Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2019

Act administrativ individual. Bun aflat în domeniul privat. Concesionare. Temei legal/Individual administrative act. Good under the private property. Concession. Legal basis
de Adina Ponea

01 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The issue of the concession of the goods from the public property benefits from a specific and unitary regulation, while the concession of the goods from the private property is not expressly enshrined at the time when the decision of the local council was adopted. The legislative gap cannot be covered by applying the provisions of art. 56 of the O.U.G. no. 54/2006 and art. 15 let. e) from Law no. 50/1991, the path chosen for the adoption of the administrative act being improper and contrary to the limits that the law confers to the private property right of the territorial administrative units.

Rezumat

Materia concesiunii bunurilor din domeniul public beneficiază de o reglementare specifică și unitară, pe când concesiunea bunurilor din domeniul privat nu se regăsește consacrată expres la momentul adoptării hotărârii consiliului local. Lacuna legislativă nu poate fi acoperită prin aplicarea dispozițiilor art. 56 din O.U.G. nr. 54/2006 și art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991, calea aleasă pentru adoptarea actului administrativ fiind improprie și contrară limitelor pe care legea le conferă dreptului de proprietate privată a unităților administrativ teritoriale.

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: art. 15

– Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale: art. 121 alin. (2)

(Curtea de Apel Craiova, Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 515 din 19 februarie 2018, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător Adina Ponea)

Prin sentința nr. 1369 din 3 octombrie 2017, pronunțată de Tribunalul Olt, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 475/104/2017, s-a respins cererea formulată de reclamanta Instituția Prefectului – Județul O, în contradictoriu cu pârâții SC A SA, Consiliul Local al Municipiului S. și Municipiul S.

Împotriva sentinței nr. 1369 din data de 03 octombrie 2017, pronunțată de Tribunalul Olt – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 475/104/2017, a formulat recurs reclamanta Instituția Prefectului – Județul O, considerând-o vădit netemeinică și nelegală.

În motivarea recursului, recurenta reclamantă Instituția Prefectului – Județul O. a susținut că, în fapt, prin HCL nr. 20 din 28 iulie 2016, Consiliul Local al Municipiului S. a aprobat concesionarea fără licitație publică către S.C. A. S.A. a terenului în suprafață de 742 mp, aflat în domeniul privat al UAT-ului. Ulterior adoptării, a fost încheiat contractul de concesiune pentru terenul în cauză. În cadrul tutelei administrative a apreciat că actul administrativ a fost adoptat cu încălcarea prevederilor legale în materie.

Prin sentința civilă nr. 1369 din 3 octombrie 2017 Tribunalul Olt a respins acțiunea formulată de instituția recurentă, reținând că, în cauză sunt respectate prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin raportare la considerentele invocate, recurenta a apreciat că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material (art. 488 pct. 8 C. proc. civ.).

Astfel, instituția concesiunii, așa cum este reglementată în Constituție [art. 136 alin. (4) ] și Codul civil (art. 866 C. civ.), reprezintă unul din cele trei drepturi reale corespunzătoare doar bunurilor aflate în domeniul public și nicidecum pentru bunurile aflate în domeniul privat.

Abrogarea tacită/implicită a prevederilor legale, pe care Consiliul Local al Municipiului S își întemeiază prezenta hotărâre [art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată], ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod civil, deși este reținută în considerente, instanța de fond în loc să le admită aprecierile în cauză, coroborează dispozițiile sus-menționate cu prevederile art. 866 C. civ., și constată că sunt reglementări distincte (primele vizează domeniul privat, celelalte domeniul public), aspect care nu prezintă nicio noutate pentru recurentă, întrucât tocmai acesta este motivul de drept ce a dus la promovarea prezentei acțiuni.

Recurenta a învederat instanței că actul administrativ este adoptat în temeiul unor prevederi legale (O.U.G. nr. 54/2006 și H.G. nr. 168/2007) care reglementează exclusiv concesionarea bunurilor aflate în domeniul public al UAT-ului și nicidecum a celor aflate în domeniul privat așa cum este terenul în cauză, în suprafață de 742 mp.

Aprecierea instanței de fond cum că "nici lipsa incidentei... dispozițiilor O.U.G. nr. 54/2006 nu este de natură să atragă sancțiunea nulității atacate", prin raportare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative prevăzute de Legea nr. 24/2000, este vădit neîntemeiată. Orice act administrativ, pentru a produce efecte trebuie întemeiat pe un cadru/temei juridic clar, expres și concis, care să nu lase loc de interpretări și să aibă legătură cu obiectul actului administrativ (art. 82 din Legea nr. 24/2000). Cum altfel ar putea fi realizat controlul de legalitate dacă nu din perspectiva legii incidente, în forma și conținutul pe care legiuitorul i-au dat-o.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...