Act Internațional

Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 04 decembrie 2019.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Uniunea Europeană, denumită în continuare "Uniunea",
și
Regatul Belgiei,
Republica Bulgaria,
Republica Cehă,
Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania,
Republica Estonia,
Irlanda,
Republica Elenă,
Regatul Spaniei,
Republica Franceză,
Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumite în continuare "statele membre", pe de o parte, și

Republica Singapore, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare "părțile",

având în vedere relațiile tradiționale de prietenie dintre părți, precum și legăturile istorice, politice și economice strânse care le unesc,

întrucât părțile acordă o importanță deosebită caracterului amplu al relațiilor lor reciproce,

întrucât părțile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relații mai extinse și mai coerente între acestea prin acorduri la care participă ambele părți,

reafirmându-și angajamentul de a respecta principiile democratice, drepturile omului și libertățile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părțile participă în calitate de părți contractante,

reafirmându-și atașamentul față de principiile statului de drept și ale bunei guvernanțe, precum și dorința de a promova progresul economic și social al popoarelor lor, ținând seama de principiile dezvoltării durabile și de necesitatea protejării mediului,

reafirmându-și dorința de a consolida cooperarea în domeniul stabilității, al justiției și al securității internaționale ca premisă esențială pentru promovarea dezvoltării sociale și economice durabile, a eradicării sărăciei și a îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ale Organizației Națiunilor Unite (ONU),

exprimându-și angajamentul deplin de a lupta împotriva tuturor formelor de terorism și de a institui instrumente internaționale eficiente prin care să se asigure eradicarea acestora în conformitate cu instrumentele relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), în special cu Rezoluția 1.373 a Consiliului de Securitate al ONU,

întrucât Uniunea a adoptat în 2001 un plan global de acțiune privind combaterea terorismului, pe care l-a actualizat în 2004, și a luat o amplă serie de măsuri în consecință; ca urmare a atacurilor de la Madrid, Consiliul European a adoptat o declarație importantă cu privire la combaterea terorismului, la 25 martie 2004; de asemenea, Uniunea a adoptat o strategie de combatere a terorismului în decembrie 2005,

reafirmând faptul că cele mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională în ansamblul său nu ar trebui să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora prin luarea de măsuri la nivel național și prin consolidarea colaborării internaționale,

având în vedere că funcționarea corectă și independentă a Curții Penale Internaționale constituie un progres important pentru pacea și justiția internațională,

întrucât Consiliul European a identificat proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora drept o amenințare gravă la adresa securității internaționale și, la 12 decembrie 2003, a adoptat Strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă; Consiliul Uniunii Europene adoptase deja, la 17 noiembrie 2003, o politică a Uniunii de integrare a politicilor în materie de neproliferare în relațiile Uniunii cu țările terțe; adoptarea prin consens a Rezoluției 1.540 a CSONU evidențiază angajamentul întregii comunități internaționale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) și a vectorilor acestora. Acest angajament al comunității internaționale a fost reiterat prin adoptarea Rezoluției 1.673 a CSONU și a Rezoluției 1.810 a CSONU,

întrucât Consiliul European a exprimat opinia conform căreia armele de calibru mic și armamentul ușor (small arms and light weapons - SALW) reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa păcii, a securității și a dezvoltării, iar la 16 decembrie 2005 a adoptat o strategie de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă, în care a subliniat necesitatea asigurării unei abordări globale și consecvente a politicii de securitate și de dezvoltare,

recunoscând importanța Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană și Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore și Thailanda, țări membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), și a protocoalelor de aderare ulterioare,

recunoscând importanța întăririi relației existente între părți în vederea consolidării cooperării dintre acestea, precum și dorința lor comună de a-și consolida, aprofunda și diversifica relațiile în domeniile de interes comun, pe baza egalității, a respectului pentru mediul natural și a avantajului reciproc,

confirmându-și dorința de a consolida, în deplin acord cu activitățile întreprinse într-un cadru regional, cooperarea dintre Uniune și Republica Singapore, pe baza valorilor comune și a avantajului reciproc,

confirmându-și dorința de a promova buna înțelegere între Asia și Europa, pe baza egalității, a respectării normelor culturale și politice ale celuilalt și a acceptării opiniilor divergente,

confirmându-și dorința de a consolida relațiile comerciale prin încheierea unui acord de liber schimb,

constatând că dispozițiile prezentului acord care se încadrează în domeniul de aplicare al părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit și Irlanda, ca părți contractante distincte și nu ca parte a Uniunii, cu excepția cazului în care Uniunea împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda au notificat în comun Republicii Singapore faptul că Regatul Unit și/sau Irlanda își asumă obligații ca parte a Uniunii în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatul Unit și/sau Irlanda încetează să își asume obligații ca parte a Uniunii în conformitate cu articolul 4a din Protocolul nr. 21, Uniunea împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda informează imediat Singapore cu privire la orice modificare a poziției lor, caz în care acestea au în continuare obligații în temeiul prezentului acord în nume propriu. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei

în conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior,

convin după cum urmează:

TITLUL I Obiect și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Principii generale

(1) Respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părțile participă în calitate de părți contractante, reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

(2) Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite (Carta ONU).

(3) Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera în vederea găsirii unor soluții la provocările generate de schimbările climatice și de globalizare și de a contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

(4) Părțile își reafirmă atașamentul față de principiile bunei guvernanțe, ale statului de drept, inclusiv în ceea ce privește independența sistemului judiciar, și combaterea corupției.

