Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2020 nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Părțile contractante

Între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerțului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris și vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . și prin director economic . . . . . . . . . ., denumită beneficiar, pe de o parte,

și

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., telex . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., înscrisă în registrul comerțului la nr. . . . . . . . . . ., cod SIRUES . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., capital social subscris și vărsat . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin director general . . . . . . . . . . și director economic . . . . . . . . . ., denumită transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părți, respectându-se Normele privind calitatea, recepția și predarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Țițeiul, gazolina, condensatul și etanul pot fi, după caz, proprietatea beneficiarului sau a unei terțe persoane. În toate situațiile beneficiarul acționează și răspunde în nume propriu pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.

(3) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Durata contractului

Art. 2. -

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de . . . . . . . . . ., convenită de părți.

CAPITOLUL IV Programe de transport

Art. 3. -

(1) Programul cantităților anuale și lunare de țiței, gazolină, condensat și etan ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de beneficiar și acceptată de transportator în conformitate cu anexa nr. 3.

(2) În cazul în care cantitățile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacității disponibile pe destinația respectivă și cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitățile solicitate suplimentar de beneficiar. Neacceptarea transportului de cantități suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacității de transport disponibile și va trebui să fie făcută în scris în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea solicitării de la beneficiar.

(3) Diminuarea cantităților lunare prevăzute în anexele nr. 3 și 3.1 se va face prin act adițional, la solicitarea beneficiarului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate reprezentând maximum 5% din programul inițial lunar stabilit la încheierea prezentului contract.

(4) În cazul reviziilor programate, beneficiarul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. -

(1) Beneficiarul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinații.

(2) Beneficiarul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinații. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la confirmarea programului lunar de predare a produselor pe destinații.

Art. 5. -

(1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitățile de primire, depozitare, transport și predare a țițeiului, gazolinei și condensatului sunt în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industriei petroliere, și sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanța (mișcarea) produselor.

Art. 6. -

(1) În funcție de condițiile de operare a dotărilor transportatorului și ca urmare a solicitării în scris a beneficiarului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire și/sau predare a sortimentelor și a cantităților de țiței, gazolină și condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite beneficiarului o justificare în scris în termen de . . . . . . . . . . zile de la data primirii cererii din partea beneficiarului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantități de țiței, gazolină și condensat de la alte locații și/sau către alte destinații decât cele prevăzute în programul anual de transport prin conductă și/sau pe calea ferată;

b) transportul de țiței netratat între diverse puncte de primire și predare agreate de părți, la solicitarea în scris a beneficiarului.

(4) Pentru operațiunile realizate conform alin. (3), transportatorul percepe costuri suplimentare. Aceste costuri suplimentare vor fi comunicate în scris beneficiarului în vederea acceptării de către acesta, înainte de efectuarea serviciilor solicitate.

CAPITOLUL V Stocul de operare

Art. 7. -

(1) În scopul realizării transportului, beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția transportatorului cantitățile de țiței necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părți în funcție de capacitatea disponibilă de transport și fluxul tehnologic disponibil pentru destinația solicitată, convenită de părți de comun acord.

(2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul țiței în măsura în care nivelul stocurilor sale depășește cantitatea necesară pentru asigurarea securității tehnologice a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

Art. 8. -

(1) Beneficiarul și transportatorul își vor reconstitui stocurile fizice de țiței, gazolină, condensat și etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantitățile de la începutul contractului, primirile, livrările și consumul tehnologic, atât cantitativ, cât și calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă și calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârșitul anului, până la data de . . . . . . . . . ., se va face regularizarea cantitativă și valorică la prețul produselor de la data facturării. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul poștal de remitere. Transportatorul/Beneficiarul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data achitării sumei datorate inclusiv.

CAPITOLUL VI Tariful și modul de plată

Art. 9. -

(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităților prevăzute în anexa nr. 3 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condițiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitățile de produse efectiv predate la destinație, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice și TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine și termen de scadență este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii facturii de către beneficiar, confirmată de documentul poștal.

(4) Plata facturilor se va face de beneficiar în contul IBAN . . . . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . .

(5) Garantarea plății prestațiilor de transport, precum și a oricăror obligații contractuale prevăzute a fi îndeplinite de către beneficiar va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între beneficiar și transportator. Modalitatea de constituire a garanțiilor va fi negociată și convenită de părțile contractante.

(6) Refuzul total sau parțial al beneficiarului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoștința acestuia în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de beneficiar.

(7) Plățile se consideră efectuate în momentul decontării sumei din contul beneficiarului.

(8) Transportatorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, reprezentând contravaloarea oricăror sume datorate, neachitate la scadență, indiferent de natura acestora (penalități de întârziere, daune-interese, cheltuieli suplimentare etc.) și rezultând dintr-o factură acceptată în totalitate de beneficiar.

(9) Transportatorul are obligația de a notifica beneficiarului tarifele ajustate, cu mențiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, fără a mai fi necesară emiterea unui act adițional.

