Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Contractul-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020, din 27.11.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Părțile contractante

Art. 1. -

Contractul se încheie între:

Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, cod poștal 900117, telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 702688, e-mail: office@oil-terminal.com, cod unic de înregistrare 2410163, număr de TVA RO2410163, nr. de ordine în registrul comerțului J13/512/01.02.91, cont IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de director general, și . . . . . . . . . ., în calitate de director financiar, în calitate de prestator și expediționar, denumită în continuare prestator,

și

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., nr. de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar și expeditor, denumită în continuare beneficiar,

denumite în continuare în mod individual partea și împreună părțile.

Părțile convin să încheie prezentul contract de derulare a țițeiului și produselor petroliere (denumit în continuare contract) cu următoarele termene și condiții:

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 2.1. -

Obiectul contractului îl constituie totalitatea operațiunilor efectuate de prestator în legătură cu:

- primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea țițeiului și produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele prestatorului, în limita spațiului de depozitare disponibil la data solicitării operațiunii, din:

• vagoane-cisternă CF;
• autocisterne;
• barje fluviale;
• nave maritime;

- primirea țițeiului pe conductele aparținând Societății CONPET - S.A. Ploiești în rezervor;

- depozitarea produselor în rezervoarele prestatorului, omogenizarea și condiționarea;

- amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele prestatorului;

- încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;

- încărcarea produselor prin transbord direct din vagoane- cisternă CF în nave;

- încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de buncheraj;

- primirea/livrarea prin in tank transfer a produselor depozitate în rezervoare de la/către clienții beneficiarului, conform ordinelor de transfer ale beneficiarului;

- predarea țițeiului depozitat în rezervoare la Societatea CONPET - S.A. Ploiești pentru pompare pe conducte magistrale;

- descărcarea produselor prin transbord direct între două nave maritime/barje fluviale acostate în două dane petroliere, prin instalațiile prestatorului;

- descărcarea motorinei din barje sau nave maritime în vagoane-cisternă CF în Secția Platformă Sud, cu pompa barjelor/navelor.

Art. 2.2. -

Beneficiarul declară, iar prestatorul recunoaște că produsele pentru care se execută servicii conform prezentului contract sunt proprietatea beneficiarului ori că acesta este deținător legal al produselor.

În consecință, prestatorul nu poate dispune de produsele pe care le operează și înțelege să respecte drepturile beneficiarului pe perioada prezentului contract.

Art. 2.3. -

Beneficiarul are obligația de a transmite prestatorului fișele tehnice de securitate pentru produsele derulate, elaborate de producători, importatori, utilizatori din aval sau distribuitori de substanțe sau preparate chimice, în limba română, conform Regulamentului (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înainte de sosirea produselor la prestator.

CAPITOLUL III Durata contractului

Art. 3. -

Contractul are valabilitate începând cu data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . .

Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adițional semnat de ambele părți, înainte de data expirării contractului.

Valoarea estimată a contractului: . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile părților

Drepturile și obligațiile beneficiarului

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.1. -

Beneficiarul va aviza prestatorului prin fax sau e-mail fiecare expediere de produse către depozitele prestatorului și va transmite comenzile de descărcare. Avizarea va conține cel puțin următoarele date și va fi transmisă înainte de plecarea trenului spre Constanța:

- numărul trenului și numărul de vagoane-cisternă CF;

- denumirea mărfii;

- cantitatea/calitatea produselor;

- data plecării de la expeditor și data sosirii la Constanța;

- destinația mărfii (depozitare sau încărcare prin transbord direct);

- statutul vamal sau fiscal al mărfii;

- numele operatorului de transport feroviar (denumit în continuare OTF).

Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic și comercial.

Pentru produsele care necesită încălzire, cisternele vor fi echipate cu serpentină de încălzire în stare de funcționare și izolate termic.

Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificațiilor de calitate din anexa nr. 2 și este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale prestatorului.

Fiecare transport va fi însoțit de următorul set de documente complete:

- scrisoare de trăsură de cale ferată;

- aviz de însoțire a mărfii;

- notă de greutate;

- declarație de conformitate;

- raport de încercare;

- lista de sigilii;

- fișă tehnică de securitate în limba română și în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

În cazul în care produsele beneficiarului sunt încărcate în alte tipuri de vagoane-cisternă CF decât cele tip CFR, beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului instrucțiuni, planșe și schițe de utilizare pentru acestea în limba română.

Prestatorul poate refuza descărcarea/încărcarea acestor tipuri de vagoane-cisternă CF dacă apreciază că se pot crea stări de pericol.

Art. 4.2. -

Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu prestatorul sau acceptelor obținute de la stația CFR - Constanța Port, în funcție de sosirea navelor, spațiul de depozitare existent, precum și de posibilitățile de descărcare ale prestatorului.

Beneficiarul va menționa pe nota de greutate și pe documentele de transport "marfă proprietatea . . . . . . . . . .".

Art. 4.3. -

Beneficiarul va încheia un contract de transport (denumit în continuare contract de transport) cu un OTF.

Prin contractul de transport, beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport și toate tarifele accesorii care grevează transporturile din stațiile de predare și destinație.

Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.

La fiecare transport/comandă de transport, în afara datelor necesare efectuării transportului, beneficiarul va comunica prestatorului entitatea responsabilă cu întreținerea aferentă fiecărui vagon în parte.

Expedierea vagoanelor-cisternă CF pline sau goale se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către beneficiar sau alte societăți împuternicite de către acesta, prestatorul fiind exonerat de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare și a altor cheltuieli ce nu țin de prestația în sine.

Art. 4.4. -

Beneficiarul îl va împuternici pe prestator în baza unei comitențe (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru și în numele acestuia în relația cu OTF.

Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele beneficiarului în relația cu OTF.

În scrisoarea de trăsură, prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.

Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica "Destinatar", iar la rubrica "Mențiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife și instrucții" se scrie: "Transport destinat liniei industriale OIL TERMINAL - S.A. conform Comitenței nr. . . . . . . . . . .".

Art. 4.5. -

Vagoanele-cisternă proprietate a OTF/beneficiarului predate prestatorului și care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare vor fi avizate de prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenție pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.

Vagoanele-cisternă încărcate, defecte, proprietate a OTF/beneficiarului, ce nu pot fi remediate și descărcate, vor fi puse la dispoziția beneficiarului și vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către prestator, transmisă de prestator prin fax sau e-mail beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.

Pentru returnarea vagoanelor, beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului documentele necesare:

- aviz de însoțire a mărfii;

- scrisori de trăsură pe calea ferată;

- fișă tehnică de securitate în limba română și în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Art. 4.6. -

Beneficiarul va suporta eventualele plăți solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit și acceptat de ambele părți sau în cazul în care vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepția calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiționare.

Art. 4.7. -

Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum și dispozițiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, beneficiarul are următoarele obligații:

- să respecte prevederile cuprinse în anexa 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa 2 - NUT;

- să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate și autorizate conform RID;

- să furnizeze prestatorului date de identificare ale produsului și pericolului;

- vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să dețină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcționare (pentru vagoanele cu durata de viață depășită) al Autorității Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică și integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziția prestatorului pentru încărcare;

- să respecte dispozițiile speciale privind construcția, echipamentul, reviziile, întreținerea și marcajul vagoanelor;

- să pună din timp la dispoziția prestatorului marcajele, etichetele și sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele beneficiarului.

Prestatorul este îndreptățit să refuze operarea vagoanelor:

- care au scadența reviziei interne a recipientului expirată;

- care au lipsă plăcuță de timbru sau tăblițe de calibrare;

- care au lipsă eticheta de pericol;

- care au inscripțiile de pe vagon ilizibile;

- care au neconcordanțe între inscripțiile de pe recipient și cele de pe vagon.

Acceptarea vagoanelor de către prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.8. -

Beneficiarul va transmite prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puțin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrate, numele conducătorului auto, reprezentantul beneficiarului și actele prin care aceștia se identifică.

Suplimentar, beneficiarul va transmite și alte date solicitate de autoritățile vamale și fiscale referitoare la marfă.

Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic și în ceea ce privește prevenirea incendiilor. Reprezentantul beneficiarului confirmă prin semnătură starea corespunzătoare a autocisternei înainte de începerea încărcării/descărcării produsului.

Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezența reprezentantului autorizat al beneficiarului.

Beneficiarul va asigura din timp și va pune la dispoziția prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:

- avize de însoțire a mărfii;

- fișă tehnică de securitate pentru produsul respectiv în limba română și în format REACH, ce va fi înmânată șoferului autocisternei.

Autocisternele sosite pentru încărcare vor avea toate compartimentele goale.

Autocisternele ce descarcă vor fi însoțite de următorul set de documente:

- aviz de însoțire a mărfii;

- tichet de cântar/tichet de debitmetru;

- document de transport (CMR);

- raport de încercare;

- fișă tehnică de securitate în limba română și în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Autocisternele vor descărca la prestator integral marfa din toate compartimentele.

Art. 4.9. -

Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007.

Șoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului prestatorului:

- certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);

- certificat de inspecție tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);

- certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);

- certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);

- certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).

Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranței pe timpul transportului și încărcării:

- trusă ADR;

- 2 stingătoare cu pulbere;

- o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) și o lopată;

- contact general (heblu);

- dispozitiv de împământare a autocisternei;

- siguranțe electrice calibrate;

- capace etanșe la compartimente și la rezervorul de combustibil.

Conducătorii autocisternelor și reprezentanții vor purta echipament de protecție: salopetă de protecție confecționată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecție, mănuși de protecție, bocanci antistatizați și vor respecta instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență primite de la reprezentantul prestatorului.

Beneficiarul transmite prestatorului copii ale raportului de primire buncher (Bunker receipt/Bunker Delivery Note) de la navele ce au fost buncherate cu autocisternele.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea/descărcarea barjelor fluviale

Art. 4.10. -

Pentru barjele ce descarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanța, menționând:

- portul de încărcare;

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea încărcată în fiecare barjă;

- specificația de calitate a produselor încărcate.

