Comitetul de Inițiativă Legislativă

Inițiativa legislativă a cetățenilor potrivit Legii nr. 189/1999 - expunere de motive, din 29.11.2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
SECȚIUNEA 1
Titlul proiectului de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale În actele normative în vigoare nu este instituită o obligație pentru autoritățile locale sau județene pentru asigurarea serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localitățile județului.
La acest moment nu toate satele și comunele au servicii de transport public către cel mai apropiat oraș, nefiind incluse pe rutele de transport existente, deși este necesar transportul liceenilor și al altor persoane care nu au alternativă din localitățile de domiciliu către alte localități.
Conform art. 16 alin. (1) din Constituția României, "cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări".
Conform art. 25 alin. (1) din Constituția României, "dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat".
Conform art. 32 din Constituția României, "Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare".
Conform art. 34 din Constituția României, "dreptul la ocrotirea sănătății este garantat".
Conform art. 41 alin. (1) din Constituția României, "Dreptul de muncă nu poate fi îngrădit".
Conform art. 47 alin. (1) din Constituția României, "Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent".
Conform art. 49 alin. (5) din Constituția României, "autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării".
Neasigurarea transportului pentru toate localitățile din zonele rurale are caracter discriminatoriu față de locuitorii acestora și le compromite egalitatea de șanse, în ciuda faptului că normele constituționale obligă statul să asigure condiții egale tuturor cetățenilor țării,
indiferent de zona în care trăiesc.
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea și efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri și persoane pe teritoriul României, precum și a activităților conexe acestora.
Ordonanța creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite
pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la
piața transportului rutier internațional de mărfuri și ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.
Conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane: Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, îi sunt
incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, intră în sfera de competență a Ministerului Transporturilor și a consiliilor județene, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, (2) "Transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează de către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel județean, în limita atribuțiilor conferite prin ordonanță."
2. Schimbări preconizate Proiectul de Lege privind obligativitatea asigurării serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localitățile județului vizează obligarea consiliilor județene să asigure transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate între toate localitățile județului (sate și orașe).
Proiectul vizează introducerea unei norme imperative prin care să se instituie în sarcina consiliilor județene obligativitatea asigurării transportului rutier de persoane prin servicii regulate între toate localitățile din fiecare județ (sate și orașe), inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală.
Serviciul public de transport persoane va fi finanțat de la bugetele consiliilor județene, cu recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori.
Măsura este necesară pentru a înlătura situațiile (existente în prezent) în care multe sate nu sunt incluse pe rutele de transport regulat de persoane, motivele invocate fiind, de cele mai multe ori, lipsa de profitabilitate a traseelor respective.
Lipsa serviciilor regulate de transport la nivel județean pentru toate satele are importante consecințe asupra comunităților respective:
- creșterea abandonului școlar la nivel rural;
- îngreunarea accesului către cursurile liceale sau universitare pentru copiii din mediul rural;
- îngreunarea accesului pentru persoanele din aceste zone la serviciile medicale (medicii de familie nu au cabinete în aceste localități, persoanele din aceste localități nu se pot deplasa la cabinetele medicilor de familie din alte localități rurale sau urbane), la sediile unităților administrative, la serviciile bancare, magazine, piețe etc.;
- îngreunarea accesului persoanelor din zonele rurale la piața forței de muncă;
- izolarea comunităților respective;
- creșterea situațiilor în care persoanele apelează la practici tip autostop, pentru a se deplasa din localitatea de domiciliu către localitățile în care lucrează sau în care trebuie să ajungă din alte motive, caz în care cresc riscurile pentru siguranța persoanelor, dar și cazurile de fraudare a normelor privind transportul persoanelor, precum și a legislației fiscale.
Conform datelor statistice existente la nivelul Ministerului Învățământului, extrase din raportul publicat de această instituție, în anul școlar 2017/2018, numărul de elevi din învățământul preuniversitar a fost de 3010,33 de mii.
"S-a menținut tendința de scădere a efectivelor de elevi, cu care s-a confruntat sistemul de educație în ultimul deceniu. La nivel general, creșteri ale efectivelor de elevi se înregistrează în învățământul primar și în învățământul profesional. Cele mai mari scăderi ale numărului de elevi s-au înregistrat la nivelul învățământului gimnazial și liceal."
"În învățământul liceal, la nivelul anului școlar 2017/2018 erau înscriși 637,7 mii de elevi, cu peste 10 mii mai puțini față de anul anterior."
"Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința ratei de participare la educație, în special la nivelul învățământului gimnazial."
Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de față suntem pe locul trei în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a școlii. Conform aceluiași organism european, 18,9% dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 și 24 de ani renunță la studii. La nivelul Uniunii Europene suntem depășiți doar de Spania, cu un procent al abandonului școlar de 20,3%, și de Malta, cu 20,1%.
Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii romi nu termină gimnaziul.
Unul dintre motivele pentru care copiii din zona rurală nu urmează cursurile liceale este și lipsa mijloacelor de transport în condițiile în care nu sunt asigurate curse regulate din toate satele către orașe (sediile liceelor sunt, de regulă, în orașe).
Conform datelor comunicate de consiliile județene, în temeiul Legii nr. 544/2001, la solicitarea inițiatorilor proiectului de lege, există sate care nu sunt cuprinse pe rutele de transport persoane existente.
Menționăm, cu titlu de exemplu: județul Brăila - 6 localități; județul Caraș-Severin - 11 localități; județul Dâmbovița - 2 localități; județul Maramureș - 89 localități; județul Mehedinți - 123 localități; județul Olt - 3 localități; județul Tulcea - 19 localități.
Deși numărul localităților este în aparență mic, cel al persoanelor afectate direct este de 157.602 în județele menționate mai sus.
Pe lângă localitățile neincluse pe traseu, există sate în care transportul public de persoane nu funcționează în toate zilele (weekend-uri, zile de sărbătoare). Relevant în acest sens este exemplul localităților implicate în tragedia ultramediatizată sub numele de "Cazul Caracal" (Dobrosloveni, județul Olt, și Dioști, județul Dolj), care, deși erau incluse în rutele de transport public, nu aveau curse în zilele nelucrătoare.
SECȚIUNEA a 2-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Impactul este unul pozitiv, va duce la îmbunătățirea condițiilor socioeconomice din comunitățile rurale și la creșterea securității persoanelor.
SECȚIUNEA a 3-a
Informații privind avizarea de către Consiliul Legislativ
Proiectul a fost avizat cu observații de Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 930 din 6.11.2019.
Proiectul de lege a fost reformulat în funcție de observațiile Consiliului Legislativ.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