CAPITOLUL VII Penalități și despăgubiri

Art. 10. -

(1) Transportatorul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data achitării sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica în scris beneficiarului penalitățile datorate și va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitățile vor fi plătite în termen de 10 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadență a oricărei obligații de plată certe, lichide și exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica în scris beneficiarului că în termen de 5 zile de la notificare se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecințe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe beneficiar.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care beneficiarul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. -

La sfârșitul anului, transportatorul va stabili cantitățile contractate și, respectiv, pe cele efectiv predate la transport de către beneficiar, cumulate de la începutul derulării contractului. În situația în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puțin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către beneficiar astfel:

a) în cazul în care beneficiarul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puțin de 90% din programul de transport țiței din import, beneficiarul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferența dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual și cantitatea efectiv predată în aceeași perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, beneficiarul fiind obligat să o achite în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere;

b) în cazul în care beneficiarul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puțin de 90% din programul de transport țiței din țară, beneficiarul datorează transportatorului, cu titlu de daune- interese, o sumă în cuantum de euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferența dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual și cantitatea efectiv predată în aceeași perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, beneficiarul fiind obligat să o achite în termen de . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere.

CAPITOLUL VIII Obligațiile și drepturile beneficiarului și transportatorului

SECȚIUNEA 1 Obligațiile și drepturile beneficiarului

Art. 12. -

(1) Beneficiarul se obligă să predea țițeiul, gazolina, condensatul și etanul în condițiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.

(2) În situații deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalațiile de tratare, lipsa dezemulsionanților), transportatorul va putea admite derogări de la condițiile de calitate prevăzute în anexele A1-A3, B, C1-C4, D1-D5 la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a beneficiarului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.

(3) Cuantumul costurilor suplimentare de la alin. (2) va fi convenit de părți și va fi facturat beneficiarului. Termenul de scadență a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la data primirii acesteia de către beneficiar, confirmată de documentul poștal.

Art. 13. -

(1) Beneficiarul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităților prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deține stocuri de operare pe relația respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terț. Cantitățile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de beneficiar pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparații capitale și modernizare, beneficiarii deținători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitățile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14. -

(1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină și etan, beneficiarul se obligă să asigure stocarea gazolinei și etanului conform anexei nr. 5.

(2) În cazul unor avarii pe conductele de țiței sau lucrări de reparații programate, beneficiarul se obligă să asigure stocarea țițeiului în rezervoarele de recepție pentru . . . . . . . . . . ore.

Art. 15. -

(1) În situația în care se recuperează țițeiul rezultat în urma avariilor, beneficiarul se obligă să primească țițeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea țițeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menționa cantitatea și calitatea țițeiului primit. În cazul în care este necesară recondiționarea țițeiului, costurile aferente acestei operațiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

(2) Beneficiarul va emite factura pentru costurile sus- menționate după acceptul transportatorului privind calculul sumelor datorate. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata costurilor sus-menționate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului privind plata costurilor respective; în caz contrar, costurile respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator.

(3) Factura pentru costurile respective va fi emisă de către beneficiar în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut în alin. (2). Scadența de plată a facturii este de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii. Beneficiarul este îndreptățit să pretindă penalități de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% la debitul neachitat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Art. 16. -

(1) Beneficiarul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator și emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referință standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezența părților interesate.

(2) Beneficiarii care dețin laboratoare proprii au obligația să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17. -

Beneficiarul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situațiile în care rafinăriile și rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, beneficiarul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa. În cazul reviziilor/reparațiilor neprevăzute generate de opriri neprevăzute/accidentale ale instalațiilor de prelucrare sau descărcare a țițeiului, beneficiarul va notifica transportatorul de îndată ce acestea apar.

Art. 18. -

Beneficiarul are obligația să asigure la sistemele proprii de depozitare și de măsurare cantitativă și calitativă aflate la interfața beneficiar/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea și calibrarea. Aceste operațiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele și în condițiile prevăzute de legislația și procedurile în domeniu.

Art. 19. -

(1) Beneficiarul este obligat să primească cu prioritate la descărcare țițeiul și gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitățile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina beneficiarului se înregistrează întârzieri ale navetelor de țiței (la primirea navetelor pline în gară, la manevra sau la scoaterea navetelor goale din gară), iar transportatorul înregistrează întârzieri față de programul de transport, transportatorul va fi exonerat de răspundere, iar în cazul în care transportatorul va înregistra cheltuieli suplimentare determinate de aceste staționări, beneficiarul urmează a le suporta. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative și a calculațiilor prezentate beneficiarului. Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul cheltuielilor suplimentare în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la comunicare; în cazul în care beneficiarul nu va transmite niciun răspuns în termenul sus-menționat, cheltuielile solicitate se consideră acceptate.

(3) În cazul în care beneficiarul acceptă cheltuielile suplimentare sau nu transmite niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în . . . . . . . . . . zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadență a facturii fiind de . . . . . . . . . . zile de la primirea facturii.

(4) Beneficiarul are întreaga responsabilitate și pentru alte situații generate de neasigurarea condițiilor și capacităților de descărcare a cazanelor de țiței și gazolină în rampele sale de descărcare: creșteri de stocuri, blocaje etc.

Art. 20. -

Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condițiile și la termenele stabilite în cap. VI și VII.

Art. 21. -

Beneficiarul are dreptul să conteste balanța de transport al produselor în maximum . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanța a fost acceptată.

Art. 22. -

Beneficiarul se obligă să predea la transport țiței din import în condițiile specificate la art. 25. Luarea în primire a țițeiului în vederea transportului se face la solicitarea beneficiarului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei telefonograme, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul țițeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinație și ora la care se efectuează recepția.