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, instrucțiuni de descărcare pentru fiecare barjă.

Pentru barjele ce încarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanța, menționând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea și specificația de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.

Beneficiarul avizează prestatorului în scris, prin fax sau e-mail, cu . . . . . . . . . . zile și, respectiv, cu o zi înainte, sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre - Marea Neagră și ETA portul Constanța.

Art. 4.11. -

Beneficiarul se asigură și garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalația de descărcare/încărcare etanșă (conducte, vane, flanșe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor și personal de supraveghere a operării (cu atestat de calificare), dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor și pe timp de noapte.

De asemenea va asigura un număr suficient de termometre, rulete și lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.

Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina beneficiarului.

Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic.

De asemenea, ruletele și termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru sigilare și cu sigilii de tip vamal cu platbandă de minimum 7 mm.

Art. 4.12. -

Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:

- scrisoare de trăsură fluvială;

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- raportul de măsurători la tancurile navei (ullage report);

- raport cantitate la bordul navei înainte de încărcare (OBQ report);

- certificat de conformitate;

- fișă tehnică de securitate în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Pe documente se va menționa: "produs proprietatea . . . . . . . . . .".

Art. 4.13. -

Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.

Art. 4.14. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, pentru fiecare barjă fluvială care încarcă, următoarele:

- instrucțiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat și instrucțiuni de calitate;

- instrucțiuni de întocmire a documentelor de încărcare și alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucțiunile documentare ale beneficiarului;

- fișă tehnică de securitate în limba engleză și în format REACH ce va fi predată reprezentantului barjei înainte de începerea încărcării.

Art. 4.15. -

În cazul unor dispute în ceea ce privește cantitatea și/sau calitatea mărfii care duc la staționarea peste termen a barjelor fluviale, beneficiarul va transmite instrucțiuni clare, precise și rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.

Prestatorul va informa imediat beneficiarul cu privire la orice neconformitate a mărfii din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Părțile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situații.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea/descărcarea navelor maritime

Art. 4.16. -

Beneficiarul va solicita prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cu minimum . . . zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire al navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice), cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată din fiecare navă nominată și caracteristicile tehnice ale navelor maritime (chestionarul Q88).

Prestatorul va transmite acceptul sau refuzul referitor la intervalul de sosire în termen de două zile lucrătoare de la nominalizarea beneficiarului.

În cazul sosirii navei în afara perioadei de descărcare/încărcare acceptate de prestator, nava va fi acostată imediat ce acest lucru va fi posibil, în funcție de:

- existența unei dane libere;

- programările altor nave pe aceeași dană;

- spațiul de depozitare disponibil;

- stocul de marfă disponibil la Constanța.

Nava nu va fi întârziată la operare nejustificat.

Danele interioare (69-76) în care se încarcă/se descarcă navele beneficiarului au adâncimi de maximum 12,50 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (apă salmastră).

Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.

Art. 4.17. -

Beneficiarul va transmite în scris prestatorului instrucțiuni de operare pentru fiecare navă și condițiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.).

Condițiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Navele nominalizate de beneficiar trebuie să fie corespunzătoare să transporte produsele beneficiarului.

Art. 4.18. -

În cazul navelor care sosesc pentru descărcare, beneficiarul va transmite instrucțiuni de descărcare și va asigura primirea de către prestator a copiilor următoarelor documente din portul de încărcare:

- certificat de cantitate;

- raport de încercare;

- cargo manifest;

- conosament;

- raport pentru ullage;

- raport OBQ;

- fișa tehnică de securitate în format REACH;

- certificat de conformitate;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare.

Art. 4.19. -

Pentru navele nominalizate să încarce produse, beneficiarul va transmite prestatorului, în scris, pentru fiecare navă, următoarele:

- instrucțiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat și instrucțiuni de calitate;

- instrucțiuni de întocmire a documentelor de încărcare și alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucțiunile documentare ale beneficiarului;

- fișă tehnică de securitate în limba engleză și în format REACH ce va fi predată reprezentantului navei înainte de începerea încărcării.

Art. 4.20. -

Beneficiarul are obligația să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru încărcare conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.

În cazul importului cu descărcare nave prin transbord direct, beneficiarul are obligația să asigure în timp util un număr suficient de vagoane-cisternă CF goale pentru încărcarea întregii cantități de marfă.

În cazul încărcării sau descărcării prin transbord direct, în funcție de produsul derulat anterior prin conducte, se va accepta de comun acord cantitatea de marfă necesară pentru spălarea instalației de pompare. Aceasta se va încărca într-o cisternă goală pusă la dispoziție de beneficiar și se va expedia beneficiarului însoțită de raport de încercare separat.

Art. 4.21. -

În cazul unor dispute în ceea ce privește cantitatea și/sau calitatea mărfii care duc la staționarea peste termen a navelor maritime, beneficiarul va transmite instrucțiuni clare, precise și rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.

Părțile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situații.

Drepturi și obligații în legătură cu pomparea țițeiului pe conductele aparținând Societății CONPET - S.A. Ploiești în rezervoarele prestatorului

Art. 4.22. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, înainte de începerea operațiunii, programul/comanda de pompare a țițeiului în rezervorul prestatorului, specificând cantitatea și calitatea ce urmează a fi pompată și ritmul zilnic de pompare.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele prestatorului în vagoane-cisternă CF

Art. 4.23. -

Beneficiarul va depune la OTF și la prestator comenzile de încărcare ce vor conține date referitoare la: destinatarul expediției, denumirea stațiilor de expediere și de destinație conform nomenclatorului stațiilor de cale ferată, felul mărfii, cantitatea, data și locul unde are loc încărcarea, denumirea OTF care va pune la dispoziție vagoanele-cisternă CF goale și va efectua transportul, plătitorul transportului și codul de plată care vor fi înscrise pe scrisoarea de trăsură. În baza acestora, prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.

Comenzile de încărcare vor fi transmise prestatorului, prin fax sau e-mail, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării.

Art. 4.24. -

Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane-cisternă pe 4 osii goale pentru încărcarea întregii cantități solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al stării de curățenie, ținând cont de proprietățile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat, și libere de orice taxe.

Vagoanele-cisternă vor avea inscripționările vizibile, vor fi dotate cu tăblițe de calibrare și posibilitatea de a aplica sigilii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor.

Art. 4.25. -

Beneficiarul va asigura din timp și va pune la dispoziția prestatorului:

- avize de însoțire a mărfii și scrisori de trăsură completate, ștampilate și semnate la rubrica "Expeditor" cu numele beneficiarului, documente ce se vor folosi de prestator numai pentru expedierea produselor beneficiarului;

- etichete corespunzătoare cu marfa încărcată ce vor fi aplicate pe ambele părți ale vagoanelor;

- instrucțiuni, date, informații legate de identificarea destinatarului (numele și adresa completă, cod stație CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către prestator, în scris (fax sau e-mail), în intervalul: luni-vineri între orele 8,00-15,00;

- fișă tehnică de securitate în limba română și în format REACH ce va fi anexată la documentele de însoțire ale vagoanelor CF;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Beneficiarul obține acceptele stațiilor CFR de destinație pentru primirea mărfii (pe perioade de timp și/sau pe cantități) și le transmite în timp util stației CFR ce deservește prestatorul.

Orice modificare ulterioară atât a programului, cât și a contractului de transport se va face de către beneficiar către OTF și prestator cu suportarea tarifelor legale.

Beneficiarul reglementează problemele legate de eventuale vagoane defecte ce nu pot fi încărcate și nu pot fi remediate de OTF.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea tancurilor de buncheraj

Art. 4.26. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de buncherare, specificând de fiecare dată:

- numele tancului de buncherare;

- instrucțiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat și instrucțiuni de calitate;

- instrucțiuni de întocmire a documentelor de încărcare; și

- documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucțiunile documentare ale beneficiarului.

Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puțin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.

Drepturi și obligații în legătură cu predarea țițeiului la Societatea CONPET - S.A. Ploiești pentru pompare pe conductă

Art. 4.27. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, programul/comanda de pompare a țițeiului, specificând de fiecare dată destinatarul și cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul și data declarației vamale de import (dacă este cazul).

La predarea către Societatea CONPET - S.A. Ploiești (dacă nu există alte înțelegeri), țițeiul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- temperatura de congelare trebuie să fie cu 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor. Beneficiarul se îngrijește ca temperatura solului măsurată pe traseul conductei să fie comunicată zilnic de către Societatea CONPET - S.A. Ploiești prestatorului;

- viscozitatea maximă la temperatura minimă a solului trebuie să fie: 80 cSt sau 11°E;

- condiția de omogenitate:

• pentru recepția rezervoarelor cu țiței omogen (diferența de densitate între probele de nivel superior, mijloc și aspirație se încadrează în limitele de +/- 1 kg/m3), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proporțională determinându-se caracteristicile țițeiului;
• pentru recepția rezervoarelor cu țiței neomogen (diferența de densitate între probele de nivel superior, mijloc și aspirație nu se încadrează în limitele de +/- 1 kg/m3), se recoltează probe punctuale de la nivelurile intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă la care se determină caracteristicile țițeiului. De asemenea se determină densitatea și pentru probele intermediare;
• se verifică conținutul de apă la proba de aspirație care trebuie să fie de maximum 1% (condiția de recepție a țițeiului).

Atestarea calității țițeiului se va face prin raport de încercări efectuat în laboratoarele Oil Terminal pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificațiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.

Drepturi și obligații în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.28. -

Prestatorul va anunța beneficiarul în scris, prin fax sau email, cu cel puțin . . . . . . . . . . zile înainte (cu excepția cazurilor urgente), ori de câte ori rezervoarele în care au fost depozitate produsele beneficiarului trebuie să fie curățate.

Beneficiarul va trimite un reprezentant sau inspector independent pentru măsurarea și calcularea cantității de șlam ce urmează a fi evacuat, prelevarea probei de la fundul rezervorului și efectuarea analizei șlamului, în termen de cinci (5) zile calendaristice de la comunicarea prestatorului că rezervorul este pregătit pentru aceste operațiuni.

