Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul anului 2019;

- evoluția principalilor indicatori bugetari pe anul 2019;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială până la finele anului, respectiv pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului;

- asigurarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special;

- asigurarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate;

- asigurarea sumelor restante pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale;

- asigurarea fondurilor necesare pentru plata majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice;

- asigurarea sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală;

- asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare;

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

- riscul neasigurării sumelor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială până la finele anului, respectiv pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului;

- riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special;

- riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate;

- riscul neasigurării sumelor restante pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale restante;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice;

- riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală;

- riscul blocării derulării programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 14.472,3 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 8.463,1 milioane lei la credite de angajament și se majorează cu suma de 5.308,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 19.780,9 milioane lei.

Art. 3. -

Se autorizează Senatul României să efectueze în anexa nr. 3/02/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri proprii:

a) să diminueze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri", cu suma de 50 mii lei;

b) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 200 mii lei.

Art. 4. -

Se autorizează Curtea de Conturi a României să modifice în anexa nr. 3/07/22 "Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" și în anexa nr. 3/07/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 58.265 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 6. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să diminueze la componenta 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele bugetare cu suma de 50.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să diminueze la componenta 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele bugetare cu suma de 46.500 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să efectueze următoarele modificări:

a) la componenta 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele de angajament se diminuează cu suma de 59.040 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 242.024 mii lei;

b) la componenta 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" creditele de angajament se diminuează cu suma de 4.292 mii lei, iar creditele bugetare se majorează cu suma de 200 mii lei;

c) la componenta 0203 "Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" creditele de angajament se diminuează cu suma de 20.768 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 20.768 mii lei;

d) la componenta 0301 "Cofinanțare privată" creditele de angajament se diminuează cu suma de 1.390 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 5.695 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare după cum urmează:

a) la componenta 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele bugetare se diminuează cu suma de 36.000 mii lei;

b) la componenta 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" creditele de angajament se diminuează cu suma de 4.800 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 6.000 mii lei.

Art. 7. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 "Fișa Programului" la Programul cod 1950 "Modernizarea sistemului informatic" să majoreze creditele de angajament pe anul 2019 cu suma de 5.684 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare" și să diminueze creditele de angajament cu aceeași sumă de la Programul cod 541 "Administrarea finanțelor publice", capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 8. -

Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri proprii:

a) să majoreze capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", cu suma de 300 mii lei;

b) să diminueze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri", cu suma de 15 mii lei;

c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" să diminueze subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 531 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 125 mii lei.

Art. 9. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la partea de venituri următoarele modificări:

a) să majoreze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri", cu suma de 37 mii lei;

b) să majoreze capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi", cu suma de 154 mii lei;

c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" se diminuează cu suma de 1.098 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări de servicii" se diminuează cu suma de 78 mii lei, subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" se diminuează cu suma de 20 mii lei, subcapitolul 33.10.21 "Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" se majorează cu suma de 17.424 mii lei, subcapitolul 33.10.30 "Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat" se majorează cu suma de 1.391 mii lei și subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii și alte activități" se diminuează cu suma de 1.903 mii lei;

d) să diminueze capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 1 mii lei;

e) să majoreze capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile", subcapitolul 37.10.01 "Donații și sponsorizări" cu suma de 1 mii lei;

f) la capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat", subcapitolul 42.10.11 "Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale" se diminuează cu suma de 6.724 mii lei, subcapitolul 42.10.38 "Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii" se diminuează cu suma de 1.842 mii lei, subcapitolul 42.10.68 "Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor" se diminuează cu suma de 4.267 mii lei și subcapitolul 42.10.70 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020" se majorează cu suma de 15 mii lei;

g) să majoreze capitolul 43.10 "Subvenții de la alte administrații", subcapitolul 43.10.33 "Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale" cu suma de 4.792 mii lei;

h) la capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul 48.10.01 "Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)" se majorează cu suma de 455 mii lei și subcapitolul 48.10.02 "Fondul Social European (FSE)" se diminuează cu suma de 455 mii lei.

Art. 10. -

Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze, în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2019", virări de credite de angajament și credite bugetare inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 55 "Alte transferuri", art. 55.01 "Transferuri interne", alin. 55.01.02 "Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român" .

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise", subcapitolul 34.10.50 "Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise".

Art. 12. -

(1) Suma rămasă neutilizată ca urmare a finalizării proiectelor de investiții alocată potrivit prevederilor art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se virează de Ministerul Educației Naționale în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală prevăzut de art. 10 alin. (1) lit. b) din același act normativ.

(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să efectueze în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:

a) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 79.000 mii lei;

b) să suplimenteze capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" cu suma de 10.000 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 40.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (2) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.

(4) Influența de 460.000 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență pentru bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", va fi utilizată exclusiv pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, de către instituțiile de învățământ universitar de stat.