Art. 23. -

Beneficiarul și transportatorul vor încheia convenții de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. -

Beneficiarul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25. -

Beneficiarul garantează pe propria răspundere că țițeiul, gazolina, condensatul și etanul nu fac obiectul unui litigiu și că sunt libere de orice sarcini fiscale. În cazul în care beneficiarul are cunoștință de faptul că țițeiul, gazolina și condensatul, proprietatea sa sau a unui terț, sunt grevate de sarcini sau fac obiectul unui litigiu, beneficiarul are obligația ca de îndată să înștiințeze transportatorul, acesta din urmă nefiind obligat să accepte transportul acestor produse.

Art. 26. -

Beneficiarul are obligația ca până la data de . . . . . . . . . . octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantitățile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.

Art. 27. -

La solicitarea scrisă a transportatorului, beneficiarul se obligă să recepționeze în termen de . . . . . . . . . . ore țițeiul adus la destinație de către transportator, dacă țițeiul îndeplinește condițiile de recepție stipulate în contract, sub sancțiunea plății unor penalități de întârziere în cuantum de 0,04% din valoarea serviciului de transport al cantității respective, pentru fiecare oră de întârziere.

SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile și drepturile transportatorului

Art. 28. -

(1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantitățile de produse prevăzute în anexa nr. 3 și să le predea la destinație în cel mult . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea acestora.

(2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinație
produsele în cel mult . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea acestora, din cauze neimputabile beneficiarului, beneficiarul este în drept să pretindă penalități de întârziere în cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii prestațiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de beneficiar pe baza documentelor justificative și a calculațiilor prezentate transportatorului. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata penalităților de întârziere sus-menționate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului privind plata sumelor respective; în caz contrar, sumele respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator. Factura pentru penalitățile de întârziere respective va fi emisă de către beneficiar în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului sus-menționat de 10 zile. Transportatorul va achita factura în termen de . . . . . . . . . . zile de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere.

(3) Pentru cazul în care țițeiul și gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte și calea ferată, părțile contractante vor conveni programe de transport și termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.

Art. 29. -

(1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte și să predea cantitățile zilnice de țiței, gazolină, condensat și etan conform programului stabilit cu beneficiarul.

(2) Transportatorul răspunde de cantitatea și calitatea (conform anexei nr. 1) țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din momentul primirii de la beneficiar și până în momentul predării la destinație, influențată de consumul tehnologic.

(3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare și să optimizeze încărcarea și transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale beneficiarului, la nivelul capacității acestora de descărcare, conform convențiilor de încărcare-descărcare.

Art. 30. -

Transportatorul se obligă să acționeze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 31. -

Transportatorul este obligat să transmită beneficiarului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 32. -

(1) Transportatorul are obligația să asigure la sistemele proprii de depozitare și de măsurare cantitativă și calitativă aflate la interfața beneficiar/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea și calibrarea. Aceste operațiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele și în condițiile prevăzute de legislația și procedurile în domeniu.

(2) Transportatorul are obligația, dacă deține laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.

Art. 33. -

(1) În termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum și la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi și va prezenta beneficiarului mișcarea (balanța) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 și 7.2, având la bază procesele-verbale de predare- primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc și se semnează de beneficiar și transportator pe baza bonurilor provizorii și a rapoartelor de încercare.

(2) În cazul în care beneficiarul contestă în mod justificat balanța, transportatorul va întocmi și va prezenta beneficiarului balanța refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestației.

Art. 34. -

Transportatorul se obligă să anunțe cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile și reparațiile programate pentru echipamentele și instalațiile de transport.

Art. 35. -

Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite și va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform condițiilor și procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând opțiunile selectate în mod corect și nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.

Art. 36. -

Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului național de transport, în raport cu programul de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa beneficiarul, iar acesta va putea să își modifice cererea în mod corespunzător;

b) există considerente de ordin tehnic, operațional sau de siguranță care ar putea afecta exploatarea Sistemului național de transport;

c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:

- specificațiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;

- specificațiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului național de transport, conform paragrafului "Condiții de pompabilitate" din anexa nr. 1;

- specificațiile din fișele cu date de securitate ale produselor contractate;

- calitatea transporturilor de produse solicitate cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;

d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislației în vigoare;

e) beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile financiare față de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior și nu prezintă garanții sau siguranță cu privire la obligațiile de plată viitoare;

f) beneficiarul sau entitatea împuternicită de acesta nu a transmis notificarea privind luarea în primire a țițeiului în vederea transportului;

g) beneficiarul nu asigură capacități de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantitățile transportate pe calea ferată.

Art. 37. -

Transportatorul are dreptul să sisteze toate operațiunile privind prestarea serviciilor de transport în condițiile menționate la art. 10 alin. (2).

CAPITOLUL IX Răspunderea contractuală

Art. 38. -

Transportatorul nu poate fi răspunzător față de beneficiar pentru nicio întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului, dacă respectiva întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor a fost exclusiv cauzată de deteriorarea conductelor sau instalațiilor sistemului de transport din vina dovedită a beneficiarului.

Art. 39. -

(1) Beneficiarul are obligația să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa sau s-a produs ca urmare a nerespectării de către beneficiar a prevederilor prezentului contract.

(2) Transportatorul are obligația să despăgubească beneficiarul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de beneficiar, care este din vina sa exclusivă ori s-a produs ca urmare a nerespectării de către transportator a prevederilor prezentului contract.

