Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. 4, ale art. 36 alin. 1 lit. c1), e) și k), ale art. 38 alin. 1 lit. e), ale art. 40 alin. 1 lit. e) și ale art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 41 și art. 176 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

În structurile Ministerului Apărării Naționale, dobândirea calității de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate, se realizează prin:

a) acordarea gradului militar de ofițer, respectiv maistru militar sau subofițer, în activitate, absolvenților studiilor universitare militare de licență, respectiv ai studiilor postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor;

b) acordarea gradului militar de ofițer în activitate absolvenților studiilor universitare militare organizate în alte state sau în instituții civile de învățământ universitar acreditate din România, trimiși la studii de către Ministerul Apărării Naționale;

c) acordarea gradului militar de ofițer absolvenților anului IV, înmatriculați la programele de studii universitare militare cu durata mai mare de 4 ani;

d) chemarea în activitate și, după caz, acordarea gradului militar absolvenților cursurilor de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, care se organizează numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale nu are posibilități de formare;

e) chemarea/rechemarea în activitate și, după caz, acordarea gradului militar candidaților câștigători ai concursurilor de ocupare a posturilor militare de execuție vacante, în condiții stabilite prin ordin distinct al ministrului apărării naționale;

f) începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate prevăzut de lege.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentului ordin, candidatul reprezintă acea persoană care provine din rândul categoriilor stabilite de statutul cadrelor militare, respectiv statutul soldaților și gradaților profesioniști și care dorește să urmeze studii militare/curs de formare, respectiv un program de instruire, după caz.

(2) În vederea dobândirii calității de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate, se stabilesc Condițiile și criteriile de recrutare a candidaților la profesia militară, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Se aprobă Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 4, art. 5 lit. a), b) și d), art. 6 alin. (2), art. 8, 11, capitolele II-IV, art. 113, 116, 117, art. 122 alin. (1), art. 1221 și 123, precum și anexele nr. 2, 4, 6-9 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 141 din Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 9, 14, 31-32, 61-62, 71-72, 75-78, 80-82, 93, 103-107, 214-225, 247-253, 271-272, precum și anexele nr. 4-5, 11b și 40 din "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002*), cu modificările și completările ulterioare.

*) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, având ca obiect reglementări din domeniile apărării și securității naționale.

Ministrul apărării naționale,
Ionel Nicolae Ciucă

București, 22 noiembrie 2019.

Nr. M.217.

ANEXA Nr. 1

CONDIȚII ȘI CRITERII
de recrutare a candidaților la profesia militară

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...