Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare pe primele 10 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

- necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 10 luni ale anului;

- asigurarea fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de pensie din sistemul public de pensii în luna decembrie;

- asigurarea fondurilor necesare plății drepturilor salariale pentru personalul caselor județene de pensii;

- asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor;

- asigurarea fondurilor necesare plății integrale a indemnizațiilor pentru șomaj în luna decembrie, precum și a măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă care se suportă atât din fonduri publice, cât și din fonduri europene;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel târziu până la data de 30 noiembrie,

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plății pensiilor în ultima lună a anului potrivit calendarelor/termenelor stabilite, precum și a fondurilor necesare pentru transmiterea pensiilor la domiciliul beneficiarilor, cu consecințe negative asupra bunăstării pensionarilor;

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității caselor județene de pensii, întrucât nu se pot asigura sumele necesare plății drepturilor salariale, cu consecințe negative asupra îndeplinirii rolului, atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

- riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plății indemnizațiilor de șomaj pe ultima lună a anului, cu consecințe negative asupra bunăstării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

- riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă, care are drept consecință nerealizarea/neimplementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele zece luni ale anului,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 585.907 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.423.563 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.009.470 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 586.907 mii lei la credite de angajament și 585.907 mii lei la credite bugetare.

(2) Bugetul aferent sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 6.335 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 187 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 6.522 mii lei.

Art. 4. -

Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 128.660 mii lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 48.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 176.660 mii lei.

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 220.532 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.

Art. 6. -

Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.

Art. 7. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2019:

a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.932,2 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 911,4 milioane lei;

b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 48,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.430,6 milioane lei;

c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 341 milioane lei.

Art. 8. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 28 noiembrie 2019.

Nr. 72.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2019

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 579.572
0002 03 I. VENITURI CURENTE -1.429.898
2000 03 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI -1.427.113
2003 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 49.836
01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori 56.067
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori 903
09 Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale -7.134
2103 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR -1.476.949
01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati -1.859.643
04 Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare 3.592
10 Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori 16
11 Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii 6
12 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitatejuridica -76.117
13 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala -4.269
14 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent 1.148
28 Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva 2.891
47 Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor 602.725
48 Contributii de asigurari aferente declaratiei unice -147.298
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE -2.785
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE -63
3103 VENITURI DIN DOBANZI -63
05 Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat 41
06 Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale -104
3300 03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -2.722
3303 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI -3.438
08 Venituri din prestari de servicii -14
11 Contributia pentru bilete de tratament si odihna -3.424
3603 DIVERSE VENITURI 716
01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 1.854
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite -38
50 Alte venituri -1.100
4100 03 IV. SUBVENTII 2.009.470
4200 03 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.009.470
4203 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.009.470
24 Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat 2.009.470
4903 01 Venituri sistem public de pensii 585.907
4903 02 Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale -6.335
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 587.094
II. Credite bugetare 586.094
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 587.094
Il. Credite bugetare 587.094
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.500
II. Credite bugetare 3.500
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare 14.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 569.594
II. Credite bugetare 569.594
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.000
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 587.094
II. Credite bugetare 586.094
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 587.094
II. Credite bugetare 587.094
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.500
II. Credite bugetare 3.500
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare 14.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 569.594
II. Credite bugetare 569.594
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 587.094
II. Credite bugetare 586.094
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 587.094
II. Credite bugetare 587.094
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.500
II. Credite bugetare 3.500
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare 14.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 569.594
II. Credite bugetare 569.594
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.000
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 586.907
II. Credite bugetare 585.907
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 586.907
II. Credite bugetare 586.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.313
Il. Credite bugetare 3.313
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare 14.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 569.594
II. Credite bugetare 569.594
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.000
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE
MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 187
II. Credite bugetare 187
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 187
II. Credite bugetare 187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 187
II. Credite bugetare 187
9903 EXCEDENT/DEFICIT -6.522
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale -6.522

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2019

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 91.872
0002 04 I. VENITURI CURENTE 68.872
2000 04 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 59.813
2004 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 59.813
02 Contributii de asigurari pentru somajdatorate de angajatori -1.152
06 Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 1.122
10 Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru somaj -152.451
11 Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 212.294
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 9.059
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATI 9.059
3104 VENITURI DIN DOBANZI 9.059
03 Alte venituri din dobanzi 1.943
04 Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 7.116
4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 23.000
02 Fondul Social European (FSE) 23.000
4904 01 Venituri sistem asigurari pentru somaj -128.660
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creantelor salariale 220.532
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 48.000
II. Credite bugetare 48.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 48.000
II. Credite bugetare 48.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 24.000
II. Credite bugetare 24.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 24.000
II. Credite bugetare 24.000
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 48.000
II. Credite bugetare 48.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 48.000
II. Credite bugetare 48.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 24.000
II. Credite bugetare 24.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 24.000
II. Credite bugetare 24.000
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
8000 04 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 44.000
II. Credite bugetare 44.000
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 44.000
II. Credite bugetare 44.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 44.000
II. Credite bugetare 44.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 20.000
II. Credite bugetare 20.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 24.000
II. Credite bugetare 24.000
8904 01 Cheltuieli sistem asigurari pentru șomaj
I. Credite de angajament 48.000
II. Credite bugetare 48.000
9904 EXCEDENT/DEFICIT 43.872
9904 10 Excedent/Deficit sistem asigurari pentru șomaj -176.660
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salariale 220.532

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...