(5) Părțile cooperează în temeiul prezentului acord în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

ARTICOLUL 2 Obiectivele cooperării

În vederea consolidării relațiilor lor bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog amplu și să promoveze în continuare cooperarea în domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor viza, în special:

(a) instituirea cooperării în cadrul tuturor forurilor și organizațiilor regionale și internaționale relevante;

(b) instituirea cooperării privind combaterea terorismului și a criminalității transnaționale;

(c) instituirea cooperării privind combaterea celor mai grave infracțiuni de interes internațional;

(d) instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, precum și a stocării și a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, sub toate aspectele sale;

(e) asigurarea condițiilor necesare pentru promovarea creșterii și a dezvoltării comerțului dintre părți, în avantajul reciproc al acestora;

(f) instituirea cooperării în toate domeniile comerciale și investiționale de interes reciproc, pentru a se facilita fluxurile comerciale și investiționale și pentru a se preveni și a se înlătura obstacolele din calea comerțului și a investițiilor, în concordanță și în complementaritate cu inițiativele regionale în derulare și viitoare ale UE-ASEAN;

(g) instituirea cooperării în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și cooperarea judiciară, protecția datelor, migrația, traficul de migranți și de persoane, combaterea criminalității transnaționale organizate, a spălării de bani și a drogurilor ilicite;

(h) instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special în ceea ce privește vama, politica macroeconomică și instituțiile financiare, domeniul fiscal, politica industrială și întreprinderile mici și mijlocii, societatea informațională, știința și tehnologia, energia, transporturile, educația și cultura, mediul și resursele naturale, sănătatea și statistica;

(i) creșterea participării actuale și încurajarea participării viitoare a Republicii Singapore la programele de cooperare ale Uniunii de pe întreg teritoriul Asiei;

(j) sporirea rolului și a vizibilității fiecărei părți în regiunile celeilalte părți;

(k) instituirea unui dialog constant în vederea unei mai bune înțelegeri reciproce a societății celuilalt și a conștientizării diferitelor puncte de vedere culturale, religioase și societale din Asia și Europa.

TITLUL II Cooperarea bilaterală, regională și internațională

ARTICOLUL 3 Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale

(1) Părțile se angajează să facă schimb de opinii și să coopereze în cadrul forurilor și al organizațiilor regionale și internaționale, cum ar fi ONU, Dialogul UE-ASEAN, Forumul regional al ASEAN, Reuniunea Asia-Europa (ASEM) și Organizația Mondială a Comerțului (OMC), atunci când convin că un astfel de schimb și o astfel de cooperare aduc beneficii reciproce.

(2) Părțile convin, de asemenea, să promoveze cooperarea în aceste domenii între grupurile de reflecție, mediile academice, organizațiile neguvernamentale și media, prin organizarea de seminare, conferințe și alte activități conexe, cu condiția ca o astfel de cooperare să aibă la bază consensul reciproc.

ARTICOLUL 4 Cooperarea regională și bilaterală

(1) Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare din cadrul prezentului acord, acordându-se totodată o atenție corespunzătoare aspectelor care țin de cooperarea bilaterală, cele două părți vor conveni să desfășoare activitățile aferente la nivel bilateral sau regional sau prin combinarea ambelor cadre. În alegerea cadrului adecvat părțile vor avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra partenerilor UE și ai ASEAN, precum și sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, luarea în considerare a fezabilității politice și instituționale și asigurarea coerenței cu alte activități la care participă parteneri ai UE și ai ASEAN.

(2) Dacă este cazul, părțile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activitățile de cooperare în domeniile care fac obiectul prezentului acord sau care au legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile și resursele lor financiare. Această cooperare poate să includă, în special, organizarea unor programe de formare, ateliere și seminare, schimburi de experți, studii și alte acțiuni convenite de către părți.

TITLUL III Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării

ARTICOLUL 5 Cooperarea în materie de combatere a terorismului

Părțile reafirmă importanța luptei împotriva terorismului, în conformitate cu statul de drept și cu obligațiile care le revin în temeiul Cartei ONU, al rezoluțiilor CSONU relevante și al dreptului internațional, inclusiv al legislației aplicabile privind drepturile omului, refugiații și dreptul umanitar internațional. În acest context și având în vedere Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluția nr. 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum și în Declarația comună UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea pentru combaterea terorismului, părțile convin să coopereze în materie de prevenire și reprimare a terorismului, în special, după cum urmează:

(a) în cadrul punerii integrale în aplicare a Rezoluției 1.373 a CSONU și a altor rezoluții ale ONU, convenții și instrumente internaționale aplicabile;

(b) prin schimbul de informații cu privire la grupurile teroriste și rețelele de sprijin ale acestora, în conformitate cu dreptul național și internațional aplicabil;

(c) prin schimbul de opinii cu privire la mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și în materie de formare, precum și prin schimbul de experiență referitor la prevenirea terorismului;

(d) prin cooperare, în vederea aprofundării consensului internațional referitor la lupta împotriva terorismului și a cadrului normativ al acestuia, precum și prin ajungerea cât mai curând posibil la un acord asupra Convenției generale privind terorismul internațional, astfel încât să se completeze instrumentele existente ale ONU în materie de combatere a terorismului;

(e) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare;

(f) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului.

Părțile convin asupra faptului că acțiunile de cooperare în temeiul prezentului articol vor fi permise în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

ARTICOLUL 6 Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional

(1) Părțile reafirmă faptul că cele mai grave infracțiuni de interes pentru întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestor infracțiuni, prin adoptarea de măsuri la nivel național și în conformitate cu obligațiile internaționale existente ale părților, prin intermediul cooperării cu tribunalele internaționale instituite în acest scop.

(2) Părțile consideră că înființarea și funcționarea efectivă a tribunalelor respective constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să coopereze pentru a face schimb de experiență și de cunoștințe tehnice de specialitate în ceea ce privește modificările juridice necesare pentru punerea în aplicare și îndeplinirea obligațiilor internaționale care le revin.

(3) Părțile recunosc importanța Curții Penale Internaționale în contextul combaterii impunității și convin să poarte un dialog privind funcționarea corectă și independentă a acestei curți.

ARTICOLUL 7 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și a securității internaționale.

(2) Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și al acordurilor internaționale de dezarmare și neproliferare și al altor rezoluții ale ONU și instrumente internaționale aplicabile la care părțile sunt părți contractante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord.

(3) Mai mult, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin:

(a) luarea de măsuri de către fiecare parte, după caz, pentru a semna, a ratifica sau a adera și a pune în aplicare pe deplin toate celelalte instrumente internaționale relevante pentru lupta împotriva proliferării ADM; și

(b) instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor la nivel național, care să controleze exporturile și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a produselor/tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care să prevadă mijloace eficace de punere în aplicare din punct de vedere juridic sau administrativ, inclusiv sancțiuni eficiente și măsuri preventive împotriva încălcării procedurii de control al exporturilor.

