Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizia nr. 720/2019 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Avizul nr. R.G./19.197 din 4.11.2019 emis de Consiliul Concurenței;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 974/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, cu modificările ulterioare;

- Avizul CTE-ARF nr. 339 din 22.11.2019;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017;

- art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;

- art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017,

președintele Autorității pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

Se aprobă Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Prevederile prezentei decizii se aplică de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, conform prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 616/2019 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 13 mai 2019.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară,
Gigi Gavrilă

București, 22 noiembrie 2019.

Nr. 720.

ANEXĂ

MECANISM
de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezentul mecanism, denumit în continuare mecanismul, prevede condițiile de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători aferente obligației de serviciu public, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 2. -

Prezentul mecanism este aplicabil contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

SECȚIUNEA a 2-a Abrevieri și definiții

Art. 3. -

(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului mecanism au următoarele semnificații:

a) A.R.F. - Autoritatea pentru Reformă Feroviară;

b) M.N.T. - modelul național de transport;

c) M.T.I.C. - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

d) O.S.P. - obligație de serviciu public.

(2) În înțelesul prezentului mecanism, următorii termeni și expresii se definesc după cum urmează:

a) compensație - compensație de serviciu public, așa cum este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, acordată operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat pentru îndeplinirea de către aceștia a obligațiilor de serviciu public pe baza contractelor de servicii publice, stabilită în conformitate cu prevederile prezentului mecanism, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 și a prevederilor legale în vigoare;

b) contract de servicii publice pentru transportul feroviar de călători - contractul de servicii publice, astfel cum este definit la art. 2 lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, respectiv actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între autoritatea competentă (A.R.F.) și un operator de transport feroviar de călători cu scopul de a încredința respectivului operator de transport feroviar de călători gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport feroviar de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) diferențe de tarif - beneficiile financiare acordate operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităților și reducerilor pentru anumite categorii de călători, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) obligație de serviciu public - acele obligații definite de art. 2 lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către autoritatea competentă (A.R.F.), pentru a asigura servicii publice de transport feroviar de călători de interes general, pe care un operator de transport feroviar de călători, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit;

e) operator de transport feroviar de călători - un operator de serviciu public, așa cum este definit la art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, care deține licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii, având competența și capacitatea recunoscute în conformitate cu prevederile legale în vigoare de a presta serviciile publice de transport feroviar de călători care fac obiectul contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători, în condițiile reglementărilor aplicabile;

f) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători;

g) pachet minim de servicii și pachet de servicii - obligația de serviciu public, așa cum este definită la lit. d);

h) rang de tren - trenuri de transport de călători de rang "tren regio" și, respectiv, trenuri de transport de călători de rang "tren interregio", așa cum sunt prevăzute în Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, cu modificările și completările ulterioare;

i) rută de circulație - fiecare rută de transport între punctul de origine și destinație, utilizată de operatorul de transport feroviar de călători pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de călători ce fac obiectul contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători, așa cum sunt evidențiate aceste rute de circulație în situația volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători urmărit, certificat și transmis spre avizare lunar Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) rută comercială - ruta de circulație care nu întrunește cerințele definite sau stabilite de către autoritatea competentă (A.R.F.) ca obligație de serviciu public și nu necesită compensație de serviciu public;

k) serviciu public de transport feroviar de călători - serviciul public de interes economic general de transport feroviar de călători, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu de operatorii de transport feroviar de călători în calitate de operatori de servicii publice, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, în baza contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători încredințat.

(3) Termenii și expresiile prevăzute la alin. (2) se completează cu termenii și expresiile definite în legislația aplicabilă.

CAPITOLUL II Compensația de serviciu public

SECȚIUNEA 1 Stabilirea nivelului compensației

Art. 4. -

(1) Nivelul preliminat al compensației aferente obligației de serviciu public menționate în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători.

