Dispoziții finale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IX Dispoziții finale

ARTICOLUL 42 Clauză evolutivă

(1) Părțile pot hotărî de comun acord să extindă obiectul prezentului acord în vederea extinderii nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare sau activități specifice.

(2) În ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord, fiecare parte poate să facă sugestii pentru extinderea domeniului de aplicare al cooperării, luându-se în considerare experiența dobândită în cursul aplicării acordului.

ARTICOLUL 43 Alte acorduri

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acțiunile întreprinse în temeiul acestuia nu afectează în niciun fel competențele statelor membre de a desfășura activități de cooperare bilaterală cu Republica Singapore sau de a încheia, după caz, noi parteneriate și acorduri de cooperare cu Republica Singapore.

(2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relațiile cu terțe părți.

(3) În pofida articolului 9 alineatul (2), părțile pot, de asemenea, să completeze prezentul acord prin încheierea unor acorduri specifice, în orice sector de cooperare care se încadrează în domeniul de aplicare al acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relațiile bilaterale generale reglementate de prezentul acord și sunt elemente componente ale unui cadru instituțional comun.

ARTICOLUL 44 Neexecutarea acordului

(1) În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu a respectat o obligație care îi revine în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsuri corespunzătoare. Înainte de a acționa în acest sens, cu excepția cazurilor de urgență specială, partea respectivă solicită, iar cealaltă parte acceptă să se organizeze consultări în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. Consultările respective pot să aibă loc sub egida Comitetului mixt prevăzut la articolul 41, care poate să soluționeze litigiul printr-o recomandare sau prin orice altă modalitate acceptată de către părți.

(2) În cazuri de urgență specială, măsura corespunzătoare care urmează să fie luată este notificată imediat celeilalte părți. La solicitarea celeilalte părți, consultările durează maximum 15 zile, în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. După încheierea perioadei respective se poate aplica o măsură corespunzătoare.

(3) În alegerea măsurilor corespunzătoare trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord sau a oricărui acord specific. Măsurile respective sunt notificate imediat celeilalte părți și fac obiectul unor consultări în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.

(4) Părțile convin că pentru interpretarea corectă și aplicarea practică a prezentului acord, termenul "măsuri corespunzătoare" din prezentul articol înseamnă suspendarea sau neexecutarea temporară a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord sau al oricărui acord specific menționat la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 43 alineatul (3) sau orice altă măsură recomandată de Comitetul mixt. Măsurile corespunzătoare se iau în conformitate cu dreptul internațional și sunt proporționale cu neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului acord. Părțile convin, de asemenea, că sintagma "cazuri de urgență specială" menționată la alineatele (1) și (2) înseamnă:

(a) denunțarea prezentului acord, care nu este permisă de normele generale de drept internațional; sau

(b) încălcarea unui element esențial al acordului, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (2).

ARTICOLUL 45 Facilități

Pentru a facilita cooperarea în cadrul prezentului acord, ambele părți vor furniza garanțiile și facilitățile necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.

ARTICOLUL 46 Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică pe teritoriul pe care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatele menționate, pe de o parte, și pe teritoriul Republicii Singapore, pe de altă parte.

ARTICOLUL 47 Definirea părților

În sensul prezentului acord, "părțile" înseamnă Uniunea sau statele sale membre sau Uniunea și statele sale membre, în conformitate cu competențele care le revin, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte.

ARTICOLUL 48 Divulgarea de informații

Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează astfel încât să impună oricăreia dintre părți să furnizeze informații a căror divulgare este considerată contrară intereselor sale fundamentale în materie de securitate sau menținerii păcii și securității internaționale.

ARTICOLUL 49 Intrarea în vigoare și durata

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungește automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care fie Republica Singapore, pe de o parte, fie Uniunea și statele sale membre, pe de altă parte, notifică în scris celeilalte părți intenția de a nu mai prelungi acordul, cu șase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.

(3) Orice modificare a prezentului acord se face numai cu acordul celor două părți. Orice modificare intră în vigoare numai după ce ultima parte a notificat celeilalte părți faptul că toate formalitățile necesare au fost finalizate.

(4) Prezentul acord poate înceta prin notificare scrisă a denunțării trimise celeilalte părți fie de către Republica Singapore, pe de o parte, fie de Uniune și statele sale membre, pe de altă parte. Încetarea intră în vigoare la șase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

ARTICOLUL 50 Declarații și scrisori de însoțire

Declarațiile comune și scrisoarea de însoțire anexate la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

ARTICOLUL 51 Notificări

Notificările făcute în conformitate cu articolul 49 sunt adresate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Singapore.

ARTICOLUL 52 Text autentic

Prezentul acord este întocmit în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate aceste texte fiind în mod egal autentice. În cazul unui litigiu privind interpretarea prezentului acord, părțile sesizează Comitetul mixt.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
se încarcă...