Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor

ARTICOLUL 9 Principii generale

(1) Părțile se angajează într-un dialog bilateral în domeniul comerțului și al investițiilor în vederea consolidării și dezvoltării sistemului comercial multilateral și a comerțului bilateral dintre părți.

(2) În acest scop, părțile pun în aplicare cooperarea lor reciprocă în domeniul comerțului și al investițiilor, inclusiv prin intermediul Acordului de liber schimb. Acordul menționat este un acord specific de punere în aplicare a dispozițiilor privind comerțul din prezentul acord și face parte integrantă din relațiile bilaterale în ansamblul lor și din cadrul instituțional comun, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (3).

(3) Părțile își pot dezvolta relațiile comerciale și investiționale, abordând, printre altele, domeniile menționate la articolele 10-16.

ARTICOLUL 10 Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)

Părțile pot să poarte discuții și să facă schimb de informații cu privire la legislație și proceduri de certificare și de inspecție, în special în cadrul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare prevăzute în anexa 1A la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994. Cooperarea poate să se refere la următoarele aspecte:

(a) rezolvarea problemelor sanitare și fitosanitare bilaterale ridicate de una dintre părți;

(b) schimbul de informații privind chestiuni sanitare și fitosanitare;

(c) promovarea utilizării standardelor internaționale, în cazul în care acestea există; și

(d) instituirea unui mecanism de dialog privind cele mai bune practici în materie de standarde și proceduri de testare și de certificare și evaluarea standardelor regionale sau naționale în vederea stabilirii echivalenței acestora.

ARTICOLUL 11 Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)

Părțile vor promova utilizarea standardelor internaționale, vor coopera și vor face schimb de informații cu privire la standarde, proceduri de evaluare a conformității și reglementări tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului.

ARTICOLUL 12 Vamă

(1) Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de simplificare a procedurilor de import și de export, precum și a altor proceduri vamale, de asigurare a transparenței regimului vamal și a reglementărilor în domeniul comercial, de dezvoltare a cooperării în domeniul vamal și de instituire a unor mecanisme de asistență eficace pentru a promova convergența opiniilor și acțiunile comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea comerțului.

(2) Părțile vor acorda o atenție specială consolidării securității și siguranței comerțului internațional, având o abordare echilibrată între facilitarea comerțului și combaterea fraudei și a neregulilor.

ARTICOLUL 13 Investiții

Părțile pot să încurajeze dezvoltarea unui mediu atrăgător și stabil pentru investiții reciproce, printr-un dialog consecvent menit să sporească înțelegerea și cooperarea în domeniul investițiilor, să exploreze mecanisme administrative de facilitare a fluxurilor de investiții și să promoveze norme stabile, transparente, deschise și nediscriminatorii pentru investitori.

ARTICOLUL 14 Politica în domeniul concurenței

Părțile pot să promoveze instituirea și aplicarea efectivă a normelor în materie de concurență, precum și difuzarea informațiilor, în vederea promovării transparenței și a securității juridice pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piețele lor.

ARTICOLUL 15 Servicii

Părțile pot să stabilească un dialog consecvent, având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la cadrul lor de reglementare, promovarea accesului reciproc la piețele lor, promovarea accesului la sursele de capital și de tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între ambele regiuni și pe piețele țărilor terțe.

ARTICOLUL 16 Protecția proprietății intelectuale

Părțile acordă o importanță deosebită drepturilor de proprietate intelectuală1, recunoscând importanța crescândă a acestora pentru crearea de produse, servicii și tehnologii inovatoare în țările lor, și convin să continue să coopereze și să facă schimb de informații neconfidențiale privind activitățile și proiectele convenite de comun acord, cu scopul de a promova, a proteja și a asigura respectarea acestor drepturi, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea și eficiența acțiunilor întreprinse de autoritățile vamale în vederea punerii lor în aplicare.

1 În sensul prezentului articol, "drepturi de proprietate intelectuală" se referă la:

(a) toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secțiunilor 1-7 din partea a II-a a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, din anexa 1C la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994, și anume:

(i) drepturile de autor și drepturile conexe;

(ii) brevetele;

(iii) mărcile;

(iv) desenele și modelele industriale;

(v) schemele de configurație (topografii) ale circuitelor integrate;

(vi) indicațiile geografice;

(vii) protecția informațiilor nedivulgate și

(b) drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante.

În cazul Uniunii, în sensul prezentului acord, termenul "brevete" include și drepturile derivate din certificatele suplimentare de protecție.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
se încarcă...