(2) A.R.F. va analiza informațiile privind:

a) execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exercițiul financiar încheiat;

b) prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs și execuția preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;

c) bugetul de venituri și cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;

d) alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli, transmise de aceștia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.;

e) nivelul realizat/estimat al costului mediu pe tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, evidențiat în mod separat pe rang de tren și pe fiecare rută de circulație care face obiectul O.S.P., pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;

f) numărul de călători-km realizați/estimați la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;

g) nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe tren-km, evidențiat în mod separat pe rang de tren și pe fiecare rută de circulație care face obiectul O.S.P., exclusiv valoarea compensației pentru O.S.P. primit pentru perioadele analizate;

h) numărul de călători-km estimați pe fiecare rang de tren.

Art. 5. -

(1) Diferența dintre costurile eligibile de operare aferente obligației de serviciu public, prevăzute la art. 8 alin. (2), și veniturile operatorului asociate obligației de serviciu public, la care se adaugă cota de profit de maximum 3% din valoarea costurilor eligibile suportate, conform prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine baza de evaluare a compensației propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii publice. Compensația propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km, pe ranguri de tren conform prevederilor art. 6.

(2) Sprijinul total sub formă de subvenție de care va beneficia operatorul de transport feroviar de călători are două componente:

a) diferențele de tarif reprezentând beneficiile financiare acordate operatorilor de transport feroviar de călători din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităților și reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita sumelor aprobate și alocate cu această destinație din bugetul de stat, potrivit legii; și

b) compensația de serviciu public, așa cum este definită la art. 3 alin. (2) lit. a).

Art. 6. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, repartizarea compensației către fiecare operator de transport feroviar se face de către A.R.F. în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul "tren-km", pe rang de tren, proporțional cu volumele de tren-km prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de servicii publice contractate. Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula diferențiat pe rang de tren, respectiv 64% pentru rangul de tren regio și 36% pentru rangul de tren interregio.

(2) Repartizarea compensației ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea se va realiza de către A.R.F. în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

(3) Operatorilor de transport feroviar de călători le revin obligațiile prevăzute în sarcina acestora în conformitate cu prevederile prezentului mecanism și ale Normelor metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, precum și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (23) și (24) din Normele privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016/2015.

Art. 7. -

Sumele necesare asigurării compensațiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în bugetul A.R.F., cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru transportul feroviar de călători, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli aplicabile compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

Art. 8. -

(1) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligația de a ține o evidență separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul O.S.P., organizând evidența contabilă pe analitice distincte ale conturilor în vederea determinării costurilor și veniturilor directe care au legătură cu îndeplinirea O.S.P. (venituri din subvenții, venituri din vânzările de bilete, venituri din reclamă și publicitate, venituri din vânzări de mărfuri, diferențe de tarif la care operatorul de transport feroviar de călători este îndreptățit în vederea acoperirii gratuităților și reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare etc.), precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă. Totodată, fiecare operator de transport feroviar de călători are obligația de a întocmi balanța lunară de verificare, cu evidențierea clară a veniturilor și cheltuielilor eligibile pentru acordarea compensației, în mod separat pe rută de circulație și pe fiecare rang de tren, determinate direct proporțional cu volumul de tren-km realizat pe ruta de circulație și, respectiv, pe rang de tren în baza contractului de servicii publice.

(2) Pentru a se evita supracompensarea, costurile eligibile suportate și evidențiate distinct la nivel de rută de circulație și pe fiecare rang de tren, determinate conform alin. (1), de fiecare operator de transport feroviar de călători, în legătură cu O.S.P., care vor fi luate în considerare la calculul compensației se vor limita la:

a) cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile și auxiliare necesare pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

b) cheltuielile pentru combustibili necesari pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

c) cheltuieli privind energia necesară pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

d) cheltuielile privind piesele de schimb pentru materialul rulant și instalațiile și echipamentele utilizate pentru furnizarea serviciului public;