(3) Pierderea sau cheltuiala suferită de partea contractuală lezată conform alin. (1) sau (2) va fi transmisă pe baza documentelor justificative și a calculațiilor prezentate către partenerul contractual, care este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata pierderilor sau cheltuielilor sus- menționate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării privind plata sumelor respective. În cazul în care partenerul contractual acceptă calculațiile prezentate, pe cale de consecință, partea lezată va emite o factură privind contravaloarea pierderii sau cheltuielii de orice fel provocate de partenerul contractual în termen de 3 zile de la primirea acceptului acestuia sau de la expirarea termenului sus- menționat de 10 zile. Factura va fi achitată în termen de . . . . . . . . . . zile lucrătoare de la primirea ei, confirmată de documentul poștal de remitere. În caz contrar, părțile vor încerca o rezolvare amiabilă a diferendului, putând recurge la efectuarea unor expertize de către un expert independent nominalizat de părți.

Art. 40. -

După semnarea cumulativă a documentelor de recepție a produselor (proces-verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu și raportului de încercare) la punctul de primire, răspunderea cantitativă și calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la rafinărie/destinație pe baza semnării cumulative a documentelor de recepție (proces- verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu și raportului de încercare) la punctul de predare, moment în care răspunderea cantitativă și calitativă trece în sarcina beneficiarului. Fiecare parte, înainte de semnarea procesului- verbal de predare-primire, poate solicita reluarea procesului de predare-primire, dacă există suspiciuni rezonabile de eroare privind determinarea inițială a stocului.

Art. 41. -

Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate și de orice prejudicii cauzate în timpul activității de transport, dovedite a fi din vina sa exclusivă. Orice pierdere sau deteriorare a produselor transportate apărută pe parcursul executării prestației de către acesta, dacă nu este din culpa exclusivă a beneficiarului, se impută transportatorului.

CAPITOLUL X Reclamații

Art. 42. -

Părțile vor transmite în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepția țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului, reclamațiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamației se va face prin analizarea probelor- martor sigilate și păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însușirea de către părți a rezultatelor de la recepția produsului.

CAPITOLUL XI Clauze speciale

Art. 43. -

(1) Prezentul contract este sub incidența legii române.

(2) Beneficiarul și transportatorul au obligația ca pentru incintele proprii să încheie contracte sau convenții privind dotarea, utilizarea instalațiilor și respectarea normelor în vigoare privind tehnica securității muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

Art. 44. -

Părțile contractante se obligă să respecte confidențialitatea prezentului contract.

Art. 45. -

Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmește balanța (mișcarea) de transport al produselor se face de ambele părți, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.

Art. 46. -

Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relații de subordonare între părți, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligațiile care îi incumbă conform contractului.

Art. 47. -

(1) Recepția produselor în punctele de primire pentru predarea la transport se va face în intervalul orar 8,00- 16,00 al zilei.

(2) Recepția produselor în punctele de predare pentru livrarea la destinație se va face în intervalul 8,00-20,00.

Art. 48. -

Pentru ultima zi din lună, recepțiile produselor atât în punctele de primire, cât și în punctele de predare se vor face, de principiu, în intervalul 8,00-8,00.

Art. 49. -

Părțile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel puțin . . . . . . . . . . zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice și de restructurare cu impact asupra activității de transport, pentru a se pune de acord asupra activităților curente și viitoare.

Art. 50. -

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părților contractante conform dispozițiilor legale.

Art. 51. -

Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 52. -

Orice modificare a condițiilor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele părți.

Art. 53. -

Forța majoră, așa cum este definită de Codul civil și în anexa nr. 2 la contract, apără de răspundere partea care o invocă și se comunică celeilalte părți contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părți. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate pe toată perioada în care aceasta acționează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părților până la apariția acesteia.

Art. 54. -

Denunțarea unilaterală a prezentului contract se poate face în baza unei notificări prealabile scrise trimisă de către partea interesată cu un termen de preaviz de 30 de zile față de data la care aceasta devine operațională.

Art. 55. -

Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 și 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . .

Beneficiar
Director general,
. . . . . . . . . .
Director economic,
. . . . . . . . . .
Oficiul juridic,
. . . . . . . . . .
Transportator
Director general,
. . . . . . . . . .
Director economic,
. . . . . . . . . .
Oficiul juridic,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

NORME
privind calitatea, recepția și predarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Calitatea

1. Beneficiarul va prezenta la semnarea contractului fișele de calitate/specificațiile produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1-A3, care fac parte integrantă din prezentele norme).

2. Beneficiarul va prezenta la semnarea contractului fișele cu date de securitate ale produselor ce urmează să fie transportate, conform legislației în vigoare.

3. Transportatorul va preda la destinație produsele primite de la beneficiar în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, ținându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele- tampon (buffer) și de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum și de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de acțiunea transportatorului.

4. În cazul în care pe aceeași conductă se transportă mai multe sortimente de țiței, la destinație se va preda sortimentul de țiței cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare. Transportatorul va ține evidența cronologică a pompărilor și va transmite zilnic beneficiarului programul de transport și de livrare la destinație pe cantități și sortimente.

Condiții de pompabilitate

A. Pentru țițeiul din import

1. Beneficiarul va preda transportatorului pentru pompare țiței care la recepție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- temperatura de congelare trebuie să fie cu cel puțin 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductei;

- viscozitatea la temperatura minimă a solului trebuie să fie maximum 80 cSt sau 11°E.

