Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante, din 05.12.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

(2) Prin obligații bugetare administrate de ANCOM se înțelege obligațiile bugetare principale reprezentând tarif de monitorizare, tarif de utilizare a spectrului, tarif de utilizare a resurselor de numerotație, contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, amendă administrativă, alte sume datorate bugetului ANCOM, precum și obligațiile accesorii aferente acestora, după caz.

(3) Debitorii care pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele juridice care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele ANCOM cu obligații bugetare principale restante sub un milion lei.

(4) Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri și debitorii persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (3) și (4) se includ și următorii debitori:

a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) debitorii care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, respectiv până la data de 8 august 2019.

(6) În sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege obligațiile bugetare datorate bugetului ANCOM pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(7) Obligațiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către ANCOM.

ARTICOLUL 2 Obiectul facilităților fiscale

(1) În baza ordonanței, ANCOM acordă următoarele facilități fiscale:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, rămase nestinse la data emiterii "Situației privind debitele restante datorate bugetului ANCOM", până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru fiecare debitor care notifică ANCOM conform art. 28 alin. (1) din ordonanță;

b) anularea obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere.

(2) Obligațiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere care pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt aferente:

a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (6);

b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată.

ARTICOLUL 3 Procedura de acordare a amânării la plată

(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței, prin depunerea unei "Notificări privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale", conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, la registratura ANCOM sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM procedează la efectuarea stingerilor, compensărilor și oricăror altor operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității potrivit art. 24 și 26 din ordonanță.

(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, ANCOM emite și comunică debitorului "Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații" și "Situația debitelor restante aferente bugetului ANCOM", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se eliberează pe baza datelor existente în evidența ANCOM.

(4) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în "Situația debitelor restante aferente bugetului ANCOM" și evidența contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării "Situației debitelor restante aferente bugetului ANCOM". După clarificarea neconcordanțelor, ANCOM întocmește în două exemplare "Procesul-verbal de punere de acord", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noua "Situație privind debitele restante datorate bugetului ANCOM".

(5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (4), ANCOM emite "Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și "Adresa de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor" sau "Adresa de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor", după caz, adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, "Înștiințarea de respingere a notificării" prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24 și 26 din ordonanță.

(6) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.

(7) Notificarea depusă în condițiile alin. (6) va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;

b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale pe care debitorul consideră că se încadrează;

c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal.

(8) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

(9) În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), ANCOM emite, odată cu această decizie, și "Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) și (8) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale.

(10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, ANCOM emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii.

(11) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, ANCOM emite și comunică "Decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.

(12) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (8).

ARTICOLUL 4 Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANCOM conform art. 3 alin. (1), în baza unei "Cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale", conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura ANCOM sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

(2) Condițiile de anulare a obligației de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv sunt următoarele:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de ANCOM, cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 16 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) și b), dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(3) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat, și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanță vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.

(4) Renunțarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanță și nu dă dreptul ANCOM de a începe sau continua procedura de executare silită.

(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților solicitate, prevăzute la art. 24 și 26 din ordonanță;

c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal.

(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM:

a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2);

b) emite și comunică, dacă este cazul, "Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații", în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

c) reface evidența contabilă în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

d) emite "Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau "Decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

(7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

(8) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:

a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;

b) cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(9) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, ANCOM emite "Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

ARTICOLUL 5 Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor

(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. ANCOM comunică debitorului "Decizia de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM ca urmare a retragerii notificării", prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.

(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanță.

ARTICOLUL 6 Dispoziții finale

(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către ANCOM, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia.

(2) Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (5).

ARTICOLUL 7 Anexe

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

NOTIFICARE
privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

A. Datele de identificare a debitorului

Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . .

B. Datele de identificare a reprezentantului legal

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

C. Obiectul notificării

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, penalități de întârziere, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare:

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 33 coroborat cu art. 24 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 33 coroborat cu art. 26 din ordonanță)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumirea obligației bugetare Suma (lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală
Denumirea/Numele și prenumele
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
Semnătura

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 2 la procedură

SITUAȚIA
debitelor restante aferente bugetului ANCOM
nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Ca urmare a Notificării nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., se certifică prin prezenta că: Denumirea/Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . Domiciliul fiscal: județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Obligații bugetare administrate de ANCOM

Sus-numitul debitor figurează în evidențele ANCOM cu următoarele obligații bugetare, restante la data eliberării prezentei:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3 4
1.
2.
. . .
Total general

din care:

CAPITOLUL I Obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei situații, conform art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță)

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3 4
1.
2.
. . .
Total general

CAPITOLUL II Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentei situații, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. 26 din ordonanță

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general

CAPITOLUL III Obligații bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.01.2019 și data eliberării prezentei situații, rămase nestinse la data eliberării situației

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general
Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Prezenta situație se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 3 la procedură

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
încheiat astăzi, . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., la sediul . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului . . . . . . . . . ., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența debitorului și sumele înscrise în Situația debitelor restante aferente bugetului ANCOM. Drept urmare, am constatat că . . . . . . . . . . figurează în evidența ANCOM cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, conform Situației debitelor restante aferente bugetului ANCOM nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general

Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Obiecțiile debitorului: . . . . . . . . . .

Debitor,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 4 la procedură

DECIZIE
de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei, luând în considerare motivele de fapt..........,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

având în vedere Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCOM cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019,

se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la procedură

ÎNȘTIINȚARE DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCOM cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare,

se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră: . . . . . . . . . .

Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului: . . . . . . . . . .

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la procedură

DECIZIE
de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

luând în considerare motivele de fapt . . . . . . . . . .,

vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se modifică după cum urmează:

se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 la procedură

DECIZIE
de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii datorate bugetului ANCOM nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de . . . . . . . . . . .

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de . . . . . . . . . . lei.

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:

Temeiul de drept: . . . . . . . . . . .

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii: . . . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului: . . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 la procedură

CERERE
de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

A. Datele de identificare a debitorului

Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail

B. Datele de identificare a reprezentantului legal

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

C. Obiectul cererii

Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, penalități de întârziere, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare:

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumirea obligației bugetare Suma (lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

E. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală
Denumirea/Numele și prenumele
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
Semnătura

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ANEXA Nr. 9 la procedură

DECIZIE
de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

având în vedere motivele de fapt . . . . . . . . . .

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total general

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10 la procedură

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCOM cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii: . . . . . . . . . .

Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului: . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11 la procedură

DECIZIE
de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei, având în vedere motivele de fapt . . . . . . . . . .,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se modifică după cum urmează:

se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
. . .
Total general

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. . . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 12 la procedură

DECIZIE
de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM ca urmare a retragerii notificării

Datele de identificare a debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante*) sub un milion lei, și având în vedere Cererea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCOM cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

*) Procedura a fost aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.331/2019. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

vă comunicăm că anularea obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., se desființează pentru suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi Penalități de întârziere
0 1 2 3
1.
. . .
Total general

Motivele de fapt . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se comunică.......... și produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Întocmit/Data
. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...