Se vor întocmi procese-verbale cu această ocazie ("procese- verbale de șlam") ce vor fi semnate de către inspectorul independent/reprezentantul beneficiarului și reprezentanții prestatorului.

Cantitatea din procesele-verbale de șlam se va scădea din stocul beneficiarului depozitat proporțional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.

În cazul în care inspectorul independent nominalizat de beneficiar nu este prezent la termenul când procesul-verbal de șlam trebuie emis, deși a fost invitat, procesul-verbal de șlam va fi emis de prestator și va fi acceptat de beneficiar.

Rezervoarele vor fi supuse operațiunilor de curățare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situații:

- schimbarea destinației rezervorului;

- recalibrarea rezervorului;

- intervenții la rezervor ca urmare a defecțiunilor tehnice;

- depunerile de șlam afectează calitatea produselor.

În timpul curățării rezervoarelor, prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului altă capacitate de depozitare cu aceleași caracteristici și cu același volum.

În cazul în care nu va fi disponibilă o astfel de capacitate de depozitare, atunci beneficiarului i se va acorda un timp suficient să găsească o soluție pentru produsul rămas în rezervoare, iar părțile vor găsi de comun acord o soluție rezonabilă în timp util.

Art. 4.29. -

Beneficiarul și prestatorul vor stabili de comun acord cantitățile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare și conducte (stoc tehnologic), în funcție de cantitatea și calitatea produselor rulate.

Stocul tehnologic va fi returnat beneficiarului la sfârșitul operațiunii sau la încetarea contractului.

Alte drepturi și obligații ale beneficiarului

Art. 4.30. -

În cazul în care produsele se descarcă în rezervoare situate în afara Secției platformă port (zonă liberă), acestea vor fi plasate în regim de antrepozit vamal, drepturile și obligațiile beneficiarului în acest sens fiind cuprinse într-o anexă la prezentul contract.

Beneficiarul asigură obținerea liberului de vamă și plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestației, scop în care își va obține toate autorizările/aprobările necesare.

În cazul operațiunilor de import sau tranzit, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului o copie a declarației vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), respectiv a declarației vamale de tranzit, urmând ca în baza acesteia prestatorul să înceapă livrarea produselor importate.

În cazul operațiunilor de export, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului o copie a declarației vamale de export.

În cazul livrărilor intracomunitare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului o copie a documentului T2L.

În cazul livrărilor în regim suspensiv de accize, beneficiarul (autorizat ca expeditor înregistrat) va prezenta prestatorului, înainte de livrarea mărfii, în copie, declarație vamală de plasare în antrepozit fiscal și documentul administrativ de însoțire aferent.

Copiile documentelor mai sus menționate nu vor conține informații confidențiale (preț, valoare etc.) și sunt utilizate la emiterea facturilor de prestații (aplicarea TVA-ului, dacă este cazul).

Art. 4.31. -

Dacă beneficiarul nu își îndeplinește toate obligațiile în conformitate cu legislația română, incluzând, dar nelimitându-se la Codul fiscal, Codul vamal și normele de aplicare, după cum au fost modificate, și dacă din cauza acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul prestatorului de către autoritățile fiscale/vamale a unor obligații suplimentare de plată a accizelor/taxe vamale, precum și a unor penalități și/sau amenzi, prestatorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la beneficiar.

Suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autoritățile vamale/fiscale prestatorului.

Dacă suma impusă de autoritățile fiscale/vamale este modificată ulterior, suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi actualizată și stabilită în conformitate cu aceste modificări.

Art. 4.32. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, comenzile de amestecare a motorinei cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul și cantitatea de biodiesel și motorină ce se vor amesteca.

Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantitățile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.

Art. 4.33. -

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cantitatea de produs transferată prin in tank transfer, specificând:

- vânzătorul/cumpărătorul;

- data transferului;

- cantitatea transferată;

- numele navei din care a fost descărcat produsul.

Cumpărătorul trebuie să aibă contract de prestații semnat cu prestatorul pentru operațiunile de depozitare, încărcare și livrare ulterioară operațiunii de in tank transfer.

Art. 4.34. -

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alți eventuali inspectori care dețin mandat de control în Constanța și va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în termene rezonabile.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru a verifica starea de curățenie a navelor/barjelor fluviale înainte de încărcare.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru verificarea stării de curățenie a autocisternelor/vagoanelor- cisternă CF înainte de încărcare.

Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curățenie de către inspectorul de terță parte.

Art. 4.35. -

În cazul în care inspectorul de terță parte solicită întreruperea pompării la navă/barjă pentru prelevare de probe în vederea verificării calității produsului la 30 cm în tancurile navei/barjei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul beneficiarului.

În cazul în care la cap conductă produsul este în conformitate cu specificația de calitate din anexa nr. 2 în timp ce în tancurile navei/barjei se găsește marfă în afara specificației de calitate, din cauza unui motiv imputabil navei/barjei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris prealabil al beneficiarului. Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei/barjei.

Art. 4.36. -

Beneficiarul va respecta Convenția pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4.37. -

Beneficiarul împuternicește prestatorul prin comitență ca prin reprezentanții săi legali să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.

Art. 4.38. -

Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina beneficiarului.

Drepturile și obligațiile prestatorului

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea produselor din vagoane-cisternă CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.39. -

Prestatorul va primi de la OTF expedițiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.

Prestatorul va verifica, împreună cu agentul OTF și cu inspectorul de terță parte nominalizat de beneficiar, starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.

Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare și în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanții prestatorului, agentul OTF și inspectorul de terță parte.

În procesul-verbal de constatare se vor menționa:

- starea tehnică și comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile furnizorului, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinație fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere și pierderi de conținut;

- cantitatea de produs recepționată de prestator;

- denumirea produsului recepționat;

- furnizorul;

- expeditorul;

- numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;

- numărul și data notei de greutate și/sau avizul de însoțire al mărfii;

- existența, integritatea, numărul și seriile sigiliilor;

- dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate și/sau avizul de însoțire al mărfii întocmite de furnizor;

- locul în care au fost aplicate sigiliile și dacă acestea au fost sau nu deteriorate.

În cazul în care în cursul operațiunilor de predare-primire se depistează:

- nereguli tehnice, atunci vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de mențiuni în lista de predare-primire;

- nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conținut), atunci se vor aplica dispozițiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare (regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanții OTF, ai prestatorului și din inspectorul de terță parte nominalizat de beneficiar și se va proceda în conformitate cu prevederile regulamentului.

Procesul-verbal de constatare întocmit va menționa cuantumul pagubei și descrierea modului în care a fost determinată paguba.

Art. 4.40. -

Când vagoanele-cisternă au ajuns la prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere și cu sigiliile intacte, dar la recepția cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia proces-verbal de constatare ce va fi semnat de delegatul prestatorului și de inspectorul de terță parte nominalizat de beneficiar.

Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat beneficiarului pentru ca acesta să își poată exercita în termen legal dreptul la acțiune în pretenții împotriva persoanei în culpă.

Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoțit transportul, cu cesiune.

Prestatorul va informa beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum și în legătură cu motivele refuzului transportatorului.

Art. 4.41. -

Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură și a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.

În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, prestatorul va înștiința în scris beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.

La înștiințarea scrisă către beneficiar, prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum și documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinație (vagon nesosit, mențiune făcută în lista de primire- predare).

Prestatorul va proceda în mod similar și în cazul vagoanelor- cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale și nesosite la termen.

Art. 4.42. -

Prestatorul obține, la solicitarea beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată și transmite acestuia numărul acceptului și perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă - Constanța Port.

Art. 4.43. -

Prestatorul se obligă să returneze vagoanele proprietatea beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleași armături, șuruburi, flanșe cu care au fost predate de transportator beneficiarului, cu toate capacele închise etanș și sigilate, sigiliile urmând să fie menționate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiție se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, prestatorul urmând a achita contravaloarea reparațiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabilește că se face vinovat.

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.44. -

Prestatorul asigură instalație pentru descărcarea biodieselului din autocisterne și încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu beneficiarul și în baza obiectului contractului.

Prestatorul are calitatea de încărcător, și nu de expeditor pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF

Art. 4.45. -

Prestatorul asigură instalație pentru încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF conform programului stabilit cu beneficiarul și în baza obiectului contractului.

Art. 4.46. -

Prestatorul verifică și asigură vagoanele pline cu sigilii și le predă cărăușului, care prin aplicarea ștampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură și pe lista de predare-primire preia naveta fără obiecții, asumându-și astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinație.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj și barjelor fluviale

Art. 4.47. -

Prestatorul asigură operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj și a barjelor fluviale angajate de beneficiar și condițiile tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.

Părțile pot conveni și alte rate de operare, în funcție de mărimea și performanțele navelor.

Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, vânt, ceață, ninsoare) nu permite încărcarea/descărcarea navelor sau în situațiile în care poate fi invocată forța majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât și forța majoră trebuie anunțate beneficiarului în cel mai scurt timp și dovedite de prestator cu acte emise de autoritățile competente.

Art. 4.48. -

Prestatorul întocmește documentele în legătură cu marfa și operarea navei, conform instrucțiunilor primite de la beneficiar, iar atunci când este cazul întocmește documentele care pot fi utilizate de către beneficiar în apărarea intereselor sale în legătură cu operarea navei și îi pune la dispoziție un set de documente.

Prestatorul va remite beneficiarului prin poștă sau delegat documentele care atestă recepția cantitativă și calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terță parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei conform listei următoare:

Pentru descărcare sunt necesare următoarele documente:

- ullage report;

- ROB report;

- raport timpi de operare (time-sheet);

- raport de încercări;

- Discharging Cargo Report;

- documentele primite din portul de încărcare.

Pentru încărcare sunt necesare următoarele documente:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- ullage report;

- raport timpi de operare (time-sheet);

- chitanță de primire a mostrelor;

- chitanță de primire a documentelor.