2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator beneficiarului pentru ca acesta să pregătească țițeiul conform condițiilor precizate la pct. 1.

3. Condiția de omogenitate:

- pentru recepția rezervoarelor cu țiței omogen (diferența de densitate între probele de nivel superior, mijloc și aspirație se încadrează în limitele de +/-5 kg/m3) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale, prin amestecare proporțională determinându-se caracteristicile țițeiului;

- pentru recepția rezervoarelor cu țiței neomogen (diferența de densitate între probele de nivel superior, mijloc și aspirație nu se încadrează în limitele de +/-5 kg/m3) se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile țițeiului. De asemenea se determină densitatea și pentru probele intermediare;

- în cazul în care diferența de densitate între două probe este mai mare de 0,005 kg/dm3 atunci se va determina punctul de congelare și viscozitatea la probele de densitate maximă și minimă; dacă aceste două determinări se încadrează în condițiile de calitate prevăzute, țițeiul va fi recepționat pentru pompare;

- se verifică conținutul de apă la proba de aspirație care trebuie să fie de maximum 1% (condiția de recepție a țițeiului).

B. Pentru țițeiul din țară

Pentru asigurarea pompării pe conductă a țițeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească condiția de pompabilitate privind punctul de congelare (să fie cu cel puțin 7°C mai mic decât temperatura solului măsurată pe traseul conductei).

Recepția și predarea

a) Pentru transport pe conductă

1. Primirea produselor din producția internă de la punctele de predare-primire se va face numai pe timpul zilei, prin recepție la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de beneficiar de comun acord cu transportatorul.

2. Primirea țițeiului din import în punctul de primire Societatea OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea Societății OIL TERMINAL - S.A., de regulă pe timpul zilei, pe bază de telefonogramă, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul țițeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinație a transportului și ora la care se efectuează recepția.

3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepției se izolează conducta de legătură dintre părți, prin închiderea și sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.

4.1. Recepția calitativă și cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele/skidurile de măsură (unde este cazul) și laboratoarele beneficiarului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referință, prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.

4.2. Tabelele de calibrare ale rezervoarelor, buletinele de verificare și certificatele MID, după caz, aferente instrumentației și sistemelor de măsurare utilizate de părți și aflate la interfața beneficiar/transportator, vor fi lizibile și vor fi puse la dispoziția ambelor părți.

4.3. Rezervoarele trebuie să întrunească condițiile de funcționare privind depunerile de șlam, funcționarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) și a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum și de sigilare și eșantionare a probelor, să fie dotate și întreținute conform prevederilor în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență și protecția mediului.

4.4. Părțile se angajează să schimbe între ele, la cerere, informații cu privire la datele înregistrate în sistemul automatizat de măsură și control în fiecare depozit/rafinărie aflat/aflată la interfața beneficiar/transportator. Specialiștii celor două părți vor conveni asupra procedurii de transmitere a informațiilor.

5.1. În cazul în care transportatorul/beneficiarul va pune în funcțiune sisteme automate de măsură a livrărilor de țiței (skiduri de măsură), părțile vor agrea și vor întocmi proceduri de lucru și măsurare în conformitate cu standardele românești și/sau internaționale, în care se va specifica modul de determinare a cantității de țiței, gazolină, condensat și etan livrate/primite.

5.2. Sistemele de măsurare debit ale părților aflate la interfața beneficiar/transportator trebuie să fie perfect funcționale în cadrul regimurilor de pompare, conforme condițiilor de proiectare/certificatelor MID, cu filtre curățate, având sistemul de culegere și transmitere a datelor astfel configurat și verificat încât să poată transfera/transmite, la cerere, informații către sistemele informaționale ale celeilalte părți.

5.3. Beneficiarul/Transportatorul va putea, în cazul în care are temeri justificate cu privire la rezultatele măsurătorilor efectuate, să conteste, să ceară repetarea operațiunilor.

6. Transportatorul împreună cu beneficiarul va întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părți, conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.

7. Predarea către terți a țițeiului și gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a beneficiarului și cu acordul părților. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire beneficiarului pentru facturare.

8. În vederea recepției se vor eșantiona probe de către transportator în prezența beneficiarului.

9. Din țițeiul recepționat se va păstra la transportator sau beneficiar, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părți, timp de . . . . . . . . . . zile de la recepție, pentru analiză în caz de reclamație. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părți contractante. În situația în care prin analiza probei-martor reclamația se dovedește întemeiată, partea în culpă suportă consecințele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.

b) Pentru transport pe calea ferată

1. Recepția cantitativă a țițeiului și gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:

1.1. la rezervoare, înainte și după transvazare în/din vagoane, respectându-se instrucțiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 și C2, conform protocolului convenit;

1.2. la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin și la gol pe cântare electronice, aprobate metrologic, în prezența beneficiarului și transportatorului, întocmindu-se fișa de cântar în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire și tara reală determinată prin cântărirea la gol a fiecărui vagon-cisternă.

Pe baza raportului de încercare și a fișei de cântar se întocmește procesul-verbal de predare-primire a țițeiului sau gazolinei, pentru un lot (o navetă) de cazane, care se semnează de către beneficiar și transportator.

Procesul-verbal de predare-primire a țițeiului sau gazolinei va conține următoarele date:

- cantitatea brută, determinată prin diferența la cântărire între gol și plin;

- cantitatea totală de impurități (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;

- cantitatea netă, rezultată ca diferență între cantitatea brută determinată prin cântărire și cantitatea totală de impurități.