(4) În cadrul cooperării, părțile convin să poarte cu regularitate un dialog privind aspectele legate de combaterea proliferării AMD. Un astfel de dialog poate să aibă loc la nivel regional.

ARTICOLUL 8 Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)

(1) Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite a armelor de calibru mic și a armamentului ușor, inclusiv a muniției aferente, precum și acumularea excesivă și răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o amenințare importantă pentru pacea și securitatea internațională.

(2) Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale la care sunt părți contractante și al rezoluțiilor relevante ale CSONU, precum și în temeiul angajamentelor asumate în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor în toate aspectele sale.

(3) Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor lor, în conformitate cu obligațiile lor internaționale de combatere a comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, la nivel mondial, regional, subregional și național, și convin să instituie un dialog periodic care să însoțească și să consolideze acest demers.

TITLUL IV Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor

ARTICOLUL 9 Principii generale

(1) Părțile se angajează într-un dialog bilateral în domeniul comerțului și al investițiilor în vederea consolidării și dezvoltării sistemului comercial multilateral și a comerțului bilateral dintre părți.

(2) În acest scop, părțile pun în aplicare cooperarea lor reciprocă în domeniul comerțului și al investițiilor, inclusiv prin intermediul Acordului de liber schimb. Acordul menționat este un acord specific de punere în aplicare a dispozițiilor privind comerțul din prezentul acord și face parte integrantă din relațiile bilaterale în ansamblul lor și din cadrul instituțional comun, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (3).

(3) Părțile își pot dezvolta relațiile comerciale și investiționale, abordând, printre altele, domeniile menționate la articolele 10-16.

ARTICOLUL 10 Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)

Părțile pot să poarte discuții și să facă schimb de informații cu privire la legislație și proceduri de certificare și de inspecție, în special în cadrul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare prevăzute în anexa 1A la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994. Cooperarea poate să se refere la următoarele aspecte:

(a) rezolvarea problemelor sanitare și fitosanitare bilaterale ridicate de una dintre părți;

(b) schimbul de informații privind chestiuni sanitare și fitosanitare;

(c) promovarea utilizării standardelor internaționale, în cazul în care acestea există; și

(d) instituirea unui mecanism de dialog privind cele mai bune practici în materie de standarde și proceduri de testare și de certificare și evaluarea standardelor regionale sau naționale în vederea stabilirii echivalenței acestora.

ARTICOLUL 11 Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)

Părțile vor promova utilizarea standardelor internaționale, vor coopera și vor face schimb de informații cu privire la standarde, proceduri de evaluare a conformității și reglementări tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului.

ARTICOLUL 12 Vamă

(1) Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de simplificare a procedurilor de import și de export, precum și a altor proceduri vamale, de asigurare a transparenței regimului vamal și a reglementărilor în domeniul comercial, de dezvoltare a cooperării în domeniul vamal și de instituire a unor mecanisme de asistență eficace pentru a promova convergența opiniilor și acțiunile comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea comerțului.

(2) Părțile vor acorda o atenție specială consolidării securității și siguranței comerțului internațional, având o abordare echilibrată între facilitarea comerțului și combaterea fraudei și a neregulilor.

ARTICOLUL 13 Investiții

Părțile pot să încurajeze dezvoltarea unui mediu atrăgător și stabil pentru investiții reciproce, printr-un dialog consecvent menit să sporească înțelegerea și cooperarea în domeniul investițiilor, să exploreze mecanisme administrative de facilitare a fluxurilor de investiții și să promoveze norme stabile, transparente, deschise și nediscriminatorii pentru investitori.

ARTICOLUL 14 Politica în domeniul concurenței

Părțile pot să promoveze instituirea și aplicarea efectivă a normelor în materie de concurență, precum și difuzarea informațiilor, în vederea promovării transparenței și a securității juridice pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piețele lor.

ARTICOLUL 15 Servicii

Părțile pot să stabilească un dialog consecvent, având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la cadrul lor de reglementare, promovarea accesului reciproc la piețele lor, promovarea accesului la sursele de capital și de tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între ambele regiuni și pe piețele țărilor terțe.

ARTICOLUL 16 Protecția proprietății intelectuale

Părțile acordă o importanță deosebită drepturilor de proprietate intelectuală1, recunoscând importanța crescândă a acestora pentru crearea de produse, servicii și tehnologii inovatoare în țările lor, și convin să continue să coopereze și să facă schimb de informații neconfidențiale privind activitățile și proiectele convenite de comun acord, cu scopul de a promova, a proteja și a asigura respectarea acestor drepturi, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea și eficiența acțiunilor întreprinse de autoritățile vamale în vederea punerii lor în aplicare.

1 În sensul prezentului articol, "drepturi de proprietate intelectuală" se referă la:

(a) toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secțiunilor 1-7 din partea a II-a a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, din anexa 1C la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994, și anume:

(i) drepturile de autor și drepturile conexe;

(ii) brevetele;

(iii) mărcile;

(iv) desenele și modelele industriale;

(v) schemele de configurație (topografii) ale circuitelor integrate;

(vi) indicațiile geografice;

(vii) protecția informațiilor nedivulgate și

(b) drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante.

În cazul Uniunii, în sensul prezentului acord, termenul "brevete" include și drepturile derivate din certificatele suplimentare de protecție.

TITLUL V Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității

ARTICOLUL 17 Statul de drept și cooperarea juridică

(1) În cadrul cooperării lor în domeniul justiției, libertății și securității, părțile acordă o importanță deosebită promovării statului de drept și consolidării instituțiilor la toate nivelurile, în special în domeniul aplicării legii și al administrării justiției.

(2) Cooperarea dintre părți va include, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la sistemele juridice și la legislație.

ARTICOLUL 18 Protecția datelor

(1) Părțile convin să instituie un dialog pentru a îmbunătăți protecția datelor cu caracter personal, cu referire la cele mai bune principii și practici internaționale, cum ar fi cele prevăzute de Orientările ONU privind reglementarea fișierelor informatizate de date cu caracter personal (Rezoluția nr. 45/95 din 14 decembrie 1990 a Adunării Generale a ONU).

(2) Cooperarea privind protecția datelor cu caracter personal poate să vizeze, inter alia, schimbul de informații și de cunoștințe de specialitate.