Art. 4.49. -

Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate și sigilate în portul de încărcare și le va păstra la dispoziția beneficiarului timp de . . . . . . . . . . zile calendaristice.

În cazul în care se constată diferențe între rezultatele obținute la recepția calitativă efectuată înaintea descărcării și raportul de încercare emis în portul de încărcare, beneficiarul împreună cu toate părțile implicate pot solicita o analiză comună a mostrelor de arbitraj, care vor fi desigilate și analizate în prezenta unui inspector de terță parte nominalizat de beneficiar și a tuturor părților implicate.

Art. 4.50. -

Prestatorul va informa beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferențe în ceea ce privește calitatea, între cele constatate la recepția navei maritime și cele înscrise în raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificația de calitate, care depășesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare și va acționa potrivit instrucțiunilor acestuia.

Art. 4.51. -

Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor și instrucțiunilor primite de la beneficiar și întocmește documentele de expediere a mărfii pe care le transmite beneficiarului.

Drepturi și obligații în legătură cu predarea țițeiului la Societatea CONPET - S.A. Ploiești pentru pompare pe conductă

Art. 4.52. -

Prestatorul condiționează țițeiul până la îndeplinirea condițiilor de pompabilitate pe conductă și predă la Societatea CONPET - S.A. Ploiești țițeiul condiționat conform comenzilor transmise în scris de beneficiar.

Cantitatea pompată și calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv în raportul de încercări.

Timpul de pregătire a țițeiului în rezervoare, pentru pompare, implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantității nete descărcate și, implicit, punerea la dispoziția Societății CONPET - S.A. Ploiești pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descărcării navei.

Drepturi și obligații în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.53. -

Prestatorul asigură primirea produselor beneficiarului în spațiile de depozitare proprii separate, iar în cazul în care nu este posibil acest lucru, în amestec cu produsele de același tip și aceeași specificație de calitate ale altor beneficiari.

Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleași specificații ca cele stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.

Prestatorul asigură și va face dovadă beneficiarului că spațiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic și al curățeniei și au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.

Prestatorul va folosi rezervoare de depozitare corespunzătoare pentru depozitarea produselor și va folosi conducte curate și în stare tehnică bună pentru a evita contaminarea produselor.

Prestatorul:

- va coordona prestația de depozitare cu toți participanții ale căror servicii sunt necesare pentru executarea acestui contract;

- va ține permanent informat beneficiarul cu privire la cantitățile și locațiile mărfii în timpul executării prestației de depozitare;

- va pune la dispoziția beneficiarului rapoarte lunare de stoc și evidența înregistrărilor cantităților depozitate, primite, încărcate din nou și înscrise, conform procedurilor de inspecție prevăzute în cap. V;

- va păstra produsele în siguranță, depozitate în facilitățile de depozitare în aceeași cantitate ca cea primită, și conform specificațiilor de calitate ale produsului care sunt conform standardelor aplicabile și cerințelor producătorului, indicate în anexa nr. 2;

- va permite accesul reprezentantului beneficiarului, inclusiv al inspectorilor de terță parte nominalizați de acesta, pe toată perioada programului de lucru. Accesul reprezentanților/inspectorilor se va face numai cu acceptul prealabil al prestatorului;

- va lua toate măsurile acceptabile pentru a se asigura că produsele încredințate sunt depozitate cu atenția corespunzătoare.

Alte drepturi și obligații ale prestatorului

Art. 4.54. -

În cazul în care produsele se descarcă în rezervoare situate în afara Secției platformă port (zonă liberă), acestea vor fi plasate în regim de antrepozit vamal, drepturile și obligațiile prestatorului în acest sens fiind cuprinse într-o anexă la prezentul contract.

Art. 4.55. -

Prestatorul condiționează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea beneficiarului, comunicând în scris beneficiarului cantitățile de produse folosite.

Art. 4.56. -

Prestatorul efectuează recepția cantitativ- calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, vagoane-cisternă CF, autocisterne și la bordul navelor, barjelor fluviale, tancurilor de buncheraj numai în prezența inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar, metoda de calcul al cantității fiind ASTM (în aer).

Art. 4.57. -

Prestatorul va furniza beneficiarului certificat de in tank transfer în conformitate cu cererea beneficiarului către prestator de transfer al produsului și de asemenea când beneficiarul a cumpărat produse de la o terță parte prin in tank transfer.

Art. 4.58. -

Prestatorul garantează că respectă Codul internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare (Codul ISPS).

CAPITOLUL V Stabilirea cantității și calității

Art. 5.1. -

a) Recepția cantitativă a produselor primite/expediate cu vagoanele-cisternă CF se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul prestatorului, în funcție de depozitul unde se descarcă/se încarcă naveta.

Atunci când cântarul este defect, recepția se efectuează prin calibrare.

Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la prestator, beneficiarul va fi informat în timp util.

Beneficiarul va fi informat în timp util și despre orice reverificare a cântarelor dinamice din cadrul secțiilor platformă ale prestatorului de către metrolog autorizat pentru a-și putea trimite reprezentantul să participe la reverificarea acestora.

Diferențele cantitative mai mici sau egale cu abaterile acceptate ale mijloacelor de măsurare (cântare CF), conform certificatului de conformitate al cântarului și buletinelor de verificare în vigoare la data efectuării prestației, din cantitatea înscrisă în documentul de livrare nu se iau în considerare.

În cazul în care diferențele cantitative depășesc nivelul toleranței sus-menționate, se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.39 (procese-verbale de constatare).

Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conțină în mod obligatoriu mențiunea că numărul înscris pe sigilii este același cu cel din nota de greutate și scrisoarea de trăsură.

Stabilirea cantității mărfii (recepția) se va face numai în prezența inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar care va semna toate documentele după calibrare și recepție.

Beneficiarul are obligația de a asigura măsurarea cantității mărfii cu același tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât și la destinatar.

În cazul expedițiilor de la prestator, pentru diferențele cantitative constatate la destinație se vor aplica dispozițiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

b) Cantitățile de țiței primite prin vagoane-cisternă CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării vagoanelor-cisternă CF. Cantitățile se vor determina/se vor calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menționa într-un proces-verbal de recepție semnat de prestator și de inspectorul de terță parte nominalizat de beneficiar.

c) Recepția cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se face prin cântărire, iar cantitatea de marfă care va fi recepționată va fi:

- în cazul în care diferențele cantitative dintre brut și tară (din locurile de încărcare și de descărcare) se încadrează în intervalul de +/-30 kg, care reprezintă abaterea cântarului, cantitatea considerată ca fiind recepționată va fi cea înscrisă în documentele proprietarului de produs;

- în cazul în care această diferență este mai mare decât abaterea, recepția se face astfel: cantitatea recepționată la prestator este cantitatea brută cântărită la prestator minus tara (greutatea proprie a mijlocului de transport) cântărită.

Atât diferențele de cantitate la brut, cât și cele de final recepționate vor fi comunicate beneficiarului după ce au fost însușite prin semnătură de inspectorul terță parte nominalizat de beneficiar.

În cazul în care determinarea cantității de marfă se face prin măsurare prin debitmetru, încărcătorul va înscrie în avizul de însoțire a mărfii și tara mijlocului de transport, conform certificatului de înmatriculare (talon).

În cazul în care cântarul este defect, recepția cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare. Prestatorul îl va aviza pe beneficiar în timp util de această situație.

d) Cantitățile de produse livrate la nave maritime/barje fluviale, tancuri de buncheraj pentru care se emit conosamente vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea încărcării. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcționare și omologate metrologic.

În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcționare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea încărcării navei, pentru stabilirea conosamentului, se va face o analiză a operațiunii de către reprezentanții terminalului și inspectorii de terță parte nominalizați de către beneficiar, în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- cantitatea măsurată la nave (ullage report), vessel experience factor (VEF) al navei;

- cantitatea livrată din rezervoarele și conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare și interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;

- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă și de la rezervoare folosiți la stabilirea cantității (densitate, temperaturi, conținut de apă);

- incertitudinea mijloacelor și dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea și repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;

- alte influențe asupra determinărilor.

e) Stabilirea cantităților livrate la autocisterne se face prin citire la debitmetrele prestatorului. Atunci când debitmetrele sunt defecte, stabilirea cantității se face prin cântărire pe cântarul prestatorului.

f) Cantitățile de produse primite din import pentru care se emite Raportul de descărcare a mărfii (Discharging Cargo Report) vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea descărcării navelor maritime/barjelor fluviale. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcționare și omologate metrologic.

În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcționare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea descărcării navei pentru stabilirea Discharging Cargo Report se va face o analiză a operațiunii de către reprezentanții terminalului și de inspectorii independenți nominalizați de către beneficiar, în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- cantitatea menționată în conosament, ullage report în portul de încărcare, ullage report în portul de descărcare, VEF navei, cantitatea rămasă în navă (ROB) după ce comandantul declară ca a terminat descărcarea;

- cantitatea primită în rezervoarele și conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare și interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;

- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă și de la rezervoare folosiți la stabilirea cantității (densitate, temperaturi, conținut de apă);

- incertitudinea mijloacelor și dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea și repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;

- alte influențe asupra determinărilor.

g) Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, menționată în conosament, se va determina în urma bilanțului cantitativ al operațiunii în prezența inspectorului de terță parte.

h) Pentru produsele care se încarcă prin transbord direct, cantitatea înscrisă în conosament va fi: cantitatea din avizul de însoțire a mărfii, respectiv nota de greutate, mai puțin cantitatea utilizată la separație (dacă este cazul) și, eventual, produsul rămas în cisternele din care s-a pompat la navă ca urmare a unor defecțiuni tehnice, produs congelat etc.

Deplasamentul conductelor se va efectua înainte/după încărcare/descărcare conform procedurilor standard IP/ASTM pentru verificarea gradului de umplere a acestora, numai în prezența inspectorului de terță parte desemnat de beneficiar, în mod regulat pentru fiecare navă/barjă.

