Art. 9. -

Misiunile diplomatice și oficiile consulare au obligația îndeplinirii formalităților de notificare prevăzute de Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963, în conformitate cu reglementările stabilite de statul de reședință.

Art. 10. -

Departamentul consular va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 25 noiembrie 2019.

Nr. 2.820.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...