ARTICOLUL 19 Migrația

(1) Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor.

(2) Părțile stabilesc un mecanism de dialog privind aspectele legate de migrație, inclusiv migrația legală și ilegală, traficul de migranți și de persoane și chestiuni legate de protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta. Orice astfel de dialog se bazează pe o ordine de zi, pe condiții și pe aspecte convenite de comun acord.

(3) Fiecare parte poate, după cum consideră adecvat, să includă aspectele legate de migrație în strategiile sale de dezvoltare economică și socială din perspectiva sa în calitate de țară de origine, de tranzit și/sau de destinație a migranților.

(4) Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a nevoilor specifice ale părților, efectuată prin consultare reciprocă între părți. Părțile convin că o astfel de cooperare va fi permisă în temeiul actelor cu putere de lege, al normelor administrative și al procedurilor în vigoare ale Uniunii și în temeiul celor naționale. O astfel de cooperare poate viza, în special:

(a) cauzele profunde ale migrației;

(b) definirea și punerea în aplicare de către fiecare parte a obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește aspectele legate de migrație, inclusiv protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta;

(c) normele în materie de admisie, precum și drepturile și statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil, educația, formarea și integrarea persoanelor aflate în situație de ședere legală și care nu sunt resortisanți, măsurile de combatere a rasismului și a xenofobiei;

(d) instituirea unei politici preventive și eficace împotriva migrației ilegale, a traficului de migranți și de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a rețelelor de traficanți de migranți și de persoane, precum și de asigurare a protecției victimelor acestui tip de trafic;

(e) returnarea, în condiții umane și demne, a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, inclusiv promovarea returnării voluntare a acestora;

(f) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul vizelor și al securității documentelor de călătorie;

(g) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul controalelor la frontiere.

(5) În cadrul cooperării care vizează prevenirea și controlul imigrației ilegale, părțile convin, de asemenea, că:

(a) Republica Singapore readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei; și

(b) fiecare stat membru readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul Republicii Singapore, la cererea acesteia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei.

Statele membre și Republica Singapore vor elibera propriilor resortisanți documentele de identitate corespunzătoare în acest scop. În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă nu deține niciun document sau altă dovadă a cetățeniei sale, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale părții care urmează să readmită persoana respectivă (fie aceasta statul membru sau Republica Singapore), la cererea celeilalte părți (fie aceasta Republica Singapore sau statul membru), chestionează persoana respectivă în vederea stabilirii cetățeniei sale.

(6) Părțile convin să negocieze, la cerere, încheierea unui acord între Uniune și Republica Singapore care să reglementeze readmisia resortisanților Republicii Singapore și a resortisanților statelor membre, a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor.

ARTICOLUL 20 Combaterea criminalității organizate

Părțile convin să coopereze în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și a corupției. Cooperarea respectivă are, în special, scopul de a pune în aplicare și de a promova, după caz, standarde și instrumente internaționale relevante, cum ar fi Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate și Convenția ONU împotriva corupției.

ARTICOLUL 21 Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului

(1) Părțile convin asupra necesității de a colabora pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării de venituri rezultate în urma desfășurării unor activități infracționale, în conformitate cu recomandările relevante ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

(2) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor, precum și funcționarea eficientă a standardelor și a mecanismelor adecvate.

(3) În special, cooperarea permite, în cea mai mare măsură posibilă, schimburile de informații și de cunoștințe de specialitate relevante referitoare la adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale care își desfășoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi GAFI.

ARTICOLUL 22 Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite

(1) Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate, pe baza unei coordonări eficace între autoritățile competente, inclusiv, după caz, între autoritățile din sectoarele sănătății, justiției, afacerilor interne și vămilor, având ca obiectiv reducerea ofertei, a traficului și a cererii de droguri ilegale, precum și a consecințelor nefaste ale consumului de droguri asupra indivizilor și a societății în ansamblul său. De asemenea, părțile vor conlucra pentru a preveni cu mai mare eficacitate deturnarea precursorilor drogurilor.

(2) Părțile convin asupra modalităților de cooperare în vederea atingerii obiectivelor menționate. Acțiunile se bazează pe principii stabilite de comun acord, conforme cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu, cu Declarația politică și cu Declarația specială privind principiile directoare pentru reducerea cererii de droguri, aprobate în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU privind drogurile din iunie 1998, precum și cu Declarația politică și cu Planul de acțiune privind cooperarea internațională în direcția unei strategii integrate și echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul celei de a 52-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele, din martie 2009.

(3) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea legislației și a politicilor naționale, înființarea de instituții și de centre de informare naționale, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor și prevenirea deturnării precursorilor folosiți pentru producerea ilicită de narcotice și substanțe psihotropice.

TITLUL VI Cooperarea în alte sectoare

ARTICOLUL 23 Cooperarea în domeniul drepturilor omului

(1) Părțile convin să coopereze, în cazul în care s-a convenit reciproc astfel, în ceea ce privește promovarea și asigurarea protecției efective a drepturilor omului, inclusiv punerea în practică a instrumentelor internaționale aplicabile privind drepturile omului la care părțile sunt părți contractante.

(2) Acest tip de cooperare poate să includă, între altele:

(a) promovarea drepturilor omului și educația în acest domeniu;

(b) consolidarea instituțiilor naționale și regionale competente cu atribuții în domeniul drepturilor omului;

(c) instituirea unui dialog constructiv și amplu cu privire la drepturile omului;

(d) consolidarea cooperării dintre instituțiile din cadrul ONU cu atribuții în domeniul drepturilor omului.

ARTICOLUL 24 Cooperarea în domeniul serviciilor financiare

Părțile se angajează să încurajeze cooperarea în domeniul serviciilor financiare, cu privire la aspecte de interes comun, în cadrul programelor și al legislației lor și, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile relevante din Acordul de liber schimb menționat la articolul 9 alineatul (2). O astfel de cooperare se desfășoară între autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară ale Uniunii și cele ale Republicii Singapore pe teme de reglementare și supraveghere financiară. Autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară se consultă reciproc pentru a stabili cele mai adecvate mijloace de cooperare.