LEGE
privind asigurarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Dispozițiile prezentei legi instituie obligația asigurării accesului liber și nediscriminatoriu al tuturor locuitorilor din zonele rurale la servicii regulate de transport persoane pentru toate localitățile județului, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice.

Art. 2. -

Termenii "serviciu rutier", "transport rutier de persoane contra cost" și "transport rutier județean" au același înțeles cu cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Consiliile județene, în calitate de autorități competente județene, au obligația de a asigura transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, pentru toate localitățile fiecărui județ (sate și orașe).

Art. 4. -

Asigurarea serviciului de transport persoane, cu caracter de continuitate, pentru toate rutele unui județ, constituie o "obligație de serviciu public", în sensul art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Costurile necesare asigurării serviciului public de transport persoane, reglementat de art. 3 din prezenta lege, vor fi suportate de la bugetele județelor și/sau prin obținerea unor finanțări în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Serviciile publice de transport persoane vor fi asigurate fie de autoritățile județene de transport, constituite conform Ordonanței nr. 27/2011, fie de operatori economici selectați în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, urmând să le fie acordate compensații și/sau drepturi exclusive, în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, în condițiile și cu respectarea procedurilor din regulamentul sus-menționat.

Art. 5. -

Încălcările prevederilor prezentei legi atrag răspunderea civilă, administrativă, penală și contravențională a persoanelor culpabile, în condițiile legislației în vigoare.

AVIZ
referitor la inițiativa legislativă cetățenească privind obligativitatea asigurării serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localitățile județului

Analizând inițiativa legislativă cetățenească privind obligativitatea asigurării serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localitățile județului, formulată de un comitet de inițiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, și transmisă de împuternicitul comitetului de inițiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.725 din 10.10.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, precum și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,

avizează favorabil inițiativa legislativă a cetățenilor, cu următoarele observații și propuneri:

1. Inițiativa legislativă cetățenească vizează, potrivit Expunerii de motive, obligarea consiliilor județene să asigure contra cost transportul rutier de persoane prin servicii regulate între toate localitățile județului".