1.3. Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe cântar electronic, se determină volumul de țiței prin calibrare. Standardul de referință privind stabilirea cantității de țiței este SR 1165:2004.

2. Recepția calitativă a țițeiului și gazolinei se face de către beneficiar, în prezența transportatorului, prin eșantionarea probelor manual sau prin sistemul automat, cu întocmirea raportului de încercare.

ANEXA A1 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Fișa de calitate a țițeiului (conform Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru țițeiurile extrase în România, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019, cu modificările ulterioare)

Clasă țiței Conținut maxim în apă + impurități mecanice (% m/m)
Cloruri
Densitate Interval grade API
1 - țiței greu TG 1 max. 0,06 0,95 ≤ 20
2 - țiței mediu-greu TMG 1 max. 0,06 0,92 20-25
3 - țiței mediu TM 1 max. 0,06 0,89 25-30
4 - țiței mediu-ușor TMU 1 max. 0,06 0,86 30-35
5 - țiței ușor TU 1 max. 0,06 0,84 35-40
6 - țiței foarte ușor TFU 1 max. 0,06 0,81 40-45
7 - țiței ultra ușor TUU 1 max. 0,06 0,786 45-50
8 - condensat CDS 1 max. 0,06 0,756 ≥ 50
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA A2 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Fișa de calitate a gazolinei

Caracteristica Valoarea admisă
(g/cm3)
Standardele de referință privind metoda de încercare*)
Densitate max. 0,650

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA A3 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Fișa de calitate a condensatului ușor

Caracteristica Valoarea admisă Standardele de referință privind metoda de încercare*)
Densitate la 15°C 0,651-0,756 g/cm3
Conținut impurități:
- apă
- mecanice + apă max. 1% m/m
Cloruri max. 0,06% m/m
Distilare la 100°C max. 60% v/v
200°C max. 85% v/v

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA B la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Puncte de predare-primire a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și periodicitatea predării

Nr. crt. Locația Punctul de predare Produsul Estimat (to/zi) Perioada de recepție Perioada de pompare
0 1 2 3 4 5 6
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA C1 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Lista operațiilor care se pot efectua (după caz) la recepția țițeiului din țară

Nr. crt. Operațiunea Standardele de referință privind metoda de încercare*)
1. Măsurarea stocului, temperaturii țițeiului din rezervor și calculul cantității
2. Eșantionarea probelor
3. Determinarea densității
4. Determinarea conținutului de apă
5. Determinarea conținutului de cloruri
6. Determinarea punctului de congelare
7. Determinarea viscozității cinematice
8. Determinarea conținutului de sediment

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA C2 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Lista operațiilor care se pot efectua (după caz) la recepția gazolinei

Operațiunea Standardele de referință privind metoda de încercare*)
Determinarea densității

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA C3 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Lista operațiilor care se pot efectua (după caz) la recepția condensatului

Nr. crt. Operațiunea Standardele de referință privind metoda de încercare*)
1. Măsurarea stocului, temperaturii țițeiului din rezervor și calculul cantității
2. Eșantionarea probelor
3. Determinarea densității
4. Determinarea conținutului de apă
5. Determinarea conținutului de cloruri
6. Determinarea punctului de congelare
7. Determinarea viscozității cinematice
8. Determinarea conținutului de sediment

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA C4 la norme

UNITATEA . . . . . . . . . .

Lista operațiilor care se pot efectua (după caz) la recepția țițeiului din import

Nr. crt. Operațiunea Standardele de referință privind metoda de încercare*)
1. Măsurarea stocului, temperaturii țițeiului din rezervor și calculul cantității nete
2. Eșantionarea probelor
3. Determinarea densității
4. Determinarea conținutului de apă prin metoda distilării
5. Determinarea conținutului de cloruri
6. Determinarea punctului de congelare
7. Determinarea viscozității cinematice
8. Determinarea sedimentului prin extracție
9. Determinarea conținutului de sulf

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părți, aplicabile atât la primirea produsului, cât și la predarea acestuia.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA D1 la norme

- Model de raport de încercare a țițeiului din import -

UNITATEA . . . . . . . . . .

RAPORT DE ÎNCERCARE
nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

Țiței probă . . . . . . . . . . din rezervor nr. . . . . . . . . . .

Predat de . . . . . . . . . .

Caracteristici U.M. Valoare admisă Valoare determinată Metoda de încercare
Temperatură țiței în laborator °C
Densitate țiței la temperatura probei în laborator g/cm3
Densitate la 15°C în vid g/cm3
Densitate la 15°C în aer g/cm3
Viscozitate la temperatura solului Cst.
Conținut de sulf % m/m
Temperatura de congelare °C
Conținut de impurități Apă % m/m
Sediment % m/m
Cloruri % m/m
Total impurități % m/m
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

- Model de raport de încercare a țițeiului din țară -

UNITATEA . . . . . . . . . .

RAPORT DE ÎNCERCARE
nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

Țiței probă . . . . . . . . . . din rezervor nr. . . . . . . . . . .

Predat de . . . . . . . . . .

Caracteristici U.M. Valoare admisă Valoare determinată Metoda de încercare
Temperatură țiței în laborator °C
Densitate țiței la temperatura probei în laborator g/cm3
Densitate la 15°C în vid g/cm3
Densitate la 15°C în aer g/cm3
Grad API
Conținut de impurități Apă % m/m
Sediment % m/m
Cloruri % m/m
Total impurități % m/m
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA D2 la norme

- Model de raport de încercare a gazolinei -

UNITATEA . . . . . . . . . .