ARTICOLUL 25 Dialogul în domeniul politicii economice

(1) Părțile convin să coopereze în vederea promovării schimbului de informații cu privire la tendințele și politicile lor economice, precum și în vederea promovării schimbului de experiență în ceea ce privește coordonarea politicilor economice în contextul cooperării și al integrării economice regionale.

(2) Părțile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autoritățile lor pe teme economice care, conform celor convenite de părți, pot să includă domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală (inclusiv impozitarea), finanțele publice, stabilizarea macroeconomică și datoria externă.

ARTICOLUL 26 Cooperarea în domeniul fiscal

(1) În vederea consolidării și a dezvoltării activităților economice, ținând seama totodată de necesitatea elaborării unui cadru de reglementare corespunzător, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3).

(2) În acest scop, conform competențelor pe care le dețin, părțile recunosc importanța combaterii practicilor fiscale dăunătoare, stabilite de comun acord; părțile vor îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal în vederea combaterii evaziunii fiscale și vor pune în aplicare standardul convenit la nivel internațional în ceea ce privește transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, astfel cum este stabilit în Convenția-model din 2008 a OCDE pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, cu scopul de a permite aplicarea efectivă a normelor lor fiscale.

(3) Părțile convin că punerea în aplicare a principiilor respective are loc, în special, în cadrul acordurilor fiscale bilaterale existente sau viitoare dintre Republica Singapore și statele membre.

ARTICOLUL 27 Cooperarea în materie de politică industrială și IMM-uri

(1) Părțile, luând în considerare politicile și obiectivele lor economice, convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în special pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

(2) Această cooperare constă în:

(a) schimb de informații și de experiență cu privire la crearea de condiții-cadru care să permită îmbunătățirea competitivității IMM-urilor;

(b) promovarea responsabilității și a răspunderii sociale a întreprinderilor și încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul și producția durabile. Această cooperare este completată de o perspectivă a consumatorului, de exemplu cu privire la informațiile despre produs și la rolul consumatorului pe piață;

(c) promovarea contactelor dintre operatorii economici, încurajarea investițiilor comune și înființarea de întreprinderi comune și de rețele de informare, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii, stimulându-se, în special, transferurile de tehnologie soft și hard între parteneri; și

(d) facilitarea accesului la finanțare, furnizarea de informații și stimularea inovării.

(3) Părțile vor încuraja consolidarea relațiilor dintre sectoarele private ale ambelor părți în cadrul unor foruri noi sau în cadrul celor existente, inclusiv prin mecanisme menite să sprijine ambele părți în promovarea internaționalizării IMM-urilor.

ARTICOLUL 28 Societatea informațională

(1) Recunoscând faptul că tehnologiile informațiilor și comunicațiilor (TIC) constituie elemente-cheie ale vieții moderne și au o importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, părțile se angajează să își coordoneze politicile în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.

(2) Cooperarea în acest domeniu se va axa, în special, pe următoarele aspecte:

(a) participarea la dialogul regional global, cu privire la diferite aspecte ale societății informaționale, în special politicile privind comunicațiile electronice și cele mai bune practici de reglementare în domenii care includ, fără a se limita la acestea, acordarea de licențe pentru servicii de telecomunicații, introducerea unor noi servicii de comunicare a informațiilor, cum ar fi serviciile de telefonie prin internet, eliminarea mesajelor de tip spam, controlul comportamentului furnizorului dominant, precum și creșterea transparenței și a eficienței autorității de reglementare;

(b) interconectivitatea și interoperabilitatea rețelelor și ale serviciilor părților;

(c) standardizarea și diseminarea de noi tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor;

(d) promovarea cooperării între părți în ceea ce privește cercetarea în domeniul TIC;

(e) cooperarea în cadrul unor proiecte comune de cercetare în domeniul TIC;

(f) aspecte legate de securitatea societății informaționale, convenite de comun acord; și

(g) evaluarea conformității echipamentelor de telecomunicații (inclusiv a echipamentelor radio).

ARTICOLUL 29 Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media

Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media, în general. Activitățile de cooperare vor include, fără a se limita la acestea:

(a) schimbul de opinii privind politica în domeniul audiovizual și în domeniul media;

(b) organizarea comună de evenimente de interes reciproc;

(c) activități comune de formare; și

(d) facilitarea coproducțiilor și inițierea de discuții cu privire la acordurile de coproducție audiovizuală.

ARTICOLUL 30 Cooperarea științifică și tehnologică

(1) Părțile încurajează, dezvoltă și facilitează cooperarea în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării în sectoare de interes reciproc, în conformitate cu legislația și reglementările ambelor părți.

(2) Scopurile acestei cooperări sunt următoarele:

(a) încurajarea schimbului de informații în materie de știință, tehnologie și inovare, precum și în materie de politici și programe;

(b) promovarea unor relații de durată între comunitățile științifice, centrele de cercetare, universitățile și industriile părților;

(c) promovarea formării și a mobilității cercetătorilor și a studenților din instituțiile de învățământ superior.

(3) Sub rezerva discuțiilor dintre părți și în consultare cu agențiile de finanțare a cercetării din fiecare țară, cooperarea poate lua forma unor proiecte comune de cercetare și/sau a unor schimburi, reuniuni, ateliere și activități de formare pentru oameni de știință și studenți din instituțiile de învățământ superior, prin intermediul unor programe de mobilitate internațională care să asigure diseminarea maximă a rezultatelor cercetării.

(4) În cadrul acestei cooperări, părțile promovează participarea activă a instituțiilor lor de învățământ superior, a centrelor lor de cercetare și a sectoarelor lor de producție, inclusiv a IMM-urilor.

(5) Părțile convin să depună eforturi pentru creșterea gradului de informare privind posibilitățile de cooperare științifică și tehnologică pe care le oferă programele lor.

ARTICOLUL 31 Energie

(1) Părțile se angajează să consolideze cooperarea în sectorul energetic în vederea:

(a) diversificării surselor de aprovizionare cu energie și a dezvoltării formelor noi sau regenerabile de energie, pe baze comerciale;

(b) utilizării raționale a energiei, în special prin promovarea gestionării cererii;

(c) promovării transferului de tehnologie în vederea utilizării eficiente a energiei;

(d) combaterii schimbărilor climatice, inclusiv prin stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon;

(e) intensificării consolidării capacităților, inclusiv eventuale acțiuni de formare și facilitarea investițiilor în domeniul energetic, în baza unor norme transparente, nediscriminatorii și compatibile cu piața;

(f) promovării concurenței pe piața energiei.