(5) Suma prevăzută la alin. (4) și neutilizată până la finele anului de către instituțiile de învățământ superior de stat se restituie la bugetul de stat.

Art. 13. -

(1) În bugetul Ministerului Sănătății, influența prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației", se regăsește astfel:

a) la alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" suma de 2.769.098 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament;

b) la alineatul 51.01.69 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate" suma de 1.127.742 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 "Sănătate", de la art. 51.02 "Transferuri de capital" la celelalte subdiviziuni bugetare.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr. 3/27/27 "Fișa Programului", la Programul cod 128 "Restaurarea monumentelor istorice", să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 15.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sumă care se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital, de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii să majoreze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitol 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 1.724 mii lei.

Art. 15. -

Se autorizează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în anexa nr. 3/28/23 la proiectul nr. 4127 "RoNET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale" să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la nivelul lucrărilor/serviciilor recepționate, pe măsura recepționării acestora, cu încadrarea în valoarea totală a proiectului.

Art. 16. -

(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" denumirea proiectului cod 13611 "Reabilitarea și modernizarea sediului unității militare 0638 Miercurea-Ciuc" în "Reabilitarea și modernizarea sediului Unității Militare 0623 Brașov" și a proiectului cod 12915 "Reabilitare termică a sediului U.M. 0561 - Oradea" în "Reabilitare termică a sediului UM 0603 Cluj-Napoca".

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2019.

Art. 17. -

Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", să majoreze subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 1 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 16 mii lei.

Art. 18. -

(1) Influența de 60.649 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament, prevăzută în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", se detaliază în anexa nr. 3/38/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2019-2022" pe partea de cheltuieli la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Prin excepție de la prevederile art. 25, se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 19. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" un program nou, respectiv Programul "Participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări", cu credite de angajament în sumă de 130.554 mii lei și credite bugetare în sumă de 848 mii lei, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 "Subvenții".

Art. 20. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se redistribuie, la propunerile fundamentate ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale Ministerului Educației Naționale, astfel:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, se redistribuie între județe potrivit anexei nr. 3;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București se majorează cu suma de 2.159 mii lei, potrivit anexei nr. 4, destinată finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și ale copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special la nivelul municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;

c) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor din învățământul particular și cel confesional, acreditate, se majorează cu suma de 447 mii lei, potrivit anexei nr. 5, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 și se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit propunerilor transmise de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

d) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se diminuează cu suma de 2.606 mii lei, la poziția nr. 3226 - "Sume rezervate" din anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.

Art. 21. -

(1) Sumele din fondul la dispoziția consiliului județean prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, încasate și nerepartizate unităților administrativ- teritoriale până la data de 20 decembrie 2019, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității trezoreriei statului cu rol de municipiu reședință de județ.

(2) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

Art. 22. -

Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. -

Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (17) va avea următorul cuprins:

"

(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, cu bugetul de stat."

2. La articolul 19 alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4)."

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 35.317 mii lei și credite de angajament în sumă de 35.317 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.

(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 2.897 mii lei și credite de angajament în sumă de 118.997 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe."

4. Articolul 50 se abrogă.

5. La articolul 51, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 395.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României."

Art. 24. -

Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 14 august 2019, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în baza prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se regularizează cu bugetul de stat până la data de 20 decembrie 2019, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în anul 2019."

2. La articolul 20, alineatul (7) se abrogă.

Art. 25. - Derogări (1)

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de investiții, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă".

Art. 26. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 27. -

(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională" și în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor".

(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate" și prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale".

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă".

Art. 28. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2019, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 29. -

Sumele disponibile în contul 50.29 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanțare proiecte în cazul indisponibilității temporare din fonduri ISPA", deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică și în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se virează la bugetul de stat în vederea reîntregirii sumelor cheltuite din bugetul de stat de la poziția bugetară "Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare" și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. -

(1) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială.

(2) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).

Art. 31. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 33.174,6 milioane lei.

Art. 32. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) -c), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (5) și (6) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019:

a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2019 de minus 4,43%;

b) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 345.547,4 milioane lei, bugetul de stat este de 187.376,1 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ- teritoriale este de 79.015,6 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 41.919,2 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 31.211,0 milioane lei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de minus 46.107,4 milioane lei, al bugetului de stat este de minus 56.103,2 milioane lei;

d) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 30.934,0 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 307,7 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 17.526,0 milioane lei;

e) plafonul de contractare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții este în sumă de 6.611 milioane lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului este în sumă de 120 milioane lei.

Art. 33. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 28 noiembrie 2019.