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

2. Referitor la condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească prezenta inițiativă legislativă conform Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei de către cetățeni, republicată, cu modificările ulterioare, aceasta are atașate documentele care confirmă constituirea comitetului de inițiativă, încheierea de autentificare și împuternicirea de sesizare a Consiliului Legislativ.

3. Menționăm că, potrivit art. 1 alin. (12) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, "transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare". Prin urmare, prevederile propuse prin prezenta inițiativă cetățenească ar fi trebuit să fie promovate sub forma unei intervenții legislative asupra acestui act normativ, care constituie reglementarea- cadru în domeniu. Este de subliniat și faptul că Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 nu a fost aprobată/respinsă până în prezent prin lege, astfel încât prevederile propuse ar putea fi incluse în legea de aprobare a acestei ordonanțe.

4. Având în vedere prevederile art. 5 din proiect, devin incidente dispozițiile art. 14 alin. (4) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform cărora nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare, fiind necesar a se preciza sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare.

5. Precizăm că, potrivit normelor de tehnică legislativă, articolele sunt prevăzute cu denumiri marginale numai în cuprinsul codurilor și al legilor de mare întindere. Prin urmare, este necesară eliminarea denumirilor marginale ale articolelor din cuprinsul proiectului.

6. La titlu semnalăm că acesta este redactat diferit față de cel menționat în Declarația de constituire a comitetului de inițiativă. Prin urmare, sunt necesare revederea și reformularea titlului, urmând ca acesta să debuteze cu expresia "Lege privind . . .".

Totodată, pentru rigoarea normei și pentru corelarea cu terminologia utilizată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, sintagma "asigurării serviciilor regulate de transport persoane" trebuie înlocuită cu expresia "asigurării transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate." Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru art. 3-5 din proiect.

7. După titlu este necesară introducerea formulei introductive "Parlamentul României adoptă prezenta lege.".

8. La art. 1, norma trebuie revăzută, întrucât prin proiect se instituie obligația asigurării serviciului regulat de transport public și nu un cadru pentru garantarea accesului liber și nediscriminatoriu la acest serviciu.

9. Având în vedere că noțiunea cuprinsă în art. 2 pct. 1 are același înțeles cu cel prevăzut la art. 3 pct. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, iar noțiunea menționată la art. 2 pct. 2 din proiect este inclusă în noțiunea de "transport rutier contra cost" de la art. 3 pct. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, propunem ca art. 2 să fie reformulat astfel:

"

Art. 2. -

Termenii «serviciu rutier», «transport rutier de persoane contra cost» și «transport rutier județean» au același înțeles cu cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare."

Întrucât noțiunea de "transport rutier interjudețean" nu are legătură cu dispozițiile cuprinse în proiect, referirea la aceasta urmează a fi eliminată.

10. La art. 4 este de analizat dacă norma nu este superfluă prin raportare la dispozițiile art. 81 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, potrivit cărora "Consiliile județene au, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, calitatea de autorități competente județene și obligația de a înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să controleze prestarea transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, desfășurat între localitățile județului," caz în care se impune eliminarea textului.

11. La art. 5, norma trebuie reanalizată, întrucât recuperarea integrală a costurilor depinde de gradul de utilizare al acestui serviciu în fiecare caz în parte. Apreciem că prin stabilirea obligației de asigurare a transportului, cu caracter de continuitate, pe rutele dintre toate localitățile unui județ se impune operatorului de serviciu de transport o "obligație de serviciu public", în sensul art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului. Potrivit dispoziției menționate, "prin «obligație de serviciu public» se înțelege o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit". Regulamentul menționat stabilește condițiile în care autoritățile competente, atunci când impun sau contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

Prin urmare, textul trebuie reformulat sub aspectul recuperării integrale a costurilor.

În acest context menționăm că, potrivit art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă.

Totodată, pentru un spor de rigoare normativă, textul trebuie să se refere la bugetele județelor și nu ale consiliilor județene.

