Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării

ARTICOLUL 5 Cooperarea în materie de combatere a terorismului

Părțile reafirmă importanța luptei împotriva terorismului, în conformitate cu statul de drept și cu obligațiile care le revin în temeiul Cartei ONU, al rezoluțiilor CSONU relevante și al dreptului internațional, inclusiv al legislației aplicabile privind drepturile omului, refugiații și dreptul umanitar internațional. În acest context și având în vedere Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluția nr. 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum și în Declarația comună UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea pentru combaterea terorismului, părțile convin să coopereze în materie de prevenire și reprimare a terorismului, în special, după cum urmează:

(a) în cadrul punerii integrale în aplicare a Rezoluției 1.373 a CSONU și a altor rezoluții ale ONU, convenții și instrumente internaționale aplicabile;

(b) prin schimbul de informații cu privire la grupurile teroriste și rețelele de sprijin ale acestora, în conformitate cu dreptul național și internațional aplicabil;

(c) prin schimbul de opinii cu privire la mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și în materie de formare, precum și prin schimbul de experiență referitor la prevenirea terorismului;

(d) prin cooperare, în vederea aprofundării consensului internațional referitor la lupta împotriva terorismului și a cadrului normativ al acestuia, precum și prin ajungerea cât mai curând posibil la un acord asupra Convenției generale privind terorismul internațional, astfel încât să se completeze instrumentele existente ale ONU în materie de combatere a terorismului;

(e) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare;

(f) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului.

Părțile convin asupra faptului că acțiunile de cooperare în temeiul prezentului articol vor fi permise în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

ARTICOLUL 6 Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional

(1) Părțile reafirmă faptul că cele mai grave infracțiuni de interes pentru întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestor infracțiuni, prin adoptarea de măsuri la nivel național și în conformitate cu obligațiile internaționale existente ale părților, prin intermediul cooperării cu tribunalele internaționale instituite în acest scop.

(2) Părțile consideră că înființarea și funcționarea efectivă a tribunalelor respective constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să coopereze pentru a face schimb de experiență și de cunoștințe tehnice de specialitate în ceea ce privește modificările juridice necesare pentru punerea în aplicare și îndeplinirea obligațiilor internaționale care le revin.

(3) Părțile recunosc importanța Curții Penale Internaționale în contextul combaterii impunității și convin să poarte un dialog privind funcționarea corectă și independentă a acestei curți.

ARTICOLUL 7 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și a securității internaționale.

(2) Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și al acordurilor internaționale de dezarmare și neproliferare și al altor rezoluții ale ONU și instrumente internaționale aplicabile la care părțile sunt părți contractante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord.

(3) Mai mult, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin:

(a) luarea de măsuri de către fiecare parte, după caz, pentru a semna, a ratifica sau a adera și a pune în aplicare pe deplin toate celelalte instrumente internaționale relevante pentru lupta împotriva proliferării ADM; și

(b) instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor la nivel național, care să controleze exporturile și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a produselor/tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care să prevadă mijloace eficace de punere în aplicare din punct de vedere juridic sau administrativ, inclusiv sancțiuni eficiente și măsuri preventive împotriva încălcării procedurii de control al exporturilor.

(4) În cadrul cooperării, părțile convin să poarte cu regularitate un dialog privind aspectele legate de combaterea proliferării AMD. Un astfel de dialog poate să aibă loc la nivel regional.

ARTICOLUL 8 Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)

(1) Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite a armelor de calibru mic și a armamentului ușor, inclusiv a muniției aferente, precum și acumularea excesivă și răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o amenințare importantă pentru pacea și securitatea internațională.

(2) Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale la care sunt părți contractante și al rezoluțiilor relevante ale CSONU, precum și în temeiul angajamentelor asumate în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor în toate aspectele sale.

(3) Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor lor, în conformitate cu obligațiile lor internaționale de combatere a comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, la nivel mondial, regional, subregional și național, și convin să instituie un dialog periodic care să însoțească și să consolideze acest demers.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
se încarcă...