e) cheltuielile pentru întreținerea și reparațiile materialului rulant și ale instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

f) cheltuielile privind închirierea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

g) cheltuieli cu primele de asigurare aferente furnizării serviciului public;

h) cheltuieli cu pregătirea personalului direct implicat în furnizarea serviciului public;

i) cheltuieli de reclamă și publicitate efectuate exclusiv în legătură cu furnizarea serviciului public;

j) costurile cu serviciile prestate de terți aferente exclusiv furnizării serviciului public (de exemplu: costuri pentru curățenie, pază și protecție);

k) cheltuieli exclusiv cu personalul direct implicat în furnizarea serviciului public (cheltuieli cu salariile și asimilate acestora, cheltuieli cu asigurările și protecția socială);

l) cheltuieli cu taxele de utilizare a infrastructurii feroviare aferente furnizării serviciului public;

m) cheltuieli cu impozite și taxe locale pentru activele și activitățile în legătură cu furnizarea serviciului public;

n) cheltuieli generate de aplicarea reglementărilor feroviare (cheltuieli cu prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFER, Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, cu autorizările personalului, supraveghere, control, inspecție de stat și audit de siguranță feroviară, investigare accidente/incidente etc.);

o) cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutare legate exclusiv de finanțarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

p) cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecierea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;

q) cheltuielile generale și administrative ale operatorului de transport feroviar, alocate furnizării serviciului public, ce nu pot depăși un procent de 10% din totalul costurilor eligibile pentru calculul compensației.

(3) În cazul în care operatorii de transport feroviar desfășoară și alte activități, care nu intră în domeniul de aplicare al serviciului public, costurile/veniturile fiind partajate între serviciul public și celelalte activități, va fi luată în considerare la calculul compensației doar acea parte a acestor cheltuieli/venituri aferentă prestării serviciului public.

(4) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligația de a transmite către Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 7 a lunii curente situația centralizată a veniturilor și costurilor eligibile realizate pe luna N-2 (așa cum este aceasta determinată în Normele metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor), detaliate pe fiecare rută de circulație aferentă O.S.P.

(5) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligația de a transmite către Autoritatea pentru Reformă Feroviară trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului, gradul de ocupare a trenurilor determinat în funcție de capacitatea de transport pe scaune, detaliat lunar pe fiecare rută de circulație aferentă O.S.P., cu indicarea expresă a compunerii trenurilor și a capacității de transport pe scaune.

(6) În cazul în care operatorul de transport feroviar de călători nu transmite documentele și informațiile prevăzute în Normele metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor sau nu își respectă obligațiile ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului mecanism, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va suspenda plata compensației solicitate, până la conformare și intrarea în legalitate.

Art. 9. -

(1) Contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea încheiate de A.R.F. cu operatorii de transport feroviar de călători vor cuprinde prevederi referitoare la controlul ex-post realizat de A.R.F., pentru a se asigura că plățile compensatorii nu sunt mai mari decât costurile reale ale furnizării serviciului public de către operator, pe durata contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători.

(2) Încheierea de către A.R.F. cu operatorii de transport feroviar de călători a contractelor de servicii publice și/sau a actelor adiționale la acestea, inclusiv în cazul intervenirii unor rectificări bugetare negative care modifică cuantumul compensației anuale, va fi reglementată prin Normele metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

Art. 10. -

Fără a se aduce atingere calității serviciilor prestate de operatorii de transport feroviar de călători conform prevederilor contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, reducerea costurilor eligibile ocazionate de executarea O.S.P., determinate conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) și rezultate din creșterea eficienței activității operatorilor de transport feroviar de călători, va fi luată în calcul ca indicator de eficiență, după cum urmează: scăderea cheltuielilor eligibile medii anuale stabilită procentual față de valoarea cheltuielilor eligibile medii anuale înregistrate în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători va determina diminuarea procentuală corespunzătoare, direct proporțională, a sumelor reprezentând compensație necuvenită care se va regulariza anual cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor (ca urmare a nerealizării indicatorului tren-km, precum și ca urmare a nerealizării veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiționale). Aplicarea acestui indicator de eficiență va fi detaliată prin Normele metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, și va fi prevăzută în contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art. 11. -

(1) Volumele totale anuale de călători-km realizate începând cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. a penalităților care vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători și vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează:

a) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;

b) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;

c) pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent de peste 30% față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egală cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform reglementărilor în vigoare.