12. La art. 6, norma este superfluă întrucât răspunderea juridică este angajată în temeiul actelor normative care prevăd în mod expres faptele interzise și sancțiunile aplicabile.

PREȘEDINTE
dr. DRAGOȘILIESCU

București, 6 noiembrie 2019.

Nr. 930.

DECLARAȚIE
de constituire a Comitetului de inițiativă pentru promovarea inițiativei legislative a cetățenilor

Proiectul de lege denumit "Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ"

Subsemnații:

1. M. A.-C., cetățean român;

2. PB-M, cetățean român;

3. MT, cetățean român;

4. AE, cetățean român;

5. VD, cetățean român;

6. PM, cetățean român;

7. ȚM-M, cetățean român;

8. SC-E, cetățean român;

9. DF, cetățean român;

10. TI, cetățean român;

având în vedere că:

Suntem cetățeni români, titulari ai dreptului de vot, prevăzut la art. 36 din Constituția României, și ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituția României, în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, și al art. 74 alin. 1 și 2 din Constituția României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de inițiativă pentru promovarea inițiativei legislative "Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ".

În conformitate cu prevederile alin. (3) ale art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menționată, respectiv dintre persoanele alese în funcție prin vot universal, membrii Guvernului, persoane numite în funcție de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

Ne asumăm întru totul inițiativa legislativă a proiectului de lege "Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ" și expunerea de motive, documente ce completează prezenta declarație.

Noi, Comitetul de inițiativă, desemnăm pe doamna MA-C, cetățean român, în calitate de președinte al Comitetului de inițiativă, să rezolve problemele operative și să reprezinte Comitetul în raporturile sale cu autoritățile centrale și locale, precum și cu cetățenii împuterniciți pentru întocmirea listelor de susținători, strângerea semnăturilor cetățenilor care susțin proiectul de lege "Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ" ce completează prezenta declarație.

Noi, Comitetul de inițiativă, împuternicim pe

- doamna MA-C, cetățean român;

- doamna PB-M;

- doamna MT, cetățean român, să reprezinte prezentul Comitet de inițiativă cetățenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea inițiativei legislative, proiect de lege denumit "Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare și în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele și orașele fiecărui județ."

Redactată și procesată la sediul Societate Profesională Notarială - Biroul Notarilor Publici Asociați "COSTESCU, STROE și ASOCIAȚII", astăzi, data autentificării prezentului înscris, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial, și 11 (unsprezece) duplicate, care au aceeași forță probantă ca originalul, din care 10 (zece) exemplare s-au eliberat părților.

Declaranți:
1. MA-C
Semnătura
2. PB-M
Semnătura
3. MT
Semnătura
4. AE
Semnătura
5. VD
Semnătură
6. PM
Semnătura
7. ȚM-M
Semnătura
8. SC-E
Semnătura
9. DF
Semnătura
10. TI
Semnătura

ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

Societate Profesională Notarială - Biroul Notarilor Publici Asociați "COSTESCU, STROE și ASOCIAȚII"

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 3694

Licența de funcționare: 2527/2219/12.12.2013

București, str. General Constantin Coandă nr. 17, sectorul 1

Tel. 021.312.0031, fax 021.312.00.33; e-mail: bnpa@bnpa.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.814
Anul 2019, luna septembrie, ziua 18

În fața mea, SM-Ș, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. MA-C, cetățean român, în nume propriu;

2. PB-M, cetățean român, în nume propriu;

3. MT, cetățean român, în nume propriu;

4. AE, cetățean român, în nume propriu;

5. VD, cetățean român, în nume propriu;

6. PM, cetățean român, în nume propriu;

7. ȚM-M, cetățean român în nume propriu;

8. SC-E, cetățean român, în nume propriu;

9. DF, cetățean român, în nume propriu;

10. TI, cetățean român, în nume propriu, care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată,

Se declară autentic prezentul înscris.

Onorariul este în sumă de 100 lei + 19 lei TVA =119 lei și se achită cu bon fiscal/OP.

Notar public
Stroe Monica-Ștefania
Semnătura și sigiliul Stroe Monica-Ștefania

Prezentul duplicat s-a întocmit în 11 (unsprezece) exemplare de SM-Ș, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.

Notar public
Stroe Monica-Ștefania

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...