Nr. 71.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 detaliate pe capitole și subcapitole

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL -14.472.307
0002 01 I.VENITURI CURENTE -8.217.369
0003 01 A.VENITURI FISCALE -6.989.331
0004 01 Al.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -687.218
0005 01 All.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -795.772
0101 IMPOZIT PE PROFIT -348.965
01 Impozit pe profit de la agenții economici -304.365
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale -44.600
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -446.807
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente încasate până la 31.01.2014 56.648
02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului -80
03 Impozit pe dividende datorat de persoanejuridice -11.807
04 Impozitul pe reprezentante 24
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu generează o persoana juridica -121
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor -491.467
50 Alte impozite pe venit, profit și cistiguri din capital de la persoanejuridice -4
0301 IMPOZIT PE VENIT -524.458
01 Impozit pe venituri din activitati independente -190.569
02 Impozit pe venituri din salarii -588.011
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor -81.319
04 Impozit pe venituri din dividende 46.800
06 Impozit pe venituri din pensii 42.215
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare -2.000
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operațiuni similare 8
13 Impozit pe venituri din activitati agricole -5.424
15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnicajudiciara si extrajudiciara -55
16 Impozit pe venituri din activitati desfășurate in baza contractelor/ convențiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent 5.180
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 6.119
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profît 35.733
23 Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridica -1.430
25 Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 30
51 Impozit pe venit aferent declarației unice 431.250
60 Regularizări -222.985
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 524.458
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 524.458
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 108.554
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 108.554
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente 108.554
0700 01 A3.IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 7.904
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 7.904
05 Taxa pe active 7.904
1000 01 A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -6.270.070
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA -3.444.556
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului București (se scad) -2.159
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 2.606
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad) -447
1201 ALTE IMPOZITE și TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 12.437
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. 22.597
12 Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturale 6.974
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -17.134
1401 ACCIZE -373.900
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE -59
50 Alte taxe pe servicii specifice -59
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI -2.463.992
01 Taxe pentrujocurile de noroc -43.453
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -2.417.890
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 28.922
05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii și din publicitatea lor -3
06 Taxa de timbru social asuprajocurilor de noroc 16
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport in trafic internațional -66
08 Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima Înmatriculare in Romania -31.651
10 Taxa de poluare pentru autivehicule, de compensat/restituit -129
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati 262
1700 01 A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR și TRANZACȚIILE INTERNATIONALE -24.732
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE -24.732
01 Taxe vamale -24.732
1800 01 A6.ALTE IMPOZITE și TAXE FISCALE -15.215
1801 ALTE IMPOZITE și TAXE FISCALE -15.215
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping 3.211
02 Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 2.475
07 Impozitul specific -19.956
50 Alte impozite și taxe -945
2000 01 B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI -211.353
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR -129.979
05 Varsaminte de la persoanejuridice, pentru persoane cu handicap neincadrate -18.606
08 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat -111.313
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contribuția agentilor economici pentru persoane cu handicap) -60
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR -81.374
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 135
27 Diferente aferente contribuției de asigurări sociale de sanatate 2.602
45 Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, in afara celei acordate pe baza declarației unice -9.927
46 Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale -10.000
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați -64.184
2900 01 C.VENITURI NEFISCALE -1.016.685
3000 01 CUVENITURI DIN PROPRIETATE -113.305
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE -40.238
05 Venituri din concesiuni și inchirieri -215.238
11 Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 175.000
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI -73.067
03 Alte venituri din dobânzi -73.067
3300 01 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII -903.380
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII și ALTE ACTIVITATI 19.614
02 Taxe consulare 1.862
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 24
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 662
05 Taxe și alte venituri in invatamant 48
06 Venituri din expertiza tehnicajudiciara și extrajudiciara -2
08 Venituri din prestări de servicii -8.936
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 870
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa -42
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesionala, specializare și perfecționare -1.609
23 Venituri din timbruljudiciar -9
25 Venituri din recuperarea cheltuielilorjudiciare avansate de stat -2.142
26 Venituri din despăgubiri 44.894
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț in avans 201
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activitati -16.207
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE -4.088
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 93
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise -4.181
3501 AMENZI, PENALITATI și CONFISCĂRI -896.304
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -61.879
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 150
03 încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii -839.206
04 Majorări de intarziere pentru venituri nevarsate la termen -112
05 Amenzijudiciare -3.345
06 Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii -1.923
infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor
07 Penalitati datorate in cazul eșalonărilor la plata -5.075
08 Penalitati de nedeclarare 17.914
50 Alte amenzi, penalitati și confiscări -2.828
3601 DIVERSE VENITURI -22.602
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 8.847
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor dejudecata, imputării și despăgubiri -406
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite -641
05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice -1.348
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate -1.673
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita -1.296
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri -1.100
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de munca, datorat până la data de31 decembrie 2010 -9
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cupararii de autoturisme -2
50 Alte venituri -24.974
3900 01 II.VENITURI DIN CAPITAL -4.042
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI -4.042
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice -623
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare -1.893
03 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului -5.944
06 Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare 5.264
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale -401
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și platitite instituțiilor de credit in cadrul programului "Prima casa” -1.021
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
576
4000 01 III.OPERATIUNI FINANCIARE -5.686
4001 INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE -5.686
04 Incasari din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiara -181
17 Venituri din sume reportate și alte surse de venituri 1
50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate -5.506
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE și PREFINANTARI -1.144
4601 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE -1.800.000
04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 -1.800.000
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE și PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -4.444.066