(2) În vederea aplicării de către A.R.F. a penalităților prevăzute la alin. (1), volumele de călători-km pentru care au fost acordate diferențe de tarif din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităților și/sau reducerilor pentru anumite categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi luate în calculul volumului total anual de călători-km realizat în anul de referință (anul anterior) numai în situația în care respectivele gratuități și/sau reduceri sunt aplicabile atât în anul de referință (anul anterior), cât și în anul de raportare următor.

(3) Determinarea volumului de călători-km care nu este luat în calculul volumului total anual de călători-km realizat în anul de referință (anul anterior) conform prevederilor alin. (2) se va face în mod distinct, pe fiecare categorie de călători pentru care au fost acordate în anul de referință (anul anterior) diferențe de tarif corespunzătoare gratuităților și/sau reducerilor care nu mai sunt aplicabile în anul de raportare următor.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensației primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.

Art. 12. -

(1) Pentru crearea unei baze de date comune, precum și în vederea implementării de către A.R.F. a unui sistem de e-Ticketing integrat, fiecare operator de transport feroviar de călători va asigura transmiterea lunară a datelor rezultate din sistemul propriu de ticketing în formatul solicitat de A.R.F.

(2) Fiecare operator de transport feroviar de călători are obligația de a deține un sistem de ticketing propriu și de a transmite spre verificare de către A.R.F., lunar, până pe data de 28 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna precedentă, situația detaliată a volumelor de călători-km și tren-km realizate, pe rute de circulație ce fac obiectul O.S.P., pe baza datelor existente în sistemul propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Art. 13. -

Responsabilitatea pentru datele și informațiile transmise A.R.F. de operatorii de transport feroviar de călători, inclusiv în ceea ce privește realitatea datelor existente în sistemul propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, revine acestora, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 14. -

Prevederile din prezentul mecanism se aplică contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art. 15. -

(1) Pe baza datelor și informațiilor colectate și centralizate de A.R.F. pe parcursul primilor 2 ani de executare a duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020, condiționat de îndeplinirea cerințelor cu privire la actualizarea M.N.T. conform prevederilor alin. (5) și crearea bazei comune de date care să conțină datele rezultate din sistemul propriu de ticketing al fiecărui operator conform prevederilor art. 12, până cel mai târziu în luna ianuarie 2022 A.R.F. va stabili pachetul minim de servicii, respectiv obligația de serviciu public dimensionată conform criteriilor prevăzute la alin. (2), rutele de circulație, categoriile și numărul de trenuri care compun obligația de serviciu public, determinate astfel încât alocările de la bugetul de stat cu titlu de compensație de serviciu public acordată prin contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 1 ianuarie 2020 să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene.

(2) Criteriile de dimensionare a obligației de serviciu public menționate la alin. (1) care vor fi luate în considerare de A.R.F. sunt următoarele:

a) frecvența serviciului de transport; prin "frecvența serviciului de transport" se înțelege numărul de trenuri care circulă pe o anumită rută de circulație într-un interval de timp determinat;

b) zona de captare a fiecărei stații; prin "zona de captare" se înțelege zona geografică definită în M.N.T.;

c) numărul potențial de pasageri pe fiecare rută de circulație;

d) viteza medie de deplasare pentru parcurgerea întregii rute de circulație, luându-se în considerare viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară, așa cum este precizată în anexa "Indicatorii de calitate și performanță privind funcționarea infrastructurii feroviare" la Contractul de activitate încheiat de Compania Naționala de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

e) rute/moduri alternative de deplasare existente.