Art. 5.2. -

În cazul în care beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condițiile de calitate contractuale menționate în anexa nr. 2, înainte ca aceste produse să fie expediate spre Constanța, este obligat să ceară din timp acordul prestatorului pentru livrarea acestora.

Transmiterea acestui accept nu va fi întârziată nejustificat.

În cazul în care beneficiarul expediază către prestator produse care nu se încadrează în condițiile de calitate contractuale fără acordul prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziția beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispozițiilor legale.

În cazul în care aceste derogări de la condițiile de calitate din anexa nr. 2 implică realizarea unor coeficienți de consumuri tehnologice mai mari decât cele aprobate de instituțiile abilitate, acestea vor fi asumate de către beneficiar.

Art. 5.3. -

Calitatea produselor predate/primite este aceea care s-a stabilit în laboratoarele prestatorului și a fost acceptată de beneficiar.

În cazul în care laboratoarele prestatorului se află în incapacitate temporară de funcționare, prestatorul va încheia un contract cu un laborator terț agreat de beneficiar, prin care va fi preluată această activitate. Laboratorul terț va avea acreditare de la Asociația de Acreditare din România - RENAR.

Prestatorul va obține de la beneficiar agrearea pentru terț, în forma scrisă, înainte de data de încheiere a contractului prestator-terț.

Costurile contractului prestator-terț vor fi achitate integral de către prestator.

În cazul în care în urma efectuării recepției calitative a produselor primite de la beneficiar se constată ca acestea nu se încadrează în condițiile specificațiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, prestatorul va informa beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situației apărute.

Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 5.4. -

Prestatorul are obligația de a menține calitatea produselor primite în condițiile contractului de prestări servicii.

Prestatorul nu va fi ținut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor dacă aceasta apare ca urmare a unor vicii inerente ale produselor.

Prestatorul nu va fi ținut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curățenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, barje fluviale, tancuri de buncheraj, vagoane-cisternă, autocisterne).

Cu privire la produsele pe care le expediază prestatorul în numele și pe seama beneficiarului, prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primește certificatul de inspecție din partea inspectorului de terță parte nominalizat de către beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă beneficiarul nu nominalizează un inspector, prestatorul nu va începe încărcarea.

Art. 5.5. -

Mostrele de arbitraj:

a) pentru primirea produselor:

- din fiecare navetă/lot de vagoane-cisternă CF/autocisternă descărcată se vor eșantiona câte . . . mostre de arbitraj x 1 litru, care vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte . . . . . . . . . . mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte;

- . . . mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eșantionate înainte de începerea descărcării, care vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte și/sau de reprezentantul navei. . . . mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice la dispoziția beneficiarului, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte;

- după primirea produselor în rezervoare se vor eșantiona . . . mostre medii x 1 litru din fiecare rezervor, care vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte. . . . mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 10 zile calendaristice de la data golirii rezervorului, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

b) pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:

- . . . . . . . . . . x 1 litru amestec rezervoare/vagoane-cisternă CF constituite din mostre individuale amestecate proporțional cu cantitățile livrate la navă, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la navă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

- . . . . . . . . . . x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă pe tot timpul încărcării, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la navă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

- . . . . . . . . . . x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage report a mostrelor recoltate din tancurile navei, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la navă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

- . . . . . . . . . . x 1 litru recoltate la 30 cm marfă încărcată în tancul/tancurile navei (mostră de prim picior), ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la navă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

c) mostre de arbitraj încărcare barje fluviale:

- . . . mostre x 1 litru cap conductă recoltate înainte de începerea încărcării, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la barjă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

- . . . mostre x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage report a mostrelor recoltate din tancurile barjei, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la barjă, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

d) pentru încărcarea în autocisterne, . . . mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalație încărcare ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte, . . . mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte;

e) pentru încărcare în cisterne CF, . . . mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate care vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte. . . . mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte;

f) pentru încărcarea tancurilor de buncheraj:

- . . . . . . . . . . mostre x1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, ce vor fi etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte și reprezentantul tancului. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la tanc, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de. . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

- . . . . . . . . . . mostre x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate împreună cu inspectorul de terță parte și cu reprezentantul tancului. Din acestea, . . . . . . . . . . mostre se predau la tanc, . . . . . . . . . . mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de . . . zile calendaristice, iar . . . mostre se vor preda inspectorului de terță parte nominalizat de beneficiar;

g) din fiecare rezervor predat la Societatea CONPET - S.A. Ploiești, prestatorul împreună cu reprezentantul Societății CONPET - S.A. Ploiești va sigila . . . mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de . . . zile.

Metodele de încercare folosite pentru stabilirea cantității și a calității la recepția din navă a țițeiului vor fi aceleași și la predarea acestuia către Societatea CONPET - S.A. Ploiești.

Pentru țiței, metodologia de eșantionare este conform ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse este conformă SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestora.

Art. 5.6. -

În cazul în care beneficiarul sau inspectorul de terță parte nominalizat de către beneficiar solicită eșantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către beneficiar și vor fi facturate separat.

Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.

Art. 5.7. -

Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepției calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum și certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii și semnate atât de către prestator, cât și de către inspectorii independenți vor fi finale și obligatorii pentru părți.

Pentru primirile de produse petroliere pe mijloace de transport la care pachetul de documente nu conține raport de încercare pentru produsul respectiv, rezultatele încercărilor efectuate în laboratorul prestatorului pe eșantioanele prelevate de prestator vor fi cele care definesc produsul.

Art. 5.8. -

Cantitățile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienții de consum tehnologic rezultați în urma manipulării acestora, conform anexelor.

Coeficienții de consum tehnologic sunt cei avizați de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de către Ministerul Finanțelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industrie petroliere, în baza unor studii efectuate de persoane juridice abilitate).

Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar prin balanța (mișcarea) produselor, trimestrial prin inventarierea stocurilor de produse în prezența reprezentanților beneficiarului.

Consumurile tehnologice efective se aplică în momentul livrării mărfii și se stabilesc ca procent din cantitatea predată.

Art. 5.9. -

Prestatorul va întocmi lunar situația mișcării produselor (denumit în continuare raport lunar), care va cuprinde:

- stocul la început de lună;

- primirile de produse prin vagoane-cisternă CF/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare și cantitatea recepționată efectiv;

- primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;

- primirile de țiței prin conductă;

- primirile/livrările prin in tank transfer;

- marfă pe drum (marfă nerecepționată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul, numărul vagoanelor;

- livrările prin pompare la Societatea CONPET - S.A. Ploiești, indicându-se și numărul procesului-verbal;

- livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de buncheraj, numerele vagoanelor- cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării și cantitatea;

- consumul tehnologic;

- stocul la sfârșit de lună.

Raportul lunar, semnat de reprezentanții legali ai prestatorului, va fi trimis beneficiarului prin fax sau e-mail până la data de 5 a lunii următoare.

Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmițând acceptul sau observațiile sale referitor la datele menționate în raportul lunar.

Dacă prestatorul nu primește răspuns de la beneficiar în termen de 5 zile de la emiterea raportului lunar, se consideră că beneficiarul și-a însușit și este de acord cu raportul lunar.

CAPITOLUL VI Tarife și condiții de plată

Art. 6.1. -

Tarifele pentru serviciile prestate, menționate în anexa nr. 2 pct. 3, sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condițiile legii.

Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de prestator către beneficiar.

Actualizarea se face pe baza ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier.

Fiecare parte își plătește propriile comisioane bancare.

Valoarea consumurilor tehnologice și TVA nu sunt cuprinse în tarifele de prestații.

Art. 6.2. -

Plata se face din contul beneficiarului cod . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., în contul prestatorului cod . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . .

Art. 6.3. -

Calcularea și facturarea prestațiilor se fac astfel:

- pentru încărcarea navelor sau barjelor fluviale, pe baza cantităților menționate în conosament;

- pentru descărcarea din vagoane-cisternă CF/autocisterne, pe baza cantităților menționate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terță parte;

- pentru descărcare din nave/barje fluviale, pe baza cantităților menționate în Discharging Cargo Report încheiate cu inspectorii de terță parte;

- pentru încărcare în vagoane-cisternă CF/autocisterne/tancuri de buncheraj, pe baza cantităților menționate în documentele de livrare;

- pentru amestecarea motorinei cu biodiesel, tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;

- pentru livrare prin in tank transfer, pe baza cantităților menționate în certificatul de in tank transfer;

- pentru transbord direct între nave/barje, pe baza cantității menționate în conosamentul navei/barjei care încarcă;

- pentru primire țiței pe conductă, conform proceselor- verbale de predare-primire semnate cu Societatea CONPET - S.A. Ploiești;

- pentru predare la Societatea CONPET - S.A. Ploiești, prestatorul va factura decadal către beneficiar contravaloarea prestației pentru cantitățile de țiței efectiv predate la Societatea CONPET - S.A. Ploiești, conform proceselor-verbale de predare-primire.

Calculul și facturarea depozitării se vor efectua lunar, pe zi și pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:

- data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua "zero";

- depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoțire a mărfii, conosament, buncher receipt/buncher delivery note etc.).

În cazul în care comenzile beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.

Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.

Termenul de emitere a facturilor este în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dobânzi și penalități de întârziere

Art. 7. -

Pentru neachitarea la termenul de scadență a facturilor emise, beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligațiile fiscale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă sau de sărbătoare legală, plata se va efectua în ziua bancară precedentă.

În cazul în care scadența cade într-o zi de duminică, plata se va efectua în ziua bancară următoare.

CAPITOLUL VIII Răspunderea contractuală

Art. 8.1. -

Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de prestator și avizat de reprezentantul beneficiarului.

Timpul consumat pentru încărcare/descărcare se va calcula conform anexei nr. 1.

Timpul normat se calculează prin împărțirea cantității din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menționată în anexe.

Contrastaliile vor fi suportate de prestator numai dacă depășirea timpului normat de operare se datorează uneia dintre următoarele situații:

- în cazul neasigurării condițiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum și al neoperării acesteia în poziția de comun acord convenită;

- întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina prestatorului.