ANEXA Nr. 2

Tit: 00

TOTAL

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -8.280.266
II. Credite bugetare 5.410.854
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.208.957
II. Credite bugetare 5.674.817
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 268.511
II. Credite bugetare 270.468
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 150.086
II. Credite bugetare 140.700
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -449.474
II. Credite bugetare -449.474
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 22.000
II. Credite bugetare -83.906
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament -470.669
II. Credite bugetare 524.131
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 6.273.210
II. Credite bugetare 8.063.923
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.824
II. Credite bugetare 561.737
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -6.816
II. Credite bugetare 3.716
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 2.219.475
II. Credite bugetare 2.219.475
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -5.960.863
II. Credite bugetare -5.734.712
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 324.265
II. Credite bugetare 324.365
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -163.592
II. Credite bugetare -165.606
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.383.199
II. Credite bugetare -157.939
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.383.199
II. Credite bugetare -157.939
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -106.024
II. Credite bugetare -106.024
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -105.024
II. Credite bugetare -105.024
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -8.463.143
II. Credite bugetare 5.308.608
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.999.689
II. Credite bugetare 5.565.549
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 185.673
II. Credite bugetare 187.630
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 124.320
II. Credite bugetare 114.934
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -449.474
II. Credite bugetare .449.474
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 22.000
II. Credite bugetare -83.906
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament -470.669
II. Credite bugetare 524.131
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 6.273.210
II. Credite bugetare 8.063.923
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -55.441
II. Credite bugetare 503.472
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -16.797
II. Credite bugetare -6.265
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 2.219.560
II. Credite bugetare 2.219.560
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -5.993.377
II. Credite bugetare -5.667.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 324.276
II. Credite bugetare 324.376
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -163.592
II. Credite bugetare -165.606
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.356.808
II. Credite bugetare -150.917
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.356.808
II. Credite bugetare -150.917
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -106.024
II. Credite bugetare -106.024
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -105.024
II. Credite bugetare -105.024
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -1.035.532
II. Credite bugetare -376.955
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -853.761
II. Credite bugetare -205.281
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -73.232
II. Credite bugetare -73.232
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -11.960
II. Credite bugetare -13.560
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -99.900
II. Credite bugetare -99.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -14.700
II. Credite bugetare -14.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.367
II. Credite bugetare -45.267
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 29.241
II. Credite bugetare 29.241
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -14.725
II. Credite bugetare -2.593
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -663.961
II. Credite bugetare 14.787
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -157
II. Credite bugetare -57
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -81.771
II. Credite bugetare -71.674
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -81.771
II. Credite bugetare -71.674
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA și CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament -2.143
II. Credite bugetare -2.143
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.043
II. Credite bugetare -2.043
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.500
II. Credite bugetare -1.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -600
II. Credite bugetare -600
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 57
II. Credite bugetare 57
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament -197.036
II. Credite bugetare 797.764
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -197.036
II. Credite bugetare 797.764
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -327
II. Credite bugetare -327
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament -470.669
II. Credite bugetare 524.131
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 273.960
II. Credite bugetare 273.960
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA și ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -397.000
II. Credite bugetare -397.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -397.000
II. Credite bugetare -397.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -347.000
II. Credite bugetare -347.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -50.000
II. Credite bugetare -50.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament 5.906.310
II. Credite bugetare 5.906.310
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 5.906.310
II. Credite bugetare 5.906.310
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 5.906.310
II. Credite bugetare 5.906.310
6001 APARARE
I. Credite de angajament -9.468.592
II. Credite bugetare -16.307
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -22.338
II. Credite bugetare -20.895
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -30.110
II. Credite bugetare -30.110
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.616
II. Credite bugetare -2.616
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -1.894
II. Credite bugetare -1.894
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 12.425
II. Credite bugetare 14.800
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -932
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -140
II. Credite bugetare -140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -9.446.254
II. Credite bugetare 4.588
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -9.446.254
II. Credite bugetare 4.588
6101 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament 329.612
II. Credite bugetare -835.891
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 335.732
II. Credite bugetare -876.966
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 312.977
II. Credite bugetare 315.977
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 36.873
II. Credite bugetare 46.873
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -16.165
II. Credite bugetare -1.306
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -28
II. Credite bugetare -28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE II. Credite bugetare -1.600
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -14
II. Credite bugetare -14
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -3.602
II. Credite bugetare -1.244.581
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 8.896
II. Credite bugetare 8.896
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -3.205
II. Credite bugetare -1.183
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -6.120
II. Credite bugetare 41.075
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -6.120
II. Credite bugetare 41.075
6501 INVATAMANT
I. Credite de angajament -1.394.867
II. Credite bugetare -1.554.534
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.348.297
II. Credite bugetare -1.551.968
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -3.754
II. Credite bugetare -3.754
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.843
II. Credite bugetare -2.843
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 457.062
II. Credite bugetare 453.391
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -119
II. Credite bugetare -119
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.800.000
II. Credite bugetare -2.000.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.357
II. Credite bugetare 1.357
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -46.570
II. Credite bugetare -2.566
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -46.570
II. Credite bugetare -2.566
6601 SANATATE
I. Credite de angajament -810.819
II. Credite bugetare -15.574
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -299.966
II. Credite bugetare -15.470
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -28.094
II. Credite bugetare -28.094
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 109.123
II. Credite bugetare 108.157
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 62.455
II. Credite bugetare 102.823
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -27.842
II. Credite bugetare -27.842
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -265.608
II. Credite bugetare -73.514
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -150.000
II. Credite bugetare -97.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -510.853
II. Credite bugetare -104
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -510.853
II. Credite bugetare -104
6701 CULTURA, RECREERE și RELIGIE
I. Credite de angajament 123.389
II. Credite bugetare 24.389
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 124.489
II. Credite bugetare 25.489
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -2.020
II. Credite bugetare -2.020