(3) Stabilirea rutelor de circulație și a categoriilor și numărului de trenuri care compun O.S.P. se va realiza de către A.R.F., cu ajutorul modelului național de transport restructurat, actualizat și detaliat pentru transportul de călători pe calea ferată și al bazei comune de date care va conține datele rezultate din sistemul propriu de ticketing al fiecărui operator conform prevederilor art. 12, pe baza analizei cererii de mobilitate la nivel global și pe baza estimărilor cererii de mobilitate pentru fiecare an calendaristic în parte, prin dezvoltarea și implementarea instrumentelor și a metodologiei pentru stabilirea volumului de călători la nivel național, agregat de la nivel de rută de circulație/linie ce face obiectul O.S.P. și operator de transport feroviar de călători.

(4) La stabilirea obligației de serviciu public se va lua în calcul analiza gradului de ocupare a trenurilor, raportată conform art. 8 alin. (5), pe baza rapoartelor emise de sistemul de ticketing al fiecărui operator, regăsite în baza comună de date gestionată de A.R.F. conform prevederilor art. 12.

(5) Stabilirea volumului de călători la nivel de rută de circulație/linie ce face obiectul O.S.P. și operator de transport feroviar de călători se va realiza în baza modelului național de transport actualizat pentru fiecare an de bază cu informațiile din anul precedent, precum și a modulelor aferente fiecărei etape de modelare și a metodologiei aferente acestuia pentru fiecare modul în parte, cu luarea în considerare a următoarelor elemente:

a) baza de date detaliată a modelului național de transport, care cuprinde următoarele: date socioeconomice la nivel de zonă a M.N.T., date observate privind mobilitatea populației și transportul de călători și marfă pentru toate modurile de transport (recensăminte de circulație, interviuri în trafic, vânzări de bilete, alte informații disponibile), structura, starea și nivelul de performanță al rețelei de transport pentru fiecare mod de transport în parte; serviciile oferite de operatorii de transport pentru călători și marfă pentru toate modurile de transport și caracteristicile acestora; parametrii specifici fiecărui mod de transport în parte pentru determinarea timpului și costului deplasărilor persoanelor și transportului de marfă;

b) pe baza situațiilor detaliate privind veniturile totale eligibile și costurile eligibile furnizate de către fiecare operator de transport feroviar de călători în parte pentru fiecare rută, pe rang de tren, conform art. 8 alin. (4), vor fi identificate rutele comerciale, care nu necesită compensație, precum și rutele care necesită compensație de la bugetul de stat;

c) stabilirea rutelor de circulație prin metoda descrisă în prezentul mecanism se va putea aplica efectiv de Autoritatea pentru Reformă Feroviară numai după dezvoltarea și implementarea sistemului integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători, a modelului național de transport aplicabil și detaliat/actualizat în domeniul transportului feroviar de călători și crearea unei baze de date comune.

(6) Toate sistemele informatice prevăzute la alin. (5) vor deveni instrumente de analiză și control care trebuie actualizate anual cu date din anul anterior, începând cu anul 2020, iar după generarea unei baze de date istorice corespunzătoare unei perioade de minimum 2 ani consecutivi se vor putea fundamenta de către A.R.F. deciziile ce vor fi adoptate pentru stabilirea obligației de serviciu public. Până la construirea acestor instrumente de control pentru acordarea compensației, prezentul mecanism se va aplica pe baza datelor/rutelor aferente O.S.P., transmise de operatorii de transport feroviar de călători pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.

(7) Costurile aferente fiecărei rute de circulație vor fi estimate în baza informațiilor specifice de cost furnizate de către operatorii de transport feroviar pentru fiecare rută operată în parte, conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (4).

Art. 16. -

Normele metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători se aprobă prin ordin al ministrului M.T.I.C. în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (31) din Ordonanța de urgență nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017, și ale art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...