RAPORT DE ÎNCERCARE
nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

Gazolină probă . . . . . . . . . . din rezervor (tanc) nr. . . . . . . . . . .

Predat de . . . . . . . . . .

Caracteristici U.M. Valoare admisă Valoare determinată Metoda de încercare
Densitate g/cm3
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA D3 la norme

- Model de bon provizoriu -

Depozitul . . . . . . . . . .

Bon provizoriu nr. . . . . . . . . . .

Pentru rezervorul nr. . . . . . . . . . .

Rezervor plin

Predător: . . . . . . . . . .

Primitor: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Ora . . . . . . . . . .

Nr. crt. Caracteristici U.M. Valoare determinată
1 Înălțime stoc cm
2 Temperatură rezervor °C
3 Factor corecție volum
Am predat
. . . . . . . . . .
Am primit
. . . . . . . . . .

Rezervor stoc "la gol"

Predător: . . . . . . . . . .

Primitor: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Ora . . . . . . . . . .

Nr. crt. Caracteristici U.M. Valoare determinată
1 Înălțime stoc cm
2 Temperatură rezervor °C
3 Factor corecție volum
Am predat
. . . . . . . . . .
Am primit
. . . . . . . . . .

ANEXA D4 la norme

Societatea CONPET - S.A.

Depozit . . . . . . . . . .

Sector . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de predare-primire a gazolinei
nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

Predător . . . . . . . . . . Primitor . . . . . . . . . .
Nr. tanc sau rezervor Calibrare l/cm Datele recepției
Stoc Măsură Volum Cantitate [kg]
Cm Densitate Temperatură °C Litri Total Total recepționat
Gol
Plin
Gol
Plin
Gol
Plin
Gol
Plin
Gol
Plin
Total proces-verbal:

Observații:

. . . . . . . . . .

Predător
Numele . . . . . . . . . .
Semnătura
Primitor
Numele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA D5 la norme

PROCES-VERBAL
de predare-primire a țițeiului

Predător . . . . . . . . . . Primitor . . . . . . . . . .
Rezervor nr. Măsură rezervor [cm] Temperatură rezervor [°C] Nr. raport de încercare Densitate 15°Caer [kg/l] Impurități totale [%gr] Volum total calibrare [litri] Deplasare capac [litri] Volum total corectat [litri] Factor de corecție volum [tabel 54A] Volum brut [litri] Cantitate brută [kg] Cantitate impurități [kg] Cantitate netă [kg]
7 - 8* 7 x 10; 9* x 10 5 x 11 12 x 6/100 12-13
1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10 11 12 13 14
Plin
Gol
Diferență

Observații . . . . . . . . . .

Conform bon provizoriu nr. . . . . . . . . . .

NOTE:

- Rubricile 8* și 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.

- Pentru rezervoarele cu capac plutitor, 11 = 9* x 10.

Predător,
. . . . . . . . . .
Vizat
Inspector,
. . . . . . . . . .
Primitor,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

DEFINIȚII

Act adițional - actul scris, încheiat între părțile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului

An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie și încheindu-se la 31 decembrie

An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului

Balanță - documentul care reflectă evoluția cantităților de țiței primite, pompate și predate pe o perioadă determinată

Bon provizoriu - documentul primar de primire și predare a țițeiului care atestă parametrii inițiali (înălțimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritățile mecanice și conținutul de sare) ce vor fi folosiți ulterior pentru determinarea masei nete (kg)

Beneficiar - persoana care, în nume propriu și pe seama sa sau în numele și pe seama unui terț, încheie contractul de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Contract - actul juridic încheiat între beneficiar și transportator pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune mare de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiți parametri de presiune și temperatură

Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părțile contractante ca pierdere pe timpul transportului

Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ținându-se seama de cantitățile primite, cantitățile predate și stocul inițial de țiței

Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cm3

Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul

Etan - o hidrocarbură obținută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub forma lichidă de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiți parametri de presiune și debit

Forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil [conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare], independent de voința părților, apărut după încheierea contractului, care determină dispariția bunurilor sau împiedică părțile să își execute obligațiile asumate

Gazolină - fracțiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi de la tipul C_1 la tipul C_15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee

Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părți și transmisă prin fax, e-mail sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la poștă a scrisorii recomandate.

Părți contractante - beneficiarul și transportatorul

Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea și cantitatea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului predate, respectiv primite

Produse - țiței, gazolină, condensat și etan

Program de transport - programul cu cantitățile contractate de beneficiar în vederea transportului

Punct de primire - locul nominalizat de beneficiar în care transportatorul primește cantitativ și calitativ țițeiul, gazolina, condensatul și etanul

Punct de predare - locul nominalizat de beneficiar în care transportatorul predă cantitativ și calitativ țițeiul, gazolina, condensatul și etanul

Rafinării oprite - nefuncționarea acestora, determinată de reviziile și opririle prevăzute să aibă loc la instalațiile de prelucrare și la rampele de descărcare

Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietățile fizico-chimice ale țițeiului care va fi transportat

Sistem național de transport - ansamblul actual de conducte și stații de pompare, precum și instalațiile, echipamentele și dotările aferente, care asigură transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului între punctele de primire și punctele de predare