(2) În acest scop, părțile se angajează să promoveze contactele între entitățile de planificare energetică relevante și efectuarea unor activități comune de cercetare între institutele de cercetare și universități, în special în cadrul forurilor regionale relevante. Ambele părți vor analiza în continuare posibilitățile de consolidare a cooperării în domeniul siguranței și al securității nucleare, cu respectarea cadrelor lor juridice și a politicilor lor în vigoare. În temeiul articolului 34 și având în vedere concluziile Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, părțile se pot angaja să analizeze legăturile dintre accesul la servicii energetice la un preț convenabil și dezvoltarea durabilă. Activitățile respective pot fi promovate în colaborare cu Inițiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată la Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă.

ARTICOLUL 32 Transporturi

(1) Părțile convin să își consolideze în continuare, de comun acord, cooperarea în toate domeniile relevante ale politicii în sectorul transporturilor, în vederea îmbunătățirii circulației mărfurilor și a pasagerilor, a promovării siguranței și a securității, a combaterii pirateriei și a jafurilor armate împotriva navelor, a promovării protecției mediului și a standardelor ridicate în materie de operare și a creșterii eficienței sistemelor lor de transport.

Părțile reamintesc acordul menționat la articolul 1 alineatul (5) și reafirmă că, în toate domeniile relevante ale transporturilor, activitatea de cooperare se va desfășura în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

(2) Cooperarea dintre părți în temeiul alineatului (1) are scopul de a promova:

(a) schimbul de informații cu privire la propriile politici în domeniul transporturilor, în special în legătură cu transportul urban și cu interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor de transport multimodal, precum și cu gestionarea căilor ferate, a porturilor și a aeroporturilor;

(b) utilizarea sistemelor globale de navigație prin satelit, punându-se accentul pe aspecte de interes reciproc privind reglementarea, dezvoltarea industrială și dezvoltarea pieței;

(c) dialogul în sectorul transportului aerian, în scopul de a
consolida cooperarea în materie de politică în domeniul aviației și în vederea întreprinderii de acțiuni comune în sfera serviciilor de transport aerian, prin, inter alia, negocierea și punerea în aplicare a acordurilor. Părțile își vor dezvolta în continuare relațiile și, după caz, vor analiza posibilitatea de a încheia în viitor un acord global privind serviciile aeriene. De asemenea, ori de câte ori va fi reciproc avantajos, părțile vor consolida cooperarea tehnică și în materie de reglementare în domenii cum ar fi siguranța și securitatea aeriană, gestionarea traficului aerian, inclusiv ecologizarea acestuia, aplicarea dreptului concurenței și reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenței normative, a înlăturării obstacolelor din calea activităților economice și a intensificării dialogului privind aspectele legate de mediu din domeniul aviației, cum ar fi utilizarea instrumentelor de piață pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv prin comercializarea de certificate de emisii. Pe aceste baze, părțile vor analiza posibilitățile de intensificare a cooperării în domeniul aviației civile;

(d) dialogul în domeniul serviciilor de transport maritim, care vizează accesul nerestricționat pe piețele maritime internaționale și la comerțul maritim internațional pe o bază comercială și nediscriminatorie și în vederea sprijinirii angajamentelor de eliminare progresivă a sistemelor existente de rezervare a încărcăturii, abținerea de la introducerea unor clauze de partajare a încărcăturilor, acordarea în cadrul serviciilor de transport maritim, inclusiv al serviciilor auxiliare, a clauzei tratamentului național în ceea ce privește accesul la serviciile auxiliare și la serviciile portuare pentru navele care arborează pavilionul celeilalte părți sau sunt operate de resortisanți sau de societăți ale celeilalte părți, precum și dreptul de prestare a serviciilor de transport de la expeditor la client ("door-to-door"); și

(e) punerea în aplicare a standardelor de securitate, siguranță și prevenire a poluării, în special în ceea ce privește transportul maritim și aerian, în conformitate cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu la care părțile sunt părți semnatare, inclusiv cooperarea în cadrul forurilor internaționale corespunzătoare, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a reglementărilor internaționale.

ARTICOLUL 33 Educație și cultură

(1) Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul educației și al culturii, cu respectarea deplină a diversității acestora, pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere reciprocă a culturilor lor.

(2) Părțile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale și desfășurarea de inițiative comune în diferite domenii culturale, inclusiv prin organizarea în comun a unor evenimente culturale. În această privință, părțile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activitățile Fundației Asia-Europa.

(3) Părțile convin să se consulte și să coopereze în cadrul forurilor internaționale relevante, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, în vederea urmăririi obiectivelor comune și a promovării diversității culturale.

(4) De asemenea, părțile acordă o atenție deosebită măsurilor menite să creeze legături permanente între agențiile lor specializate și să încurajeze schimbul de informații, de know how, de studenți, de experți, de tineri și de lucrători tineri, precum și de resurse tehnice, valorificând facilitățile oferite de programele Uniunii în Asia de Sud-Est în domeniul educației și al culturii, precum și experiența acumulată de ambele părți în acest domeniu.

(5) Părțile încurajează extinderea schimburilor și a cooperării între instituțiile lor de învățământ pentru promovarea înțelegerii, a cunoașterii și a aprecierii reciproce a culturilor, a economiilor și a sistemelor lor sociale. În special, părțile se angajează să faciliteze mobilitatea studenților și a oamenilor de știință în cadrul programului Erasmus Mundus sau al altor programe similare.

ARTICOLUL 34 Mediu și resurse naturale

(1) Părțile convin asupra necesității de a conserva și de a gestiona în mod durabil resursele naturale și diversitatea biologică, ca fundament al dezvoltării generațiilor actuale și viitoare.

(2) Punerea în aplicare a rezultatelor Conferinței ONU privind mediul și dezvoltarea din 1992, ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002 și ale Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă din 2012 va fi luată în considerare în toate activitățile întreprinse de părți în temeiul prezentului acord.