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.700
II. Credite bugetare -1.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.239
II. Credite bugetare -1.761
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 99.550
II. Credite bugetare 3.550
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 37.420
II. Credite bugetare 37.420
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.100
II. Credite bugetare -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.100
II. Credite bugetare -1.100
6801 ASIGURĂRI și ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 2.226.956
II. Credite bugetare 2.226.206
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.230.255
II. Credite bugetare 2.230.255
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 10.699
II. Credite bugetare 10.699
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -597
II. Credite bugetare -597
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 2.219.696
II. Credite bugetare 2.219.696
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -3.299
II. Credite bugetare -4.049
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -3.299
II. Credite bugetare -4.049
7001 LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE PUBLICA
I. Credite de angajament -1.780.634
II. Credite bugetare 1.790.450
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.539.063
II. Credite bugetare 1.794.167
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.800.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.539.063
II. Credite bugetare -5.833
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -241.571
II. Credite bugetare -3.717
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -241.571
II. Credite bugetare -3.717
7401 PROTECȚIA MEDIULUI
I. Credite de angajament -31.402
II. Credite bugetare -116.815
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -31.402
II. Credite bugetare -116.815
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -234
II. Credite bugetare -824
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 234
II. Credite bugetare 234
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -2.072
II. Credite bugetare -2.072
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -32.330
II. Credite bugetare -117.153
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE și DE MUNCA
I. Credite de angajament 244.100
II. Credite bugetare 197.505
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 244.100
II. Credite bugetare 197.505
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -3.800
II. Credite bugetare -109.706
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -600
II. Credite bugetare 298.711
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare 10.000
8101 COMBUSTIBILI și ENERGIE
I. Credite de angajament -62
II. Credite bugetare -62
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -62
II. Credite bugetare -62
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -62
II. Credite bugetare -62
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA și VANATOARE
I. Credite de angajament -961.243
II. Credite bugetare -936.871
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -957.173
II. Credite bugetare -932.801
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.388
II. Credite bugetare 3.388
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.200
II. Credite bugetare -16.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -8.723
II. Credite bugetare 30.649
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -578
II. Credite bugetare -578
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -950.000
II. Credite bugetare -950.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -60
II. Credite bugetare -60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -3.070
II. Credite bugetare -3.070
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -3.070
II. Credite bugetare -3.070
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
8401 TRANSPORTURI
I. Credite de angajament -1.202.510
II. Credite bugetare -1.269.609
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.197.486
II. Credite bugetare -1.264.585
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
II. Credite bugetare -500
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -2.574
II. Credite bugetare -2.574
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 40.500
II. Credite bugetare 40.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -73.385
II. Credite bugetare -129.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -167.115
II. Credite bugetare 186.112
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -993.525
II. Credite bugetare -1.300.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament -387
II. Credite bugetare -57.423
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -5.024
II. Credite bugetare -5.024
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -5.024
II. Credite bugetare -5.024
8501 COMUNICAȚII
I. Credite de angajament -11.670
II. Credite bugetare -110.935
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.430
II. Credite bugetare -735
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -447
II. Credite bugetare -900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 165
II. Credite bugetare 165
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.712
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -16.100
II. Credite bugetare -110.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -16.100
II. Credite bugetare -110.200
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
II. Credite bugetare -1.320
01 CHELTUIELI CURENTE
II. Credite bugetare -1.320
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
II. Credite bugetare -1.320
9901 DEFICIT -19.780.915
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 3.500
II. Credite bugetare -96.500
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.500
II. Credite bugetare -96.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -19
II. Credite bugetare -19
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.519
II. Credite bugetare -96.481
5108 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 3.500
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.500
6508 INVATAMANT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -19
II. Credite bugetare -19
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 19
II. Credite bugetare 19
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE și DE MUNCA
II. Credite bugetare -96.500
01 CHELTUIELI CURENTE
II. Credite bugetare -96.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -96.500
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 179.377
II. Credite bugetare 198.746
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 205.768
II. Credite bugetare 205.768
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 82.838
II. Credite bugetare 82.838
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 25.766
II. Credite bugetare 25.766
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 10.000
II. Credite bugetare 10.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -85
II. Credite bugetare -85
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 28.995
II. Credite bugetare 28.995
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -11
II. Credite bugetare -11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -26.391
II. Credite bugetare -7.022
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -26.391
II. Credite bugetare -7.022
6010 APARARE
I. Credite de angajament 28
II. Credite bugetare 28
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 28
II. Credite bugetare 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 28
II. Credite bugetare 28
6110 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament -144
II. Credite bugetare -144
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -498
II. Credite bugetare -498
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -490
II. Credite bugetare -490
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -8
II. Credite bugetare -8
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354
6510 INVATAMANT
I. Credite de angajament 125.443
II. Credite bugetare 121.772
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 126.039
II. Credite bugetare 126.039
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 84.556
II. Credite bugetare 84.556
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.642
II. Credite bugetare 2.642
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 10.000
II. Credite bugetare 10.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -146
II. Credite bugetare -146
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 29.000
II. Credite bugetare 29.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -13
II. Credite bugetare -13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -596
II. Credite bugetare -4.267
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -596
II. Credite bugetare -4.267
661C SANATATE
I. Credite de angajament -5.939
II. Credite bugetare 17.101
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 20.277
II. Credite bugetare 20.277
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.253
II. Credite bugetare -1.253
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 21.472
II. Credite bugetare 21.472
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 61
II. Credite bugetare 61
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2
II. Credite bugetare 2
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -26.216
II. Credite bugetare -3.176
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -26.216
II. Credite bugetare -3.176
6710 CULTURA, RECREERE și RELIGIE
I. Credite de angajament 1.724
II. Credite bugetare 1.724
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.657
II. Credite bugetare 1.657
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 25
II. Credite bugetare 25
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.632
II. Credite bugetare 1.632
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 67
II. Credite bugetare 67
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 67
II. Credite bugetare 67
7010 LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE PUBLICA
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265