Stoc de operare - cantitatea de produs corespunzătoare volumului interior al conductei (zestrea conductei) și stocului mort din rezervoare care au caracter de permanență și nu fac obiectul transportului. Rolul stocului de operare este acela de a asigura siguranța tehnologică a Sistemului național de transport și participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

Stoc mort din rezervor - cantitatea de produs corespunzătoare nivelului din rezervor la care nu mai poate fi pompat produsul

Stoc fizic - cantitatea de țiței, gazolină, condensat și etan existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată aflată în proprietatea beneficiarului și/sau a transportatorului

Șlam - deșeu periculos de natură organică și anorganică care se separă de țiței și se depune în rezervor în urma procesului de depozitare

Terț - persoană în numele și pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, beneficiarul exercită drepturile și îndeplinește obligațiile potrivit clauzelor contractuale

Transport - activitatea de primire, condiționare, pompare și predare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Transportator - concesionar al Sistemului național de transport - persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul și predarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului la punctele de predare

Țiței - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos și asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiți parametri de presiune și temperatură

Țiței liber la pompare - țiței degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale

Trimestru - fiecare dintre perioadele de 3 luni consecutive în care este împărțit anul calendaristic

Zestrea conductei - cantitatea de fluid, în condițiile de presiune și temperatură de operare, corespunzătoare volumului interior al țevii, fără de care nu se poate efectua transportul pe conductă. Rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranța tehnologică a Sistemului național de transport și participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

UNITATEA . . . . . . . . . .

PROGRAM DE TRANSPORT
al cantităților anuale și lunare de țiței, gazolină, condensat și etan pentru anul . . . . . . . . . .
- tone -

Nr. crt. Punctul de primire Sortimentul Punctul de predare Total an Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3.1 la contractul-cadru

UNITATEA . . . . . . . . . .

PROGRAM DE TRANSPORT
țiței și gazolină cu cazane CF pentru anul . . . . . . . . . .

Sucursala Schela Rampa de încărcare Calitate An (tone) Medie (tone/zi) Destinație
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadru

UNITATEA . . . . . . . . . .

LIMITELE MAXIME ANUALE
admise drept consumuri tehnologice pentru activitățile de primire, depozitare, transport și predare a țițeiului, gazolinei și condensatului (conform Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru țițeiurile extrase în România, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019, cu modificările ulterioare)

- Țiței din țară (clase 1-7, cu excepția sursei țiței marin - depozit Midia Petromar) = . . .%
- Țiței marin (clase 4-5 sursa depozit Midia Petromar) = . . .%
- Țiței din import = . . .%
- Gazolină = . . .%
- Condensat (clasa 8 aferentă surse și calitate tradiționale) = . . .%
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la contractul-cadru

UNITATEA . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
privind spațiul de depozitare a gazolinei și a etanului în caz de avarii

Nr. crt. Produsul Zona de producție Punctul de primire Spațiu depozitare
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la contractul-cadru

UNITATEA . . . . . . . . . .

LISTA
cuprinzând documentele și termenele de transmitere

Nr. crt. Denumirea documentului Termenul de transmitere Întocmit de . . . . . . . . . . . .
1. Predarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid a doua zi a decadei transportator
2. Program de predare a produselor destinate prelucrării 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii beneficiar
3. Graficul lunar al transportului țițeiului și gazolinei cu cazane de cale ferată cel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoare beneficiar
4 Graficul anual al transportului țițeiului și gazolinei cu cazane de cale ferată cel mai târziu pe data de 15.11 pentru anul următor beneficiar
5 Balanța de transport al țițeiului și gazolinei cu cazane de cale ferată lunară și cumulat an a opta zi lucrătoare a lunii următoare transportator
6. Raport de sinteză privind activitatea de transport al țițeiului pe conductă și calea ferată zilnic (telefon/fax) transportator
7. Balanța de transport al produselor, lunară și la schimbarea prețului produselor și cumulat an a opta zi lucrătoare a lunii următoare transportator
8. Graficul de încărcare și sosire la destinație a navetelor de cale ferată săptămânal transportator
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Transportator,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7.1 la contractul-cadru

MIȘCARE (BALANȚA)
țiței, gazolină, condensat și etan în perioada . . . . . . . . . . conform Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru țițeiurile extrase în România, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019, cu modificările ulterioare

Nr. crt. Locația 1_țiței greu TG 2_țiței mediu-greu TMG 3_țiței mediu TM 4_țiței mediu- ușor TMU 5_țiței ușor TU 6_țiței foarte ușor TFU 7_țiței ultraușor TUU Total țiței 8_Condensat CDS Condensat ușor Gazolină Total general
Stoc 1
Primiri
Primiri + stoc 1
Transfer 1
Total intrări
Total livrări
Terți
Consum tehnologic
Transfer gazolină
Transfer 2
Total ieșiri
Stoc 2 Conpet
Stoc 2 terți
Transportator
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7.2 la contractul-cadru

MIȘCAREA (BALANȚA)
țițeiului transportat pe rețeaua de conducte pentru țițeiul din import

Luna
[kg]
Cumulat an
[kg]
Stoc inițial
Primit de la S.C. OIL TERMINAL - S.A.
Primit + stoc
Transfer
Total intrări
Livrat la Rafinăria . . . . . . . . . .
Consum tehnologic efectiv
Total ieșiri
Stoc final
Transportator
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...