(3) Părțile se angajează să continue cooperarea cu privire la protecția mediului, inclusiv prin schimbul de cele mai bune practici în domenii cum ar fi:

(a) schimbările climatice și eficiența energetică;

(b) tehnologiile de mediu și tehnologiile curate, în special cele care sunt sigure și durabile;

(c) consolidarea capacităților în materie de negociere și punere în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu;

(d) mediul marin și cel costier;

(e) combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, precum și promovarea gestionării durabile a pădurilor.

ARTICOLUL 35 Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(1) Părțile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea privind coeziunea regională și socială, sănătatea și securitatea la locul de muncă, egalitatea de șanse între femei și bărbați, munca decentă și dialogul social, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.

(2) Părțile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor și de a promova ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, precum și munca decentă, ca elemente esențiale ale dezvoltării durabile și ale reducerii sărăciei, astfel cum au fost aprobate prin Rezoluția nr. 60/1 din 24 octombrie 2005 a Adunării Generale a ONU și prin Declarația ministerială adoptată la reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii de fond a Consiliului Economic și Social din 2006 (Declarația E/2006/L.8 a Consiliului Economic și Social al ONU din 5 iulie 2006) și stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă din 2008. Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diversă a situațiilor economice și sociale ale acestora.

(3) În conformitate cu obligațiile acestora în calitate de membri ai OIM, precum și în conformitate cu Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și cu anexa la aceasta, care au fost adoptate în cadrul celei de a 86-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii din 1998, părțile se angajează să respecte, să promoveze și să pună efectiv în aplicare principiile privind drepturile fundamentale la locul de muncă, și anume:

(a) libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective;

(b) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată;

(c) abolirea efectivă a muncii copiilor; și

(d) eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Părțile își reafirmă angajamentul de a pune efectiv în aplicare convențiile OIM pe care Republica Singapore și statele membre le-au ratificat. Părțile vor depune eforturi continue și susținute în vederea ratificării și a punerii efective în aplicare a convențiilor fundamentale ale OIM și vor face schimb de informații în acest sens. De asemenea, părțile vor lua în considerare ratificarea și punerea în aplicare efectivă a altor convenții OIM, ținând cont de circumstanțele interne. Părțile vor face schimb de informații în această privință.

(4) Părțile pot să inițieze activități de cooperare reciproc avantajoase, care pot să includă, inter alia, programe și proiecte specifice, convenite de comun acord, precum și dialogul, cooperarea și inițiativele pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi ASEM, ASEAN-UE și OIM.

ARTICOLUL 36 Sănătate

(1) Părțile convin să coopereze în sectorul sănătății, în vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate care se referă, inter alia, la principalele boli transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, gripa aviară și alte gripe cu potențial pandemic uman, precum și la bolile netransmisibile majore și la factorii de risc pentru acestea, inclusiv prin schimbul de informații și colaborarea în vederea detectării precoce, a prevenirii și a controlului, precum și prin intermediul acordurilor internaționale în domeniul sănătății.

(2) Sub rezerva disponibilității resurselor, cooperarea poate avea loc prin:

(a) proiecte privind epidemiologia bolilor transmisibile și netransmisibile majore;

(b) schimburi, burse și programe de formare;

(c) programe și proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor și a condițiilor de sănătate;

(d) schimb de informații și colaborare științifică privind reglementarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale; și

(e) promovarea punerii în aplicare pe deplin și în termenele prevăzute a acordurilor internaționale în domeniul sănătății, cum ar fi Regulamentul sanitar internațional și Convenția-cadru pentru controlul tutunului.

ARTICOLUL 37 Statistică

Părțile se angajează să promoveze, în conformitate cu activitățile de cooperare existente în domeniul statisticii între Uniunea Europeană și ASEAN, armonizarea metodelor și a practicilor statistice, inclusiv colectarea și diseminarea de date statistice, care să le permită, pe baze reciproc acceptabile, să utilizeze statisticile privind comerțul cu mărfuri și servicii, privind investițiile străine directe și, mai general, privind orice alt domeniu care face obiectul prezentului acord și care permite colectarea, prelucrarea, analizarea și diseminarea de date statistice.

ARTICOLUL 38 Societatea civilă

Părțile recunosc contribuția potențială a societății civile organizate în cadrul procesului de dialog și de cooperare în temeiul prezentului acord și se angajează să încurajeze dialogul cu societatea civilă organizată.

TITLUL VII Mijloace de cooperare

ARTICOLUL 39 Resurse pentru cooperare

(1) Părțile convin să pună la dispoziție resursele corespunzătoare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de legislația și de resursele părților, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.

(2) Părțile încurajează Banca Europeană de Investiții să își continue operațiunile în Republica Singapore, în conformitate cu procedurile și criteriile sale de finanțare.

ARTICOLUL 40 Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe

(1) Părțile convin să facă schimb de informații cu privire la politicile lor de asistență pentru dezvoltare, în vederea stabilirii unui dialog periodic referitor la obiectivele acestor politici și la programele lor privind ajutorul pentru dezvoltare în țările terțe.

(2) Părțile promovează, de asemenea, acțiuni comune care au ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică și promovarea dezvoltării resurselor umane în țările mai puțin dezvoltate din Asia de Sud-Est și în afara acesteia.

TITLUL VIII Cadru instituțional

ARTICOLUL 41 Comitetul mixt

(1) Părțile convin să instituie, în temeiul prezentului acord, un comitet mixt compus din reprezentanți ai ambelor părți, la nivelul corespunzător, ale cărui sarcini vor fi:

(a) să asigure funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului acord;

(b) să stabilească priorități în legătură cu scopurile prezentului acord;

(c) să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor prezentului acord.

(2) Comitetul mixt se reunește în mod normal cel puțin la fiecare doi ani, alternativ în Singapore și la Bruxelles, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. Comitetul mixt este prezidat în comun de un reprezentant al fiecărei părți. Ordinea de zi a reuniunilor Comitetului mixt se stabilește de comun acord între părți. De asemenea, părțile pot să convoace de comun acord adunări extraordinare ale Comitetului mixt.

(3) Comitetul mixt poate să înființeze subcomitete specializate care îi oferă asistență în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceste subcomitete prezintă Comitetului mixt rapoarte detaliate cu privire la activitățile lor în cadrul fiecărei reuniuni.