Tit: 01

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALA

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 118
II. Credite bugetare 118
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 118
II. Credite bugetare 118
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 326
II. Credite bugetare 326
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 326
II. Credite bugetare 326
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 314
II. Credite bugetare 314
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament -196
II. Credite bugetare -196
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -196
II. Credite bugetare -196
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -196
II. Credite bugetare -196
6701 CULTURA, RECREERE și RELIGIE
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130

Tit: 02

SENATUL ROMÂNIEI

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -1.404
II. Credite bugetare -1.404
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.144
II. Credite bugetare -1.144
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -200
II. Credite bugetare -200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36
II. Credite bugetare 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -1.404
II. Credite bugetare -1.404
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.144
II. Credite bugetare -1.144
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -200
II. Credite bugetare -200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36
II. Credite bugetare 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -1.424
II. Credite bugetare -1.424
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.164
II. Credite bugetare -1.164
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -200
II. Credite bugetare -200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36
II. Credite bugetare 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -260
II. Credite bugetare -260
6801 ASIGURĂRI și ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20

Tit: 03

CAMERA DEPUTATILOR

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.500
II. Credite bugetare 2.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.300
II. Credite bugetare 4.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 700
II. Credite bugetare 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.500
II. Credite bugetare 2.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.300
II. Credite bugetare 4.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 700
II. Credite bugetare 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -700
II. Credite bugetare -700
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.800
II. Credite bugetare 1.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.300
II. Credite bugetare 4.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.500
II. Credite bugetare -2.500
6801 ASIGURĂRI și ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 700
II. Credite bugetare 700
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 700
II. Credite bugetare 700
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 700
II. Credite bugetare 700

Tit: 04

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -870
II. Credite bugetare -870
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -870
II. Credite bugetare -870
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370
6101 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament -870
II. Credite bugetare -870
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -370
II. Credite bugetare -370

Tit: 05

CURTEA CONSTITUȚIONALA

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -907
II. Credite bugetare -907
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -907
II. Credite bugetare -907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -400
II. Credite bugetare -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -357
II. Credite bugetare -357
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -907
II. Credite bugetare -907
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -907
II. Credite bugetare -907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -400
II. Credite bugetare -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -357
II. Credite bugetare -357
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -550
II. Credite bugetare -550
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -550
II. Credite bugetare -550
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -400
II. Credite bugetare -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
6801 ASIGURĂRI și ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -357
II. Credite bugetare -357
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -357
II. Credite bugetare -357
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -357
II. Credite bugetare -357