Astfel de contrastalii vor fi calculate la oră, pro rata, pentru oricare parte, pentru timpul ce depășește timpul alocat de stalii. Rata contrastaliilor pentru încărcarea/descărcarea navei/barjei va fi rata contrastaliilor menționată în charter-party care guvernează contractul sau cea din acordul de transport cu barja, oricare dintre ele se aplică.

Art. 8.2. -

Fiecare parte va păstra confidențialitatea și:

- nu va divulga niciunei terțe părți informații care nu sunt publice referitoare la o altă parte sau despre acest contract care sunt publice (informații confidențiale);

- nu va folosi informațiile confidențiale decât în scopul acestui contract;

- va limita divulgarea informațiilor confidențiale afiliaților, angajaților, contractorilor independenți, agenților, consilierilor financiari și furnizorilor săi de finanțare, care necesită deținerea unor astfel de informații și care au legătură cu obligații similare de confidențialitate.

Prevederile acestui articol vor acționa după încetarea acestui contract o perioadă de . . . ani.

Față de cele de mai sus, fiecare parte poate divulga informații confidențiale dacă și extinzându-se la cazurile când:

- prin lege se impune oricăreia dintre părți furnizarea de date privind prezentul contract;

- informațiile confidențiale intră în domeniul public independent de acea parte; sau

- partea la care se face referire și-a dat consimțământul scris.

Art. 8.3. -

Pentru fiecare navă/barjă nominalizată, conform contractului, beneficiarul garantează că nava/barja este în proprietatea sau operarea (exemplu prin navlosire) unui membru al Federației Internaționale a Proprietarilor de Nave (ITOPF) în perioada voiajului către și de la terminalul de depozitare.

Beneficiarul asigură că:

- nava/barja are la bord un certificat de asigurare valabil pentru poluarea cu produse petroliere;

- nava/barja este și va rămâne membră a P&I Clubs pe toată perioada voiajului către și de la terminalul de depozitare;

- nava/barja (pe toată perioada voiajului către și de la terminalul de depozitare) are o asigurare pentru poluarea cu produs petrolier la o valoare nu mai mică decât acoperirea de poluare pentru cel mai ridicat produs standard, valabilă conform regulamentelor grupului internațional al P&I Clubs.

Beneficiarul se va asigura că:

- nava/barja îndeplinește cerințele Codului managementului internațional de siguranță (ISIM), ale Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare și ale amendamentelor respective din cap. XI al SOLAS (COD ISPS) și va avea la bord un certificat de management al securității pentru navă, o copie certificată a documentului de conformitate al managerului navei, un certificat internațional de securitate al navei, precum și orice alte certificate și documente valabile solicitate, emise conform Codului ISIM, Codului ISPS, Convenției SOLAS 1974 modificate;

- nava/barja va înainta o declarație de securitate, când i se solicită, autorităților corespunzătoare, înainte de sosirea în terminalul petrolier.

CAPITOLUL IX Încetarea contractului

Art. 9.1. -

Prezentul contract încetează de plin drept, fără altă formalitate, fără intervenția instanțelor judecătorești, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părți contractante, în următoarele cazuri:

- prin acordul părților exprimat în scris, semnat de prestator și beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părților contractante cu privire la acest aspect;

- în cazul dizolvării companiei/societății, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătorești în virtutea căreia se pronunță dizolvarea uneia dintre părțile contractante;

- la data încetării valabilității contractului;

- în cazul neexecutării ori a executării necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părți în cadrul prezentului contract, partea creditoare a obligației încălcate va notifica partea în culpă, solicitându-i remedierea situației create, într-un termen rezonabil, expres specificat. În cazul neconformării părții în culpă în privința unei asemenea solicitări, partea creditoare va putea considera contractul ca reziliat de drept, fără altă formalitate, fără intervenția instanțelor judecătorești, cu obligarea părții în culpă la plata de daune, atât directe cât și indirecte, în cuantumul necesar acoperirii întregului prejudiciu cauzat.

Contractul nu poate înceta prin denunțare unilaterală de către niciuna din părți, exceptând situația în care denunțarea este imputabilă culpei celeilalte părți, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Art. 9.2. -

Invocarea de către o parte a unei cauze de încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja asumate între părțile contractante.

Obligațiile asumate și scadente până în momentul încetării contractului vor fi executate.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 9.3. -

În cazul în care evenimente neprevăzute de către părți la momentul încheierii contractului (ca de exemplu și fără a se limita la evoluții neașteptate ale pieței, acte de putere ale autorităților de stat) afectează termenii și condițiile prezentului contract, plasând o sarcină excesivă asupra uneia din părți în executarea obligațiilor contractuale, atunci fiecare parte va avea dreptul să solicite actualizarea unor termeni pertinenți prevăzuți în prezentul contract, conform prevederilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

O astfel de solicitare va fi notificată în scris celeilalte părți într-o perioadă rezonabilă de timp din momentul în care partea solicitantă ia cunoștință despre evenimentul și efectul său asupra prevederilor prezentului contract.

Orice amendament se va supune acordului comun. Dacă părțile nu agreează tarifele noi in termen de . . . zile după primirea unei astfel de notificări scrise, fiecare parte va fi îndreptățită să înceteze prezentul contract la finele numitei perioade de . . . zile.

CAPITOLUL X Forța majoră

Art. 10. -

Forța majoră, așa cum este definită de lege și doctrină, exonerează părțile de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuție a oricărei obligații conform acestui contract (cu excepția obligațiilor plății la termen). Cauze de forță majoră pot fi: lock-out-uri, inundații, cutremure, alunecări de teren, războaie (declarate sau nedeclarate), revolte, embargouri, restricții impuse de autorități guvernamentale (inclusiv alocații, priorități, rechiziții, controlul cotațiilor sau prețului). Partea care invocă evenimentul de forță majoră va înainta imediat o notificare scrisă celeilalte părți, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariție, și acolo unde se aplică, conform certificatului eliberat de camera de comerț și industrie de la sediul părții ce invocă forța majoră.

Ca urmare a apariției forței majore, partea afectată:

- va anunța cealaltă parte despre apariția și natura forței majore, durata estimată și obligațiile părții afectate;

- va da detalii săptămânal celeilalte părți despre evoluția problemelor menționate și despre măsurile luate de partea afectată de a depăși apariția forței majore sau efectele acesteia și de a executa obligațiile sale.

Dacă durata forței majore depășește 60 de zile, părțile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părțile nu ajung la un acord, oricare dintre părți poate denunța unilateral prezentul contract, fără somație sau altă formalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părți contractante, fără ca vreuna dintre părți să fie îndreptățită să pretindă plata de daune-interese.

CAPITOLUL XI Litigii

Art. 11. -

Acest contract va fi guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea din România.

Orice dispută, controversă sau pretenție rezultată din contract, precum și cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă între părți.

În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluționa prin acordul reciproc al părților pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluționat de instanța judecătorească competentă de pe raza teritorială a sediului prestatorului.

CAPITOLUL XII Clauze speciale

Art. 12.1. -

Părțile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiționale la contract, obligații și garanții suplimentare.

Art. 12.2. -

În cazul în care părțile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una din părți va fi redactată în scris și depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepționării documentului la adresele următoare:

- pentru beneficiar:

adresă: . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . .

telefon: . . . . . . . . . ., fax: . . . . . . . . . .,

e-mail: . . . . . . . . . .

persoană de contact: . . . . . . . . . .

- pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța:

adresă: Constanța, str. Caraiman nr. 2,

telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688,

e-mail: dircom@oil-terminal.com

persoană de contact: . . . . . . . . . .

Art. 12.3. -

Nicio parte nu are dreptul, fără consimțământul scris al celeilalte părți, să transfere către terțe părți, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce revin prin prezentul contract și anexele sale. În cazul în care una dintre părți își transferă drepturile și obligațiile fără consimțământul celeilalte părți, aceasta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără intervenția instanțelor judecătorești, printr-o notificare trimisă părții care a inițiat transferul.

CAPITOLUL XIII Definiții, termeni și abrevieri

Art. 13. -

Definițiile și abrevierile utilizate în prezentul contract sunt:

- ADR - Acordul european referitor la transportul mărfurilor periculoase;

- ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociația Americană pentru Testare și Materiale;

- contrastalii - creștere a navlului, a prețului ce se plătește armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;

- C.F.U. - căi ferate uzinale;

- Cargo Manifest - manifestul mărfii;

- CF - căile ferate;

- CFR - căile ferate române;

- consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea vehiculată și depozitată, admisă de părțile contractante ca pierdere pe perioada manipulării și depozitării;

- consum tehnologic efectiv - cota procentuală din cantitatea vehiculată și depozitată, determinată la inventarierea stocului. Se calculează ca procent între diferența dintre stocul scriptic și cel fizic raportat la cantitatea vehiculată și depozitată;

- Discharging Cargo Report - raport de descărcare;

- EN (European Norm) - standard european;

- ETA - timpul estimat de sosire;

- I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;

- ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

- ISO (International Standard Organization) - Organizația Internațională de Standardizare;

- ITA - inspecție tehnică anuală;

- ITP - inspecție tehnică periodică;

- NOR (Notice Of Readiness) - informarea și confirmarea comandantului că este gata de începerea operațiunilor de încărcare/descărcare;

- NUT - Normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;

- Ø - diametrul;

- OBQ report - totalul volumului lichid și nonlichid în tancurile de marfă înainte de începerea încărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi și conținutul conductelor și pompelor aferente;

- pn - presiunea nominală;

- R.I. - regulamentul intern;

- rată de încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată/descărcată în unitatea de timp;

- RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- ROB report - totalul volumului lichid și al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafața pereților tancurilor și structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi și conținutul conductelor și pompelor aferente;

- S.P. - secția platformă;

- SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica și sărbătorile legale incluse;

- SR - standard românesc;

- stalii - numărul de zile convenit între armator și încărcător sau descărcător necesare pentru efectuarea operațiunilor respective;

- Time-sheet - istoricul operării navei;

- ullage report - document în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă și în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.

