Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității

ARTICOLUL 17 Statul de drept și cooperarea juridică

(1) În cadrul cooperării lor în domeniul justiției, libertății și securității, părțile acordă o importanță deosebită promovării statului de drept și consolidării instituțiilor la toate nivelurile, în special în domeniul aplicării legii și al administrării justiției.

(2) Cooperarea dintre părți va include, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la sistemele juridice și la legislație.

ARTICOLUL 18 Protecția datelor

(1) Părțile convin să instituie un dialog pentru a îmbunătăți protecția datelor cu caracter personal, cu referire la cele mai bune principii și practici internaționale, cum ar fi cele prevăzute de Orientările ONU privind reglementarea fișierelor informatizate de date cu caracter personal (Rezoluția nr. 45/95 din 14 decembrie 1990 a Adunării Generale a ONU).

(2) Cooperarea privind protecția datelor cu caracter personal poate să vizeze, inter alia, schimbul de informații și de cunoștințe de specialitate.

ARTICOLUL 19 Migrația

(1) Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor.

(2) Părțile stabilesc un mecanism de dialog privind aspectele legate de migrație, inclusiv migrația legală și ilegală, traficul de migranți și de persoane și chestiuni legate de protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta. Orice astfel de dialog se bazează pe o ordine de zi, pe condiții și pe aspecte convenite de comun acord.

(3) Fiecare parte poate, după cum consideră adecvat, să includă aspectele legate de migrație în strategiile sale de dezvoltare economică și socială din perspectiva sa în calitate de țară de origine, de tranzit și/sau de destinație a migranților.

(4) Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a nevoilor specifice ale părților, efectuată prin consultare reciprocă între părți. Părțile convin că o astfel de cooperare va fi permisă în temeiul actelor cu putere de lege, al normelor administrative și al procedurilor în vigoare ale Uniunii și în temeiul celor naționale. O astfel de cooperare poate viza, în special:

(a) cauzele profunde ale migrației;

(b) definirea și punerea în aplicare de către fiecare parte a obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește aspectele legate de migrație, inclusiv protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta;

(c) normele în materie de admisie, precum și drepturile și statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil, educația, formarea și integrarea persoanelor aflate în situație de ședere legală și care nu sunt resortisanți, măsurile de combatere a rasismului și a xenofobiei;

(d) instituirea unei politici preventive și eficace împotriva migrației ilegale, a traficului de migranți și de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a rețelelor de traficanți de migranți și de persoane, precum și de asigurare a protecției victimelor acestui tip de trafic;

(e) returnarea, în condiții umane și demne, a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, inclusiv promovarea returnării voluntare a acestora;

(f) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul vizelor și al securității documentelor de călătorie;

(g) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul controalelor la frontiere.

(5) În cadrul cooperării care vizează prevenirea și controlul imigrației ilegale, părțile convin, de asemenea, că:

(a) Republica Singapore readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei; și

(b) fiecare stat membru readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul Republicii Singapore, la cererea acesteia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei.

Statele membre și Republica Singapore vor elibera propriilor resortisanți documentele de identitate corespunzătoare în acest scop. În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă nu deține niciun document sau altă dovadă a cetățeniei sale, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale părții care urmează să readmită persoana respectivă (fie aceasta statul membru sau Republica Singapore), la cererea celeilalte părți (fie aceasta Republica Singapore sau statul membru), chestionează persoana respectivă în vederea stabilirii cetățeniei sale.

(6) Părțile convin să negocieze, la cerere, încheierea unui acord între Uniune și Republica Singapore care să reglementeze readmisia resortisanților Republicii Singapore și a resortisanților statelor membre, a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor.

ARTICOLUL 20 Combaterea criminalității organizate

Părțile convin să coopereze în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și a corupției. Cooperarea respectivă are, în special, scopul de a pune în aplicare și de a promova, după caz, standarde și instrumente internaționale relevante, cum ar fi Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate și Convenția ONU împotriva corupției.

ARTICOLUL 21 Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului

(1) Părțile convin asupra necesității de a colabora pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării de venituri rezultate în urma desfășurării unor activități infracționale, în conformitate cu recomandările relevante ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

(2) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor, precum și funcționarea eficientă a standardelor și a mecanismelor adecvate.

(3) În special, cooperarea permite, în cea mai mare măsură posibilă, schimburile de informații și de cunoștințe de specialitate relevante referitoare la adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale care își desfășoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi GAFI.

ARTICOLUL 22 Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite

(1) Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate, pe baza unei coordonări eficace între autoritățile competente, inclusiv, după caz, între autoritățile din sectoarele sănătății, justiției, afacerilor interne și vămilor, având ca obiectiv reducerea ofertei, a traficului și a cererii de droguri ilegale, precum și a consecințelor nefaste ale consumului de droguri asupra indivizilor și a societății în ansamblul său. De asemenea, părțile vor conlucra pentru a preveni cu mai mare eficacitate deturnarea precursorilor drogurilor.

(2) Părțile convin asupra modalităților de cooperare în vederea atingerii obiectivelor menționate. Acțiunile se bazează pe principii stabilite de comun acord, conforme cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu, cu Declarația politică și cu Declarația specială privind principiile directoare pentru reducerea cererii de droguri, aprobate în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU privind drogurile din iunie 1998, precum și cu Declarația politică și cu Planul de acțiune privind cooperarea internațională în direcția unei strategii integrate și echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul celei de a 52-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele, din martie 2009.

(3) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea legislației și a politicilor naționale, înființarea de instituții și de centre de informare naționale, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor și prevenirea deturnării precursorilor folosiți pentru producerea ilicită de narcotice și substanțe psihotropice.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
se încarcă...