Tit: 06

CONSILIUL LEGISLATIV

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100

Tit: 07

CURTEA DE CONTURI

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -13.039
II. Credite bugetare -13.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -565
II. Credite bugetare -7.065
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -550
II. Credite bugetare -550
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -6.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -13.039
II. Credite bugetare -13.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -565
II. Credite bugetare -7.065
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -550
II. Credite bugetare -550
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -6.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -13.039
II. Credite bugetare -13.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -565
II. Credite bugetare -7.065
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -550
II. Credite bugetare -550
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -6.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -12.474
II. Credite bugetare -6.500

Tit: 08

CONSILIUL CONCURENTEI

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.190
II. Credite bugetare 1.190
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -6.216
II. Credite bugetare -5.400
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.190
II. Credite bugetare 1.190
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -6.216
II. Credite bugetare -5.400
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -5.016
II. Credite bugetare -4.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.190
II. Credite bugetare 1.190
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -6.216
II. Credite bugetare -5.400
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10

Tit: 10

CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100

Tit: 13

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -212.510
II. Credite bugetare -217.510
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -112.510
II. Credite bugetare -112.510
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -15.000
II. Credite bugetare -15.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -99.900
II. Credite bugetare -99.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -14.700
II. Credite bugetare -14.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -630
II. Credite bugetare -630
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -15.280
II. Credite bugetare -15.280
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 38.000
II. Credite bugetare 38.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -212.510
II. Credite bugetare -217.510
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -112.510
II. Credite bugetare -112.510
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -15.000
II. Credite bugetare -15.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -99.900
II. Credite bugetare -99.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -14.700
II. Credite bugetare -14.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -630
II. Credite bugetare -630
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -15.280
II. Credite bugetare -15.280
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 38.000
II. Credite bugetare 38.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -248.380
II. Credite bugetare -253.380
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -148.380
II. Credite bugetare -148.380
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -14.500
II. Credite bugetare -14.500
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -99.900
II. Credite bugetare -99.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -14.700
II. Credite bugetare -14.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -15.280
II. Credite bugetare -15.280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament -100.000
II. Credite bugetare -100.000
6701 CULTURA, RECREERE și RELIGIE
I. Credite de angajament 37.370
II. Credite bugetare 37.370
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 37.370
II. Credite bugetare 37.370
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -630
II. Credite bugetare -630
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 38.000
II. Credite bugetare 38.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE și DE MUNCA
I. Credite de angajament -1.500
II. Credite bugetare -1.500
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.500
II. Credite bugetare -1.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -500
II. Credite bugetare -500

Tit: 14

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 31.987
II. Credite bugetare 31.987
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 37.987
II. Credite bugetare 37.987
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -6.500
II. Credite bugetare -6.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 12.500
II. Credite bugetare 12.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 31.987
II. Credite bugetare 31.987
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 31.987
II. Credite bugetare 31.987
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 37.987
II. Credite bugetare 37.987
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -6.500
II. Credite bugetare -6.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 12.500
II. Credite bugetare 12.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 31.987
II. Credite bugetare 31.987
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 32.287
II. Credite bugetare 32.287
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 38.287
II. Credite bugetare 38.287
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.700
II. Credite bugetare -5.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 12.000
II. Credite bugetare 12.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 31.987
II. Credite bugetare 31.987
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -6.000
II. Credite bugetare -6.000
6701 CULTURA, RECREERE și RELIGIE
I. Credite de angajament -300
II. Credite bugetare -300
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -300
II. Credite bugetare -300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -800
II. Credite bugetare -800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500

Tit: 15

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 303.848
II. Credite bugetare 1.725.448
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 303.848
II. Credite bugetare 1.725.448
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
II. Credite bugetare -1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.367
II. Credite bugetare 1.754.733
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare -86.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 245.583
II. Credite bugetare 1.763.683
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 245.583
II. Credite bugetare 1.763.683
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
II. Credite bugetare -1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.367
II. Credite bugetare 1.754.733
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare 10.000
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -4.417
II. Credite bugetare -46.317
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -4.417
II. Credite bugetare -46.317
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
II. Credite bugetare -1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.367
II. Credite bugetare -45.267
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
7001 LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE PUBLICA
II. Credite bugetare 1.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE
II. Credite bugetare 1.800.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.800.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE și DE MUNCA
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare 10.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 250.000
II. Credite bugetare 10.000
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
II. Credite bugetare -96.500
01 CHELTUIELI CURENTE
II. Credite bugetare -96.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -96.500
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE și DE MUNCA
II. Credite bugetare -96.500
01 CHELTUIELI CURENTE
II. Credite bugetare -96.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -96.500
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
7010 LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE PUBLICA
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 58.265
II. Credite bugetare 58.265

Tit: 16

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 242.028
II. Credite bugetare 242.028
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 270.000
II. Credite bugetare 270.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 279.000
II. Credite bugetare 279.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 242.028
II. Credite bugetare 242.028
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 270.000
II. Credite bugetare 270.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 279.000
II. Credite bugetare 279.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -36.972
II. Credite bugetare -36.972
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -27.972
II. Credite bugetare -27.972
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 279.000
II. Credite bugetare 279.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 279.000
II. Credite bugetare 279.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 279.000
II. Credite bugetare 279.000