CAPITOLUL XIV Dispoziții finale

Art. 14.1. -

Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiționale încheiate între părțile contractante.

Art. 14.2. -

Prezentul contract se încheie la Constanța, astăzi . . . . . . . . . ., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și se supune legislației românești. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.

Art. 14.3. -

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

Anexa nr. 1. - Condiții privind operarea navelor maritime la terminal;

Anexa nr. 2. - Condiții specifice de manipulare a țițeiului și a produselor petroliere;

Anexa nr. 3. - Comitență;

Anexa nr. 4. - Convenție pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului;

Anexa nr. 5. - Mod de lucru pentru activitatea de plasare/scoatere mărfuri în/din antrepozit vamal.

Prestator,
Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța . . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

CONDIȚII
privind operarea navelor maritime la terminal

Avizarea sosirii navelor maritime

Navele maritime au obligația de a transmite avizări scrise către prestator prin agentul lor din portul Constanța cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore și cu 24 de ore înaintea sosirii în portul Constanța, ETA definitiv și ancorarea în radă (dacă este cazul);

La sosire, nava va transmite Notice Of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada portului Constanța și că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice și legale) pentru începerea descărcării/încărcării.

NOR tendered se primește de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul prestatorului, după terminarea inspecției tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorității Navale Române, și după ce se emite permisul de operare.

NOR se acceptă de reprezentantul prestatorului (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terță parte nominalizat de beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.

Calculul timpului de stalii

Angajarea navelor maritime se face în condiții SHINC.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.16 din contract și începe manevra de acostare fără a aștepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.16 din contract și ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea operării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.16 din contract și după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deși are dană liberă repartizată de terminal, condiții meteo favorabile și nu sunt restricții din partea autorităților portului Constanța, nava maritimă pierde poziția de încărcare/descărcare, iar operarea se va face "la posibilitățile" terminalului.

În cazul în care în urma inspecției navei efectuate de reprezentantul Autorității Navale Române se constată deficiențe tehnice și acesta emite certificat de respingere, nava maritimă pierde poziția de încărcare/descărcare, iar operarea se va face "la posibilitățile" terminalului.

În cazul în care la sosirea navei la radă beneficiarul nu deține toate aprobările/autorizările necesare de la autoritățile competente pentru descărcarea sau încărcarea mărfii sau încadrarea definitivă a statutului mărfii, nava nu va fi acostată, iar operarea ulterioară se va face "la posibilitățile" terminalului.

Dacă nava este acceptată pentru operare sau operarea se face "la posibilitățile" terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii încărcării/descărcării.

Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităților de sosire, controlul cantitativ și calitativ al mărfii (acceptarea tancurilor de către inspectorul de terță parte înainte de începerea încărcării, măsurătorile la marfa din tancurile navei, verificarea golirii tancurilor după descărcare, prelevare de mostre, încercarea mărfii în laborator), nu intră în calculul timpului de stalii.

Perioadele de întrerupere a încărcării/descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime, nu contează ca timp de stalii.

Nu va conta ca stalii timpul în care condițiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea și operarea navei maritime, în siguranță sau în cazurile de forță majoră.

Timpul de stalii încetează în momentul deconectării brațelor sau furtunurilor flexibile.

Ocuparea neoperativă a danei atrage penalități conform uzanțelor portului Constanța.

Prin ocuparea neoperativă a danei se înțeleg următoarele situații:

- nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/încărcarea;

- staționarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;

- staționarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă și nu este primită de beneficiar;

- staționarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terță parte;

- staționarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;

- întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;

- nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deși terminalul asigură condițiile tehnice pentru realizarea acesteia;

- staționări ale navei maritime cauzate de divergențe cu autoritățile portuare (divergențe privind: poluare, deținere de arme, droguri, datorii față de autorități portuare, arestarea navei maritime, documente de navigație în neregulă, grevă la bord etc.);

- staționare a navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depășește două ore de la terminarea formalităților vamale sau semnarea documentelor care atesta terminarea descărcării.

Alte obligații:

Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducții la manifold care să permită conectarea la brațe de încărcare de Ø 300 mm sau furtunuri flexibile de Ø 150 mm echipate cu flanșă tip pn 25.

Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.

Ruletele și termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.

Brațele se deconectează la o viteză a vântului de peste 70 km/oră.

Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.

Comunicarea între reprezentanții terminalului și ai navei se face în limba engleză sau limba română.

Prestator,
Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

CONDIȚII SPECIFICE
de manipulare a țițeiului și a produselor petroliere

1. Produs:

2. Specificații de calitate:

3. Tarife (TVA nu este inclusă):

4. Consum tehnologic:

5. Rată medie de descărcare/încărcare nave:

6. Spațiu de depozitare:

7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:

Prestator,
Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

Societatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

COMITENȚĂ

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., nr. de ordine în registrul comerțului J . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar și expeditor, denumită în continuare beneficiar:

împuternicește prin prezenta Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentanții săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF și primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru și în numele . . . . . . . . . . .

Drepturile și obligațiile fiecărei părți sunt înscrise în Contractul nr. . . . . . . . . . . .

Dată astăzi . . . . . . . . . . .

Beneficiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadru

CONVENȚIE
pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului

Încheiată astăzi.........., în baza prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța, în calitate de prestator, și Societatea.........., în calitate de beneficiar.

În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecției mediului și securității instalațiilor, se stabilesc următoarele:

1. Prestatorul va efectua un instructaj general pe probleme specifice terminalului personalului beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează într-o fișă de instruire colectivă sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire și la Biroul protecția mediului al Societății OIL TERMINAL - S.A. Constanța

În baza instructajului general se va elibera o legitimație de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scutește unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, de protecție a mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.

Instructajul pe linie de protecție a mediului, efectuat de un expert de prevenire/reducere a riscurilor tehnice din cadrul Serviciului controlul instalațiilor și protecția mediului (C.I.P.M.), se înregistrează în procesul-verbal de instruire care se păstrează astfel: un exemplar la beneficiar și un exemplar la C.I.P.M.

Obligativitatea prezentării personalului beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.

2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societății OIL TERMINAL - S.A. Constanța, personalul beneficiarului va fi instruit și asupra:

- riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, la care poate fi expus pe durata desfășurării activității pe teritoriul prestatorului;

- mijloacelor de protecție colectivă și echipamentului individual de protecție ce trebuie utilizate pe timpul desfășurării activității pe teritoriul beneficiarului;

- semnalului de alarmă în caz de urgență internă;

- măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secției;

- pericolelor pe care le prezintă substanțele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;

- mijloacelor de protecție, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu etc.;

- eventualelor riscuri privind securitatea și sănătatea în muncă, ce pot apărea în cadrul activității desfășurate, generate de desfășurarea unor lucrări de investiții/revizii/reparații în paralel cu activitatea de producție a terminalului;

- căilor de circulație și drumurilor de acces, vitezei de circulație în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră;

- indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere și locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziționării punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului beneficiarului etc.

3. Participarea la activitățile lucrative ale personalului beneficiarului pe teritoriul prestatorului este condiționată de participarea la instructajul introductiv general și la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al beneficiarului să desfășoare activități pe teritoriul prestatorului va fi însoțit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfășurării activității.

4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în domeniul situațiilor de urgență și protecției mediului revine personalului unității beneficiare.

5. Echipamentul individual de protecție specific activității desfășurate pe teritoriul prestatorului de către personalul beneficiarului sau de inspectorii independenți desemnați de acesta va fi asigurat de către unitățile unde lucrătorii sunt angajați, în conformitate cu actele normative în vigoare.

6. La apariția unor situații anormale ce pot pune în pericol atât personalul prestatorului, cât și personalul unității beneficiare, aceștia sunt obligați să se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă până la luarea măsurilor de protecție sau remedierea deficiențelor de către prestator.

Ambele unități sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor și mediu, fiecare pe linia sa de responsabilitate.

7. Orice intervenție la instalațiile prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul prestatorului, autorizat și instruit în acest scop.

8. Personalul unității beneficiare este obligat să respecte cu strictețe pe tot teritoriul prestatorului prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale regulamentului intern al societății, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.

9. Personalul beneficiarului cu atribuții de îndrumare control, asistență tehnică va intra pe teritoriul societății însoțit de un reprezentant al prestatorului.

10. Societățile care importă-exportă prin Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța produse petroliere, petrochimice și chimice lichide prin vagoane-tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranță, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanșări, după caz serpentine de încălzire, izolații termice, marcarea poziției închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de beneficiar de la alți transportatori intră tot în sarcina beneficiarului.

Tancurile petroliere, barjele, navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT și ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate și instruite.

Se vor folosi căile de acces indicate de către prestator, accesul la bord se va face pe pasarele, punți, scări de acces, cu grijă, pentru a se evita căderea între navă și cheu.

Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atenție pentru a se evita alunecarea și vătămarea prin cădere. Odată urcați pe puntea navei salariații beneficiarului vor urma indicațiile primite de la ofițerul cu securitatea muncii de pe navă.

Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale beneficiarului sau celor care îl deservesc pe beneficiar vor fi înregistrate de către beneficiar.

11. Pe teritoriul prestatorului lucrătorii beneficiarului vor respecta prevederile legislației pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului.

Persoanele care intră în terminal utilizează un minim de echipament de protecție, alcătuit din: cască, salopetă, încălțăminte adecvată și ochelari pe care îi vor purta atât timp cât se află în instalațiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurți, șorturi, maiouri, papuci, șlapi, adidași/teniși.

Blocarea cu mașina a părții carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalațiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice și chimice lichide sau spre instalațiile P.S.I. (hidranți, centre de preparare soluție spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.

Efectuarea de reparații la mașină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanți și lubrifianți sunt interzise. Operațiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalații special destinate cu motorul oprit și cisterna legată la pământ.

Sunt interzise abaterea de la traseul indicat și pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalațiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică).

În cazul unei alarme chimice sau unui incendiu, în apropierea sau în zona în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiarului își va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul mașinilor de intervenție și al pompierilor.