(4) În conformitate cu prezentul articol, Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură și își îndeplinește sarcinile prin consens. În regulamentul său de procedură, Comitetul mixt stabilește modalitățile de consultare, cum ar fi cele prevăzute la articolul 44, și se străduiește să convină asupra unei limbi de lucru comune.

(5) Atunci când se hotărăște de comun acord și după caz, Comitetul mixt discută funcționarea și punerea în aplicare a oricărui acord specific, astfel cum se precizează la articolul 43 alineatul (3).

TITLUL IX Dispoziții finale

ARTICOLUL 42 Clauză evolutivă

(1) Părțile pot hotărî de comun acord să extindă obiectul prezentului acord în vederea extinderii nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare sau activități specifice.

(2) În ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord, fiecare parte poate să facă sugestii pentru extinderea domeniului de aplicare al cooperării, luându-se în considerare experiența dobândită în cursul aplicării acordului.

ARTICOLUL 43 Alte acorduri

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acțiunile întreprinse în temeiul acestuia nu afectează în niciun fel competențele statelor membre de a desfășura activități de cooperare bilaterală cu Republica Singapore sau de a încheia, după caz, noi parteneriate și acorduri de cooperare cu Republica Singapore.

(2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relațiile cu terțe părți.

(3) În pofida articolului 9 alineatul (2), părțile pot, de asemenea, să completeze prezentul acord prin încheierea unor acorduri specifice, în orice sector de cooperare care se încadrează în domeniul de aplicare al acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relațiile bilaterale generale reglementate de prezentul acord și sunt elemente componente ale unui cadru instituțional comun.

ARTICOLUL 44 Neexecutarea acordului

(1) În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu a respectat o obligație care îi revine în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsuri corespunzătoare. Înainte de a acționa în acest sens, cu excepția cazurilor de urgență specială, partea respectivă solicită, iar cealaltă parte acceptă să se organizeze consultări în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. Consultările respective pot să aibă loc sub egida Comitetului mixt prevăzut la articolul 41, care poate să soluționeze litigiul printr-o recomandare sau prin orice altă modalitate acceptată de către părți.

(2) În cazuri de urgență specială, măsura corespunzătoare care urmează să fie luată este notificată imediat celeilalte părți. La solicitarea celeilalte părți, consultările durează maximum 15 zile, în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. După încheierea perioadei respective se poate aplica o măsură corespunzătoare.

(3) În alegerea măsurilor corespunzătoare trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord sau a oricărui acord specific. Măsurile respective sunt notificate imediat celeilalte părți și fac obiectul unor consultări în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.

(4) Părțile convin că pentru interpretarea corectă și aplicarea practică a prezentului acord, termenul "măsuri corespunzătoare" din prezentul articol înseamnă suspendarea sau neexecutarea temporară a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord sau al oricărui acord specific menționat la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 43 alineatul (3) sau orice altă măsură recomandată de Comitetul mixt. Măsurile corespunzătoare se iau în conformitate cu dreptul internațional și sunt proporționale cu neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului acord. Părțile convin, de asemenea, că sintagma "cazuri de urgență specială" menționată la alineatele (1) și (2) înseamnă:

(a) denunțarea prezentului acord, care nu este permisă de normele generale de drept internațional; sau

(b) încălcarea unui element esențial al acordului, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (2).

ARTICOLUL 45 Facilități

Pentru a facilita cooperarea în cadrul prezentului acord, ambele părți vor furniza garanțiile și facilitățile necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.

ARTICOLUL 46 Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică pe teritoriul pe care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatele menționate, pe de o parte, și pe teritoriul Republicii Singapore, pe de altă parte.

ARTICOLUL 47 Definirea părților

În sensul prezentului acord, "părțile" înseamnă Uniunea sau statele sale membre sau Uniunea și statele sale membre, în conformitate cu competențele care le revin, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte.

ARTICOLUL 48 Divulgarea de informații

Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează astfel încât să impună oricăreia dintre părți să furnizeze informații a căror divulgare este considerată contrară intereselor sale fundamentale în materie de securitate sau menținerii păcii și securității internaționale.

ARTICOLUL 49 Intrarea în vigoare și durata

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungește automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care fie Republica Singapore, pe de o parte, fie Uniunea și statele sale membre, pe de altă parte, notifică în scris celeilalte părți intenția de a nu mai prelungi acordul, cu șase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.

(3) Orice modificare a prezentului acord se face numai cu acordul celor două părți. Orice modificare intră în vigoare numai după ce ultima parte a notificat celeilalte părți faptul că toate formalitățile necesare au fost finalizate.

(4) Prezentul acord poate înceta prin notificare scrisă a denunțării trimise celeilalte părți fie de către Republica Singapore, pe de o parte, fie de Uniune și statele sale membre, pe de altă parte. Încetarea intră în vigoare la șase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

ARTICOLUL 50 Declarații și scrisori de însoțire

Declarațiile comune și scrisoarea de însoțire anexate la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

ARTICOLUL 51 Notificări

Notificările făcute în conformitate cu articolul 49 sunt adresate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Singapore.

ARTICOLUL 52 Text autentic

Prezentul acord este întocmit în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate aceste texte fiind în mod egal autentice. În cazul unui litigiu privind interpretarea prezentului acord, părțile sesizează Comitetul mixt.

Declarație comună privind articolul 44 (Neexecutarea acordului)

Părțile convin că "încălcarea unui element esențial al acordului" prevăzută la articolul 44 alineatul (4) punctul (b) se referă la cazuri excepționale de încălcare sistematică, gravă și substanțială a obligațiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (2).

Declarație comună privind articolul 52 (Text autentic)

În cazul oricărui litigiu privind interpretarea prezentului acord, se va ține cont de faptul că prezentul acord a fost negociat în limba engleză.

Scrisoare de însoțire

Cu trimitere la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, ambele părți confirmă că, la data semnării prezentului acord, pe baza informațiilor disponibile în mod obiectiv, acestea nu au cunoștință despre niciun act cu putere de lege al celeilalte părți sau despre o aplicare a unui astfel de act care ar putea avea drept consecință invocarea articolului 44 din prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...