Tit: 17

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 229.413
II. Credite bugetare 244.272
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 205.118
II. Credite bugetare 219.977
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 209.590
II. Credite bugetare 209.590
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.200
II. Credite bugetare 2.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -16.944
II. Credite bugetare -2.085
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -28
II. Credite bugetare -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.300
II. Credite bugetare 10.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 24.295
II. Credite bugetare 24.295
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 24.295
II. Credite bugetare 24.295
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 229.542
II. Credite bugetare 244.401
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 205.601
II. Credite bugetare 220.460
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 210.080
II. Credite bugetare 210.080
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.193
II. Credite bugetare 2.193
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -16.944
II. Credite bugetare -2.085
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -28
II. Credite bugetare -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.300
II. Credite bugetare 10.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 23.941
II. Credite bugetare 23.941
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 23.941
II. Credite bugetare 23.941
6101 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament 229.155
II. Credite bugetare 244.014
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 205.214
II. Credite bugetare 220.073
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 210.080
II. Credite bugetare 210.080
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.193
II. Credite bugetare 2.193
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -17.331
II. Credite bugetare -2.472
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -28
II. Credite bugetare -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.300
II. Credite bugetare 10.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 23.941
II. Credite bugetare 23.941
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 23.941
II. Credite bugetare 23.941
6801 ASIGURĂRI și ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament -129
II. Credite bugetare -129
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -483
II. Credite bugetare -483
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -490
II. Credite bugetare -490
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7
II. Credite bugetare 7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354
6110 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament -129
II. Credite bugetare -129
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -483
II. Credite bugetare -483
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -490
II. Credite bugetare -490
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7
II. Credite bugetare 7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 354
II. Credite bugetare 354

Tit: 18

MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

Detalierea Influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -9.628.662
II. Credite bugetare -51.489
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -67.891
II. Credite bugetare -45.778
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -42.540
II. Credite bugetare -42.540
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 14.529
II. Credite bugetare 14.529
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -50.445
II. Credite bugetare -29.775
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 10.667
II. Credite bugetare 13.042
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -1.226
II. Credite bugetare -1.226
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -5
II. Credite bugetare -937
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.129
II. Credite bugetare 1.129
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -9.560.771
II. Credite bugetare -5.711
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -9.560.771
II. Credite bugetare -5.711
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -9.619.194
II. Credite bugetare -61.390
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -85.235
II. Credite bugetare -63.122
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -35.843
II. Credite bugetare -35.843
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -9.613
II. Credite bugetare -9.613
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -50.445
II. Credite bugetare -29.775
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 10.667
II. Credite bugetare 13.042
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -1.141
II. Credite bugetare -1.141
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -932
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.140
II. Credite bugetare 1.140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -9.533.959
II. Credite bugetare 1.732
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -9.533.959
II. Credite bugetare 1.732
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -1.923
II. Credite bugetare -2.023
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.921
II. Credite bugetare -1.921
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -68
II. Credite bugetare -68
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -95
II. Credite bugetare -95
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -1.758
II. Credite bugetare -1.758
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2
II. Credite bugetare -102
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2
II. Credite bugetare -102
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 1.209
II. Credite bugetare 1.209
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.209
II. Credite bugetare 1.209
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -131
II. Credite bugetare -131
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.340
II. Credite bugetare 1.340
6001 APARARE
I. Credite de angajament -9.468.592
II. Credite bugetare -16.307
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -22.338
II. Credite bugetare -20.895
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -30.110
II. Credite bugetare -30.110
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.616
II. Credite bugetare -2.616
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -1.894
II. Credite bugetare -1.894
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 12.425
II. Credite bugetare 14.800
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -932
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -140
II. Credite bugetare -140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -9.446.254
II. Credite bugetare 4.588
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -9.446.254
II. Credite bugetare 4.588
6101 ORDINE PUBLICA și SIGURANȚA NAȚIONALA
I. Credite de angajament -46.629
II. Credite bugetare -6.634
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -6.528
II. Credite bugetare -6.528
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -2.818
II. Credite bugetare -2.818
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -3.710
II. Credite bugetare -3.710
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -40.101
II. Credite bugetare -106
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -40.101
II. Credite bugetare -106
6501 INVATAMANT
I. Credite de angajament -54.460
II. Credite bugetare -14.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -7.912
II. Credite bugetare -11.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -2.452
II. Credite bugetare -2.452
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.843
II. Credite bugetare -2.843
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -2.438
II. Credite bugetare -6.109
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament -119
II. Credite bugetare -119
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -60
II. Credite bugetare -60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -46.548
II. Credite bugetare -2.544
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -46.548
II. Credite bugetare -2.544
6601 SANATATE