Se interzice introducerea pe teritoriul societății a țigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc și a muniției.

De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea și consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societății, precum și sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.

Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus beneficiarul se face direct răspunzător și va suporta consecințele.

12. Se interzice efectuarea operațiunilor de recepție cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice și chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană și nr. 9 fenol din Secția Platformă Port și pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestația CFU din Secția Platformă Sud pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare.

13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficiențe, prin efectuarea unor improvizații la sistemele de încărcare/descărcare.

14. Mijloacele de transport auto, utilajele și personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului securitatea muncii - situații de urgență și Compartimentului pază în vederea efectuării formalităților de instruire și reglementare a accesului.

15. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum și de pregătirea și dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la mașinile și utilajele proprii.

Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de prestator la porțile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor în secții vor fi evacuate imediat și nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecțiunilor.

16. În cazul în care se constată că salariații beneficiarului încalcă normele de securitate și sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor și de mediu, punând în pericol atât instalațiile, cât și personalul prestatorului, și nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situația creată, acestora li se anulează dreptul de acces în terminal.

17. În cazul producerii unui accident de muncă la executant, acesta va fi:

- anunțat la I.T.M. Constanța atât de către beneficiar, cât și de executant;

- anunțat la Casa Județeană de Pensii Constanța (asigurator) de către executant;

- cercetat de către executant;

- înregistrat în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care apar situații deosebite, neprevăzute, în reglementările în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părți, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către I.T.M. Constanța.

18. Alte măsuri pe linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor pentru unele activități desfășurate în paralel și apărute ulterior prezentei convenții vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părți, care va face parte integrantă din prezenta convenție.

19. Prevederile prezentei convenții referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părți care concură la obiectul de activitate stipulat mai sus.

Prestator,
Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la contractul-cadru

Mod de lucru pentru activitatea de plasare/scoatere mărfuri în/din antrepozit vamal

ARTICOLUL 1 Preambul

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 250 alin. (1) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2.446/2015, prestatorul este autorizat ca antrepozit vamal.

Ca urmare a dispozițiilor Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămilor nr. 145/2018*) și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun, autorizarea ca antrepozit vamal este condiționată de constituirea unei garanții globale în cuantum de . . . . . . . . . . lei.

*) Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilor nr. 145/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Beneficiarul va depune la Direcția Regională Vamală Galați, în calitate de birou de garanție, "angajamentul garantului", conform anexei 32-03 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015, în valoare calculată astfel încât să acopere contravaloarea obligațiilor vamale și fiscale aferente cantităților de produse proprietatea beneficiarului depozitate, precum și a altor obligații ce ar putea fi generate de penalități de întârziere sau eventuale amenzi aplicate de organele fiscale.

Biroul vamal de garanție va introduce distinct în evidențele proprii datele referitoare la angajamentul garantului furnizat de client.

Prestatorului îi revine obligația monitorizării cuantumului de referință pe fiecare client/partener care a furnizat garanția.

Începând cu data autorizării, prestatorul, în calitate de titular al autorizației de antrepozit vamal, va fi unic responsabil în fața autorităților vamale pentru neîndeplinirea obligațiilor în conformitate cu legislația vamală, inclusiv pentru omisiunile, greșelile și alte fapte imputabile beneficiarului.

Acest lucru poate conduce la emiterea de către autoritatea vamală a unor decizii de regularizare a situațiilor (DRS) constatate, în care se vor calcula sumele de restituit sau datorate către autoritatea vamală.

În cazul în care partea din vina căreia s-a emis DRS nu efectuează plata în suma și termenul stabilit prin DRS, atunci autoritatea vamală va proceda la executarea din angajamentul garantului a sumei de încasat.

ARTICOLUL 2 Metodologia de lucru

2.1. Pentru primirea mărfurilor în gestiune/antrepozit de către prestator

Beneficiarul va transmite către prestator și către comisionarul său vamal, cu minimum o zi lucrătoare înainte de sosirea mijloacelor de transport ce urmează a fi descărcate, documentele și informațiile necesare pentru completarea și depunerea declarației vamale (pe cantitatea conformă documentelor însoțitoare ale mijlocului de transport), cum ar fi și fără a se limita la:

- factură;

- încadrarea tarifară a mărfurilor;

- certificat de origine al produsului;

- conosament, cargo manifest, scrisoare de trăsură, aviz de însoțire, după caz;

- certificat de calitate;

- declarații pe propria răspundere;

- împuternicire și orice alte date necesare pentru completarea declarației vamale, cu excepția datelor ce trebuie puse la dispoziție de către prestator:

- numărul rezervoarelor unde se descarcă produsul;

- numărul autorizației de antrepozit vamal;

- alte documente solicitate de autoritatea vamală pentru controlul documentar.

Pe baza datelor comunicate de către beneficiar, comisionarul vamal întocmește, iar prestatorul semnează declarația de valoare în vamă (DVV), care este anexă la declarația de antrepozit vamal.

În termen de două zile lucrătoare de la semnarea procesului- verbal de primire a mărfii în rezervoarele prestatorului (Discharging Cargo Report), comisionarul vamal/prestatorul va proceda la modificarea cantității înscrise în declarația de antrepozit vamal conform cantității efectiv recepționate în rezervoare.

Părțile vor pune la dispoziția comisionarului vamal documentele necesare.

În momentul validării declarației de antrepozit vamal (DAV), din angajamentul garantului depus la autoritatea vamală se indisponibilizează o sumă egală cu contravaloarea accizelor și taxelor vamale aferente.

Calculul acestei sume este efectuat automat de aplicația specifică din sistemul vamal pe baza datelor introduse în declarația vamală: cantitate, valoare, încadrare tarifară.

2.2. Pentru ieșirea mărfurilor din antrepozit/gestiunea prestatorului

Beneficiarul va transmite către prestator și către comisionarul său vamal, cu minimum o zi lucrătoare înainte de sosirea mijloacelor de transport ce urmează a fi încărcate sau de punerea în liberă circulație, documentele și informațiile necesare pentru completarea și depunerea declarației vamale de ieșire marfă din antrepozit vamal, cum ar fi:

- numărul DAV din care se face livrarea;

- factură;

- împuternicire;

- autorizație de antrepozit fiscal pentru mărfurile de se expediază cu document administrativ electronic (DAE);

- declarație pe propria răspundere și orice alte date necesare pentru completarea declarației vamale, cu excepția datelor ce trebuie puse la dispoziție de către prestator:

- numărul rezervoarelor de unde se încarcă produsul;

- numărul autorizației de antrepozit vamal;

- alte documente solicitate de autoritatea vamală pentru controlul documentar.

În momentul validării declarației vamale de ieșire, în angajamentul garantului depus la autoritatea vamală se disponibilizează o sumă egală cu contravaloarea accizelor și taxelor vamale aferente cantității eliberate.

Calculul acestei sume este efectuat automat de aplicația specifică din sistemul vamal pe baza datelor introduse în declarația vamală: cantitate, valoare, încadrare tarifară.

ARTICOLUL 3 Obligațiile părților

3.1. Beneficiarul va prezenta "Angajamentul garantului", conform anexei 32-03 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015. Angajamentul garantului trebuie să fie valabil și să producă efecte cel puțin până la momentul emiterii DAE (liber de vamă cu plasare marfă în antrepozit fiscal) sau punerii în liberă circulație a mărfurilor.

3.2. Prestatorul are obligația să informeze în scris, complet și imediat beneficiarul privind măsurile dispuse de autorități și obligațiile de plată către autoritățile competente care au ca obiect cantități de produse ale beneficiarului și sunt suportate de către prestator ca urmare a încălcării de către beneficiar a prevederilor legale din România care îi sunt aplicabile.

3.3. Beneficiarul, în calitate de proprietar al produselor, poartă răspunderea pentru plata la termenul legal către bugetul de stat a obligațiilor vamale și fiscale stabilite prin DRS.

Beneficiarul va face dovada plății obligațiilor vamale și fiscale către prestator, transmițând copiile ordinelor de plată cu care s-a achitat plata, ordine de plată certificate de către bancă.

În cazul în care beneficiarul nu respectă obligațiile privind plata obligațiilor vamale și fiscale datorate, acesta va fi răspunzător pentru orice obligații vamale și fiscale ce ar putea fi imputate prestatorului de către autoritatea vamală.

3.4. Prestatorul transmite beneficiarului, în termen de 24 de ore de la primire, comunicările primite de la autoritatea vamală, referitor la accizele și taxele vamale datorate din cauza documentelor sau datelor greșite sau incomplete comunicate de beneficiar sau altor fapte imputabile beneficiarului.

3.5. În cazul în care beneficiarul nu plătește în termenul legal contravaloarea obligațiilor vamale și fiscale stabilite prin DRS, exclusiv cu privire la marfa din proprietatea beneficiarului, în termenul solicitat, biroul vamal de garanție este îndreptățit să execute angajamentul garantului și să transmită băncii cerere de executare pentru plata obligațiilor vamale și fiscale datorate, a penalităților de întârziere și a eventualelor amenzi aplicate de organele vamale și fiscale.

Beneficiarul este obligat să aducă valoarea garanției depuse în favoarea prestatorului la valoarea inițială în termen de 10 zile de la data executării.

3.6. Prestatorul va trimite beneficiarului o declarație scrisă potrivit căreia autoritatea vamală impută suma respectivă/execută garanția globală ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligațiilor ce îi reveneau (cu detaliere) și de care beneficiarul a avut cunoștință în timp util (cu menționarea dovezilor de aducere la cunoștință), vina pentru neconformare revenindu-i în mod exclusiv acestuia.

3.7. Beneficiarul răspunde de corectitudinea datelor furnizate pentru întocmirea declarațiilor vamale, iar eventualele amenzi/costuri ce pot să apară ca urmare a erorilor din documentele întocmite vor fi suportate de către beneficiar.

3.8. Prestatorul va depune toate diligențele în limitele prevederilor legale pentru apărarea intereselor beneficiarului.

Prestator,
Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanța
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...