Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, din 25.11.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

(2) Prin obligații bugetare administrate de A.N.R.S.C. se înțelege obligațiile bugetare reprezentând:

a) contribuția de 0,12% stabilită prin declarații sau note de control, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuției prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare, precum și obligațiile bugetare accesorii aferente acestora;

b) obligațiile bugetare reprezentând tarife de menținere/monitorizare licențe/autorizații, precum și obligațiile bugetare accesorii aferente acestora.

(3) Debitorii care pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele juridice, persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv figurează în evidențele A.N.R.S.C. cu obligații bugetare principale restante sub un milion lei.

(4) Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri și debitorii - persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice - care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (3) și (4) se includ:

a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, respectiv până la data de 8 august 2019.

(6) În sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin note de control comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența A.N.R.S.C. în vederea recuperării, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(7) Obligațiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către A.N.R.S.C.

ARTICOLUL 2 Obiectul facilităților bugetare

(1) În baza ordonanței A.N.R.S.C. acordă următoarele facilități bugetare:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere, rămase nestinse la data emiterii "Situației privind declarațiile/facturile și încasările", până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică A.N.R.S.C. conform art. 28 alin. (1) din ordonanță;

b) anularea obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere.

(2) Obligațiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere care pot face obiectul facilităților bugetare prevăzute la alin. (1) sunt aferente:

a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (6);

b) obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată;

d) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și cuprinse în note de control emise ca urmare a unei acțiuni de control aflate în derulare la data de 8 august 2019.

(3) Prin acțiuni de control aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înțelege controalele începute anterior acestei date și pentru care nota de control:

a) s-a emis și s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019;

b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 și s-a comunicat începând cu 8 august 2019.

ARTICOLUL 3 Procedura de acordare a amânării la plată

(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:

a) la registratura A.N.R.S.C.;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. procedează la:

a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, A.N.R.S.C. îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;

b) efectuarea stingerilor, compensărilor și oricăror alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 24-27 din ordonanță.

(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, A.N.R.S.C., prin structurile abilitate, emite și comunică debitorului "Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii" și "Situația privind declarațiile/facturile și încasările", care se eliberează pe baza datelor existente în evidența A.N.R.S.C.

(4) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în "Situația privind declarațiile/facturile și încasările" și evidența contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării "Situației privind declarațiile/facturile și încasările". După clarificarea neconcordanțelor, A.N.R.S.C. întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noua Situație privind declarațiile/facturile și încasările.

(5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (4), A.N.R.S.C. emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanță.

(6) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.

(7) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;

c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(8) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

(9) În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), A.N.R.S.C. emite, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, prevederile alin. (3) și (8) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale.

(10) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii.

(11) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, A.N.R.S.C. emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură.

(12) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (8).

ARTICOLUL 4 Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat A.N.R.S.C. conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură, depusă la registratura A.N.R.S.C. sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv. Derogări (1)

(2) Condițiile de anulare a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului A.N.R.S.C. restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv sunt cele prevăzute la art. 24-27 din ordonanță.

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul obligațiilor bugetare prevăzute la art. 27 din ordonanță, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor bugetare principale individualizate în nota de control emisă ca urmare a unei acțiuni de control, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea notei de control.

(4) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanță, vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.

(5) Renunțarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanță și nu dă dreptul A.N.R.S.C. de a începe sau continua procedura de executare silită.

(6) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanță;

c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(7) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C.:

a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2);

b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

c) reface evidența contabilă în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 8 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, după caz.

(8) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C. audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

(9) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanță, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

(10) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:

a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;

b) cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(11) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură.

ARTICOLUL 5 Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor

(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la A.N.R.S.C. A.N.R.S.C. comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la A.N.R.S.C. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanță.

ARTICOLUL 6 Dispoziții finale

Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către A.N.R.S.C., în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (5).

ARTICOLUL 7 Anexe

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

A. Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Denumirea debitorului . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare

. . . . . . . . . .

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea debitorului: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală: . . . . . . . . . .

C. Obiectul notificării*

* Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță) :

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv (art. 25 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în note de control (art. 27 din ordonanță)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Data document suspendare
Denumire obligație bugetară Categorie suma de plată Suma
(lei)
. . . . . . . . . . Majorări de întârziere/dobânzi
. . . . . . . . . . Penalități de întârziere
T O T A L

E. Anulare a obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare ale debitorului principal

Cod de identificare fiscală
Denumirea/Numele și prenumele
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
Semnătura

ANEXA Nr. 2 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
încheiat astăzi, . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., la sediul A.N.R.S.C.
Nr. . . . . . . . . . .

Subsemnatul (a),.........., având funcția de.......... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului.........., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența debitorului.......... și sumele înscrise în Situația privind declarațiile/facturile și încasările din data de........... Drept urmare, am constatat că debitorul.......... figurează în evidența A.N.R.S.C. cu următoarele obligații bugetare accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, conform Situației privind declarațiile/facturile și încasările din data de..........:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere (lei) Penalități de întârziere (lei)
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total

Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Obiecțiile debitorului: . . . . . . . . . .

Debitor,
. . . . . . . . . .
Avizat
Șeful serviciului/biroului/compartimentului
. . . . . . . . . .
Întocmit
. . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 3 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de amânare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

luând în considerare motivele de fapt . . . . . . . . . .,

având în vedere Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere (lei) Penalități de întârziere (lei)
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 4 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

ÎNȘTIINȚARE
de respingere a notificării

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:

. . . . . . . . . .

Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului: . . . . . . . . . .

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 5 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

luând în considerare motivele de fapt:

. . . . . . . . . .,

vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se modifică după cum urmează:

Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere (lei) Penalități de întârziere (lei)
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 6 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., și-a pierdut valabilitatea începând cu data de . . . . . . . . . . .

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de . . . . . . . . . . lei.

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:

. . . . . . . . . .

Temeiul de drept:

. . . . . . . . . .,

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:

. . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului:

. . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ANEXA Nr. 7 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE ANULARE
a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

A. Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare

. . . . . . . . . .

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

C. Obiectul cererii*

* Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.

Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi/majorări de întârziere, penalități de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță) :

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv (art. 25 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere (art. 27 din ordonanță)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumire obligație bugetară Suma (lei)
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

E. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare ale debitorului principal

Cod de identificare fiscală
Denumirea/Numele și prenumele
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
Semnătura

ANEXA Nr. 8 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

având în vedere motivele de fapt

. . . . . . . . . .,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . .lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere (lei) Penalități de întârziere (lei)
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ANEXA Nr. 9 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:

. . . . . . . . . .

Temeiul de drept:

. . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului:

. . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ANEXA Nr. 10 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

având în vedere motivele de fapt

. . . . . . . . . .

vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se modifică după cum urmează:

Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. . . . . . . . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere (lei) Penalități de întârziere (lei)
0 1 2 3
1.
2.
. . .
Total

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ANEXA Nr. 11 la procedură

(antet A.N.R.S.C.)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, str. Stavropoleos nr. 6

Sector 3

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

luând în considerare motivele de fapt

. . . . . . . . . .,

având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . prin care v-ați manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., precum și Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . de retragere a notificării înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se desființează și nu mai produce efecte, începând cu data de . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul A.N.R.S.C.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
L.S. (numele, prenumele și semnătura)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...